www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Съобщение - Публично обявление по заявление с вх. № РР-05-9/21.03.2023г. подадено от г-н Владимир Малинов Изпълнителен Директор на "Булгартрансгаз" ЕАД

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 17.07.2023 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 17.07.2023 г. от 17:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кочериново с Концепционално проектно предложение по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A IPA България – Северна Македония 2021-2027 г. Първа покана.   
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.2. Продажба на недвижим имот УПИ II-52, кв. 36 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 3805 кв.м /три хиляди осемстотин и пет кв.м./, с отреждане по регулация „За комплекс за социални грижи”, застроен с масивна сграда, състояща се от три тела: двуетажно със ЗП 278 кв.м; едноетажно със ЗП 175 кв.м и едноетажно със ЗП 280 кв.м;, който имот е актуван съгласно Акт № 3157 от 26.06.2023г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

13.07.2023 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 04.07.2023 г с Протокол № 7

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Приключи европейски проект за рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗТТ), разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии по смисъла на ЗТТ, се извършват след предоставяне на писмена декларация от прехвърлителя

Е-мейл Печат ПДФ

Съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗТТ), разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии по смисъла на ЗТТ, се извършват след предоставяне на писмена декларация от прехвърлителя дали имотът попада в защитената територия, като приобретателите на имота по ал. 1 декларират при прехвърлянето, че са запознати с тежима на дейностите в защитената територия.

1. Декларация към чл. 12, ал. 1 от Зкона за защитените територии - ТУК!
2. Декларация към чл. 12, ал. 2 от Закона за защитените територии - ТУК!
3. Заповед РД-406 от 05.06.2023 г. - ТУК!

Продължават информационните кампании за ползите от изграждането на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Благоевград

Е-мейл Печат ПДФ

Продължават информационните кампании по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, Административен договор за БФП   № BG16M1OP002-2.004-0001-C04, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, с обща стойност на проекта: 41 093 732,00 лева.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново