www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Документ 1 - ТУК!
Документ 2 - ТУК!

Разпределение пасища, мери и ливади за 2018 година

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 01 Май 2018 20:42

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.05.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.05.2018 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Общо събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил.
 Докладва: Председател на ПК по  ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.  
1.2. Продажба на недвижим имот УПИ XVI, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 379 кв.м. /триста седемдесет и девет кв. м./, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1941 от 10.06.2015 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 000030 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 150.644 дка /сто и петдесет дка шестстотин шестдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2065 от 06.10.2016 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Продажба на недвижим имот с площ 771.00 кв.м. /седемстотин седемдесет и един кв. м./, придаваем към УПИ III-644, кв. 31, представляващ 771/8901 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 2301 от 27.03.2018 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.5. Изразяване на принципно съгласие, Кмета на Община Кочериново да възложи Обществена поръчка за услуга по „Избор на оператор за управление, поддържане и стопанисване на екопътека „Стобски пирамиди”, с цел подобряване на туристическата инфраструктура и оптимизиране на разходите.
Докладва: Слави Христов – общински съветник/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.6. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново /2018-2020 г./.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.  
1.7. Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за 2018 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.  

2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

26.04.2018 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Проект: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/

Е-мейл Печат ПДФ

Проект: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“

Договор №BG16M1OP002-2.002-0017-С01/23.04.2018 г.

Срок на договора: 24 месеца

Бюджет: 11 945 990,08 лв.

Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци на територията на общините от РСУО–Благоевград чрез изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелените отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.
Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българското законодателство и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г. и за увеличаване до края на 2020 г. дела на рециклираните отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на двете инсталации, които ще обслужват общините от РСУО-Благоевград, ще допринесат за спазване на йерархията при управление на отпадъците в региона.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 25 Април 2018 13:31

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗАПОЧВА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ

Е-мейл Печат ПДФ

На 28 април ще се извърши дезакаризация на тревните площи против  кърлежи. Целта на третирането на тревните площи в гр. Кочериново е да бъде ограничено разпространението на инфекциозни заболявания. То ще се  извършва в малките и ранните часове на денонощието, като карантинният срок е 24 часа. С цел информираност на гражданите, във всеки обработен терен или обект ще бъдат поставени указателни табели, потвърждаващи третирането, с точно фиксирана дата, час на извършване и карантинен период. За предстоящата дезакаризация общинска администрация  Кочериново е уведомила директорите на учебните заведения, социалните домове и детските заведения.
Община КОЧЕРИНОВО  призовава жителите да бъдат отговорни към опазване на околната среда и своето здраве.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново