www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.02.2024 г.

  • ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.02.2024 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил;
Докладва: Председател на временна комисия за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил;
1.2. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново за периода 2024-2027г.;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
1.3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
1.4. Предоставяне и актуализиране на пасища, мери и ливади в Община Кочериново за 2024-2025г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
1.5. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – ел. кабел 20 кV от съществуващ Ж.Р. стълб на ВЕЛ „Рилска река“ до нов мачтов трафопост в поземлен имот с идентификатор №57830.26.49, местността „Лаго“ по КК на с. Пороминово, община Кочериново;
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
1.6. Приемане бюджета на община Кочериново за 2024г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.7. Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и кметовете на кметства в община Кочериново;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.8. Кандидатстване на община Кочериново с проектно предложение „Постигане на енергийно ефективна система за улично осветление в община Кочериново“ по процедура BG-RRP-4.028 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 2, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.9. Изработване ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за елементи на техническа инфраструктура за „Външно електрозахранване на: Жилищна сграда, гараж, басейн, навес и барбекю, поземлен имот № 02748.115.37, с. Бараково, общ. Кочериново;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
       

29.01.2024 г.                            Председател на ОбС:  ……………….
гр.Кочериново                                    /Райчо Калайджийски/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново