www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.03.2018 г с Протокол №4

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.03.2018 г с Протокол №4

Уведомление за инвестиционно предложение - Изграждане на Автокомплекс с хотел и ресторант в ПИ:50094 в местността Ганеви ниви, гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - 08.03.2018

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 27.03.2017г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 , ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 80 от Протокол № 12 от 01 август 2017 година и Решение № 94 от Протокол №17 от 01 септември  2017 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-90/07.03.2018г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общо на имоти в землището на с. Пороминово, община Кочериново с обща площ 92,706 дка.  Началната тръжна цена е 1774,19 лв. /Хиляда седемстотин седемдесет и четири лева и деветнадесет стотинки / годишен наем. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 500 лева / Петстотин лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /Петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 , ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 17 от Протокол № 3 от 02 февруари 2018 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-88/07.03.2018г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година общо на имоти в землището имоти в землището на с. Мурсалево, община Кочериново с обща площ 18,736 дка. Началната тръжна цена е 562,08 лв. /Петстотин шестдесет и два лева и осем стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 100 лева / Сто лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /Петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново