www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на противопожарна кула с. Пастра, Община Рила.

Е-мейл Печат ПДФ

Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на противопожарна кула с. Пастра, Община Рила.

Обявлението за обществена поръчка може да изтеглите от ТУК!
Решението за обществена поръчка може да изтеглите от ТУК!

Техническите спецификаций може да изтеглите от ТУК!
Образците може да изтеглите от ТУК!

Проекта може да изтеглите от ТУК!

Указания за участие - Оригинал - ТУК!

Указания за участие - Документ - ТУК!

Протокол №1 - Документ - ТУК!

Протокол №2 - Документ - ТУК!

Протокол №3 - Документ - ТУК!

Протокол №4 - Документ - ТУК!

Протокол №5 - Документ - ТУК!

Протокол №6 - Документ - ТУК!

Съобщение отваряне цени - ТУК!

Решение за класиране - Документ - ТУК!

Последно променен на Вторник, 17 Февруари 2015 12:47

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

На 31.07.2014 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Заседателната зала на   Община Кочериново ще се проведе Кръгла маса, организирана от фирма „Електра Консулт” – Изпълнител на договор „Разработване на правила и методики за мониторинг и контрол на  общинските политики и изготвяне на Общински план за  развитие за периода 2014 -2020 г.“ по проект № 13-13-128/26.11.2013 г. „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Кочериново”, финансирана от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, във връзка с разработване на Общински план за развитие на Община Кочериново за периода 2014-2020 г.
Общинският план за развитие (ОПР) на Община Кочериново за периода 2014-2020 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на общината, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Кюстендил за периода до 2020 г., от друга.
Цели на кръглата маса са идентифицирането на визията, целите и приоритетите за развитие на Община Кочериново за периода 2014-2020 г.
На срещата ще бъдат поканени представители на местния бизнес, местната власт, жители на общината, заинтересовани страни и други.
Участниците във форума ще обсъдят и дискутират прерогативни въпроси и конкретни задачи на местните власти във връзка с избора на местни политики и механизми за прилагането им.

Поканата може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 30 Юли 2014 06:09

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 26.08.2014 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.
От общинска администрация

Уведомление за Инвестиционно Намерение

Е-мейл Печат ПДФ

Инвестиционно намерение за изграждане на съоражение - линейна инфраструктура пресичаща водния обект р. Рилска.
Целия текст може да изтеглите от ТУК!

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014г.

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На осн. чл. 27, ал.6 от ЗМСМА и чл. 11, т.8 от Правилника за дейността на Общински съвет – Кочериново  предлагам на вашето внимание

ОТЧЕТ

за дейността на Общински съвет – Кочериново  и неговите комисии за периода
от 01.01.2014 г. до 30.06.2014г.

Организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново се определя и осъществява съгласно Конституцията на Република България, разпоредбите на ЗМСМА, действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет. В своята дейност Общинският съвет се ръководи от принципите за прозрачност и законосъобразност на вземаните решения, като се старае да представлява гражданското общество и полага усилия за решаване на неговите проблеми.
През отчетния период  Общински съвет – Кочериново е провел 9 заседания (6 редовни и 3 извънредни ). Приети са 85 Решения.
Постоянните комисии са провели съответно:
    - Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти  и програми – 5 заседания;
    - Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности – 6 заседания;
    -  Комисия по труд и социална политика,  опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм – 4 заседания;
    -  Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания – 3 заседания;
    -  Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси –3 заседания;
    -  Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – няма заседания.

Всяка от комисиите е представила Протоколи от заседанията и е направила предложения за решения по съответния казус чрез Докладни записки до Общински съвет.
През отчетния период Общински съвет – Кочериново е приел решения, свързани с:

    ОБЩИНСКА НОРМАТИВНА УРЕДБА
1.  Изменение и допълване  на Наредбата  за определяне и администриране  на местните  такси и цени на услугите на територията на община Кочериново, считано от 01.01.2014г.
2. Изменение и допълване  на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на  територията на община Кочериново, считано от 01.01.2014г.
3. Изменение и допълване  „Правилника за организацията  и дейността на Общинския съвет – Кочериново”.
4.  Приемане на „Годишна програма за управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост през 2014г.”
5.  Приемане  „Годишен план за паша на територията на Община Кочериново – 2014г.” и опис на имотите, който е неразделна част от „Годишен план за паша на територията на Община Кочериново – 2014г.”
6.  Приемане  „Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Кочериново”.
7.  Приемане на нова Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Кочериново.

    ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
1.    Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014г. СОУ „Хр. Ботев” гр. Кочериново.
2.    Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014г. ПУИ „Н.Й.Вапцаров” с. Стоб, общ. Кочериново.
3.    Приемане бюджета на община Кочериново за 2014г.
4.    Издаване на Запис на заповед от община Кочериново, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 640 721,70 лв./шестотин и четиридесет хиляди, седемстотин двадесет и един лева, и седемдесет стотинки/ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансовото плащане по Договор за отпускане на финансова помощ №10/321/01678 от 30.12.2013г. по мярка 321 за проект „Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с довеждаща инфраструктура  и  заустване, с.Стоб, община Кочериново и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води от село Мурсалево, община Кочериново”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
5.    Приемане годишния  отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015г.” за 2013г.
6.    Приемане годишния отчет за състоянието на общински дълг на община Кочериново.
7.    Приемане базисни наемни цени на 1 дка годишно за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.
8.    Издаване на Запис на заповед от община Кочериново, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 169 486,86 лв./сто шестдесет и девет хиляди, четиристотин осемдесет и шест лева и осемдесет  и шест стотинки/ за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ  №10/322/00387 от 23.10.2009г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за проект ”Рехабилитация и реконструкция на общинската инфраструктура в с.Стоб и с. Мурсалево, общ. Кочериново.
9.    Приемане отчета на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на общинския съвет през второто полугодие на 2013г.
10.    Приемане на Отчета по бюджета за 2013г.
11.    Приемане на „Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2013г – 31.12.2013г.”
12.    Приемане на бюджета за първото тримесечие на 2014 година по функции и дейности.

    ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1.    Община Кочериново придобива безвъзмездно правото на собственост върху ученическите автобуси: марка „HYUNDAI”, рег.№КН 1108 ВК; марка „OTOYOL-IVEKO”, рег. №КН 1592 ВВ; марка „ISUZU”, рег. №КН 1596 ВВ.
2.    Изменение на Решение №32, 33, 34, 35 и 36 от Протокол №4/01.03.2014г.  и отдаване под наем чрез публичен търг  за срок от 5 години общо на 15728.025 дка в землищата на с. Боровец, с. Бураново, с. Крумово, с. Цървище и с .Фролош.
3.    Допускане на процедура за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод за обект «Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново» подобект «Боровец – Крумово» и ПУП-ПЗ за изграждане на напорен резервоар в част от имот 473 мест. «Ридо» земл. с. Крумово.
4.    Допускане на ПУП – изменение на ПР: ПУР на улица с о.т. №45,46 и 31 за промяна на напречния профил от 3м. до 9м. за сметка на нереализирано озеленяване – УПИ XX кв.57 по плана гр. Коч, V-817ериново и промяна на улична регулация към УПИ IV- 816, V-817,  VI-817,VII-818 , 1246 и УПИ IX-820 кв.57 по плана на гр. Кочериново.
5.    Допускане изменение на ПУП – план за улична регулация на улица с о.т. 314 до о.т. 15, която да минава по имотната граница на имот №78 отреден за УПИ I – 78 кв. 98 по плана на с. Бараково.
6.    Допускане на процедура за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на 3820 кв.м., представляващи част от имот 000503 по КВС землище на гр. Кочериново от „пасище-мера” на община Кочериново в „резервоари за питейно водоснабдяване”, като одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ.
7.    Допускане на ПУП – ПР изменение на улична регулация с осови точки №123 – 144, улица с осови точки №123,122,121 и 57 по плана на с. Мурсалево.
8.    Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на 126.539 дка зем.земя намираща се в землището на с. Боровец, общ. Кочериново, чрез публичен търг.
9.    Изменение на Решение №95 от Протокол №12/02.08.2013г. и отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10/десет/ години на 114.248 дка имоти, намиращи се в землището на с. Бураново, общ. Кочериново.
10.    Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на  67.872 дка имоти, намиращи се в землището на с. Бураново, общ. Кочериново.
11.    Отдаване под наем на лекарски кабинет и чакалня с обща площ 32.00 кв.м., намиращо се в Здравен дом, изграден в УПИ „I-373”, кв.2 плана на с. Стоб, община Кочериново съгласно  АОС №22/15.05.1998г. за срок от 5/пет/ години чрез публично оповестен конкурс.
12.    Допускане на процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на Община Кочериново – имот №009002 в землището на с. Драгодан с ЕКАТТЕ 233323, общ. Кочериново, АКТ №62 за общинска собственост от 30.03.2000г.
13.    Допускане на процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на Община Кочериново – парцел IX кв.38 в землището на гр. Кочериново, АКТ №8 за Общинска собственостк от 20.10.1997г.
14.    Обявяване на частна общинска собственост имот с площ от 72.00 кв.м./седемдесет и два кв.м./, придаващ се по регулация към УПИ - VI    -558, кв.31 по плана на с.Стоб, община Кочериново, преставляващ 72/544 кв.м. идеални части от същия имат, съгласно Заповед №4387/01.10.1963г.
15.    Допълва Стратегията за управление на общинска собственост за периода 2012-2015г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2014г. с недвижим имот с площ 138.00кв.м./сто тридесет и осем квадратни метра/, придаваем към УПИ VII-555,557,кв.31, представляващ 138/753 ид.ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт №1575 от 29.01.2014г. за частна общ. собственост.
16.    Допускане на процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на част от втория етаж от бивша двуетажна административна сграда със ЗП 126.20 кв.м., а именно стая 3, стая 4, стая 6 и стая 10, ведно с таванско помещение в нея със ЗП 160 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж за реконструкция и промяна предназначението на гореописаните площи за обществено-обслужващи дейности, която сграда е построена в УПИ I-599, кв.10 по плана на гр. Кочериново.
17.    Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на 63.381 дка имоти намиращи се в землището на с. Стоб, чрез публичен търг.
18.    Дава съгласие за временна транспортна схема за движение на тежкотоварни автомобили и използване на временен път на територията на община Кочериново за нуждите на строителство и изграждане на мост над р.Рилска за обект АМ «СТРУМА» Лот 2 «Дупница-Благоевград» от км322+000 до км 359+483,52.
19.1. Допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014г.”, „стратегия за управление на общинската собственост в Община Кочериново за периода 201-2015” и „Годишен план за паша за 2014г. с недвижими имоти: с идентификационен №000263 с начин на трайно ползване: „пасище, мера”, находящо се в местността „Лисички път”, с площ 13.833 дка, в землището на с. Бураново, общ. Кочериново;
19.2. Изменя Годишен план за паша, приет с Решение №7 от Протокол №2 от 07.02.2014г., имот №000264 с начин на трайно ползване „пасище, мера” 10.441 дка, находящ се в земл. на с. Бураново, общ. Кочериново от Общо ползване става за Индивидуално ползване.
19.3. Допълва списъка на недв. имоти за Общо ползване от общ.поземлен фонд собственост на Община Кочериново, включен в „Годишен план за паша за 2014г” със следните имоти: недв.имот с №000280 с начин на трайно ползване „пасище, мера” от 4.103 дка; недв. имот с №000118 с начин на трайно ползване „пасище, храсти” от 6.301 дка;
19.4. Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на 60.344 дка имоти намиращи се в землището на с. Бураново, община Кочериново, чрез публичен търг.
20. Одобряване на схема за разполагане на музейна експозиция на открито към музей на индустриалеца „Иван Балабанов” – „Стационарни експонати от теснопътен локомотив” в тротоар на улица 201-200-199 по плана на гр. Кочериново.
21. Допускане на процедура за изработване на ПУП – ПЗ запромяна предназначението на имот 016072 в земл. с. Бараково за изграждане на «Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника».
22. Одобряване на схема за разполагане на временен обект „Открита спортна площадка в УПИ 1 кв. 109 по плана на с. Бараково, предназначен за площад и обществено обслужващи дейности по ЗРП на с. Бараково, общ. Кочериново.
23. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя – 6 решения.
24. Изменение на Решение №79 от Протокол №7/04.05.2014г. и отдаване под   наем чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на 381.841 дка имоти, намиращи се в землището на с.Цървище, общ. Кочериново.
25. Допълва Стратегията за управление на общинска собственост за периода 2012-2015г., Приложение №6 и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014г. и дава съгласие община Кочериново да закупи земеделска земя, представляваща имот: №001012 в землището на с. Бараково, общ. Кочериново.
26. Дава съгласие за продажба на недв. имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ I, кв. 87 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново сплощ от 608 кв.м., с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт №1346 от 01.11.2012г. за частна общинска собственост.
27. Дава съгласие за транспортен достъп до поземлен имот №025032 по КВС в землището на с. Бураново, общ. Кочериново.
28. Допускане на ПУП – ПР изменение на улична регулация с осови точки №145 и 148 по имотни граници на имоти №924 и 1237 по плана на гр. Кочериново.
29. Дава принципно съгласие за изграждане на отклонение от собствения на ВЕЦ «СТОБИ» ЕООД гр. Благоевград съществуващ водопровод, с дължина около 35 линейни метри.
30. Дава съгласие да се предоставят на ОСЗ – гр. Кочериново, която да   постанови решение за въстановяване правото на собственост, на следните имоти:  -    по скица- проект с №038016 с площ от 0.097 дка , образувана от имот с №038001 и по скица-проект с №038017 с площ от 2.121 дка, образувана от имот с №038004 на наследниците на Станке Иванов Селски, в земл. на с. Фролош, общ. Кочериново.
- по скица- проект с №001072 с площ от 0.761 дка, образувана от имот с №000580 на наследниците на Стоян Мирков Грънчарски, в земл. на с. Фролош, общ. Кочериново
- по скица- проект с №000856 с площ от 4.314 дка, образувана от имот с №000766 на наследниците на Александър Павлев Стоянов,  в земл на с. Крумово, общ. Кочериново.
- по скица-проект с №000083 с площ от 0.555 дка, образувана от имот с №000034 в земл. на с.Бураново на наследниците на Никола Христов Златарски.

    ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
1.    Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на община Кочериново за периода на 2015г.
2.    Отпускане на еднократна парична помощ на ученици от XII клас на СОУ „Хр. Ботев” гр. Кочериново.
3.    Отпускане на еднократни помощи на социалнослаби граждани на община Кочериново –4 решения.
4.    Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2104г.
5.    Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма по чл.26,ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за изразходваните от бюджета средства от читалищата през 2013г. : „Пробуда – 1919г.” гр. Кочериново,  „Просвета – 1925г.” с. Пороминово,  „Възраждане – 2001г.” с. Бараково, „самообразование – 1914г.” с. Стоб, „Подем – 1928г.” с. Бураново.
6.    Приема Доклада за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Кочериново за 2013г.
7.     Актуализиране на състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, като се изменя Решение №20 от протокол №6/30.12.2011г.

    ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
1. Приемане отчета за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.07.2013г. до 31.12.2013г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
3. Избор на нов председател на ОбС - Кочериново
4. Избор на заместник-председател на Общински съвет – Кочериново.
5. Актуализиране на състава на постоянните комисии на ОбС – Кочериново.
6. Определя за представител на община Кочериново в общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД в ликвидация – гр. Кюстендил, зам.кмет на община Кочериново г-н Васил Стамболийски.
7. Приема информацията за дейността на РСПБЗН гр. Рила през 2013г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на община Кочериново.
8. Приема отчета за дейността на РУП гр. Рила през 2013г.
9. Увеличава състава на доброволно формирование „Ястреб” – община Кочериново за защита от бедствие и ликвидиране на последиците от тях с 5/пет/ доброволци.
10. Дава съгласие председателя на Общинския съвет да ползва платен годишен отпуск.

    ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ
1.    Определя проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Пороминово, общ. Кочериново”, с подобект „Напорен водоем с V =500м3”  за приоритетен в развитието на общината, отразяващ европейските политики за развитие на местните общности.
2.    Подготовка на проектно предложение „Изграждане на резервоар за питейна вода до 1000 м3 в землището на гр. Кочериново за приоритетен в развитието на общината.

Няма върнати за ново обсъждане от Областен управител на обл. Кюстендил –      Решения на ОбС – Кочериново.
Надяваме се, че съвместно с ръководството на община Кочериново и с усилията на всички общински съветници и служители от общинска администрация ще продължим да работим за успешното и своевременно решаване на проблемите на гражданите от община Кочериново и за реализиране на програмите за развитие на нашата община.

21.07.2014 г.                    Райчо Калайджийски:
Председател на Общински съвет - Кочериново

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми жители и гости, Община Кочериново има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по проект №13-13-128/26.11.2013 г.:
„Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Кочериново”
Пресконференцията ще се проведе на  17.07.2014 г. / четвъртък/ от 09.30  часа в Конферентната зала на  Общинска администрация град Кочериново /втори етаж - стая № 17), гр. Кочериново, пл. „Трети март” № 1.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати и ползи от  проекта.
Очакваме Ви!

Пълния текст на поканата може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново