www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 07.08.2017

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново обявява прием на документи за потребители и лични асистенти/ домашни помощници по Проект  „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 по процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот”. Проекта се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., като основната му цел е подобряване качеството на живот и достъпа до интегрирани междусекторни услуги на хора с увреждания и възрастни над 65 г. в Община Кочериново със затруднения в обслужването си за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017г. ДО 30.06.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

Съобщение - 02.08.2017

Е-мейл Печат ПДФ

Пъблично обявяване на заявление от "Мурсалево проджект" ЕООД, с. Мурсалево община Кочериново, за издаване на разрешително за восовземане от подземни воси чрез нови водовземни съоръжения.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 01.08.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 01.08.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на Пороминово, община Кочериново, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Изменение на действаща Наредба за управление на общинските пътища в община Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ III кв.124 по плана на с.Бараково, общ. Кочериново с площ 725 кв.м / седемстотин двадесет и пет кв.м/, с отреждане „За индивидуално жлищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 204 от 04.11. 2002 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кочериново
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ

3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

24.07.2017 г.                        Председател на ОбС :
гр.Кочериново                               
                                                   / Калин Везенков/

ОБЯВА - 11.07.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание  чл. 32,ал. 1 от Наредбата за символите ,почетните знаци,отличията и почетните звания на община Кочериново и постъпила Докладна записка  вх. РД-01-03-45/04.07.2017 година от Иван Минков,кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Кочериново” на СЛАВЧО  ВАСИЛЕВ БАГАШКИ

Уведомяваме  гражданите на община Кочериново , че на 19.07.2017 г. от 11.00 часа  ще се проведе публично обсъждане на внесеното в Общински съвет предложение .
Обсъждането ще се проведе в Заседателната зала на община Кочериново,пл. „Трети март” № 1.

Даниела Миланова
Председател на постоянна комисия
Общински съвет-Кочериново

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново