www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен Ред - Общински съвет Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.06.2014г. от 10.00 часа в Пленарната зала на читалището в гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.06.2014г. от 10.00 часа в Пленарната зала на читалището в гр. Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1.Промяна на Решение № 51/04.04.2014 г. на общински съвет Кочериново, за предоставяне право на Община Кочериново за провеждане на процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, намираща се в парцел IX, кв. 38 на гр. Кочериново, публична общинска собственост АКТ № 8 от 20.10.1997 година.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.2. Изменение в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново.
Докладва: Председател на ОбС
1.3. Приемане отчета за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2014 година на община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.4. Отдаване под наем на земеделска земя, представляваща нива в землището на с. Цървище, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 108002 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Жабокрек” с площ от 9.462 дка /девет дка четиристотин шестдесет и два кв. м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново, съгласно АОС № 465 от 10.03.2005 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 015007 в землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, местност „Кадънката” с площ от 0.954 дка / нула дка деветстотин петдесет и четири кв. м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1570 от 15.01.2014 г..
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Покупка на земеделска земя, ПИ № 001012 в землището на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „Махалата” с площ от 8.377 дка /осем дка триста седемдесет и седем кв. м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета, собственост на наследници на Милан Христов Янев съгласно Решение № Б67 от 23.03.1995 г. на Поземлена комисия гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Продажба чрез публичен търг на зем. земя ПИ № 113037 в землището на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „До кантона” с площ от 0.102 дка /нула дка сто и два кв.м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1727 от 14.04.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ I, кв. 87 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново с площ от 608 кв. м. /шестстотин и осем кв. м./, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1346 от 01.11.2012 г.
Докладва: : Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.10.Съгласуване на схема за транспортен достъп до поземлен имот № 025032 по КВС в землището на с. Бураново, общ. Кочериново, местност „Селището” с площ 1.970 дка /един дка деветстотин и седемдесет кв. м./ през имот № 000147, Пасище, мера на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.11.Допускане на ПУП – ПУР изменение на улична регулация на улица с о.т. № 145 и 148 по имотната граница на имоти № 924 и 1237, кв. 40 по плана на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2.Молби на граждани.
3. Избор на Председател на Общински съвет Кочериново, съгласно чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС.
3.Изказвания, питания и предложения на граждани.
                       
30.05.2014 г.                        Председател на ОбС 
гр.Кочериново                            Василка Вонидова

Изменение в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

До Общински съвет
Гр. Кочериново

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от  Василка Стоименова Вонидова - Председател на Общински съвет гр. Кочериново

ОТНОСНО: Изменение в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Мотивите, които налагат промени в Наредба за определяне размера на местните данъци  на територията на община Кочериново са следните:
Причините за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново са свързани с РКС №5 от 2012г., публикувано в ДВ, бр. 30/2012 г.
На 29.01.2008 г. Общински съвет гр. Кочериново е приел Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново.
    Текстовете на чл.57, ал.8 и ал.9 са изцяло копирани от разпоредбите на чл. 61с, ал.4 и ал. 5 от ЗМДТ, които са обявени за противоконституционни с РКС №5 от 2012 г. – ДВ, бр.30 от 2012 г.
Целите, които се поставят с промяната, са нормативният акт на Общински съвет Кочериново / в случая Наредба за определяне размера на местните данъци  на територията на община Кочериново / да съответства на Закона за местните данъци и такси. Предлаганата промяна съответства на общоприетите административни и юридически практики за съответствие между закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане.
Финансови и други средства за прилагане на промяната в нормативната база не са необходими.
Очакваните резултати, включително финансовите от прилагането на промяната са свързани с незначително намаляване на приходите на община Кочериново от съответния данък.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, както и общоприетата практика в страната  показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност на административния акт и спазване на материално-правните разпоредби.
Проектът за промяна е публикуван на интернет страницата на община Кочериново.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК  и Разпореждане №494/12.05.2014г. на Административен съд гр. Кюстендил  предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Кочериново изменя Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново,  както следва:
ОТМЕНЯ : 
Чл.57, (8) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(9) Разликата по ал. 8 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД, където:
Р е разликата за внасяне; РД - размерът на данъка по ал. 1; ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година; Д - брой дни в годината; ДД - сборът на дължимия данък по ал. 5  за календарната година.

ВНАСЯ:
Кочериново:…………….                      В. Вонидова – Председател
                                                                на Общински съвет - Кочериново

Успешно изпълнение на проект: "Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности"

Е-мейл Печат ПДФ

Успешно завършило обучение по европейска програма 

Община Кочериново изпълнява Проект № А12-22-160/21.05.2013 г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. През изтеклите месеци служители на община Кочериново повишиха уменията и компетентността си, чрез преминаване на обучения в областта на ефективните комуникации в държавната администрация, личната и колективната ефективност и др.
    В рамките на проекта бяха проведени 8 обучения към Института по публична администрация в София, през които преминаха общо 14 общински служители. Темите на обученията бяха детайлно подбрани от Каталога на ИПА за 2013 г. и осигуриха възможността на целевата група да се обучават съобразно техните нужди и са:
•    Kомуникационна стратегия;
•    Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията;
•    Връзки с обществеността;
•    Изграждане на публичен имидж;
•    Специфика на междукултурните комуникации;
•    Делова комуникация и етикет;
•    Държавен протокол и церемониал;
•    Практически умения за ефективни комуникации;
В допълнение към тези обучения, въз основа на сключен договор с външен изпълнител, бяха проведени и четири изнесени обучения за общо четиринадесет служители в общинска администрация Кочериново.
Проведеното обучение на тема «Обучение за работа със специфични групи граждани» беше насочено главно към тези служители от администрацията, които пряко и най-често обслужват и предоставят услуги на гражданите и бизнеса. Проведени бяха и обучения за служители в ключови компетентности: Екипна ефективност, Лична ефективност и Ефективно  лидерство.
Специализираните курсове спомогнаха за повишаване на инициативността, мотивацията и удовлетвореността на служителите, гарантирайки постигане на по-високи професионални резултати и кариерно развитие
Провеждането на тези обучения допринася в цялост за постигане на целта на настоящата процедура – „повишаване ефективността на служителите на администрацията на общината, чрез придобиване на нови умения и чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване ефективността, чрез придобиване на нови компетенции”.
Крайният резултат, който беше генериран от изпълнение на дейностите се изразява в подобрената професионална компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Този документ е създаден в рамките на проект„Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кочериново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Последно променен на Сряда, 21 Май 2014 07:04

ПОДГОТОВКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Е-мейл Печат ПДФ

Стартира подготовка за разработване на новия Общински план за развитие (ОПР) на община Кочериново за следващия програмен период 2014 – 2020 г.
С разработването и приемането на този изключително важен планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Югозападен  район, както и с Областната стратегия за развитие на Област Кюстендил.
Със заповед на кмета е сформиран екип, отговарящ за процеса на планиране. Изготвен е работен план, конкретизиращ етапите на разработване и сроковете за изпълнение на предвидените дейности. Те стартират с изготвяне на социално-икономически анализ на постигнатото през изминалия седемгодишен период и на актуалните проблеми във всички сфери. Работата по подготовката на ОПР ще приключи с обществено обсъждане и приемането му от Общинския съвет през месец юни – юли 2014 г.
Изработени са анкетни карти за проучване на общественото мнение, насочени към гражданите, НПО и местния бизнес.
Целта е да се осигури публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи и нива от разработването на Общинския план за развитие, както и в процеса на планиране, наблюдение и оценка.
Анкетните карти ще намерите в прикачените файлове.

Попълнените анкетни карти могат да бъдат изпращани на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или да бъдат предавани в Информационния център на Община Кочериново в срок до 30 май  2014 г.

Вашето мнение е изключително важно за нас! Ще Ви бъдем много благодарни, ако заявите своята активна гражданска позиция чрез попълването на анкетата!
Анкетна карта за граждани
Анкетна карта за бизнеса
Анкетни карта за НПО

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 28.05.2014г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация Кочериново уведомява членовете на Секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за членове на европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., че на 19.05.2014 г. от 14:00 ч в Читалището  в гр. Кочериново /Пленарна зала/, Районна избирателна комисия Кюстендил ще проведе обучение във връзка с предстоящите избори.
Наложително е присъствието на председателите на СИК, които да получат инструктаж за спазване изискванията на пожарната безопасност от РСПБЗН гр. Рила, както и инструктаж от други длъжностни лица.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново