www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.04.2022 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.04.2022 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2021 година на община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Пиемане на Бюджета на община Кочериново за 2022 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.3. Отдаване под наем на обособено помещение – недвижим имот – 1 брой, представляващо публична общинска собственост за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност, с площ от 12.42 кв.м., намиращо се на втори етаж на Кметството на с. Бураново, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Отдаване под наем на обособено помещение /зъболекарски кабинет и ½ идеална част от чакалня/ с обща площ 25.70 кв.м., намиращо се в двуетажна масивна сграда, II етаж на „Здравен дом”, построена в УПИ I – 544, кв. 11 по плана на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота” към Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.6. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ - гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ - гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Приемане на Отчет за състоянието на общинската солбственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ - гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Приемане на Програма за закрила на детето за 2022 година на Община Кочериново
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.11. Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.12. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Пробуда-1919” град Кочериново през 2020 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.13. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб през 2020година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.14. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово през 2020 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.15. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Възраждане-2001 г.” с. Бараково през 2020 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.16. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Подем – 1928 г.” с. Бураново през 2020 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


29.03.2022 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска

ПОКАНА - От Кмета на Община Кочериново за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2022 година на Община Кочериново, област Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 24 Март 2022 11:45

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 31.03.2022г. (четвъртък) от 10.30ч. в Стая № 6 в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

ПОКАНА - Публично обсъждане на Годишният Отчет на бюджета за 2021 година на Община Кочериново, област Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ
Съгласно Заповед № РД – 01 – 05 - 93/16.03.2022 година на Кмета на община Кочериново и на основание чл. 140, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от Закона за публичните финанси, както и чл. 43, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на община Кочериново г-н Иван Минков, кани жителите на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на Годишният отчет на бюджета на община Кочериново за 2021 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност, затова Ви каним да участвате в общественото обсъждане на Годишният отчет на Бюджета на община Кочериново за 2021 година.

Публичното обсъждане на Годишният отчет на Бюджета за 2021 година ще се проведе на 25.03.2022 година от 15.00 часа в Заседателната зала на община Кочериново


От общинска администрация
Гр. Кочериново

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Понеделник, 21 Март 2022 07:18

Касовите отчети на община Кочериново към 28.02.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ
1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП -ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
Последно променен на Понеделник, 14 Март 2022 14:27

Заповед № РД-01-05-81/10.03.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да бъде изтеглен от ТУК!

Последно променен на Петък, 11 Март 2022 09:31

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново