www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ 2017-2018 ГОДИНА

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 04 Май 2017 06:35

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.05.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.05.2017 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1.Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2.Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Кочериново за 2016 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.3. Отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет през второто полугодие на 2016г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.4.Приемене на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта на община Кочериново за 2017 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.5. Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново.
 Докладва: Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.6.Приемане на второ четене на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново.
 Докладва: Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.7.Приемане на План за интегриране на ромите в община Кочериново за периода 2017-2020 година.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2. Молби на граждани.   
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

28.04.2017 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Иформация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - 25.04.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

Иформация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в имот #016072, местност "Чапрашажко" в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на картинг писта"

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново