www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решение № ПО-01-100/03.07.2013 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район гр. Благоевград

Е-мейл Печат ПДФ
Моля изтеглете решението от ТУК!
Последно променен на Понеделник, 15 Юли 2013 19:57

Решения на общински съвет от 05.07.2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на общински съвет от 05.07.2013 г.

Последно променен на Неделя, 14 Юли 2013 19:51

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС, Решение № 54 от Протокол №5 от 05.04.2013г. на ОбС Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-300/19.06.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една години на общо на долуописаните имоти с обща площ 84,506 дка а именно :

- Имот № 000112, АЧОС №380/21.02.2005г. – по КВС на землище на общ. Кочериново, с. Боровец, местност „ГЬОЛО” с площ 28,444 дка / двадесет и осем дка четиристотин четиридесет и четири кв. м./, начин на трайно ползване – пасеще, мера, категория на земята при неполивни условия – Шеста,

- Имот № 000143, АЧОС №386/21.02.2005г. – по КВС на землище на общ. Кочериново, с. Боровец, местност „ГЬОЛО” с площ 56,062 дка / петдесет и шест дка шестдесет и два кв. м./, начин на трайно ползване – пасеще, мера, категория на земята при неполивни условия – Пета. За описаните имоти се участва само общо. Началната тръжна цена е 507,03лв./ петстотин и три лева и три стотинки/ годишен наем . Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 70 лв. / седемдесет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:31

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,т.8 от ЗОС, Решение № 219 от Протокол №14 от 02.11.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-296/19.06.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години общо на имоти с обща площ 35,867 дка. ниви в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново. Началната тръжна цена е 329.67 лв./триста двадесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 200 лв. / двеста лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв. /тридесет и пет лева /. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:31

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС, Решение №49 от Протокол №5 от 05.04.2013г на ОбС Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-299/19.06.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем общо на три броя помещения с обща площ 37.00 кв.м., намиращи се в УУПИ II-509, кв.13 по плана на с.Стоб, представляващ частна общинска собственост съгласно АЧОС №481/03.10.2005г. , за срок от 5 /пет/ години. Началната тръжна цена е 137.27 лв. /сто тридесет и седем лева, двадесет и седем стотинки / месечно без ДДС. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Поддържането и основния ремонт на описаните помещения, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя. Оглед на помещенията може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:31

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС, Решение № 51 от Протокол №5 от 05.04.2013г. на ОбС Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-298/19.06.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на долуописаният имот с площ 63.653 дка :

-Имот № 000016, АЧОС №412/10.03.2005г. – по КВС на землище гр.Кочериново, местност „Точилото” с площ 63.653 дка / шестдесет и три дка шестстотин петдесет и три кв. м./ , начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – пета. Началната тръжна цена е 954.79 лв./ деветстотин петдесет и четири лева, седемдесет и девет стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 500 лв. / петстотин лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:31

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново