www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.20 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ  ,  Решение №69 от Протокол №9 от 11.07.2011г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-245/05.06.2012г. Обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на зъболекарски кабинет и чакалня с обща площ 22.80 кв.м. намиращо се в Здравен дом в с.Стоб , УПИ І-373 , кв.2 по плана на с.Стоб , община Кочериново АОС №22/15.05.1998г. , за срок от 5 /пет/ години. В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. Началната конкурсна цена е 7.52 лв. /седем лева и 52ст./ , без ДДС месечно въз основа на Решение №80/20.05.2008г. за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ не жилищни помещения т.VІІ и т. ХІ.1.  от Заповед №246/23.11.2010г. Наемателят на кабинета заплаща за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и 20ст./ месечно съгласно Решение №80/20.05.2008г., изм. с Решение №77 от 26.07.2010г. Помещението се използва от наемателя само за лекарски кабинет . Използването му  за друго не се допуска Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 30 лв./тридесет лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 17.00 часа на 14-тия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 21.06.2012г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

ЗОП, с предмет: „Извършване на неотложни укрепителни мероприятия – стоманобетонни подпорни стени за укрепяване на южния скат на р. Рилска, с. Бараково, община Кочериново”

Е-мейл Печат ПДФ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: „Извършване на неотложни укрепителни мероприятия – стоманобетонни подпорни стени за укрепяване на южния скат на р. Рилска, с. Бараково, община Кочериново”

Общи положения:

Всеки участник подава своята оферта, като комплектова всички документи, описани в раздел III от Публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки, съгласно чл. 101а, ал. 2 от ЗОП и ги поставя в един запечатан непрозрачен плик. Върху плика с офертата  се записват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.
Офертите се представят всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч., до срокът посочен в Публичната покана, в деловодството на община Кочериново, гр. Кочериново, пл. „Трети март” № 1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата с известие за доставяне.
В случай, че офертата на участника е подписана от лице, което няма представителна власт, задължително се прилага пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) от представляващия участника.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за поръчката.

Пълната документация може да изтеглите от ТУК!

Публична покана може да изтеглите от ТУК!

Въпроси и отговори свързани с горната процедура може да изтеглите от ТУК!

Данни за банковата сметка на Община Кочериново може да изтеглите от ТУК!

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти може да изтеглите от ТУК!

Документи за новата публична покана от 05.06.2012, може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 05 Юни 2012 12:03

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №65 от Протокол №5 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №218/23.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,представляваща имот пл. №024134 в землището на с.Бараково,общ.Кочериново,местност „Полето” с площ 1.465 дка./един декар четиристотин шестдесет и пет кв.м./,начин на трайно ползване-нива,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №86/588 от 02.02.2006г.
І. Началната тръжна цена е 2059.00лв. /две хиляди петдесет и девет лева/
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 16.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 205.90лв. /двеста и пет лева и 90 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №62 от Протокол №5 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №221/23.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска
земя, представляваща имот пл. №011032 в землището на с.Пороминово,общ.Кочериново,местност „Мизиница” с площ 0.635 дка./шестстотин тридесет и пет кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №964/24.03.2010г
І. Началната тръжна цена е 867.00лв. /осемстотин шестдесет и седем лева/
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 86.70лв. /осемдесет и шест лева и 70 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново