www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред за редовно заседание на ОбС-Кочериново, което ще се състои на 06.07.2012 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.07.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Актуализация на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, общ.Кочериново, обл.Кюстендил.
Докладва: Председател на ОбС
1.2.    Закриване на ЦДГ „Митко Палаузов” с.Мурсалево, общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ЗОКВ/
1.3.    Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в с.Бураново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ЗОКВ/
1.4.    Кандидатстване на общ.Кочериново за директно предоставяне на безвъзмездна помощ, процедура номер: BG161PO005/11/1.12/02/25, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за „Подобряване и развитие инфраструктурата за питейна и отпадъчни води” в агломерации между 2 000 и 10 000 Е.Ж.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.5.    Становище на ОбС относно инвестиционно предложение „АМ – Струма” 1 от 2 „Дупница – Благоевград” – изместване на участъци от проектното трасе – писмо с Вх. № РД-01-23-158/ 19.06.2012г. от Агенция „Пътна инфраструктура” МРРБ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.6.    Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение /кабинет/ с обща площ 14.25 кв.м от втори етаж на административна сграда на общ.Кочериново в УПИ І-1272, 599, кв.10 по плана на гр.Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл.АПОС № 244/ 01.07.2003г., на Дирекция „Бюро по труда” – Дупница, филиал Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.7.    Предоставяне за безвъзмездно управление на три стаи - № 4, 5 и 6 с обща площ 93.06 кв.м от втори етаж на административна сграда на общ.Кочериново в УПИ І-1272, 599, кв.10 по плана на гр.Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл.АПОС № 244/ 01.07.2003г., на Областна Дирекция „Земеделие” – Кюстендил.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.8.    Продължаване срока на договора за наем на земеделска земя.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.9.    Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново и Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.10.    Изменение в Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.11.    Освобождаване от такса битови отпадъци на „Трансбул” ООД гр.София, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, чл.17 ал.4.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ
1.12.    Определяне на пълномощията на кметските наместници.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.13.    Установяване наличие на конфликт на интереси, относно Управител на НЧ „Пробуда – 1919г.” гр.Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ПУКИ
1.14.    Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.15.    Установяване право на собственост върху промишлен водопровод /сервитут/, започващ от долен изравнител на ВЕЦ „Рила” гр.Рила, преминаващ през гр.Рила, с.Стоб, с.Пороминово и завършващ в имот № 02748.502.1 в с.Бараково, закупен от „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД, гр.Благоевград.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ
1.16.    Даване на разрешение за извършване на ремонтни дейности по проект „Ремонт на православен храм” гр.Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ
1.17.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.18.    Отдаване под наем на земеделска земя, представляваща пасище-мера / пасище с храсти, с обща площ 859.236 дка в землището на с.Пороминово, со бственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.19.    Продажба на недвижим имот, с площ 16 кв.м. /шестнадесет кв.м./, придаваем към УПИ XLІV – 1412 по плана на Стопански двор на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1264 от 21.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.20.    Продажба на недвижим имот, с площ 236 кв.м. /двеста тридесет и шест кв.м./, придаваем към УПИ XLІV – 1412 по плана на Стопански двор на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1265 от 21.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.21.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 024172 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 0.166 дка /сто шейсет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №695 от 26.01.2007г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.22.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 008028 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Парговица”, с площ 54.141 дка /петдесет и четири хил. сто четиридесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1288 от 04.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/

2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по ТСП

3.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

29.06.2012г.        Председател на ОбС:
                                                                    Румен Симеонов Янакиев

ИЗВЕСТИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

  

 

  Препис – извлечение от Заповед №ОС-06-302/27.06.2012г. на Кмета на Община Кочериново

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НПУРОИ и Протокол №ОС-08-1/27.06.2012г. на комисия  назначена със Заповед № ОС-06-245/05.06.2012 г. на кмета на община Кочериново

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

Срока за подаване на оферти за публично оповестения конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на зъболекарски кабинет и чакалня с обща площ 22.80 кв.м. намиращо се в Здравен дом в с.Стоб , УПИ І-373 , кв.2 по плана на с.Стоб , община Кочериново АОС №22/15.05.1998г. , за срок от 5 /пет/ години , да бъде удължен с 15 дни.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на назначената комисия, лицето закупило конкурсна документация и заинтересованите лица.

 

 

 

 

 

 

ИВ                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                        КОЧЕРИНОВО: ИВАН МИНКОВ

Последно променен на Сряда, 27 Юни 2012 12:47

Решения на ОбС - Кочериново от Протокол №8, взети на редовно заседание на 01.06.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново от Протокол №8, взети на редовно заседание на 01.06.2012г.

Последно променен на Събота, 23 Юни 2012 08:40

Организация на Общински съвет – Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Организация на Общински съвет – Кочериново

Постоянни комисии към Общински съвет град Кочериново

1. Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми – с председател Василка Стоименова Вонидова .
2. Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания – с председател Даниела Костадинова Миланова.
3. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности – с председател Георги Благовестов Бучински.
4. Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм – с председател Георги Цветанов Ценев.
5. Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси – с председател Слави Драганов Христов.
6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – с председател Николай Любомиров Гълъбов.

Последно променен на Сряда, 16 Декември 2015 09:29

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                        ДО

                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                        ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

От Иван Минков – Кмет на община Кочериново

 

   ОТНОСНО: Изменение в Наредба за  придобиване, управление и разпореждане

с общинско имущество.

 

   ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество нормативно е регламентиран варианта, когато на повторно проведен търг се яви само един кандидат, а именно :

Чл.51, ал.4  Когато на публичния търг, провеждан повторно, в случая на предходната алинея се яви само един кандидат той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната тръжна цена.

В същото време по отношение на процедурите по публично оповестен конкурс подобно регламентиране липсва, а е предвиден варианта за насрочване на нов публично оповестен конкурс както следва:

Чл. 72 Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, кметът на общината назначава нов публично оповестен конкурс.

В практиката на община Кочериново по управление на собствеността до момента публично оповестени конкурси се организират предимно когато се отдава под наем или се извършва разпореждане с имоти и помещения, предвидени за определени цели и за които се залагат специфични изисквания. В този аспект кръгът на кандидатите е ограничен и в част от случаите се налага провеждане на поредни процедури, на които се явява само един кандидат. Това е свързано единствено с административни  разходи на общината, без процедурите да приключват със сключване на договор. С оглед гореизложеното, считам за целесъобразно да бъде променен текста на чл. 72 както следва:

“Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, за спечелил се обявява единствения кандидат по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната конкурсна цена и при условие, че отговаря на всички условия, посочени в публично оповестения конкурс”.

Освен това е целесъобразно в Наредбата да се предвиди текст, съгласно който при установяване на нарушения в процедурите по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при несъответствия между документи за собственост, лицензирана оценка и фактическото състояние на имота или при наличие на нарушения, свързани с нормативната уредба регламентираща разпореждането с имоти и вещи общинска собственост,  кметът на общината да има право със заповед да прекратява тръжната или конкурсната процедура, но не по-късно от сключването на договор.

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК  , предлагам общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

 

Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредба за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:

1.                        Член 72 се изменя и следва да се чете:

“Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, за спечелил се обявява единствения кандидат по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната конкурсна цена и при условие, че отговаря на всички условия, посочени в публично оповестения конкурс”.

2.                        Допълва се нов член 77а, със следния текст:

“При установяване на нарушения в процедурите по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при несъответствия между документи за собственост, лицензирана оценка и фактическото състояние на имота или при наличие на нарушения, свързани с нормативната уредба регламентираща разпореждането с имоти и вещи общинска собственост,  кметът на общината да има право със заповед да прекратява тръжната или конкурсната процедура, но не по-късно от сключването на договор.”

 

ВНАСЯ:                                                                                     Кмет на община   Кочериново: Иван Минков

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново