www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Уведомление за инвестиционно предложение от ф. "АКВАТУР 01" ООД

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомление за инвестиционно предложение от ф. "АКВАТУР 01" ООД!

Изтеглете документа от ТУК!

Последно променен на Вторник, 18 Юни 2013 05:51

Решенията на ОбС от 07.06. за публикуване днес - 12.06.2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решенията на ОбС от 07.06. за публикуване днес - 12.06.2013 г.

Последно променен на Сряда, 12 Юни 2013 10:10

Съобщение за спазване на пожарната безопасност по време на жътва

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение за спазване на пожарната безопасност по време на жътва!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 27.06.2013 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Дневен ред за предстоящо редовно заседание на ОбС-Кочериново, на 07.06.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.06.2013г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Приемане отчета за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2013г. и извънбюджетните сметки и фондове на 2013г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.2.    Определяне на представител в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Никола Василев” АД, гр.Кюстендил.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.3.    Възлагане на изработване на Общ устройствен план на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.4.    Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.5.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, №009097 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Ачкала” с площ 1.578 дка /хиляда петстотин седемдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при не поливни условия – пета, собственост на община Кочериново съгл. АОС №112/614 от 09.02.2006г..
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.6.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, №063321 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Долна страна” с площ 1.084 дка /хиляда осемдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при не поливни условия – пета, собственост на община Кочериново съгл. АОС №1399 от 04.04.2013г..
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.7.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, №063320 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Долна страна” с площ 1.124 дка /хиляда сто двадесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при не поливни условия – пета, собственост на община Кочериново съгл. АОС №1398 от 04.04.2013г..
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.8.    Отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите по погребение.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСП, ООР/
1.9.    Отпускане на еднократна помощ по постъпила молба от гражданин.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСП, ООР/
2.    Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООР
3.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

30.05.2013г.                        Председател на ОбС:
Румен Симеонов Янакиев

СЪОБЩЕНИЕ-ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

 

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА

Община Кочериново в подкрепа на бизнеса осигурява безплатно позициониране на

безплатен рекламeн банер на официалната си интернет страница:

http://www.ob-kocherinovo.bg

на фирми развиващи дейност на територията на общината.

За повече информация и заявки:

тел: 0879 130 315

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Последно променен на Сряда, 29 Май 2013 11:52

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново