www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания

Е-мейл Печат ПДФ

С точка едно от  решение № 108/05.09.2013 г. Общинският съвет е възложил на кмета на община Кочериново да изготви проект на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания и да я предложи на общински съвет – гр. Кочериново за обсъждане и приемане. С точка две от същото решение е възложено да се проведе конкурс за изработване на проекти на символите на община Кочериново. Решението е изпълнено, като е проведен конкурс и спечелилите първите места художествени проекти са обработени в подходящата форма за символи.

Пълния текст на докладната записка може да изтеглите от ТУК!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

На вниманието на гражданите на община Кочериново

    Уважаеми съграждани,

    Уведомяваме Ви ,че след броени дни ще започне жътвената кампания. Тази година на територията на община Кочериново с житни култури са засети общо 9300 декара, които предстои да бъдат ожънати, ето защо  във връзка с усложнената пожарна обстановка, ръководството на община Кочериново се обръща към земеделските производители, ръководителите на предприятия, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или просто пребиваващи сред природата, да спазват следните противопожарни правила:
1. Изрично е забранено паленето на стърнища, сервитутни ивици и слогове със суха тревна растителност. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
2.  Паленето на отпадъци да става на пожаробезопасни площадки при липса на вятър и при осигурено наблюдение до загасването им. Паленето на огън на открито във ветровито време е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
3. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай житни масиви или през горски участъци. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни отпадъци.
4.  В дворовете палете само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък ,тупалки и др.).
5.Забранено е използването на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посевите и в непосредствена близост до тях от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата.
6.  Да не се използва огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.
7. Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за това места.
8. При преминаване покрай неожънати площи да се спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
9. Да се спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност.
10. От 24.05.2011 година е в сила Наредба № Із – 1053/20.05.2011 година за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. В тази връзка Ви уведомяваме,че съгласно наредбата физическите и юридически лица / земеделски производители /, осъществяващи дейности в земеделските земи:
-  Уведомяват писмено РСПБЗН – гр.Рила преди започване на жътвата в площи над 20 дек.
-  Парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно горепосочената наредба.
- Осигуряват земеделските земи и обекти с пожарогасителни технически средства
- Организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата, чрез подвижни и неподвижни постове, оборудвани с пожарогасителни технически средства и съобщителни средства.
- Поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън.
С прибирането на сламата се увеличава броят на нарушенията при съхраняването и, и то главно от частните стопани.
Тук е мястото да напомним, че съгласно изискванията на Наредба Із – 1971/29.10.2009г. на МВР и МИП (ДВ бр.96 от 2009 г. , изм. и доп. ДВ бр. 75 от 27.08.2013г.),  за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар:
- Разстоянията от складирания груб фураж до съседни сгради в личните дворове се определя в зависимост от конструкцията на постройките – масивна или дървена и са  на разстояние от 6 до 14 метра.
- Гражданите трябва да знаят, че устройването на единични купи с груби фуражи на полето става на 50 метра от горски масиви и на 10 метра от пътищата, а в регулацията на населените места извън личните дворове това е забранено със заповед на Кмета на община Кочериново.
За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви е необходимо да позвъните на тел. 112 или на дежурните по общински съвет за сигурност и управление при кризи в Община Кочериново на тел. 07053/21-14.
Доброволното участие на хора от населението е особено ценно поради крайно ограничения числен състав на щатните служители и големите площи, които по правило се обхващат от такъв вид пожари.
Сигналът за пожар в землището на населеното място е тревожно биене на църковната камбана. При подаването на такъв сигнал гражданите  могат да окажат съдействие на огнеборците за погасяването на пожара с подръчни средства и в подходящо облекло.
Община Кочериново призовава фирмите, стопанските ръководители и гражданите да повишат бдителността си за строго спазване на изискванията за пожарна безопасност и пожелава на земеделските стопани богата реколта и безпроблемно прибиране.

18.06.2014 г.                                                 Мл.експерт „ОМП и ПБЗН”
Гр.Кочериново                                                 Любка Йорданова

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомяваме Ви, че на 16.06.2014г. в 10,00 часа Комисията, определена със Заповед № РД-01-05-229/06.06.2014г. на кмета на Община Кочериново ще отвори и оповести публично ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на ремонтни дейности - асфалтиране на част от уличната мрежа на град Кочериново"

Решения на Общински съвет - Кочериново от редовно заседание, проведено на 06.06.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от редовно заседание, проведено на 06.06.2014 г.

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ, Решение №43 от Протокол№4 от 07.03.2014 г и Решение №57 от Протокол №6 от 04.04.2014г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-217/28.05.2014 г. обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети и чакалня с обща площ 59.70 м², намиращо се в Здравен дом изграден в УПИ I-373, кв.2 по плана на с.Стоб общ. Кочериново, собственост на община Кочериново съгл.АОС №22/15.05.1998г. за срок от пет години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота а именно: за лекарски кабинет. Началната конкурсна цена е 19.70 лв. /деветнадесет лева и седемдесет стотинки./ , без ДДС месечно. Наемателят на кабинета заплаща и наем за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и двадесет стотинки / месечно без ДДС. Помещението се използва от наемателя само за лекарски кабинет . Използването му за друго не се допуска и е основание за прекратяване на договора. Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в конкурса е в размер на 200 лв./двеста лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на сградата на община Кочериново до 17.00 часа на четиринадесеттия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:28

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №59 от Протокол №6 от 04.04.2014 г. и Заповед №ОС-06-215/28.05.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №000095 в землището на с. Фролош, община Кочериново, местност „ Купандолски валог” с площ 2.270 дка. / два декара и двеста и седемдесет квадратни метра/, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – десета, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1571 от 15.01.2014 г. Началната тръжна цена е 2324 лв./две хиляди и триста двадесет и четири лева/. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 300 лв. /триста /лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:29

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново