www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Протокол № 3 по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади за 2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.05.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.05.2023 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2022 година на община Кочериново, област Кюстендил
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.3. Приемане на бюджетни прогнози за периода 2024-2026 години в часстта му за местни дейности на община Кочериново, област Кюстендил, I-ви етап.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.4. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полуодие на 2022 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.5. Продажба на недвижим имот с площ 15,00 кв.м. /петнадесет кв. м./ придаваем към УПИ VII-28, кв. 6, представляващ 15/679 ид. ч. от същия имот по плана на кв. Левски, гр. Кочериново, собственост на Община Кочериново, съгласно АОС №3131/29.03.2023 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.6. Продажба на недвижим имот с площ 98 кв. м. /деветдесет и осем кв.м./, придаваем към УПИ VII-28, кмв. 6, представляващ 98/679 ид. ч. от същия имот по плана на кв. Левски, гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгбасно АОС № 3130/23.02.2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.7. Продажба чрез публичен търг на част от масивна сграда със  ЗП=298  кв.м, находяща се в от УПИ II-509, кв. 13 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 481/03.10.2005 г., ведно с отстъпеното право на строеж.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.8. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Пробуда-1919” град Кочериново през 2022 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.9. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб през 2022година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.10. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово през 2022 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания   
1.11. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Възраждане-2001 г.” с. Бараково през 2022 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.12. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Подем – 1928 г.” с. Бураново през 2022 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.13. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево през 2022 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.14. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПР за промяна на вътрешната регулационна граница между УПИ IV и УПИ V, кв. 38 по плана на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.15. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР и ПР за образуване на нова улица с о.т. от 247 г до о.т. 247 к с придаваеми части към имоти в кв. 94 и образуване на два нови УПИ XXVI-1386 и УПИ XXVII-1386 с предназначение за „Жилищно строителство” гр. Кочериново.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

25.04.2023 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

Rегистър за разрешения за строеж

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 19.04.2023 г с Протокол № 4

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 19.04.2023 г с Протокол № 4

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с Писмо с вх. № РД-01-33-61/20.04.2023 г. и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Общинска администрация Кочериново

УВЕДОМЯВА:

всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни стоки, склад за търговия на едро, заведение за обществено хранене с общежитие, служебен паркинг, гараж за служебни автомобили и хале за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.353 по одобрените кадастрална карта и кадастрални карти на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил” с възложител Борис Киройчев и Петранка Киройчева.
Подробна информация за Приложение № 2 за горецитираното инвестиционно предложение може да получите в стая № 1 на Общинска администрация гр. Кочериново  всеки работен ден от понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.04.2023 г.
Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Община Кочериново.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 25.04.2023  г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала на община Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново