www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми жители и гости, Община Кочериново има удоволствието да Ви покани на Заключителна пресконференция по проект №13-13-128/26.11.2013 г.:

„Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Кочериново”

Пресконференцията ще се проведе на  22.08.2014 г. / петък/ от 15.30  часа в Конферентната зала на  Общинска администрация град Кочериново /втори етаж - стая № 17), гр. Кочериново, пл. „Трети март” № 1.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати и ползи от  проекта.

Очакваме Ви!

С уважение,
Иван Минков
Кмет на Община Кочериново

Поканата може да изтеглите от ТУК!

Общински план за развитие на Община Кочериново за периода 2014-2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На заседание на Общински съвет гр. Кочериново, проведено на 18.08.2014 г. бе обсъден и приет Общински план за развитие на Община Кочериново за периода 2014-2020 г.  – един от най-важните стратегически документи за развитие на общината през новия програмен период. Изготвянето на Плана е в пълно съответствие с „Методическите указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Изготвения Общинския план е в пълно съответствие със стратегическите цели на Европейския съюз в областта на регионалната политика, насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия и подобряване на жизнения стандарт, от една страна и методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване и изпълнение на общински планове за развитие, от друга.
Общинският план за развитие за развитие се разработва за 7-годишен период на действие и е в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Област Кюстендил, Регионалния план за развитие на Югозападен район, Националната стратегия за регионално развитие (2012-2020), Националната програма за реформи (2011-2015), Националната програма за развитие на България  2020, Националната концепция за пространствено развитие(2013-2025), Стратегия „Европа 2020”.
Разработването на Общинския план за развитие на Община Кочериново за периода 2014-2020 се осъществява в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Кочериново” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно сключен Договор за бевъзмездна финансова помощ № 13-13-128 от 26.11.2013 г.
Основната цел на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Кочериново“ е разработване и въвеждане на условия за изготвяне и прилагане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики на Община Кочериново за устойчиво развитие.
Всички дейности, включени в рамките на проекта се изпълняват качествено и в срок. Успешното изпълнение и приключване на проекта ще допринесе за изграждането на устойчив капацитет за изготвяне и провеждане на местни политики, за постигане на прозрачност в дейностите на администрацията и в привличането на всички заинтересовани страни в процесите на разработване и реализиране на стратегически документи за устойчиво развитие.

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

Общинската служба по земеделие гр. Кочериново с офиси Рила и Бобошево, на основание чл. 72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи в землището на с. Стоб, че заседанието на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, насначена със Заповед № РД-05-138/05.08.2014 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил, за сключване на споразумения на масиви за ползване на земеделски земи ще се проведе на 25.08.2014 г. от 14.00 часа в ОСЗ-Кочериново.
Файла може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Петък, 22 Август 2014 07:23

Решение № 98 от заседание на общински съвет Кочериново на 18.08.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решение № 98 от заседание на общински съвет Кочериново на 18.08.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Съгласно Решение №672-НС от 13.08.2014г на ЦИК, Община Кочериново уведомява местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, участвали в изборите за народни представители на 12 май 2013г. имащи парламентарна група в НС към датата на насрочване на изборите за народни представители 05.10.2014г. а именно: ПП „ГЕРБ”, Коалиция „Коалиция за България”, ПП „ДПС” и ПП „АТАКА”, както и Коалиция „ББЦ”, ,, ВМРО-БНД”, „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВ” и Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, които не са парламентарно представени, но с техните листи има избрани представители /членове/ на Европейския парламент от Република България, че на 29.08.2014 година от 10:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново ще се проведат консултации за съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители за парламент на Република България, които ще се проведат на 05.10.2014г.. В консултациите могат участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат свои членове в Европейския парламент.

При консултациите представителите на участващите партии и коалиции да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 05.08.2014 г. или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се спазва Решение №672-НС от 13.08.2014 год. и Приложение / Методология/ към същото Решение.

От общинска администрация

 

Последно променен на Сряда, 20 Август 2014 10:39

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с изпълнението на проект 13-13-128 от 26.11.2013 г. „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Кочериново” изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ви информираме, че на заседание на Общински съвет гр. Кочериново, проведено на 18.08.2014 г. бе обсъден и приет „Общински план за развитие на Община Кочериново за периода 2014-2020 г.”  – един от най-важните стратегически документи за развитие на общината през новия програмен период.
В тази връзка на 20.08.2014 г., съответно от 10:30 часа и 14:30 часа ще бъдат проведени две Конференции за популяризиране на резултатите, реализирани по време на проекта, с които мероприятия ще стартира и Разяснителната кампания за информиране относно политиките, провеждани от общинската администрация.
Обръщаме внимание на всички заинтересовани страни, при изявено желание да заповядат в сградата на Общинска администрация – Кочериново, където в рамките на три дни (20-22.08.2014 г.) експерти на фирмата изпълнител на дейностите по проекта „Електра Консулт” ЕООД ще бъдат на разположение на гражданите за предоставяне на разяснение и отговаряне на въпроси, свързани с изпълнението на проекта.
Разработените стратегически общински документи ще бъдат предоставени на разположение за преглед и коментари.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново