www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Заповед на областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на Заповедта може да изтеглите от - ТУК!

Касовите отчети на община Кочериново към 30.09.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ -ДМП - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
7. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
8. ИНФОРМАЦИЯ ДЪЛГ - ТУК! 

9. ТЕКУЩИ РЕМОНТИ - ОТЧЕТ ЗА 2022г. III ТРИМЕСЕЧИЕ 6004 КОЧЕРИНОВО - ТУК!

10. ТРИМ. ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022 КР 6004 КОЧЕРИНОВО - ТУК!

Последно променен на Вторник, 01 Ноември 2022 09:54

П О К А Н А за обществено обсъждане на Проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кочериново“.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам на вниманието на гражданите на Община Кочериново докладна записка, мотиви и проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кочериново. Проектът на Програмата подлежи на обществено обсъждане в тридесетдневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Кочериново. В горепосочения срок всяко заинтересовано лице може да подаде писмено становище, предложение или възражение в деловодството на Община Кочериново на адрес: гр. Кочериново, пл. ,,Трети март” № 1 или на официалната електронна поща на Община Кочериново: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Обсъждането ще се проведе на 22.11.2022 г. от 13:00 часа. в заседателната зала на Общинска администрация Кочериново

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕРИНОВО

1. Покана

2. Мотиви

3. Програма

4. Докладна записка

5. Справка за постъпилите предложения

Последно променен на Петък, 02 Декември 2022 07:14

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.11.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.11.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново /2022 г. - 2023 г./
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.2. Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за 2022 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.3. Кандидатстване на Община Кочериново по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” и подписване на Акт за възлагане за предоставянето на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес за целите на процедурата.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

25.10.2022 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на съобщението може да изтеглите от - ТУК!

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Борис Киройчев и Петранка Киройчева

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново