www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СПИСЪК на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

С П И С Ъ К
на
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО

/мандат 2019-2023 г./


1. Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми
Председател – Райчо Николов Калайджийски,
Членове – Емил Георгиев Радков и Елена Димитрова Бозовайска.

2. Постоянна комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
Председател - Даниела Костадинова Миланова,
Членове – Георги Цветанов Ценев и Елка Кирилова Лукарска - Ангелова.

3. Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
Председател – Калин Сотиров Везенков,
Членове – Станислав Владимиров Горов и Георги Цветанов Ценев.

4. Постоянна комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм
Председател – Галина Методиева Ванева,
Членове – Емил Георгиев Радков и Елка Кирилова Лукарска - Ангелова.

5. Постоянна комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси
Председател – Симеон Илиев Кирилов,
Членове – Георги Цветанов Ценев и Райчо Николов Калайджийски

6. Постоянна комисия по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Председател – Емил Георгиев Радков,
Членове – Галина Методиева Ванева и Даниела Костадинова Миланова

Утвърдени с решение № 4 от Протокол № 2/20.11.2019 г.


Последно променен на Неделя, 02 Февруари 2020 20:23

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4  и 5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №68 от Протокол №9/ 11.07.2010г. на ОбС – гр. Кочериново; Заповед на кмета на общината № 4/04.01.2012г. Обявява нов публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение намиращо се на партера в сградата на общинска администрация/ имот пл.№1272 по плана на град Кочериново/ с площ 15кв.м.  за срок от 5 /пет/ години.
II.    Началната конкурсна цена е 49.20 лв. /четиридесет и девет и  20ст./ месечно без ДДС.
III.    Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Отдаваното помещение да се ползва от наемателя като ателие за рисуване, използването му за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на договора.
V.    Определям депозит за участие в конкурса в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 4.92 лева.
VI.    Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VII.    Поддържането и текущия ремонт на описаното помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VIII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
IX.    Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 04 Януари 2012 18:10

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА; чл.51, ал.3 от НПУРОИ и Заповед на кмета на общината № 408/28.12.2011г. Обявява нов публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 50.30 кв.м., намиращо се на партер в административна сграда на община Кочериново, имот пл. №1272, парцел I,кв. 10 по плана на гр. Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АОС № 60/ 14.03.2000г. за срок от 2 /две/ години. Публичният търг ще се проведе на 12.01.2012г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Кочериново
II.    Началната конкурсна цена е 284.60  лева месечно без ДДС.
III.    Публичният търг ще се проведе на 12.01.2012г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Кочериново
IV.     Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена -  28.46 лева.
V.    Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Лицата, закупили тръжна документация за първоначалния търг запазват правото си да участват със същата документация за повторно насрочения търг.
VI.    Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VIII.    Предложенията за участие в търга се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на 11.01.2011г.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 28 Декември 2011 19:36

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ


ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕРИНОВО СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.30, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНДМОТИВИ:


І. Причини, налагащи приемането на отделна Наредба:
- Съществуването на специален закон и правилник за неговото приложение, уреждащи реда за промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди – Закон за опазването на земеделската земя и Правилник за прилагане за опазване на земеделските земи.
- Възможност за систематизирано и своевременно отразяване на промените в нормативната уредба, касаеща общински поземлен фонд
- Подобряване възможностите за контрол при управление на общинския поземлен фонд и събиране на местни такси.
ІІ.Цели регламентиране на конкретни и ясни условия и ред, публичност и прозрачност при събирането на местните такси за промяна предназначението на земеделски земи от ОПФ.
ІІІ. Финансови и други средства необходими за прилагането на новата уредба:
-Разходи за материали и консумативи за издаване на квитанции и разходи за актуализация на програмния продукт.На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 АПК, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта.
Проект!Наредба за определяне на местните  такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определя размерът на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди от Общинския поземлен фонд .
Чл. 2. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.
Чл. 3. Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.
Раздел II
Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди от Общинския поземлен фонд
Чл. 4. Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя от ОПФ се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
3.местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
Чл. 5. Размерът на таксата се определя по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,
където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска
земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя
при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.
(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за обектите по чл. 6:
а) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) при площ над 10 дка - 5,00;
2. за обектите по чл. 7 независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;
3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.
(3) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:
Групи по категория     Вид на обекта
по чл. 6     по чл. 7
1. За земи в землището
на гр.Кочериново и село Бараково- IV и V категория     9,00     0,80
2. За земи в землищата на
населени места от VI,
VII и VIII категория     6,00     0,50
(4) За линейни обекти коефициентът по ал. 3 е 1,00.
(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.
Чл. 6. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5 , като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл. 5, ал. 3 , при промяна на предназначението на земеделската земя от ОПФ за изграждане на:
1. търговски обекти;
2. производствени обекти;
3. складови обекти;
4. административни обекти;
5. курортни обекти;
6. туристически и спортни обекти;
7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.
Чл. 7. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5 , като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл. 5, ал. 3 , при промяна на предназначението на
земеделската земя от ОПФ за изграждане на:
1. обекти - публична държавна и публична общинска собственост;
2. здравни обекти;
3. обекти на науката, образованието и културата;
4. обекти на енергетиката и транспорта;
5. обекти със социално предназначение;
6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
8. обекти на отбраната и националната сигурност;
9.обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
10. хидромелиоративна инфраструктура;
11. игрални полета на игрища за голф.
Чл. 8. Таксите по тарифата се внасят по бюджета на Община Кочериново.
Наредбата влиза в сила от момента на нейното приемане.

Последно променен на Неделя, 25 Декември 2011 17:56

Актуализиране на “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново” относно регламентиране на техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобил

Е-мейл Печат ПДФ

До Общински съвет
Гр. Кочериново

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иван Минков – Кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Актуализиране на “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново” относно регламентиране на техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

До настоящия момент Общински съвет - Кочериново не е регламентирал размера на техни-ческата такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили. Таксата е необходима за покриване на административните разходи относно труд и консумативи, свързани с приемане, обработване и разглеждане на необходимите документи, както и издаване на самото разрешително.

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 21,ал.1,т.7, чл.21,ал.2 и чл.27,ал.2,4,5 от ЗМСМА, моля Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет - гр. Кочериново актуализира “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново”, както следва:
Към Глава Трета / Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица/, чл. 46, се добавя т. 55  с текст:
Техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили – 20 лв.

22.12.2011 г.                                                                  ВНАСЯ:
гр.Кочериново                                                                             Кмет на община Кочериново : …………………..
                                                                                                                                                           / И. Минков /

Последно променен на Неделя, 25 Декември 2011 18:08

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 19.12.2011г.

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                               Препис – Извлечение
                                                                               от Протокол № 5
                                                                               от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                               от 19 декември 2011 година

Относно: Издаване на запис на заповед от община  Кочериново  в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 10/313/00043 от 22.07.2011г. и Анекс № І /19.12.2011г.  по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансовото  плащане по цитирания по-горе договор и анекс.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; и чл.11от  Наредба № 32 от 12 септември 2008г. изм. ДВ. бр.99 от 16 декември 2011г.  за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по мярка “Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., изм. ДВ. бр.99 от 16 декември 2011г. за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията  и във връзка с Договор № 10/313/00043 от 22.07.2011г. и Анекс № І от 19.12.2011г., сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 17

1.  Упълномощава  кмета  на  община Кочериново - Иван Симеонов Минков  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  73 502.88 лв. (седемдесет и три хиляди петстотин и два лв. и осемдесет и  осем ст.) за обезпечаване на 110 % от  авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ            №10/313/00043 от 22.07.2011г. по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности»  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Сумата представлява 110% от 30 процентното авансово плащане.
2. Възлага на кмета на Община Кочериново да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №  10/313/00043 от 22.07.2011г. и Анекс № І /19.12.2011г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет гр. Кочериново, проведено на 19.12.2011г. ,  Протокол № 5 , т.1 от дневния ред по доклад № 19-ДЗ / 19.12.2011г. при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 11 гласа „ЗА” (Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж. Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, К.Катин, Б.Шилегарска),  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет гр.Кочериново.

Секретар ОбС:                                                                                  Председател на ОбС:
                          Т. Григорова                                                                                                 Румен Янакиев

Последно променен на Неделя, 25 Декември 2011 18:02

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново