www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД) в партньорство със Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО) стартира проект „Комплексна подкрепа за успешен бизнес старт в Югозападна България“, финансиран по приоритетна ос „Подобряване на достъпа да заетост и качество на работните места, процедура „Подкрепа за предприемачеството“, с финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На 29.08.2018 от 13:30 ч. в залата на Читалище „Пробуда“ , гр. Кочериново, ул. „3-ти март“ № 1, ще проведем форум за информиране и мотивиране на бъдещи предприемачи. Ще представим какво ще включва практическото обучение по предприемачество, индивидуалния подход към идеята на всеки участник и консултирането за разработване на бизнес план и бизнес проект, подкрепата и конкретни стъпки за стартиране на бизнес, възможностите за финансиране на бизнес идеята като например отворената програма за кандидатстване за безвъзмездно финансиране до 80% „Насърчаването на предприемачеството“ на Оперативна Програма Иновации и конкурентоспособност.

Търсим мотивирани участници: безработни лица, неактивни или работещи, в т.ч. младежи до 29 г, жени, хора с увреждания, хора в активна трудова възраст, заети, но с желание да започнат свой бизнес  или да се подготвят да управляват бизнес.

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 23.08.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 23.08.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Утвърждаване съществуването на самостоятелни паралелки под минималния  брой ученици в паралелка  в  СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.

Докладва: Даниела Миланова - Председател на Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания при ОбС гр. Кочериново.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

20.08.2018 г.                        Председател на ОбС :
гр.Кочериново                               
                                                   / Калин Везенков/

Уведомление от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" - Железопътна секция София

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомление от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" - Железопътна секция София до господин Иван Минков кмет на Община Кочериново
Уведомявам Ви, че изпълнението на обект:"Доставка и влагане на еластична прелезна настилка - железопътен прелез на км 108+662 в междугарието Бобошево - Кочериново по 5-та железопътна линия" - след спирка Мурсалево, ще започне в 08:00ч. на 20.08.2018г. и ще завърши до 16:00ч. на 25.08.2018г.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Съобщение във връзка с Изработване на помощни планове и план на новообразуваните имоти в цифров и графичен вид - с. Пороминово и с. Стоб

Е-мейл Печат ПДФ

Ви уведомяваме, че на 16.08.2018г. ще се проведе анкета за установяване местоположението на имотите,

1. В 9:00 часа - сборен пункт пред кметството на с. Пороминово, обш. Кочериново.
1. В 13:00 часа - сборен пункт пред кметството на с. Стоб, обш. Кочериново.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Съобщение във връзка с Изработване на помощни планове и план на новообразуваните имоти в цифров и графичен вид - гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Ви уведомяваме, че на 17.08.2018г. ще се проведе анкета за установяване местоположението на имотите, сборен пункт в 9:00 часа - пред общината на гр. Кочериново.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-05-149/06.08.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Кочериново за стопанската 2018/2019 година.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново