www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение „Благоустрояване на градски парк - гр. Кочериново“, община Кочериново, област Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 12.08.2021 г с Протокол № 9

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 12.08.2021 г с Протокол № 9

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с Писмо с вх. № РД-01-33-149/13.08.2021  г.  на основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Общинска администрация Кочериново

УВЕДОМЯВА:

всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02748.113.953 в местността До кантона по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил”, с възложител „Акватур 01” ООД.
Подробна информация за Приложение № 2 за горецитираното инвестиционно предложение може да получите в стая №1 на Общинска администрация гр. Кочериново  всеки работен ден от понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.08.2021 г.
Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Община Кочериново.

Касовите отчети на община Кочериново към 31.07.2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 26.08.2021г. (четвъртък) от 10.30ч. в Заседателната зала в  Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 12.08.2021 г. от 17:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 12.08.2021 г. от 17:00 часа в  Пленарната зала на Читалището в град Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Продажба на недвижим имот с площ 99,00 кв.м. /деветдесет и девет кв.м./, придаваем към УПИ VI-277, кв. 30, представляващ 99/869 ид. ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2815 от 12.01.2021 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.  
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.  
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.  
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.  
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Безвъзмездно предоставяне за срок от една година на недвижим имот пл. №  226 с площ 7435 кв.м. – футболно игрище, находящ се в имот пл. № 226 извън регулацията на с. Пороминово, собственост на община Кочериново, съгласно АПОС № 69 от 29.5.2000 г., на „Футболен клуб Ботев – Пороминово” Сдружение, за целите на дейностите по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

04.08.2021 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново