www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 21.06.2012г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №63 от Протокол №5 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №220/23.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,представляваща имот пл. №011011 в землището на с.Пороминово,общ.Кочериново,местност „Мизиница” с площ 0.141 дка./сто четиридесет и един кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №965/24.03.2010г.
І. Началната тръжна цена е 207.00лв. /двеста и седем лева./
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 20.70лв. /двадесет лева и 70 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №64 от Протокол №5 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №219/23.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,представляваща имот пл. №011029 в землището на с.Пороминово,общ.Кочериново,местност „Мизиница” с площ 1.059 дка./един декар и 59 кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №963/24.03.2010г.
І. Началната тръжна цена е 1432.00лв. /хиляда четиристотин тридесет и два лева/
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 143.20лв. /сто четиридесет и три лева и 20 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №62 от Протокол №5 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №221/23.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска
земя, представляваща имот пл. №011032 в землището на с.Пороминово,общ.Кочериново,местност „Мизиница” с площ 0.635 дка./шестстотин тридесет и пет кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №964/24.03.2010г
І. Началната тръжна цена е 867.00лв. /осемстотин шестдесет и седем лева/
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 86.70лв. /осемдесет и шест лева и 70 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №65 от Протокол №5 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №218/23.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,представляваща имот пл. №024134 в землището на с.Бараково,общ.Кочериново,местност „Полето” с площ 1.465 дка./един декар четиристотин шестдесет и пет кв.м./,начин на трайно ползване-нива,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №86/588 от 02.02.2006г.
І. Началната тръжна цена е 2059.00лв. /две хиляди петдесет и девет лева/
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 16.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 205.90лв. /двеста и пет лева и 90 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново за редовно заседание, което ще се проведе на 01.06.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново!

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.06.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 18.11.2011г. до 31.05.2012г.
Докладва: Председател на ОбС
1.2.    Приемане на отчета на бюджета за първото тримесечие на 2012г. и извънбюджетните сметки и фондове на 2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.3.    Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приемане на бюджетните им сметки
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.4.    Отмяна на „Такси за техническите услуги – Допълване на кадастър”, приета с Решение № 83 от 04.05.2012г. в Протокол №7 на ОбС.
Докладва: Председател на ОбС
1.5.    Допълване на Решение № 83 / 04.05.2012г. от Протокол №7 за Актуализиране на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.6.    Промяна на цени за отдаване под наем на открита площ
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.7.    Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с учредяване на Асоциация В и К обл.Кюстендил, съгласно Закона за водите.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ООС/
1.8.    Именуване на улици в бивш стопански двор на гр.Кочериново
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.9.    Отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 57.10 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда за административни потребности /кметство/ в с.Драгодан, общ.Кочериново, имот пл.№ 79а, парцел ІV, кв.10 по плана на с.Драгодан, общ.Кочериново, ет.1.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.10.    Даване съгласие за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ Х, кв.31 по плана на с.Стоб, община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.11.    Продажба на недвижим имот, с площ 16 кв.м. /шестнадесет кв.м./, придаваем към УПИ XLІV – 1412 по плана на Стопански двор на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1264 от 21.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.12.    Продажба на недвижим имот, с площ 236 кв.м. /двеста тридесет и шест кв.м./, придаваем към УПИ XLІV – 1412 по плана на Стопански двор на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1265 от 21.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.13.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000710 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Парговица”, с площ 0.709 дка /седемстотин и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1024 от 22.06.2010г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.14.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000658 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Парговица”, с площ 0.620 дка /шестстотин и двадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1022 от 22.06.2010г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.15.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000624 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.408 дка /четиристотин и осем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1019 от 01.06.2010г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.16.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000626 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.230 дка /двеста и тридесет кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1017 от 01.06.2010г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.17.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000625 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.241 дка /двеста четиридесет и един кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1018 от 01.06.2010г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.18.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000627 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.500 дка /петстотин кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1016 от 01.06.2010г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.19.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000074 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Балабаница”, с площ 1.195 дка /хиляда сто деветдесет и пет кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1226 от 23.04.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.20.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 054070 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Любеница”, с площ 2.043 дка /две хиляди четиридесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №957 от 22.03.2010г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.21.    Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в с.Пороминово, с.Мурсалево и с.Бараково на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ЗОКВ/

2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по ТСП

3.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

23.05.2012г.        Председател на ОбС:
                                                                   Румен Симеонов Янакиев


О Т Ч Е Т
за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 18.11.2011 година до 31.05.2012 година може да изтеглите от ТУК!


Последно променен на Неделя, 03 Юни 2012 21:59

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново