www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.06.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация


СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.06.2017 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кочериново за 2018 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.2. Създаване на временна комисия, която в съответствие със сроковете, определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в действащата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново, във връзка с докладна записка рег. инд. и дата РД-01-03-24/12.5.2017 г. на Г-н Кмета на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ОбС.
1.3. Разделяне и промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 000196, „Пясък”, по КВС в землището на гр. Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
2. Молби на граждани.   
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

26.05.2017 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

СЪОБЩЕНИЕ - 26.05.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

На 28.05.2017 г. от 17:00 ч на стадиона в гр. Кочериново ще се състои футболна среща за определяне на областен първенец между „Левски” Кочериново и ФК „Кюстендил”.
 
От общинска администрация

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 26.05.2017г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 26.05.2017г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на План за финансово оздравяване на община Кочериново и определяне срока на процедурата по финансово оздравяване.
Докладва: Кмет на община Кочериново.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

22.05.2017 г.                        Председател на ОбС :
гр.Кочериново                               
                                                   / Калин Везенков/

Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 05.05.2017 г с Протокол № 8

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново