www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Най-често задавани въпроси

  • ПДФ

Най-често задавани въпроси и отговори

1.    Как да получа удостоверение за наследници ?
Удостоверение за наследници се издава от общината или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице. За предоставяне на документа е необходимо да се подаде искане от наследник или подаващият да представи нотариално заверено пълномощно, с което е упълномощен от наследник. Изключително важно е в искането да се попълнят коректно всички наследници на наследодателя, включително и починалите, като под тях се вписват техните наследници. След издаването на удостоверението от него ще могат да се ползват всички наследници на починалия, като начин за легитимация пред институциите.

2.    Как мога да се срещна с кмета ?
С кмета на общината, заместник-кмета  и други служители може да се срещнете в приемния ден – четвъртък, от 10.00 до 14.00 часа.
Със служители от общината е възможно да се срещнете и в други дни, що се отнася до оказване на помощ относно въпроси и разяснения, свързани с оказваните административни услуги след изискване от страна на ЦАО.

3.    Как да променя адресната си регистрация ?
За извършване на адресна регистрация е необходимо да се представи документ за собственост и писмено съгласие от собственика, когато заявителят не е собственик и не е в родствена връзка по права линия или във фактическо съпружеско съжителство със собственика, чрез декларация по образец, подадена лично пред служителя, извършващ адресната регистрация, или с нотариална заверка на подписа. За непълнолетни деца, бланките за промяна на постоянен и настоящ адрес е необходимо да бъдат подписани от двамата родители или да се представи съдебно решение, с което е определено кой от родителите ще упражнява родителските права, в случай на развод между тях.
За лица, които не могат да предоставят необходимите документи или те са непълни, се създава специална междуведомствена комисия с представители на различни институции /ГРАО, МВР, МТСП, социалните служби, технически служби към общината и др./, която се произнася относно възможността или невъзможността лицето да бъде регистрирано на съответния адрес.

4.    Как да закупя или наема общински имот ?
Процедурите по закупуване ли наемане на общински имот са изключително разнородни и зависят от статута на имота – земеделска земя, имот в регулационните граници, придаваем имот по регулационна линия, имот с отстъпено право на строеж и др. За Ваше улеснение преди да подадете заявление, може да се свържете с главен експерт „Общинска собственост и кадастър”, който ще отговори изчерпателно на Вашите въпроси.
Трябва да имате предвид, че в най-общият случай на продажба на общински имот това става след решение на Общинския съвет и публичен търг или публично оповестен конкурс, което означава, че процедурата отнема няколко месеца. При земеделските земи процедурите зависят от срока на наемане, площта на имота, начина на трайно ползване и са детайлно разписани в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
5.    Каква е процедурата за поставяне на маса, количка, кафе-автомат, сергия или друг преместваем обект ?
Процедурите са детайлно разписани в съответната Наредба на Общинския съвет за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Кочериново. За Ваше улеснение преди да подадете заявление, може да се свържете с главен експерт „Общинска собственост и кадастър”, който ще отговори изчерпателно на Вашите въпроси.

6.    Как да си платя данъците и таксите ?
Заплащането на данъците и таксите става:
- на гише в Центъра за административно обслужване;
- с банков превод - по сметката и вид плащане;
- по електронен път / за определени видове услуги/ - за местни данъци  и такси може да се заплати чрез Изипей АД /Easypay/
-    Може да платите в брой или през ПОС терминално устройство

7.    Може ли общината да ми предостави жилище ?
Община Кочериново не разполага с общински жилищен фонд и по тази причина не предоставя общински жилища.

8.    Мога ли да се оплача от поведението или действията на служител и какво следва от това ?
Вие имате право да подадете сигнал, когато считате, че Вашите права са нарушени. За улеснение на последващата проверка е важно да посочите детайлно в какво се състои проблема, адрес и телефон за кореспонденция, да представите необходимите доказателства или документи, ако такива са налични по казуса. Следва извършване на вътрешна проверка по разписани и утвърдени правила от кмета на община Кочериново, за чийто резултати Вие ще бъдете уведомени.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново