www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ
Публикувана е докладна записка от кмета на Община Кочериново!
Последно променен на Понеделник, 21 Май 2012 07:40

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №33 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново №189/08.05.2012г. Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти с
№ 008009,№ 008008 и №008045, с обща площ 2.61 дка, вид ниви в землището на с.Боровец,местност ”Андако”,собственост на Община Кочериново за срок от 5/Пет/ години.:
І. Началната тръжна цена е 39.25лв. /тридесет и девет лева и 25ст./ годишно.
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 16.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 3.93лв. /три лева и 93 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 10лв.  /десет лeва/
V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.
VІ.Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №31 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново №188/ 08.05.2012 г. Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти с №:017097 местност „Ридо”,№ 013009 и № 014002 местност „Башиклия”, с обща площ 18.297 дка, вид ниви, в землището на с.Бараково, ,собственост на Община Кочериново за срок от 1/Една/ година:
І. Началната тръжна цена е 147.40лв. /Сто четиридесет и седем лв.и 40ст./.
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 14.74лв. /Четиринадесет лв. и 74 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35лв.  /Тридесет и пет лв./
V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.
VІ.Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №30 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново №187/ 08.05.2012 г. Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти с №:011008,№011109,№011020,№011080 и №011089 с обща площ 6.100 дка, вид ниви в землището на с.Мурсалево,местност ”Ширина”,собственост на Община Кочериново за срок от 5/Пет/ години.:
І. Началната тръжна цена е 91.50лв. /деветдесет и един лева и 50ст./ годишно.
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 9.15лв. /девет лева и 15 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 20лв.  /двадесет лeва/
V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.
VІ.Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №29 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново №190/ 08.05.2012 г. Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти №014021,№ 014022,№ 014035,№ 014036,№ 014038,№ 014039,№ 014040,№ 014041,№ 014042,№ 014044,№ 014045,№ 014046 и № 014047,с обща площ 5.180 дка, вид ниви в землището на с. Драгодан,местност ”Воложето”,собственост на Община Кочериново за срок от 5/Пет/ години.:
І. Началната тръжна цена е 78.00лв. /седемдесет и осем лева/ годишно.
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 7.80лв. /седем лева и 80 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 20лв.  /двадесет лeва/
V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.
VІ.Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №41 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №180/03.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,ПИ №074003 ПО КВС на с.Стоб,общ.Кочериново,местност „Чекуто” с площ 0.609дка./Шестстотин и девет кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1114/13.05.2011
І. Началната тръжна цена е 1273.00лв. /Хиляда двеста седемдесет и три лв./
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 127.30лв. /Сто двадесет и седем лв. и 30 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново