www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кочериново уведомява членовете на Секционните Избирателни Комисии на територията на община Кочериново за произвеждането на изборите за народни представители на Народно Събрание на Република България на 05 октомври 2014 година, че на 26.09.2014 г. от 11:30 ч в Читалището в гр. Кочериново /Пленарна зала/, Районна Избирателна Комисия Кюстендил ще проведе обучение във връзка с предстоящите избори.

Наложително е присъствието на председателите на СИК, които да получат инструктаж за спазване изискванията на пожарната безопасност от РСПБЗН гр. Рила, както и инструктаж от други длъжностни лица.

От общинска администрация

Програма за традиционен събор Кочериново 2014 г. - Организатори - Община Кочериново и Н.Ч. "Пробуда-1919" гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

19.09.2014 година
10.00 часа - Откриване на детска площадка в ОД3 "Ален мак" гр. Кочериново
11.00 часа - Тържествено събрание "40 години гр. Кочериново" - в Н. Ч. "Пробуда-1919" гр. Кочериново
17.00 часа - Празничен концерт на децата от ОДЗ "Ален мак" гр. Кочериново- в Н. Ч. "Пробуда-1919" под наслов "40 години ОДЗ"

20.09.2014 година
18.30 часа - Празничен концерт с участието на:
- София Илиева
- Танцов състав "Кочеринка" при Н.Ч."Пробуда-1919"гр. Кочериново
- Мажоретен танцов състав при СОУ"Хр. Ботев" гр. Кочериново
- БТР - рок група
- Михаела Филева
- Николай Славеев
- Айс крийм

Решения на Общински съвет - Кочериново от редовно заседание на 05.09.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от редовно заседание на 05.09.2014 г.

Последно променен на Четвъртък, 11 Септември 2014 11:05

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 24.09.2014 г. (сряда) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска служба по земеделие гр . Кочериново с офиси Рила и Бобошево, на основание чл.726, ал.4 от ППЗСПЗЗ, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи в землището на с . Стоб, че заседанието на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед Ng РД-05-138/05.08.2014 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" гр. Кюстендил, за сключване на споразумения на масиви за ползване на земеделски земи ще се проведе на 10.09.2014 г. от 14.00 часа в ОСЗ Кочериново.
Пълния текст на обявата може да изтеглите от ТУК!

ЗАПОВЕД

Е-мейл Печат ПДФ

НАРЕЖДАМ

1. Поставянето на агитационни материали на територията на община Кочериново за изборите за членове на Европейския парламент от Република България да се осъществява на следните места:
— Автобусните спирки във всички населени места на територията на общината.
2. Агитационните материали се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение от собственика или управителя на имота.
3. В срок до седем дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали.

ЗАБРАНЯВАМ

1. Поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата , в която е изборното помещение през изборния ден и до края на гласуването.
2. Поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите.
З. Поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
4. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на rражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
5. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
6. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.
7. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.
8. Провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения, институции , държавни и общински предприятия и в rьрговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
9. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.
10. Предизборната агитация 24 часа преди изборния ден u в изборния ден.

Поставянето на агитационни материали на места извън определените с настоящата заповед ще бъде санкционирано , съгласно законовите разпоредби.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на РУП Рила.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на РИК Кюстендил и всички заинтересовани лица, както и да бъде обявена на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общинска администрация Кочериново.

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново