www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Обява

Е-мейл Печат ПДФ

Агенция „Пътна инфраструктура” съобщава на заинтересованите лица, че на 05.02.2013г. от 10:30 ч. в сградата на Общинска администрация гр. Кочериново с адрес: пл. „3-ти март“ № 1, ще се проведе обществено обсъждане на парцеларен план (ПУП) за обект: АМ „Струма“ Лот 2 „Дупница - Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52, засягащ землищата на гр. Кочериново, с. Бараково, с. Мурсалево, с. Боровец и с. Драгодан.

Oтчет на Председателя на Общински съвет - Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.11, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново, предлагам на вашето внимание

О Т Ч Е Т
за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.06.2012 година до 31.12.2012 година


    Организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново се определя и осъществява съгласно Конституцията на Република България, разпоредбите на ЗМСМА, действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет.
Всички заседания на Общинския съвет са проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Седем дни преди провеждане на всяко заседание и след него, обществеността е информирана чрез интернет страницата на общината за дневния ред на заседанията и решенията на Общински съвет – Кочериново.
През отчетния период Общински съвет обсъждаше докладни записки, свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобряване на проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащи наредби. Проведени са 9 заседания, от които 7 редовни и 2 извънредни и са приети общо 131 решения. Проведени са и общо 31 заседания на постоянните комисии, които са взели становища, докладвани на заседанията на Общинския съвет. И ако ми позволите една препоръка – необходимо е становищата на постоянните комисии да бъдат по-обстойни и аргументирани.
Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос.
    От работата на комисиите и проведените през отчетния период заседания на Общински съвет е видно, че липсва воля и желание за разрешаване на наболели проблеми на гражданите на общината. Говоренето и обещанията са повече от реалните действия, които се предприемат по различните казуси. Прави впечатление и липсата на квалифицирани кадри в администрацията на общината, способни да действат компетентно и отговорно при извършване на своите дейности в услуга на населението и в помощ на Общинския съвет.

През отчетния период Общинският съвет – Кочериново е приел решения свързани с:

*    ОБЩИНСКА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Приети бяха нови програми и стратегии и одобрени актуализации, допълнения и изменения в следните наредби:
*    Допълване на актуализация на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново (Решение № 114/01.06.2012г.)
*    Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост (Решение № 140/ 06.07.2012г.)
*    Определяне пълномощията на кметските наместници (Решение №142 /06.07.2012г.)
*    Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в общ.Кочериново, обл.Кюстендил (Решение №190 / 10.09.2012г.)
*    Изменение в Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ/. (Решение № 232 / 07.12.2012г.)
*    Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново. (Решение №234 / 07.12.2012г.)
*    Приемане на Програма на община Кочериново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и био-горива (Решение № 154 / 03.08.2012г.)
*    Приемане на Общински план за защита при бедствия и аварии (Решение №207 / 05.10.2012г.)
*    Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2013г. (Решение № 227 / 07.12.2012г.)
*    Промяна състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  (Решение №216 / 02.11.2012г.)
*    Приемане изменение на обща структура и численост на общинска администрация - Кочериново, за делегирани от държавата дейности (Решение № 155 / 03.08.2012г.)

*    ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
 
Решение № 110/01.06.2012г. – Приемане на отчета на бюджета за първото тримесечие на 2012г. и извънбюджетните сметки и фондове на 2012г.
Решение № 111/01.06.2012г. – Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приемане на бюджетните им сметки.
Решение № 184/10.09.2012г. – Приемане на отчета на бюджет за второ тримесечие на 2012 г. и извънбюджетни сметки и фондове на 2012 г. на община Кочериново
Решение № 224/07.12.2012г. – Приемане на отчета на бюджет за трето тримесечие на 2012 г. и извънбюджетни сметки и фондове на 2012 г. на община Кочериново.
Решение № 239/27.12.2012г. – Актуализирана е инвестиционна програма на община Кочериново за 2012г.   

*    ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

През отчетния период Общински съвет – Кочериново е взел 4 решения за възстановяване право на собственост върху имоти за общо 19 наследници на жители на община Кочериново.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Кочериново е взел 34 решения за продажба на земеделски земи от четвърта до десета категория, чрез публичен търг, 6 решения за отдаване под наем на земеделски земи, в т.ч. и пасища/мери, чрез публичен търг, 2 решения за удължаване срока на договор за наем на помещения и 1 решение за удължаване срока на договор за наем на земеделска земя, всичките частна общинска собственост на община Кочериново. Освен тях, ОбС е издал 5 решения за продажба на земя с отстъпено право на строеж и 2 решения за продажба на недвижим придаваем имот, собственост на община Кочериново.
С Решение №136 / 06.07.2012г. – Общински съвет предостави за безвъзмездно управление на помещение /кабинет/ с обща площ 14.25 кв.м от втори етаж на административна сграда на общ.Кочериново в УПИ І-1272, 599, кв.10 по плана на гр.Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл.АПОС № 244/ 01.07.2003г., на Дирекция „Бюро по труда” – Дупница, филиал Кочериново.   
С Решение №137 / 06.07.2012г. – Общински съвет предостави за безвъзмездно управление на три стаи - № 4, 5 и 6 с обща площ 93.06 кв.м от ІІ етаж на административна сграда на общ.Кочериново в УПИ І-1272, 599, кв.10 по плана на гр.Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл.АПОС № 244/ 01.07.2003г., на Областна Дирекция „Земеделие” – Кюстендил.
С Решение № 115 от 01.06.2012г. е променена цената за отдаване под наем на открита площ
В изпълнение на своите правомощия по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет е дал 5 съгласия за изработване на ПУП на имоти на територията на гр.Кочериново и 2 пъти с решения е одобрил изменение на ПУП – План за регулация.
С Решение 192 / 10.09.2012г. – ОбС даде съгласие за изработване на Парцеларен план за обект АМ „Струма” Лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483,52
С Решение № 116 от 01.06.2012г. е даден мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с учредяване на Асоциация В и К обл.Кюстендил, съгласно Закона за водите.

*    ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

С Решение № 113 / 01.06.2012 г. и Решение № 133 / 06.07.2012 г. – Общински съвет – Кочериново прие доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в с.Пороминово, с.Мурсалево, с.Бараково и с.Бураново на общ.Кочериново
С Решение № 132 / 06.07.2012 г. – Общински съвет – Кочериново не даде съгласие за закриване на ЦДГ „Митко Палаузов” с.Мурсалево, общ.Кочериново.
С Решение № 191 / 10.09.2012г. – Общински съвет създаде доброволно формирование към община Кочериново за защита от бедствия и ликвидиране на последиците от тях
С Решение № 117 /01.06.2012г. – ОбС именува улиците в бивш стопански двор на гр.Кочериново.
С Решение № 188 / 10.09.2012г. – ОбС даде съгласие за извършване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.
С Решение № 215 / 02.11.2012г. – Общински съвет даде съгласие да бъде закрита ЦДГ „Митко Палаузов” с.Мурсалево, общ.Кочериново

През отчетния период Общински съвет – Кочериново взе 6 решения за отпускане на еднократна финансова помощ в общ размер 3 200 лв. на 19 жители на община Кочериново, за разрешаване на техните здравословни, социални, битови и финансови проблеми. 

*    ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Съгласно чл.22, ал.2 от ЗМСМА всички актове и решения на Общински съвет – Кочериново са сведени до знанието на гражданите на Община Кочериново, чрез публикуване на пълния текст на гласуваните от съветниците решения на интернет страницата на общината.

Решение № 131 / 06.07.2012 г. – ОбС актуализира Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Кочериново
Решение № 223 / 02.11.2012 г. – ОбС създаде временна комисия, която да внесе в Общински съвет – Кочериново предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, в Глава втора, Раздел І „Такса битови отпадъци”
Решение № 237 / 07.12.2012г. – Общински съвет – Кочериново прие ОБРЪЩЕНИЕ към кмета на община Кочериново, по повод на тревожен сигнал от граждани от с.Драгодан, общ.Кочериново.
Решение № 238 / 07.12.2012г. – ОбС създаде временна комисия, която да изработи проект за Наредба за удостояване с почетното гражданство на община Кочериново на български и чуждестранни лица.

*    ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ

С Решение № 134 / 06.07.2012г. Общински съвет даде съгласие за кандидатстване на общ.Кочериново за директно предоставяне на безвъзмездна помощ, процедура номер: BG161PO005/11/1.12/02/25, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за „Подобряване и развитие инфраструктурата за питейна и отпадъчни води” в агломерации между 2 000 и 10 000 Е.Ж
С Решение №135 / 06.07.2012г. ОбС съгласува инвестиционно предложение „АМ – Струма” 1 от 2 „Дупница – Благоевград” – изместване на участъци от проектното трасе – писмо с Вх. № РД-01-23-158/ 19.06.2012г. от Агенция „Пътна инфраструктура” МРРБ.
С Решение №145 / 06.07.2012г. Общински съвет – Кочериново даде разрешение за извършване на ремонтни дейности по проект „Ремонт на православен храм” гр.Кочериново.
С Решение от 16.08.2012г. на изнесено заседание на общините Кочериново, Рила и Бобошево е дадено съгласие за съвместно кандидатстване пред структурен кахезионен или национален фонд за рехабилитация и/или реконструкция на довеждащ етернитов водопровод с.Пастра – разпределителна шахта на гр.Рила, с водеща организация по проекта – община Рила.
С Решение № 183 / 10.09.2012г. – Общински съвет – Кочериново даде отрицателно становище по бизнес-план на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.Кюстендил, за периода 2012 – 2016 г.
С Решение № 185 / 10.09.2012г. – Общински съвет – Кочериново даде съгласие община Кочериново да кандидатства с проект по схема  BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ” в рамките на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” по ОП „Регионално развитие” 200-2013 г.
С Решение № 186 / 10.09.2012г. – Общински съвет обяви дейностите по проект „Изграждане на център за социално подпомагане, предоставящ административни услуги, услуги за бизнеса и здравни съвети за населението на с.Бараково, общ.Кочериново, обл.Кюстендил”, с възложител сдружение „Заедно за успех”, с.Бараково, извършвани по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., за отговарящи на приоритетите на Общински план за развитие.
С Решение № 206 / 05.10.2012г. – ОбС допълни и актуализира Общински план за развитие на община Кочериново за периода 2007 – 2013 г. с проект „Противопожарна кула, с.Пастра, поземлен имот №000578” по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) „ПРСР”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
С Решение № 217 / 02.11.2012г. – ОбС даде съгласие за кандидатстване на община Кочериново по ОП „Административен капацитет 2007-2013г.”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07.

*    ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

С Решение №112 / 01.06.2012г. Общински съвет – Кочериново отмени като незаконосъобразно и в противоречие със Закона за местните данъци и такси (чл.108, т.1 от Раздел VІ) заплащането на „Такса за технически услуги – Допълване на кадастър”.
С Решение № 182 / 10.09.2012г. Общински съвет – Кочериново отмени като незаконосъобразно Решение №158 от 03.08.2012г. относно: „Допускане и одобряване Парцеларен план за подземно трасе и сервитути на ел.провод 20 KV от железен стълб по полски път с пл. №49360.0.93, през имоти №40360.0.284, №40360.0.285, №40360.0.293 до имот №40360.0.291, въз основа на учредено право на преминаване от собствениците на засегнатите имоти, в землището на с.Мурсалево”, поради неспазване на процедурата по Закона за опазване на земеделските земи.
С Решение № 240 / 27.12.2012г. - Общински съвет – Кочериново отмени Решение № 225 от 07.12.2012г. за „Продължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот – помещение”, като незаконосъобразно, поради противоречието му с императивната разпоредба на §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

Във връзка със зачестилите случаи на неточности в подаваните от община Кочериново докладни записки, поради грешно цитирани и неразтълкувани законови разпоредби, Общински съвет предложи на вносителите на докладни записки да ги съгласуват, занапред, с юрист.

    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изложените факти показват ангажираността на общинските съветници към проблемите на общината и гражданите, както и желание, според предоставените им от законодателството правомощия, да търсят начини за тяхното разрешаване. Надявам се, че и занапред ще продължим да работим отговорно и градивно, съобразно нуждите на гражданите, за развитието на Община Кочериново.

17.01.2013 г.        Председател на ОбС       
                           Р. Янакиев

Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Кочериново, насрочено за 24.01.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.45, ал.5 и ал.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 и ал.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 24.01.2013г. от 17.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Ново обсъждане на Решение №5 / 04.01.2013г. от Протокол №1.
Докладва: Кмет на общината

18.01.2013г.                        Председател на ОбС:
Румен Симеонов Янакиев

Обява

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново Ви уведомява, че в Държавен вестник брой 4 от 15. Януари 2013 година/ вторник/ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщение,че е изработен проект на подробен устройствен план - парцеларен план / ПУП и ПП/ за обект „Автомагистрала”Струма” Лот 2 ”Дупница- Благоевград” от км 322+0000 до км 359+483.52, за землищата на град Кочериново, с. Бараково и с. Мурсалево, с. Боровец и с. Драгодан.
На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в община Кочериново и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинска администрация – град Кочериново.

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО, ОПРЕДЕЛЯЩА МЯСТОТО И РЕДА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ОПОРНО – ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ ЗРЕНИЕТО НА 27.01.2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед за определяне на дата за провеждане на референдум!

Последно променен на Сряда, 16 Януари 2013 20:25

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява достъп до избирателните списъци за Националния референдум на 27.01.2013 г. за всички български граждани. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.

•През Интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Сайтът предоставя възможности на гражданите и общинските администрации да правят справки в избирателните списъци, да подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“. Последните две услуги са достъпни след идентификация с електронен подпис.

•Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

•Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново