www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с Писмо с Вх. № 807 (4)/24.03.2018 г. на основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Общинска администрация Кочериново
УВЕДОМЯВА
всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на винарска изба в имот с №№ 031033, 039057 и № 039045, землище на с. Стоб, община Кочериново, Област Кюстендил” от Михаил Гарванов, Управител на „Гама-СМ” ООД, с адрес на управление: Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий”, № 29.
Подробна информация за Приложение №2 за горецитираното инвестиционно предложение може да получите в стая №1 на Общинска администрация гр. Кочериново всеки работен ден от понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.03.2018 г.
Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Община Кочериново.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Кампания "Великден за всеки" - "Дари празник на баба и дядо"

Е-мейл Печат ПДФ

Тази година кампанията "Великден за всеки" - "Дари празник на баба и дядо" набира средства по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК).

IBAN: BG53UNCR70001522802795
Банков код: UNCRBGSF
Или със SMS 1255 - на стойност 1 лев, освободен от ДДС


Чрез on-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК - www.redcross.bg

Пълният текст на обявлението може да изтеглите от ТУК!

ПОКАНА - Публично обсъждане на Годишният Отчет на бюджета за 2017 година на Община Кочериново, област Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЧЕРИНОВО

П  О  К  А  Н А

Публично обсъждане на   Годишният  Отчет на бюджета за 2017 година  на Община Кочериново, област Кюстендил

Съгласно Заповед № РД – 01 – 05 - 97/12.03.2018 година на Кмета на община Кочериново и на основание чл. 140, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от Закона за публичните финанси, както  и чл. 43, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане , изпълнение  и отчитане на общинския бюджет, Кметът на община Кочериново кани жителите на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ГОДИШНИЯТ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на  Годишният отчет на  бюджета на община Кочериново за 2017 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност, затова Ви каним да участвате в общественото обсъждане на Годишният отчет по  Бюджета на община Кочериново за 2017 година.
   
Публичното обсъждане на  Годишният отчет на  Бюджета за  2017 година ще се проведе на 21.03.2018 година от 15.00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

От общинска администрация
Гр. Кочериново

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.03.2018 г с Протокол №4

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.03.2018 г с Протокол №4

Уведомление за инвестиционно предложение - Изграждане на Автокомплекс с хотел и ресторант в ПИ:50094 в местността Ганеви ниви, гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново