www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Обява

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №72 от Протокол №11 от 07 юли 2017 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-477/02.11.2017г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот №013039 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „Точилото” с площ 23,258 дка. / двадесет и три декара двеста петдесет и осем квадратни метра/,  начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново. Началната тръжна цена е 23807 лв./ Двадесет и три хиляди осемстотин и седем лева /. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 2400 лв./Две хиляди и четиристотин лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 100.00лв. /Сто лева/. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Обява

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №71 от Протокол №11 от 07 юли 2017 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-478/02.11.2017г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот №013037 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „Точилото” с площ 6,488 дка. / шест декара четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/,  начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново. Началната тръжна цена е 6634 лв./ Шест хиляди шестстотин тридесет и четири лева/. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 700 лв./Седемстотин лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 100.00лв. /Сто лева/. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Касовите отчети на община Кочериново към 30.09.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - 01.11.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 23.11.2017 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 03.11.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 03.11.2017 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Одобряване на Общ устройствен план на територията на община Кочериново.
 Докладва:Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в гори общинска собственост, предоставени за управление на ТП ДГС Рилски   манастир по договор В-019/03.11.2016 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет през първото полугодие на 2017 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми. 
1.4. Отдаване под наем по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ на земеделски земи, предствляващи пасища, мери, същите останали свободни след разпределение съгласно Протокол № 1 от 26.04.2017 г. и не потърсени от съседни общини в землището на с. Фролош, землището на с. Бураново, землището на с. Боровец и в землището на с. Крумово, собственост на община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Отдаване под наем по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ на земеделски земи, предствляващи пасища, мери, същите останали свободни след разпределение съгласно Протокол № 1 от 26.04.2017 г. и не потърсени от съседни общини в землището на с. Фролош, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Даване на мандат и позиция от Общински съвет - Кочериново във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Допусната техническа грешка в Решение № 77 от Протокол № 11/07.07.2017 г. на ОбС-Кочериново за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Бураново, община Кочериново, чрез публичен търг.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ II-52, кв. 36 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 3833 кв.м. /три хиляди осемстотин тридесет и три кв. м./, с отреждане „За училище” и обща застроена площ на сградите от 733 кв.м. /седемстотин тридесет и три кв.м./, който имот е актуван съгласно Акт № 24/526 от 19.01.2006 г., вписан в СВ-Дупница с акт № 12, том II, вх. рег. № 256, дело 223 от 23.01.2006 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
2. Молби на граждани.   
 Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

26.10.2017 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново