www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ, Решение №43 от Протокол№4 от 07.03.2014 г и Решение №57 от Протокол №6 от 04.04.2014г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-217/28.05.2014 г. обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети и чакалня с обща площ 59.70 м², намиращо се в Здравен дом изграден в УПИ I-373, кв.2 по плана на с.Стоб общ. Кочериново, собственост на община Кочериново съгл.АОС №22/15.05.1998г. за срок от пет години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота а именно: за лекарски кабинет. Началната конкурсна цена е 19.70 лв. /деветнадесет лева и седемдесет стотинки./ , без ДДС месечно. Наемателят на кабинета заплаща и наем за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и двадесет стотинки / месечно без ДДС. Помещението се използва от наемателя само за лекарски кабинет . Използването му за друго не се допуска и е основание за прекратяване на договора. Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в конкурса е в размер на 200 лв./двеста лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на сградата на община Кочериново до 17.00 часа на четиринадесеттия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:28

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №59 от Протокол №6 от 04.04.2014 г. и Заповед №ОС-06-215/28.05.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №000095 в землището на с. Фролош, община Кочериново, местност „ Купандолски валог” с площ 2.270 дка. / два декара и двеста и седемдесет квадратни метра/, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – десета, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1571 от 15.01.2014 г. Началната тръжна цена е 2324 лв./две хиляди и триста двадесет и четири лева/. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 300 лв. /триста /лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:29

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №61 от Протокол №6 от 04.04.2014 г. и Заповед №ОС-06-216/28.05.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №019006 в землището на с. Фролош, община Кочериново, местност „ Валога” с площ 1.119 дка. / един декар и сто и деветнадесет квадратни метра/, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – десета, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1572 от 15.01.2014 г. Началната тръжна цена е 1164 лв./ хиляда сто шестдесет и четири лева /. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 200 лв./двеста лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №60 от Протокол №6 от 04.04.2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-214/28.05.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №019009 в землището на с. Фролош, община Кочериново, местност „ Валога” с площ 1.463 дка. / един декар и четиристотин и шестдесет и три квадратни метра/, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – десета, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1573/ 15.01.2014 г. Началната тръжна цена е 1498 лв./ хиляда четиристотин деветдесет и осем лева/. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 200 лв./двеста лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:29

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №29 от Протокол №2 от 07.02.2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-226/03.06.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №024137 в землището на с. Бараково, община Кочериново, местност „ Полето” с площ 0,257 дка. / двеста петдесет и седем квадратни метра/, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №89/591 от 02.02.2006 г. Началната тръжна цена е 668 лв./ шестстотин шестдесет и осем лева /. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 100 лв./сто лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:29

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №58 от Протокол №6 от 04.04.2014 г. и Заповед №ОС-06-213/28.05.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на част от втори етаж от бивша двуетажна административна сграда със ЗП 126.20 м², а именно:

стая 3, стая 4, стая 6 и стая 10, ведно с таванско помещение в нея със ЗП 160 м², както и съответни идеални части от общите части на сградата и правото на строеж за реконструкция и промяна на предназначението на гореописаните площи за обществено-обслужващи дейности, която сграда е построена в УПИ I -599, кв.10 по плана на гр. Кочериново, съгласно приложеното архитектурно разпределение на втория етаж. Собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1654/27.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 19800 лв./деветнадесет хиляди и осемстотин лева/ . Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:29

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново