www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решение № 121 от 21.05.2018 г. на Административен съд Кюстендил.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 04 Юли 2018 18:02

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 26.07.2018г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.
От общинска администрация

Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения, по повод предложената отмяна на действащата Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 03.07.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 03.07.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Кандидатстване с проектно предложение за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Кочериново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Докладва: Кмет на община Кочеринвово/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

29.06.2018 г.                        Председател на ОбС :
гр.Кочериново                               
                                                   / Калин Везенков/

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.07.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.07.2018 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Участие в извънредно общо събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново. Отмяна на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново, приета с Решение № 101/30.06.2008 г., изменена с Решение № 13/02.12.2011 г. Изменение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново, приета с Решение № 51 от 05.05.2017 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

29.06.2018 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Заповед РД-01-05-235 - С цел недопускане разпространение на заболяването "туберкулоза" при хора и животни

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново