www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Февруари 2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване м. Февруари - Общинско предприятие " Чистота " гр. Кочериново.

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.02.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.02.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица „Васил Левски” от о.т. 99 до 114 по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица „Божана и Васил Котеви” от осови точки № 149 до № 150 по съществуващи имотни граници на поземлен имот № 534 и промяна на уличната регулация към УПИ I-534, кв. 35 по плана на с. Стоб, община Кочериново, по имотни граници.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улици с о.т. 33-32 и о.т. 32-31 по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.5. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на 3 стаи с № 4, 5 и 5а с обща площ 98.00 кв.м., находящи се на втори етаж на адиминистративната сграда на Община Кочериново в УПИ I-1272, 599 кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващи частна общинска собственост съгласно АОС № 244/01.07.2003 г. на Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.116.54 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Чалтиците”, от „Ливада” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.7.Провеждането на редовно общо събрание на акционерите на болница МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД, град Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.8. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 57830.31.128 по КККР на с. Пороминово, общ. Кочериново, местност „Бачо”, от „Ливада” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.9.Допълване на Решение № 106 от Протокол № 13 от заседание на ОбС – Кочериново от 06.12.2022 г. за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.10.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.11. Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2019-2023 г.” за 2022 г.
Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.12. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади в община Кочериново за 2023/2024 стопанска година.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.13. Кандидатстване на Община Кочериново по Процедура за директно предоставяне на средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващи домове за стари хора” по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.14. Откриване на процедура и предоставяне право на Община Кочериново за проовеждане на процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен при премахването на опасни дървета в населените места на общината.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


31.01.2023 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска

Последно променен на Петък, 03 Февруари 2023 07:44

Списък на класираните кандидати от проведено интервю за заемане на длъжности по проект с наименование „Грижа в дома в община Кочериново”

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!

Последно променен на Понеделник, 30 Януари 2023 07:40

Списък на недопуснати кандидати до подбор

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!

Общ списък на допуснати кандидати до втори етап на подбор - интервю

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!

СЪОБЩЕНИЯ от арх. Екатерина Баханова - Главен архитект на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на съобщенията може да изтеглите от - ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново