www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Бюджет 2018 на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Тържествено честване на националния празник на република България 3-ти март

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново и Н.Ч. "Подбуда-1919" град Кочериново
ОГРАНИЗИРАТ
Тържествено честване на националния празник на република България 3-ти март
На 03.03.2018 година от 10.00 часа на площад "Трети март"

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2015-2019 г.” за 2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!
Последно променен на Понеделник, 05 Март 2018 21:23

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14,  ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.18 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ,  Решение №78 от Протокол №11 от 07 юли 2017г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед №ОС-06-74/26.02.2018г. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на зъболекарски кабинет и част от чакалня с обща площ 22.80 кв.м. намиращо се в имот пл.№ 373, кв.2 по плана на с.Стоб, община Кочериново представляващо публична общинска собственост съгласно АОС №22/15.05.1998г. , за срок от 5 /пет/ години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, а именно за стоматологична дейност. Началната конкурсна цена е 28,20 лв. /двадесет и осем лева и двадесет стотинки./ , без ДДС месечно Наемателят на кабинета заплаща и отделно за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и 20ст./ месечно. Помещението се използва от наемателя само за зъболекарски кабинет. Конкурсът ще се проведе на двадесет и първия  ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на общинска администрация  град Кочериново. В случай, че е постъпило само едно предложение срока за подаване на предложения се удължава със седем дни. Информацията за удължаване на срока ще се постави на таблото за съобщения и ще се публикува на интернет страницата на общината. Депозита за участие в конкурса в размер на 100 лв./сто лева/. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50,00 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център  / партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията, а при удължаване на срока за подаване до 17,00 на двадесет и шестия ден от датата на публикуване на обявата.

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново