www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 05.07.2022 г с Протокол № 8

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Понеделник, 18 Юли 2022 11:37

Програма за опазване на оклната среда на Община Кочериново, Област Кюстендил за периода 2021 - 2025 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Приложение № 1 Раздел Лечебни растения към програмата за опазване на околната среда на община Кочериново 2021 – 2025 г. - ТУК!


Последно променен на Вторник, 05 Юли 2022 07:38

Приграма за управление на отпадъците на Община Кочериново, Област Кюстендил за периода 2021 - 2028 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 05 Юли 2022 07:09

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново съвместно с ДП Държавно горско стопанство „Рилски манастир“ уведомява жителите на общината, че с цел задоволяване на местното население с дърва за огрев започва изготвянето на списъци на желаещите да се снабдят с дърва.
Предвижда се ДП ДГС Рилски манастир да добие дърва и да започне продажба от три склада. В момента действащ е склада в землището на с. Стоб. Предстои откриването на още един склад в района на с. Фролош.
Цената на дъбовите дърва е 94.00 лв. на плътен кубик, а буковите се продават на 88.00 лв. на плътен кубик. Цените са без ДДС. Горско стопанство заявява, че разполага с дърва от двата дървесни вида на склада на държавните гори, намиращ се 13 км от с. Стоб.
Желаещите да закупят дърва е необходимо да подадат заявление в деловодството на общината или в кметствата по населени места.

Продължава записването на желаещите да си добият дърва по тарифна такса на корен при цени широколистни дърва-17.64 лв. на пространствен кубик и 10.14 лв. на кубик без ДДС.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Последно променен на Вторник, 05 Юли 2022 06:52

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Юли 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване м. Юли - Общинско предприятие " Чистота " гр. Кочериново

Последно променен на Вторник, 05 Юли 2022 06:34

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Кмета на община Кочериново подписа анекс за удължаване на срока на договора по проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Кочериново”, който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2016-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, ДОГОВОР № BG05FMOP001-5.001-0164-C04. По този начин се осигурява непрекъснатост на предоставяната услуга до 09.09.2022 г. като 120 лица от община Кочериново ще продължат да получават топъл обяд всеки работен ден. Това са лица, живеещи в материално лишение, които са обект на социално подпомагане, под линията на бедност; които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; хора които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и се нуждаят от допълнителна подкрепа.
Община Кочериново продължава да развива целенасочената си социална политика в подкрепа на най-уязвимите групи от населението и да търси възможности предоставяните социални услуги да бъдат разширени и усъвършенствани.
Последно променен на Сряда, 06 Юли 2022 06:27

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново