www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  чл.91, 93 ал.1 и чл.94 от Кодекса на труда  и заповед № 325/ 24.11.2011г. на Кмета на община Кочериново,Община Кочериново обявява конкурс за длъжността „ Експерт общинска собственост и незаконно строителство”

1.    Предмет на конкурса: Избор на служител за длъжността „Експерт общинска собственост и незаконно строителство”.
2.    Изисквания към кандидата: Висше образовани; стаж 5 години по специалността.
3.    Документите за участие се подават в стая №18 на община Кочериново
4.    Срокът за подаване на документи е един месец след публикуването на обявата в централния или местния печат не по-късно от 28.12.2011г.
5.    Конкурсът ще се проведе на два етапа:
-    подбор на кандидатите по документи на 29.12.2011г.
-    Събеседването ще се проведе на 05.01.2012г.
6.    Необходими документи за участие в конкурса:
-    диплом за завършено висше образование;
-    документи за придобита допълнителна квалификация;
-    документи удостоверяващи трудов стаж по специалността;
-    CV.

За допълнителна информация: телефон 07053/ 20-11; 29-24.
Последно променен на Неделя, 27 Ноември 2011 12:25

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с произведения избор за общински съветници, кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011 г. и на основание чл.23, ал.1 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и Заповед № 300/01.11.2011г. на Областния управител се СВИКВА първо заседание на Общински съвет град Кочериново – мандат 2011г. – 2015 г. на 07.11.2011 г. от 11.00 часа, което ще се проведе в Заседателната зала на Общината при следния дневен ред:

  1. 1.Откриване на заседанието от Областния управител;
  2. 2.Даване думата на Председателя или член на ОИК Кочериново
  3. 3.Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на община Кочериново и кметовете на кметства по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА;
  4. 4.Ръководене на първото заседание на новоизбрания общински съвет от най-възрастния общински съветник;
  5. 5.Избор на председател на общинския съвет съгласно чл. 21, ал.1, т.3 във връзка с чл. 24, ал.1 от ЗМСМА;
  6. 6.Други.

Гр. Кочериново

02.11.2011 г.

ВРИД……………….

/Даниела Кирова/


Препис-извлечение от Протокол № 10 от заседание на Общински съвет град Кочериново на 15 август 2011 година

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 2,4,5  от ЗМСМА, чл. 25, ал.1 и  чл. 18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г., със 7 гласа „за” / г-н Стоян Банчев,  г-жа Илинка Вучкова, г-жа Величка Сотирова, г-н Стоян Кърков, г-жа Босилка Шилегарска, г-н Селвалдо Тущов, г-н С. Стойчев/, “против” – един / г-н Георги Радков/ , “въздържали се” – трима / г-жа Невена Манова, г-н С. Качански, г-жа Татяна Андонова /, Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 72

1. Утвърждава приемането на отчета на бюджета  за второто тримесечие  на  2011 год. по функции и дейности, както следва:
По прихода –  1 443 513.00 лв. Разпределени по §/параграфи/
По разхода –   1 443 513.00 лв. Разпределени по §/параграфи/

2. Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове за второто тримесечие на 2011 г., както следва:
-Социална сметка за приходи от приватизация към общините-чл.10,ал.1 от ЗПСПК- 93.00лв
-Социален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините-чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК- 1220.00лв.

3.Справка за фактическите разходи на горива и енергия по функции и групи в натурално изражение.

   
На основание  чл.27, ал.2,3,6 и чл.21, ал.1, т.24  от ЗМСМА, с 11 гласа „за ,  “против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното
   
Р Е Ш Е Н И Е:
№ 73

1.Общински съвет – гр. Кочериново приема „Отчет за дейността на Общински съвет гр. Кочериново и неговите комисии за първото полугодие на 2011 г.”

На основание чл.7, ал.1,2,3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и във връзка с чл.27, ал.1 от ЗМСМА,  с 11 гласа „за ,“против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 74
1.ОбС гр.Кочериново приема план за работа през третото тримесечие на 2011 година както следва:
м.юли–  дата на заседанието 11.07.2011г.
1.Разглеждане на докладни записки
2. Разглеждане на молби на граждани

м.август  - дата на заседанието – 15.08.2011г.
1. Разглеждане на докладни записки
2. Отчет на прдседателя на ОбС за дейността на общински съвет гр. Кочериново и неговите комисии за първото полугодие на 2011 г.
3. Приемане на отчета по бюджета за второто тримесечие на 2011 г.
4. Разглеждане на молби на граждани

м.септември  - дата на заседанието – 26.09.2011г.
1. Разглеждане на докладни записки

Забележка: При възникнала необходимост настоящият план може да бъде изменян и допълван по предложение на кмета на общината или общински съветник.

На основание чл.40, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кочериново, чл.27,ал.2,3 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗМСМА, с 11 гласа „за”,   “против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 75

1.ОбС Кочериново приема тримесечен график за среща с избиратели както следва:

Дата

Общински съветници

Населено място

Място на срещата

Начален час

забележка

29.08.2011г.

Борислав Радков,

Стоян Банчев,

Стойчо Стойчев

Кочериново

Заседателна зала община

16.00 часа

 

30.08.2011г.

Стоян Кърков

Николай Гълъбов

Мурсалево

Сградата на читалището

17.00 часа

 

31.08.2011г.

Босилка Шилегарска, Селвалдо Тущов,

Невена Манова

Пороминово

Сградата на читалището

17.00 часа

 

02.09.2011г.

Стойчо Стойчев, Спиридон Качански

Бараково

Сградата на читалището

17.00 часа

 

02.09.2011г.

Величка Сотирова, Татяна Андонова, Илинка Вучкова

Стоб

Сградата на читалището

17.00 часа

 

01.09.2011г.

Стоян Кърков,

Спиридон Качански,

Николай Гълъбов

Цървище

Сградата на кметството

13.00 часа

 

01.09.2011г.

Стоян Кърков,

Спиридон Качански,

Николай Гълъбов

Фролош

Сградата на кметството

12.00 часа

 

01.09.2011г.

Илинка Вучкова, Селвалдо Тущов

Драгодан

Сградата на кметството

17.00 часа

 

01.09.2011г.

Илинка Вучкова, Селвалдо Тущов

Боровец

Сградата на кметството

16.00 часа

 

02.09.2011г.

Георги Радков,

Стоян Банчев

Крумово

Сградата на кметството

11.00 часа

 

02.09.2011г.

Георги Радков,

Стоян Банчев

Бураново

Сградата на читалището

10.00 часа

 

Забележка: При предварително съвместно съгласуване между общинските съветници и кмета /кметския наместник/ на населеното място с цел улеснение на гражданите датата и часът за провеждане могат да бъдат променени.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т.2 и чл. 11, ал.3, т.3 от Наредба № 7 от 2000 год./изм. ДВ бр.75 от 2010 г./ за определяне броя на учениците в паралелките и групите  в училищата, детските градини обслужващите звена, с 10 гласа „за” / г-н Стоян Банчев,  г-жа Илинка Вучкова, г-жа Величка Сотирова, г-н Стоян Кърков, г-жа Босилка Шилегарска, г-н Селвалдо Тущов, г-н Георги Радков, г-жа Невена Манова, г-н С. Качански, г-н С. Стойчев/, “против” – един / г-жа Татяна Андонова / , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 76

1. Общински съвет гр. Кочериново утвърждава съществуването на  самостоятелна паралелка в ХІ клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново за учебната 2011/2012 година   с 17 ученика.
2. Общински съвет гр. Кочериново дава съгласие  община Кочериново да осигури допълнителни средства  за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти за съответната дейност в размер на 290 лева.

На основание чл.21,ал.1,т.6,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.2,4,5 от ЗМСМА, с 10 гласа „за” / г-жа Татяна Андонова,  г-жа Илинка Вучкова, г-жа Величка Сотирова, г-н Стоян Кърков, г-жа Босилка Шилегарска, г-н Селвалдо Тущов, г-н Георги Радков, г-жа Невена Манова, г-н С. Качански, г-н С. Стойчев/, “против” – няма , “въздържали се” – един /г-н Стоян Банчев/, Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 77

Общински съвет – гр. Кочериново отпуска еднократна помощ за участието в потушаване на пожар както следва:
1.Стефан Павлов – 20 лв.
2.Христо Благоев – 20 лв.
3.Величко Ангелов – 20 лв.
4.Кирил Ангелов – 20 лв.
5.Владимир Андонов – 20 лв.

На основание чл.26,ал.2,ал.3,т.2 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.38, ал.2, ал.3 ,т.4  и чл.38, ал.4, т.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет град Кочериново,област Кюстендилска за мандат 2007-2011г., с 11 гласа „за , “против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
№ 78

1.Общински съвет - гр.Кочериново дава съгласие за ползване на пет дни платен годишен отпуск от председателя на Общински съвет - гр. Кочериново г-н Стоян Георгиев Банчев както следва:
-    5 дни остатък от платения годишен отпуск за 2010 г.
Платеният годишен отпуск ще се ползва от 19.08.2011 г. до 25.08.2011 г. включително.

2.За времето, в което председателят на Общински съвет-Кочериново е в платен годишен отпуск съгласно т.1, неговите функции и задължения ще се изпълняват от заместник-председателя на Общинския съвет г-н Стоян Методиев Кърков съгласно правомощията, дадени му от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново, област Кюстендилска за мандат 2007-2011 година.

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 и чл.27,ал.2,4 и 5 от ЗМСМА с 11 гласа „за” / г-н Стоян Банчев, г-жа Татяна Андонова,  г-жа Илинка Вучкова, г-жа Величка Сотирова, г-н Стоян Кърков, г-жа Босилка Шилегарска, г-н Селвалдо Тущов, г-н Георги Радков, г-жа Невена Манова, г-н С. Качански, г-н С. Стойчев/, “против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 79

Общински съвет град Кочериново избира за представител на общината в “Спортела” ООД – гр. Кочериново Райчо Николов Калайджийски на мястото на Босилка Кръстева Шилегарска.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 2, 4 и 5  от  ЗМСМА,  чл. 18, ал.1, 2, 3 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, с 11 гласа „за” / г-н Стоян Банчев, г-жа Татяна Андонова,  г-жа Илинка Вучкова, г-жа Величка Сотирова, г-н Стоян Кърков, г-жа Босилка Шилегарска, г-н Селвалдо Тущов, г-н Георги Радков, г-жа Невена Манова, г-н С. Качански, г-н С. Стойчев/, “против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 80

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на помещение с обща площ 30.00 кв.м., намиращо се трети етаж на Кметство с. Мурсалево, УПИ VІ-665, кв. 62 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл. АОС № 89 / 27.11.2000 г. за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен конкурс за производствена дейност.
2. ОбС – гр. Кочериново определя начална конкурсна цена съгласно Решение № 80 от 20.05.2008 г. за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ нежилищни помещения т.1А от Заповед № 246 от 23.11.2010 г. в размер на  73.50 лв. /седемдесет и три лева и петдесет стотинки/ без ДДС.
3. Отдаваното в т.1 помещение да се ползва от наемателя само за разполагане на АТЦ  Използването му за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на договора.
4. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
5. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описания в т.1 имот чрез публично оповестен конкурс и сключване на договор.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.АОС № 89 / 27.11.2000 г.
2.Протокол от 26.01.1999 г.
3.Скица № 122/10.08.2011 г.
4.Схема на помещението.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 10/313/00043 от 22.07.2011г. по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
с 11 гласа „за” / г-н Стоян Банчев, г-жа Татяна Андонова,  г-жа Илинка Вучкова, г-жа Величка Сотирова, г-н Стоян Кърков, г-жа Босилка Шилегарска, г-н Селвалдо Тущов, г-н Георги Радков, г-жа Невена Манова, г-н С. Качански, г-н С. Стойчев/, “против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 81

По Протокол № 10/ 15.08.2011 г.

Относно: Издаване на запис на заповед от община  Кочериново  в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане Договор                  № 10/313/00043 от 22.07.2011г. по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция .
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 10/313/00043 от 22.07.2011г. по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС                          № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.  Упълномощава  кмета  на  община Кочериново - Иван Симеонов Минков  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  49 001.92 лв. (четиридесет и девет хиляди и един лв. и деветдесет и две ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 10/313/00043 от 22.07.2011г. по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Кочериново да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №  10/313/00043 от 22.07.2011г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет гр. Кочериново, проведено на 15.08.2011 г. ,  Протокол № 10 , т.10 от дневния ред по доклад № 79 /11.08.2011 г. при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 11 гласа „за” /г-н Стоян Банчев, г-жа Татяна Андонова,  г-жа Илинка Вучкова, г-жа Величка Сотирова, г-н Стоян Кърков, г-жа Босилка Шилегарска, г-н Селвалдо Тущов, г-н Георги Радков, г-жа Невена Манова, г-н С. Качански, г-н С. Стойчев/ 0 „против” и 0 „въздържали се” ,  и е подпечатано с официалния печат на общински съвет гр.Кочериново.

      Приложение: Образец на Запис на заповед.


Вярно с оригинала:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
                               / Т. Чолакова /                                                                 /СТОЯН БАНЧЕВ/

Препис-извлечение от Протокол № 11 от заседание на Общински съвет град Кочериново на 07 септември 2011 година

Е-мейл Печат ПДФ

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
   
1. Разглеждане на постъпила докладна записка от общинския съветник Селвалдо Цветанов Тущов относно предложение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община и на кметства.
Докладва : Председателя на Общинския съвет

На основание чл.7,ал.5 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново, област Кюстендилска за мандат 2007 – 2011 година и чл.27,ал.2,3 от ЗМСМА с 11 гласа «за, «против» - няма, «въздържали се» - няма , Общинският съвет прие  следното:

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 82

Общински съвет – гр. Кочериново приема заседанието на общинския съвет на 07.09.2011 г. от 10.30 ч. да се проведе в пленарната зала на Читалище „Пробуда”, гр. Кочериново

На основание чл.42,ал.6 и ал.4 /изречение второ и изречение трето/ от ЗМСМА  и във връзка с чл.27,ал.2 от ЗМСМА и чл. 42, ал.9 от ЗМСМА с 5 гласа „за”, 5 гласа «против» , «въздържали се» - няма,  Общинският съвет  не взе решение по предложената докладна записка с направената корекция по точка първа от дневния ред.

Вярно с оригинала:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
                                 / Т. Чолакова /                                                                /СТОЯН БАНЧЕВ/

Последно променен на Неделя, 09 Октомври 2011 18:27

Препис-извлечение от Протокол № 12 от заседание на Общински съвет град Кочериново на 16 септември 2011 година

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.7,ал.5 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново, област Кюстендилска за мандат 2007 – 2011 година и чл.27,ал.2,3 от ЗМСМА със 7 гласа «за, «против» - няма, «въздържали се» - няма , Общинският съвет прие  следното:

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 83

Общински съвет – гр. Кочериново приема заседанието на общинския съвет на 16.09.2011 г. от 10.30 ч. да се проведе в пленарната зала на Читалище „Пробуда”, гр. Кочериново.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 29 от ЗМСМА,със 7 гласа „за ,“против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 84

1. Общински съвет -  гр. Кочериново определя Гергана Димитрова Бараковска да води протокола на заседанието на Общински съвет – гр. Кочериново на 16.09.2011г. поради излизане в отпуск на Таня Кирилова Чолакова / служител, обслужващ работата на Общинския съвет/.

На основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл. 11,ал. 1,т.2 и чл. 11,ал.3 от Наредба № 7 от 2000 год./изм. ДВ бр.75 от 2010 г./ за определяне броя на учениците в паралелките и групите  в училищата, детските градини обслужващите звена,и във връзка с чл.27,ал.4,5 от ЗМСМА  със 7 гласа „за /г-н Стоян Банчев, г-н Стойчо Стойчев, г-н Стоян Кърков, г-н Спиридон Качански, г-н Борислав Радков, г-н Георги Радков, г-жа Невена Манова/, “против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е :
№ 85

1. Общински съвет гр. Кочериново разрешава и утвърждава съществуването на  две самостоятелни паралелки в  V клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново за учебната 2011/2012 година както следва: V а клас – 16 ученика ; V б клас – 16 ученика.
2. Общински съвет гр. Кочериново дава съгласие  община Кочериново да осигури допълнителни средства  за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти за съответната дейност в размер на 580 лева.

На основание чл. 104 от ИК и чл. 42,ал.6,9 от ЗМСМА, чл. 39,ал. 2 от ЗМСМА, със 7 гласа „за “, „против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е :
№ 86

1. За периода от регистрация в ОИК като кандидат в местните избори и излизането му в отпуск до изтичане на мандата  Кметът на общината да определи заместник-кмета, който да го замества съгласно законовите изисквания.
2. Заместник-кметът, определен да замества кмета на общината, със заповед да определи заместниците на кметовете в с. Стоб, с. Мурсалево и с. Пороминово след регистрацията им в ОИК до изтичане на мандата.
3. За времето от изтичане на мандата на  настоящия кмет на община и кметове на кметства до полагане на клетва от новоизбраните кметове на местните избори през 2011 г.:
3.1. Възлага на Даниела Костадинова Кирова задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на община Кочериново.
3.2. Възлага на Кънчо Димитров Лангов задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на село Мурсалево.
3.3. Възлага на Стефан Валентинов Стоянов задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на село Пороминово.
3.4.Възлага на Мила Стефанова Горова задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на село Стоб.

Вярно с оригинала:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
                                 /Г. Бараковска/                                                               /СТОЯН БАНЧЕВ/

ЗАПОВЕД № 251/07,10,2011

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.144 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 53, ал.З от ИК

ОПРЕДЕЛЯМ

Обявявам 08.10.2011г. /събота/ за работен ден на служителите от общинска администрация град Кочериново, както следва:

1.    Николина Цветанова Ичева - ст. спец. АПОН и ЛС
2.    Таня Кирилова Чолакова - деловодител

Общинските служители да се явят на работа в община Кочериново на. от 08.30 на 08.10.2011г до 17.00 часа на 08.10.2011г.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново