www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Световен ден на земята - 22.04.2024 г

Е-мейл Печат ПДФ

Световен ден на земята - 22.04.2024 г

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал.2 и ал.8 от ЗОС и влязло в сила Решение № 47 по Протокол № 7 от 29 февруари 2024 г. на ОбС Кочериново и Заповед № ОС-06-11/11.04.2024 г. на Кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за „Търговска дейност“ за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на  обособено помещение с обща площ  от 21.50 кв. м., намиращо се в „ Посетителски и информационен център“ на с. Стоб, община Кочериново, УПИ II-имот 507, кв. 1 по плана на с. Стоб, представляващо частна общинска собственост съгласно АОС № 2436/06.11.2018 г. 
Начална тръжна цена в размер на 95.46 лева с ДДС – за един месец. Цената е определена съгласно т. III /за търговска дейност в размер на 3,70 лв., за един месец без ДДС, за един квадратен метър площ/ от Решение № 55 от 03.04.2015 г. на ОбС- гр. Кочериново и Заповед на Кмета № РД-01-05-246/19.05.2015 г. за определяне на базисни наемни цени за един месец в лева без ДДС, както следва: Обща площ- 21.50 кв. м. – 79.55 лв. без ДДС , с ДДС 95.46 лв.- за един месец. Търгът ще се поведе на 30.04.2024 г. от 09:00 часа в сградата на община Кочериново. Депозитът за участие в търга е в размер на 60 /шестдесет/ лева. Тръжната документация може да закупите от стая № 2 на общинска администрация срещу сумата от 50 лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до крайния срок за подаване на предложенията в Община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в ЦАО (Център за административно обслужване) на Община Кочериново до 17:00 часа на 29.04.2024 г. При подаване на едно писмено предложение /оферта/ за участие, срокът за подаване на оферти се удължава със седем дни. За допълнителна информация тел: 07053/31-99

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ

Е-мейл Печат ПДФ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме ви, че на 12.04.2024 г. ще се извърши дезакаризация на тревните площи, против кърлежи и комари в с. Стоб, общ. Кочериново и пръскане срещу комари по канала покрай улица „Свилен Русев“, гр. Кочериново, община Кочериново. Целта е да бъде ограничено разпространението на инфекциозни заболявания. Карантинният срок е 24 часа. С цел информираност на гражданите във всеки обработен терен или обект ще бъдат поставени указателни табели, потвърждаващи третирането, с точно фиксирана дата, час на извършване и карантинен период. В случай на неблагоприятни атмосферни условия датата на дезакаризация на тревни площи ще бъде променена. 
Община Кочериново призовава жителите да бъдат отговорни към опазване на околната среда и своето здраве!
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Бюджет на община Кочериново за 2024 година

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Удължава се с още три месеца предоставянето на услугата „Грижа в дома”

Е-мейл Печат ПДФ
  
На 04.04.2024г. Кмета на община Кочериново – г-н Станислав Горов сключи допълнително споразумение към договор BG05SFPR002-2.001-0029-С01 с наименование „Грижа в дома в община Кочериново“. Проектът се финансира по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Актуалният период на изпълнение на проекта е от 01.01.2023г. до 01.08.2024г., като бюджетът му е на обща стойност 321 439.37 лева.
Удължаването на проекта ще допринесе за плавен преход във финансирането на услугата от проект към финансирана от държавата дейност, като най-малко 39 нуждаещи се лица ще продължат да имат ежедневен безплатен достъп до интегрирани услуги, насочени към грижа в дома, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,
предоставяне на здравна информация. Целите на проекта са подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, ориентирани към индивида грижи, както и насърчаване на достъпа до социална закрила.
В резултат от реализация на проекта се очаква постигането на следните резултати:
- подобряване на координацията и интеграцията на социалните и здравни услуги;
- осигуряване на равен достъп до тях на хората от уязвимите групи;
- индивидуализация на предлаганата подкрепа;
- по-точна оценка на потребностите;
- прилагане на мултидисциплинарен подход, основан на сътрудничество и комуникация между здравните, социалните професионалисти и специалистите от други сектори.

Решения на ОбС от проведеното редовно заседание на 29.03.2024г.

Е-мейл Печат ПДФ

 Решения на ОбС от проведеното редовно заседание на 29.03.2024г.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново