www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Кметът на община Кочериново уведомява местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия „НДСВ”, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена, че на 08.04.2013 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново ще се проведат консултации за съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 12.05.2013 г.

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение №27 от Протокол №4 от 01.03.2013г. на ОбС Кочериново и Заповед №ОС-06-139/29.03.2013г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, ПИ №041105 в землището на с.Драгодан, общ.Кочериново, местност „Страната” с площ 1.980 дка. /един декар, деветстотин и осемдесет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-десета ,собственост на общ.Кочериново съгл.АЧОС №1319 от 13.08.2012 година

Началната тръжна цена е 2346.00 лв. /две хиляди триста четиридесет и шест лева /.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 300 лв. / триста лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /.

Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

1. Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС и Решение № 30 от Протокол №4 от 01.03.2013г. на ОбС и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-136/29.03.2013г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общо на долуописаните имоти в землището на с.Стоб, община Кочериново, с обща площ 59.214 дка. /петдесет и девет декара двеста и четиринадесет квадратни метра/; имот № 023003по КВС на землище с. Стоб, местност „ Горна Дъбрава ” с площ 2.786 дка./две хиляди седемстотин осемдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – седма/2.368/, четвърта/0.418/, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1262/15.05.2012г., имот №024034 по КВС на землище с. Стоб, местност „ Горна страна ” с площ 4.216 дка / четири дка двеста и шестнайсет кв. м./, начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – Седма(3.794) Пета(0.422), собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1395/19.02.2013г, имот № 024051по КВС на землище с. Стоб общ..Кочериново, местност „ Горна Страна ” с площ 6.161дка /шест хиляди сто шестдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – седма/5.668/ пета /0.493/, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1263/15.05.2012г., имот №024039 по КВС на землище с.Стоб, местност „Горна страна” с площ 0.828 дка / осемстотин двадесет и осем кв. м./ , начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – Седма(0.290) Пета(0.538), собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1396/19.02.2013г., имот №075033 по КВС на землище с.Стоб, местност „Чекуто” с площ 1.700 дка / един дка и седемстотин кв. м./, начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1393/19.02.2013г., имот №075047 по КВС на землище с.Стоб, местност „Чекуто” с площ 1.775 дка / един дка. седемстотин седемдесет и пет кв. м./, начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1392/19.02.2013г., имот №137026 по КВС на землище с.Стоб, местност „ Поромински рид ” с площ 41.748 дка. / четиридесет и един дка. седемстотин четиридесет и осем кв. м./, начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – Осма, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1394/19.02.2013г.

Началната тръжна цена е в размер на 503.85 лв. /петстотин и три лева и осемдесет и пет стотинки/ годишен наем.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 250лв./ двеста и петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. / петдесет лева /.

Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС и Решение № 29 от Протокол №4 от 01.03.2013г на ОбС и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-137/29.03.2013г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имот №008028 по КВС на землище с. Бураново, общ. Кочериново, местност „ Парговица” с площ 54.141 дка. /петдесет и четири декара сто четиридесет и един кв. м./, категория на земята при неполивни условия– шеста, начин на трайно ползване - нива, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1288/ 04.06.2012г. Началната тръжна цена е 433.12лв./четиристотин тридесет и три лева и 12ст./ годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 250 лв. / двеста и петдесет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС и Решение № 28 от Протокол №4 от 01.03.2013г. на ОбС и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-135/29.03.2013г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общо на долуописаните имоти в землището на с.Мурсалево, община Кочериново, с обща площ 38.400 дка. /тридесет и осем декара и четиристотин квадратни метра/; имот №010002 по КВС на землище с.Мурсалево, местност „ДАБО” с площ 3.252 дка. /три дка. двеста петдесет и два кв. м./, начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – ЧЕТВЪРТА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1385/13.02.2013г., имот №010038 по КВС на землище с.Мурсалево, местност „ДАБО” с площ 0.326 дка. / триста двадесет и шест кв. м./, начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – ЧЕТВЪРТА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1386/13.02-2013г., имот №073004 по КВС на землище гр.Кочериново, местност „БРЕЖЕТО” с площ 5.742 дка. / пет дка. седемстотин четиридесет и два кв. м./ , начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – СЕДМА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1387/13.02.2013г., имот №073007 по КВС на землище гр.Кочериново, местност „БРЕЖЕТО” с площ 10.309 дка. / десет дка. триста и девет кв. м./ , начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – СЕДМА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1388/13.02.2013г., имот №073006 по КВС на землище гр.Кочериново, местност „БРЕЖЕТО” с площ 18.771 дка. / осемнадесет дка. седемстотин седемдесет и един кв. м./, начин на трайно ползване –НИВА категория на земята при неполивни условия – СЕДМА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1389/13.02.2013г.

Началната тръжна цена е в размер на 401.89лв../четиристотин и един лева и осемдесет и девет стотинки/ годишен наем.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 250лв./ двеста и петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв. /тридесет и пет лева /.

Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ и Решение №23 от Протокол №4 от 01.03.2013г на ОбС и Заповед №ОС-06-138/29.03.2013г. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на девет броя обособени помещения и коридор съгласно приложена схема, с обща площ 110.00 кв.м./сто и десет квадратни метра / намиращи се в имот: Здравен дом в с.Стоб: УПИ I-373, кв.2 по плана на с.Стоб общ. Кочериново, собственост на община Кочериново съгл.АОС №22/15.05.1998г. за срок от 10/десет/ години.

В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота /дентални услуги/. Началната конкурсна цена е 36.08 лв. /тридесет и шест лева и 08ст./ , без ДДС месечно. Помещенията се използват от наемателя само за дентални услуги. Използването им за друго не се допуска и е основание за прекратяване на договора. Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация гр. Кочериново. Депозита за участие в конкурса е в размер на 100 лв./сто лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на помещенията може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново