www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Услуги и режими, оказвани от общинските администрации

  • ПДФ

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РЕЖИМИ, ОКАЗВАНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ТЕХНИТЕ КОДОВЕ СЪГЛАСНО ИИСДА – АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"
o    2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
o    2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
o    2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
o    2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
o    2047 Категоризация на места за настаняване
o    2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
o    2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон
o    2050 Прекратяване на категория на туристически обект
o    2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
o    2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
o    2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
o    2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
o    2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
o    2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
o    2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Административни услуги "Селско стопанство и екология"
o    2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
o    2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
o    2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
o    2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
o    2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
o    2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
o    2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
o    2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Административни услуги "Местни данъци и такси"
o    1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
o    2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
o    2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
o    2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
o    2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
o    2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
o    2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
o    2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
o    2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
o    2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
o    2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Административни услуги "Кадастър"
o    2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
o    2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
o    2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
o    2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Административни услуги "Зелена система"
o    1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
o    2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
o    2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
o    2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
o    2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Административни услуги Нотариална дейност
o    2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
o    2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
o    2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Административни услуги "Контрол по строителството"
o    2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
o    2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
o    2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Административни услуги "Реклама"
o    2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
o    2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
o    2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Административни услуги "Социални дейности"
o    2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Административни услуги "Транспорт"
o    2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
o    2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
o    2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
o    2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
o    2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
o    2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

Правни и административно-технически услуги
o    1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
o    2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Административно-технически услуги Общинска собственост
o    1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
o    2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
o    2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
o    2059 Издаване на заповед за изземване на имот
o    2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
o    2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
o    2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
o    2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
o    2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
o    2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
o    2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите
o    2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

Административно-технически услуги Устройство на територията
o    1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
o    1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
o    1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
o    1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
o    1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
o    2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
o    2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
o    2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
o    2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
o    2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
o    2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
o    2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
o    2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
o    2027 Издаване на скици за недвижими имоти
o    2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
o    2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
o    2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
o    2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
o    2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
o    2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
o    2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
o    2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
o    2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
o    2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
o    2083 Издаване на виза за проектиране
o    2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
o    2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
o    2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
o    2112 Издаване на разрешение за строеж
o    2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
o    2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
o    2115 Попълване/поправка на кадастрален план
o    2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
o    2117 Одобряване на подробен устройствен план
o    2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
o    2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
o    2518 Изменение на план на новообразувани имоти
o    2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
o    2879 Промяна на предназначението на сгради
o    2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж
o    1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
o    1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
o    1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
o    2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
o    2016 Издаване на удостоверение за наследници
o    2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
o    2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
o    2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
o    2033 Възстановяване или промяна на име
o    2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
o    2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
o    2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
o    2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
o    2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
o    2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
o    2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
o    2053 Припознаване на дете
o    2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
o    2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
o    2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
o    2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
o    2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
o    2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
o    2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
o    2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
o    2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
o    2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
o    2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
o    2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
o    2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
o    2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
o    2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
o    2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
o    2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
o    2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
o    2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Последно променен на Неделя, 26 Юли 2020 12:49

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново