www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА МАЙ 2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

Последно променен на Петък, 04 Август 2017 05:55

Заповед - Забрана за къпане във всички водни площи на територията на общна Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.2,ал.7 от ЗОС, Решение № 30 от Протокол №6 от 07 април 2017 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-251/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за срок от десет години на открита площ / дворно място/ находящо се в двора на бившата  Здравна служба, УПИ IV-590, кв.56 по плана на с. Мурсалево съгласно приложена схема с обща площ 100 м² / сто кв. метра /, за съхранение на селскостопанска техника, представляваща публична общинска собственост на община Кочериново съгласно АПОС №5 от 25.07.1997 година. Началната тръжна цена е в размер на 36,00 лв. /тридесет и шест лева / месечен наем  с включен ДДС. Търгът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 100 лв. / сто лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Поддържането и разходите за ел. енергия, се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваната открита площ може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „ Трети март” №1 до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.2,ал.7 от ЗОС, Решение № 137 от Протокол №15 от 02 декември 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-250/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособено помещение съгласно приложена схема с обща площ 112,30 м² / сто и дванадесет кв. метра и тридесет кв. сантиметра  /, намиращо се в двуетажна монолитна сграда  / кметство / с. Бураново, община Кочериново, представляваща публична общинска собственост на община Кочериново съгласно АПОС №123 от 08.10.2001 година. Началната тръжна цена е в размер на 153,00 лв. /сто петдесет и три лева / месечен наем  без включен ДДС. Търгът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 400 лв. / четиристотин  лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода, телефон и застраховка се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваното обособено помещението може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „ Трети март” №1 до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.2,ал.7 от ЗОС, Решение № 136 от Протокол №15 от 02 декември 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-253/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособено помещение съгласно приложена схема с обща площ 80,70 м² /осемдесет кв. метра и седемдесет кв. сантиметра  /, намиращо се в двуетажна монолитна сграда / кметство / с. Боровец, община Кочериново, представляваща публична общинска собственост на община Кочериново съгласно АПОС №11 от 05.11.1997 година. Началната тръжна цена е в размер на 110,84лв. /сто и десет лева и осемдесет и четири стотинки/ месечен наем  без включен ДДС. Търгът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 300 лв. / триста лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода, телефон и застраховка се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваното обособено помещението може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „ Трети март” №1 до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново