www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КОЧЕРИНОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2011 ГОДИНА

  • ПДФ

Уважаеми дами и господа.
    
През първото полугодие на 2011 г. Общинският съвет продължи да изпълнява ефективно своите функции като орган на местното самоуправление съгласно дадените му от закона правомощия.Своята дейност ОбС гр. Кочериново продължи да осъществява съгласно ЗМСМА, ЗОС и други нормативни актове на НС и МС, както и поднормативните актове, приети от съвета /правилници, наредби, решения/.
Съставът на ОбС – Кочериново през първото полугодие на 2011 г. претърпя една промяна.На мястото на подалият оставка общински съветник Иван Гаврилов с решение на ОИК като общински съветник положи клетва следващият в съответната листа г-н Борислав Евгениев Радков.
В състава на постоянните комисии промени няма, като мястото на г-н Иван Гаврилов бе заето от г-н Борислав Радков.
В периода януари-май, 2011 г. бяха проведени общо седем заседания /средно по около 1,5 заседания на месец/.
От проведените 7 заседания 5 са редовни и 2 извънредни. Всички редовни заседания са проведени на плануваните в тримесечните планове дати с изключение на това през месец юни. Тогава поради липса на постъпили докладни записки в съответните срокове през м. юни заседанието, насрочено за 25.06.2011 г. бе проведено на 11.07.2011 г. Редовните заседания са предшествани от заседания на Постоянните комисии. Двете извънредните заседания са проведени съгласно Правилника за организацията и дейността на общински съвет град Кочериново, област Кюстендилска за мандат 2007-2011г. при необходимост от вземане на решение в съответните срокове.
Провалени заседания или невзети решения поради липса на кворум няма. Присъствието на общинските съветници е редовно, като средната посещаемост на заседанията е около 10-11 от общо тринадесет съветника.
Заседанията протичат съгласно изискванията на Правилника и няма нарушения от организационен характер.Съветниците спазват залегналите в правилника правила.С оглед стриктно водене на протокола е необходимо изказващите се да правят това само когато им е дадена думата, да не се прекъсват и да излагат конкретни кратки тези и предложения.В противен случай се затруднява протоколирането.
Често на заседанията присъстват граждани и медии, което спомага за публичността на работата на Общинския съвет.
Материалите за заседанията на Общинския съвет се предоставят навременно на всички общински съветници преди провеждане на заседанията на постоянните комисии.Още на заседанията на постоянните комисии се предоставя пълен набор от всички необходими материали към докладните записки в оригиналния им вид или в изготвени от съответните специалисти копия, за да имат възможност съветниците да се запознаят с тях.
В структурата на Общинската администрация бе извършена една промяна чрез решение на общинския съвет № 58/30.05.2011 г.
През отчетния период Общинският съвет продължи да приема и актуализира основни документи, необходими за неговата работа и работата на общинската администрация. Беше актуализирана Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество поради промени в някои основни закони – ЗОС, ЗСПЗЗ и др.
Във връзка с промени в размера на таксите или въвеждането на нови такива бе актуализирана Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
Основни документи, които Общинският съвет е приел, са Стратегия за развитие на социални услуги в община Кочериново /2011-2015/ , Годишен план за развитие на социалните услуги на  община Кочериново за периода на 2011 г., Годишен план за развитие на социалните услуги на  община Кочериново за периода на 2012 г., Общинска програма за закрила на детето за 2011 година за община Кочериново, област Кюстендил. Бе сформиран Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Решенията, които общинският съвет взе за периода януари-юни са 60. Приблизително разпределени по тематика /някои решения засягат повече теми/ , решенията на общинския съвет в този период са свързани с:
1.Приемане на бюджет, отчети по бюджета и др., свързани с него – 5
2.Решения, свързани с приемане или актуализиране на правилници и наредби – 2      
3.Решения, свързани  с приемане на отчети, доклади, програми, планове, графици и информации, стратегии – 14
4.Решения,свързани с  ЕООД  или други дружества - 4    
5.Решения за разпореждане със земеделски земи, УПИ, прилежащи терени или др. недвижимо имущество – 1       
6.Решения,засягащи отдаването под наем или аренда, за продължаване на срокове за наем – 5       
7.Решения, отменящи друго решение на Общинския съвет или части от него – 4 
8.Решения, допълващи или изменящи взети решение на Общинския съвет – 4
9.Решения по подадени молби от граждани или институции – 6
10. Решения, свързани с национални и европейски програми и  фондове, подкрепа за проекти – 3
11. Решения по организационни въпроси, свързани с работата на Общинския съвет и неговите комисии – 8
12.Решения относно отпускане на гориво на РСПБЗН и РУ „Полиция” – 2
13.Решение относно учредяване на Общински футболен клуб – 1
14.Решение относно промяна структурата на Общинската администрация – 1
15. Решения, засягащи дейността на кметствата на територията на общината - 1
Решенията са взети с необходимото съгласно ЗМСМА и другите закони мнозинство.
Няма решения на Общинския съвет, които да са оспорени от кмета на общината или от областния управител пред Административен съд-Кюстендил като незаконосъобразни.Няма спряно решение от прокуратурата или решение на Общинския съвет, което е отменено от съдебна институция.
Едно решение и част от друго решение са върнати от областния управител за ново обсъждане в Общински съвет-Кочериново.Общинският съвет ги е обсъдил и е взел съответните нови решения, като се е съобразил с направените констатации.
В периода януари-юни Общинският съвет е разгледал молби на граждани от различно естество.Разгледани са общо 35 молби на граждани за отпускане на еднократна помощ, по които са взети общо 5 решения.По 26 молби е отпусната помощ, а по 9 е отказано отпускането на такава. Бе разгледана и молба от Рилска света обител относно проблеми с депонирането на битови отпадъци и искане за депониране на такива на територията на общината.
В отчетения период  в дейността на Общинския съвет активно продължават да се включват и постоянните комисии. На заседанията се обсъждаха докладните записки и материалите към тях, изслушваха се обяснения на служители от администрацията, правеха се корекции и препоръки по внесените материали, излизаше се с предложение за решение. Проведените заседания са както следва:
1. ПК по стопанска политика, общинска собственост, бюджет и финанси, социална политика и здравеопазване / - 7
2. ПК по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и граждански права, земеделие, води, транспорт и търговия, строителство и архитектура, образование, култура,трудова заетост,младежта и спорта/ - 7
Комисията по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси не е провеждала заседания поради липса на материали от това естество.
В периода януари-юни бяха запланувани срещи с избиратели по приети от общинския съвет графици, но не всички бяха проведени. Срещи с представители на Общинския съвет се провеждат и при възникване на съответни проблеми в някое населено място.


21.07.2011 г                                                                                       Председател на ОбС.........................
                                                                                                                                               /С. Банчев/

Последно променен на Сряда, 31 Август 2011 19:37

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново