www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция на ВЛ 110kV "Илинден" от стълб №10 до ВЕЦ "Рила" на две тройки проводници тип АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от п/ ст "Джумая" фо ВЕЦ "Рила".

Файла може да изтеглите от ТУК!

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 03.07.2014г. в 15,30  часа в Заседателната зала на община Кочериново, Комисията, определена със Заповед № РД-01-05-153/08.05.2014г. на кмета на Община Кочериново ще отвори и оповести публично ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново по четири обособени позиции“

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 24.07.2014 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.07.2014г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.07.2014г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1.Приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.2. Промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи „Лозе” в „Нива” и „Ов. градина – тер.” в „Нива” по КВС на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Продажба на недвижим имот с площ 72.00 кв. м. /седемдесет и два кв.м./, придаваем към УПИ VI-558, представляващ 72/544 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1795 от 07.05.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Потвърждаване статута на СОУ „Хр. Ботев” град Кочериново като средищно училище за учебната 2014/2015 година.
Докладва: Председател на ОбС /Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.5. Съгласуване на схема за транспортен достъп до поземлен имот № 025064 по КВС в землището на с. Бураново, община Кочериново, местност „Селището” с площ 1,945 ден. /един декар деветстотин четиридесет и пет кв. м./ през имот № 000147, Пасише, мера на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Съгласуване на схема за транспортен достъп до поземлен имот № 025029 по КВС в землището на с. Бураново, община Кочериново, местност „Селището” с площ 2,017 ден. /два декара и седемнадесет кв.м./ през имот № 000147, Пасише, мера на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Съгласуване на схема за транспортен достъп до поземлен имот № 025031 по КВС в землището на с. Бураново, община Кочериново, местност „Селището” с площ 1,972 ден. /един декар деветстотин седемдесет и два кв. м./ през имот № 000147, Пасише, мера на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Отдаване под наем на помещение с площ 16.00 кв. м., намиращи се в УПИ I – 1272,599, кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващ частна общинска собственост съгл. АОС № 244/01.07.2003 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Одобряване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 041126 м. „Страната” землище на с. Драгодан, община Кочериново от „нива” за Фотоволтаична инсталация.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Допускане изменение на плана за улична регулация на улица с о.т. 160 – 159 гр. Кочериново, образуване на ново УПИ I – 1425 с площ 1848 кв.м. и с отреждане за „Обществено обслужване – обслужващи дейности”, образуване на нов квартал 72А и преобразуване на площта на новообразувания имот УПИ I – 1425 с площ 1848 кв.м. от Публична общинска собственост (част от улица) в Частна общинска собственост.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.11. Даване съгласие за ползване на платен отпуск от председателя на Общински съвет Кочериново
Докладва: Председател на ОбС.
2.Актуализиране състава на постоянните комисии на Общински съвет – Кочериново.
3.Молби на граждани.
4.Изказвания, питания и предложения на граждани.

27.06.2014 г.                        Председател на ОбС 
гр.Кочериново                            Райчо Калайджийски

Последно променен на Понеделник, 30 Юни 2014 19:44

Решения на ОбС - Кочериново, взети на извънредно заседание на 24.06.2014 г. с Протокол № 9

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 24 юни 2014 година

Относно: Определяне на представител на община Кочериново в общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД в ликвидация гр. Кюстендил.   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА и във връзка с получено писмо № 138/27.05.2014 г.,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 85

Общински съвет – гр. Кочериново определя за представител на община Кочериново в общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД в ликвидация – гр. Кюстендил, което ще се проведе на 25.06.2014 г., заместник – кмета на община Кочериново г-н Васил Кирилов Стамболийски.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Райчо Калайджийски

/ поименно със „ЗА” 6 гласа: Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Р. Калайджийски, Г. Ванева, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

На 27 Юли /петък/, Областният Управител на Област Кюстендил г-н. Иван Каракашки организира приемен ден с жителите на Община Кочериново.
Приемната ще се състои от 13:00 до 14:00 часа в сградата на Община Кочериново, заседателна зала.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново