www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Съобщения от арх. Екатерина Баханова - 13.07.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Съобщение 1 - Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!
2. Съобщение 2 - Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!
3. Съобщение 3 - Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!
4. Съобщение 4 - Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 06.07.2018 г с Протокол №11

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 06.07.2018 г с Протокол №11

СЪОБЩЕНИЕ от арх. Екатерина Баханова - Главен архитект на община Кочериново - 12.07.2018

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

За развитието и затвърждаване качеството на социалната услуга Приемна грижа в Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Всяко дете има нужда да бъде обичано, но понякога, поради различни затруднения и проблеми, биологичните родители не могат да дадат тази любов.
Съвременното общество е съзряло и осъзнава тази необходимост за хармоничното развитие на всяка личност, предлагайки алтернатива на домовете за деца, лишени от родителски грижи, в лицето на приемните семейства.
Мярката за закрила на дете - "настаняване в приемно семейство" се осъществява чрез социалната услуга "приемна грижа". Доставчик на услугата е Община Кочериново

Община Кочериново продължава да изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво  като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Приемната грижа може да бъде:
Доброволна - семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за издръжката на децата;
Професионална - семейства и лица, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание.
Професионалните приемни семейства сключват договор с кмета на Община Кочериново. На тях, освен средства за издръжката на детето, се изплаща и трудово възнаграждение. Размерът му се определя от броя на настанените деца и е обвързан с минималната работна заплата.

В община Кочериново има 4 утвърдени професионални приемни семейства, като в две от тях има настанени три деца.

През 2018 г. при планирането броя на приемните семейства в общинската програма за закрила на детето е извършен анализ на планираните приемни семейства през 2017г. и очаквания брой за 2018г. е редуциран.  През 2018г. е планирано само едно професионално приемно семейство.

Всеки кандидат за приемен родител е необходимо да потърси съдействие и информация от Областния екип по приемна грижа. На кандидатите за приемно семейство се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбор и утвърждаване на приемните семейства, както и за същността и целите на настаняване на дете в приемно семейство. 
Кой може да стане приемен родител?
Кандидатите за приемни родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са психически и физически здрави лица. Кандидатът за приемен родител трябва да е готов да приеме в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание; да си партнира с много хора - социални работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес;  да притежава лични качества за полагане на приемна грижа, които са комплексни. Но най-важна е обичта към децата. Оценява се родителски капацитет - това е способността на лицето, полагащо грижи за дете, да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите на детето; опит с деца и представи за отговорно родителство. От значение са отговорността, толерантността, търпението, умението на лицето да общува с деца и да успява да намира общ език с тях; осигури добри възможности за отглеждане на детето; да е сигурен в решението си; да приеме детето такова, каквото е; да се въоръжи с много търпение и обич.
Всички кандидати за приемно семейство преминават през базово обучение, което включва най-малко 36 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Същата се осъществява чрез обучение  с продължителност най-малко 24 часа.

Приемните семейства и кандидатите за приемни семейства на територията на община Кочериново могат да се свържат със социалните работници от ОЕПГ с изнесено работно място в гр.Дупница, ул. Солун 4, каб. 12 на тел. 0877 50 93 93.

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 03.07.2018 г с Протокол №10

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юли 2018 година

Относно: Кандидатстване с проектно предложение за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Кочериново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 81

Общински съвет - Кочериново ДАВА съгласие проектно предложение с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Кочериново включваща следните подобекти: улици в гр. Кочериново, улици в с. Бараково и с. Пороминово“ да бъде подадено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
Общински съвет - Кочериново УДОСТОВЕРЯВА, че дейностите по проектното предложение съответстват и отговарят на приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на община Кочериново за периода 2014-2020 г.

Възлага на Кмета на Община Кочериново да предприеме необходимите действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община Кочериново с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Кочериново включваща следните подобекти: улици в гр. Кочериново, улици в с. Бараково и с. Пороминово “

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Решение № 121 от 21.05.2018 г. на Административен съд Кюстендил.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 04 Юли 2018 18:02

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново