www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ от арх. Екатерина Баханова - Главен архитект на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 04 Януари 2018 20:17

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.12.2017 г с Протокол №21

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.12.2017 г с Протокол №21

Последно променен на Четвъртък, 04 Януари 2018 20:06

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.01.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.01.2018 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
 Докладва:Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Обявявяне за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 1.00 кв.м. /един кв.м./, придаваем към УПИ X-113, кв. 12, представляващ 1/544 ид.ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, съгласно влязла в сила заповед за одобряване на кадастрален и регулационен план на с. Пороминово, общ. Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Даване на мандат и позиция от Общински съвет - Кочериново във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Промяна състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.5. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 001200, „Пасище с храсти” по КВС в землището на с. Бараково, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на УПИ II-52, кв. 36 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново от „Училище” в „Комплекс за социални грижи”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
2. Молби на граждани.   
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
               


28.12.2017 г.                        Заместник- председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Георги Бучински

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 18.12.2017 г с Протокол №20

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 18.12.2017 г с Протокол №20

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.12.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.12.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на План за противодействие на тероризма в община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.2. Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.3. Актуализация на инвестиционна програма на община Кочериново за 2016 година.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

21.12.2017 г.                        Председател на ОбС :
гр.Кочериново                               
                                                   / Калин Везенков/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново