www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Касовите отчети на община Кочериново към 31.08.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ
1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП -ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
Последно променен на Сряда, 14 Септември 2022 07:00

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Кмета на община Кочериново подписа анекс за удължаване на срока на договора по проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Кочериново”, който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2016-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, ДОГОВОР № BG05FMOP001-5.001-0164-C01. По този начин се осигурява непрекъснатост на предоставяната услуга до 30.09.2022 г. като 120 лица от община Кочериново ще продължат да получават топъл обяд всеки работен ден. Това са лица, живеещи в материално лишение, които са обект на социално подпомагане, под линията на бедност; които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; хора които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Община Кочериново продължава да развива целенасочената си социална политика в подкрепа на най-уязвимите групи от населението и да търси възможности предоставяните социални услуги да бъдат разширени и усъвършенствани.

Последно променен на Вторник, 13 Септември 2022 07:42

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0047-С01
На 08.09.2022 г. Община Кочериново проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по повод реализацията на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинасирана, чрез Европески фонд за регионално развитие,процедура № BG16M1OP002-2.010, „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“.
На събитето бяха представени параметрите на договора за безвъзмездна финасова помощ, хода на дейностите, общите цели и очакваните резултати от осъществяването на инвестицията с евросредства.
Основната цел на проекта е изпълнение на дейности и мерки по рекултивация на общинското депо за неопасни битови отпадъци неотговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъц, както и изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното решение на съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.
Проектното предложение включва три дейности: Подготовка и изпълнение на проекта, Техническа рекултивация на общинско депо и Организация и управление, информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки.
За успешното изпълнение на дейностите са сключени договори с изпълнители след проведени процедури по ЗОП.
Общата стойност на проекта е в размер на 4 240 239.07 лв., от които 3 604203,20 лв. европейско финансиране, чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейски съюз, а 636 035,87 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Официалната церемония „Първа копка” се състоя в местността „Махалата” в землището на с. Бараково, в района до общинското депо за неопасни отпадъци. Началото на строителните дейности по техническа, а в последствие и биологична рекултивация даде кметът на община Кочериново – Иван Минков, с пожелание за бързо и безпроблемно извършване, на всички заложени дейности по проект: „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“.

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 21 Септември 2022 09:26

Община Кочериново започва дезакаризация на тревните площи.

Е-мейл Печат ПДФ
На 10.09.2022 г. ще се извърши дезакаризация на тревните площи против кърлежи. Целта на третирането на тревните площи на територията на община Кочериново е да бъде ограничено разпространението на инфекциозни заболявания. То ще се извършва в малките и ранните часове на денонощието, като карантинният срок е 24 часа. С цел информираност на гражданите, във всеки обработен терен или обект ще бъдат поставени указателни табели, потвърждаващи третирането, с точно фиксирана дата, час на извършване и карантинен период.
В случай на неблагоприятни атмосферни условия дезакаризацията на тревните площи ще бъде променяна.
Община Кочериново призовава жителите да бъдат отговорни към опазване на околната среда и своето здраве.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Информация за предстояща пресконференция и официална церемания „Първа копка„ по проект № BG16M1OP002-2.010-0047 „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“.

Е-мейл Печат ПДФ

Проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо занеопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“

Финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

ПОКАНА

ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА”

Кметът на Община Кочериново господин Иван Минков и неговият екип, има удоволствието да Ви покани на  събитията, за започване на строителството по проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за не опасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, АДБФП с  регистрационен номер BG16M1OP002-2.010-0047-C01.
Събитията ще се проведат на 08.09.2022 г.

Началната пресконференция ще се проведе от  10:00. часа, в залата на Общинска администрация – Кочериново, етаж 1, на адрес: пл. „Трети март” № 1, гр. Кочериново.

Официалната церемонията ще се състои на 11:00 часа, местността „Махалата“, землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил.

Кмет на община Кочериново – Иван Минков
Екип за управление на проекта

www.eufunds.bg

ДНЕВЕН РЕД
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА”

проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, АДБФП с  регистрационен номер BG16M1OP002-2.010 -0047-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Дата и час на провеждане на началната пресконференция

08.09.2022 г., 10:00 ч.

Място провеждане на началната пресконференция

зала на Общинска администрация – Кочериново, етаж 1, на адрес: пл. „Трети март” № 1, гр. Кочериново

Посрещане и регистрация на участниците в пресконференцията

 

09:45 - 10:00

Водещият приветства аудиторията, представя официалните гости и обявява началото на събитието

 

10:00- 10:05

Приветствия

          10:05 – 10:10

Презентация на дейностите по проекта

 

10:10 – 10:30

Кафе пауза

10:30 – 10:45

Закриване на пресконференцията от водещия

 

10:45

Дата и час на провеждане на официалната церемония „Първа копка”

08.09.2022 г., 11:00 ч.

Място на провеждане:

Местността „Махалата“, землището на с. Бараково, община Кочериново

Водещият приветства присъстващите и обявява началото на церемонията

11:00 – 11:05

Първа копка

11:05- 11:15

Закриване на официалната церемония „Първа копка”

11:15 - 11:20

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И  ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ ПЪРВА КОПКА”

Община Кочериново  ще проведе начална  пресконференция и официална церемания „Първа копка„ по проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“
Събитията се организират и реализират по проект  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“ финансиран, чрез АДБФП с  регистрационен номер BG16M1OP002-2.010-0047-C01 по Оперативна програма „Околна среда”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Дата, час и място на провеждане на събитията:
 
Провеждане на начална пресконференция на 08.09.2022г от 10:00 часа в залата на Общинска администрация – Кочериново, етаж 1, на адрес: пл. „Трети март” № 1, гр. Кочериново

Провеждане на официалната церемония „Първа копка“ на 08.09.2022 г. от 11:00 часа -  местността „Махалата“, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил.

1. Информация

2. Дневен ред

3. Покана

Последно променен на Сряда, 07 Септември 2022 13:27

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново