www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Съобщение във връзка с появила се некоректна информация по медиите относно закриване на група в с. Стоб към ДГ "Ален мак" - Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с появила се некоректна информация по медиите относно
закриване на група в с. Стоб към ДГ „ Ален мак” – Кочериново, уведомяваме за следното:

1.    В началото на учебната 2017-2018 г. липсва необходимия брой деца за сформиране на маломерна група в с. Стоб, който е 12 броя.
2.    Във връзка с подадена невярна и заблуждаваща информация  до Общински съвет Кочериново, той е взел незаконосъобразно решение № 96 от 01.09.2017 г., за съществуване на маломерна група с 11 деца.
3.    От последваща проверка на Регионално управление по образование-Кюстендил, е установено, че две от децата са дописвани с молив, не са записани по надлежния ред, изобщо не съществуват в информационната система НЕИСПУО и не са посещавали групата след 15.09.2017 г.  Дадени са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията.
4.    От проверка, извършена от общинска администрация Кочериново е установено, че средната посещаемост е между шест и осем деца, като в момента на проверката са присъствали 5 деца.
5.    Въз основа на липсата на необходимия брой деца за наличие на маломерна група дори и съгласно решението № 96 от 01.09.2017 г. на общинския съвет, директорът на ДГ „ Ален мак” е пристъпил законосъобразно към закриване на групата със Заповед. Законосъобразните действия на директора са потвърдени от последващата проверка на РУО- Кюстендил
6.    Общински съвет-Кочериново е взел ново Решение №   133 от 18.12.2017 г. за съществуване на група с 6 бр. деца в противоречие със съществуващата нормативна уредба. Решението е върнато Като незаконосъобразно за ново обсъждане:
-    Със заповед  на кмета на общината
-    Със заповед от областния управител на област Кюстендил.
7.    Със свое  Решение № 1 на Общински съвет Кочериново по Протокол № 1 от 05.01.2018 г. двете предходни решения за съществуване на целодневна група в с. Стоб към ДГ „ Ален мак” – гр. Кочериново са отменени като незаконосъобразни. Със същото решение / точка трета/ е постановено съществуване на групата като полудневна. Поради явното противоречие с нормативната уредба, несъобразяване с правните доводи в  заповедите на кмета на общината и областния управител и поради установените нарушения в групата в с. Стоб при проверките от РУО-Кюстендил и община Кочериново, кметът на общината е върнал тази точка трета отново за обсъждане като незаконосъобразна.

Общинска администрация

1. Писмо от РУО Кюстендил относно липсата на необходимия брой деца за формиране на маломерна група в с. Стоб към ДГ "Ален мак" Кочериново.
2. Заповед № РД-30-08/05.01.2018 г. на областен управител на област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане и отмяна Решение № 133, прието на проведено на 18.12.2017 г. заседание на Общински съвет - Кочериново

Писмо от РУО Кюстендил относно липсата на необходимия брой деца за формиране на маломерна група в с. Стоб към ДГ "Ален мак" Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Кочериново през 2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 17 Януари 2018 07:11

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 05.01.2018 г с Протокол №1

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 05.01.2018 г с Протокол №1

Последно променен на Сряда, 17 Януари 2018 07:26

СЪОБЩЕНИЕ - 12.01.2108

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 07.02.2018 г. / сряда/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество до изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на ОбС Кочериново, извършено на 12.01.2018 г.

1. Доклад - ТУК!
2. Мотиви - ТУК!
3. Проект - ТУК!
4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения - ТУК!

Общинска администрация

Последно променен на Сряда, 14 Февруари 2018 10:05

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново