www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС; чл.3 ал.4, чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ,  Решение №123 от Протокол №13 от 04 ноември 2016г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед №ОС-06-252/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестения конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, обособено помещение / ателие за рисуване / с обща площ 15 кв.м./ петнадесет квадратни метра / съгласно приложена схема, намиращо се в Административната сграда на община Кочериново, партер, имот №1272, парцел I, кв.10 по плана на гр. Кочериново, представляващ ПОС съгл.АОС №60/14.03.2000 г. за срок от 5 /пет/ години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност ще съответства на  предназначението на имота. Помещението се използва от наемателя само за ателие за рисуване. Началната конкурсна цена е 49,50 лв. /четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС месечно. Конкурсът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие за участие в конкурса в размер на 200 лв./двеста лева/. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон и застраховка са за сметка на наемателя. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в конкурса се подават в Информационен център / партер / на общинска администрация до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.06.2017 г с Протокол №10

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.06.2017 г с Протокол №10

Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения, по повод тригодишна бюжетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтегите от ТУК!

Писмо до Бистра Иванова Балабанова

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

1. Проект
2. Доклад
3. Мотиви
4. Съобщение
5. Справка на постъпилите предложения заедно с обосновка на неприетите предложения.

Последно променен на Понеделник, 03 Юли 2017 10:44

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново