www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на Общински съвет гр. Кочериново от 20 декември 2023 година

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет гр. Кочериново от 20 декември 2023 година

Последно променен на Сряда, 03 Януари 2024 08:53

ГРАФИК - За сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО/твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново Месец Януари 2024 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2023Г

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтелите от ТУК!

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ПЕТА КАТЕГОРИЯ ЗА 2023Г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Уведомление за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на общински път KNL3087 (/KNL1086/-Стоб-Пороминово-/KNL1084/) от км.2+470 до км.5+100, община Кочериново, област Кюстендил“.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 20.12.2023 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация        

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 20.12.2023 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Партньорство по Компонент 1 по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FPR002-2.006 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2024г.;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание;
1.3. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
1.4. Освобождаване частично или изцяло от такси битови отпадъци на СУ „Христо Ботев“ гр. Кочериново;
Докладва: Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.5. Актуализация на инвестиционна програма на община Кочериново за 2023 година;
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

15.12.2023 г.                                                Председател на ОбС  …………………
гр.Кочериново                                                        /Райчо Калайджийски/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново