www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол от 06.04.2012 г.

Днес, 06.04.2012 г. се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 58/13.02.2012 г. и Заповед № 92/15.03.2012 г. на кмета на община Кочериново, за провеждане на конкурса за заемане на длъжността "Секретар на община" към Общинска администрация, гр. Кочериново.
На основание чл. 34, ал.1 от НПКДС, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати на кандидатите за длъжността "Секретар на община Кочериново", комисията

КЛАСИРА

1.    На първо място - Ивайло Георгиев Велков с окончателен резултат 59.3
2.    На второ място - Любен Илиев Милев с окончателен резултат - 53.7

Дата: 06.04.2012 г.

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ
1. Община Кочериново на основание чл.44, ал. 2,чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1,2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС; и Решение № 38 от Протокол № 3 от 06.03.2012 г. на Общински съвет - Кочериново и Заповед на кмета на Общината № 130/11.04.2012г. обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 7.987 дка. земеделска земя ПИ №080002, м.“Лилячето“ , по КВС на с. Бараково, начин на трайно ползване – нива , категория на земята при неполивни условия – седма, собственост на община Кочериново съгласно АОС №491 от 20.10.2005г., при условие:

2. Началната тръжна цена е в размер на 8337,00 лв./осем хиляди триста тридесет и седем лева./
3. Търгът ще се проведе на 15-я ден от датата на публикуване на обявата от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – гр.Кочериново.
4. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена 833,70 лв./осемстотин тридесет и три лева и 70 стотинки/.
5. Тръжна документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100,00 лева.
6. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, до крайния срок за подаване на предложенията в Община Кочериново.
7. Предложенията за участие в търга се подават в стая № 14 на общинска администрация до 17:00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.
8. Ако не постъпи предложение в срок, обявен в т.7, повторен търг ще се проведе седмия ден от датата за първоначален търг.

За повече информация: тел. 07053/ 29 – 24.

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

1. Община Кочериново на основание чл.44, ал. 2,чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1,2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС; и Решение № 38 от Протокол № 3 от 06.03.2012 г. на Общински съвет - Кочериново и Заповед на кмета на Общината № 129/11.04.2012г. обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 2.917 дка. земеделска земя ПИ №081016, м.“Прокаро“ , по КВС на с.Стоб, начин на трайно ползване – ливада , категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1013 от 30.04.2010г., при условие: Магистрален електропровод 110 kv на 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостъблена растителност.
2. Началната тръжна цена е в размер на 5827,00 лв./пет хиляди осемстотин двадесет и седем лева/.
3. Търгът ще се проведе на 15-я ден от датата на публикуване на обявата от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация – гр.Кочериново.
4. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена 582,70 лв./петстотин осемдесет и два лева и 70 стотинки/.
5. Тръжна документация може да се закупи в стая №6 на общинска администрация срещу сумата от 100,00 лева.
6. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, до крайния срок за подаване на предложенията в Община Кочериново.
7. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 на общинска администрация до 17:00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.
8. Ако не постъпи предложение в срок, обявен в т.7, повторен търг ще се проведе седмия ден от датата за първоначален търг.

За повече информация: тел. 07053/ 29 – 24.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
„ДИРЕКТОР" НА ОДЗ „АЛЕН МАК" ГРАД КОЧЕРИНОВО И ЦДГ „РАДОСТ" СЕЛО БАРАКОВО


I.    Кратко описание на длъжността ио длъжностна характеристика

Директорът на детската градина планира,организира,ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието,учебно- възпитателния процес и цялостната админис тративно-управленска и финансова дейност в детската градина.

II.    Кандидатите участващи в конкурса трябва да отговарят на следните условия: Е Да са български граждани
2. Да отговарят на изискванията на чл. 40,ал.4 от ЗНП
2.1. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпленис
2.2. Да не са лишени от право да упражняват професията си
2.3. Да не страдат от заболявания г: отклонения които застрашават живота и здравето на децата
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188,т.З от Кодекса па труда,освен ако наказанието е заличено .
4. Да не е прекратен трудовия му договор като директор на основание чл.328.ал.1 ,т.5 от КТ през последната година преди подаване на документите от кандидата.
5. Да имат завършено висше образование    и образователно квалификационна степен "бакалавър" или „магистър" , професионална квалификация „детски учител" и/или „детски и начален учител" и специалност „Предучилищна педагогика" или „Предучилищна и начална педагогика"
6. Да имат 3 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19 ,ал.1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите

III.Необходими документи за участие в конкурса :
1.    Заявление за участие в конкурса/по образец/
2.    Документ за самоличност /копие/
3.    Професионална биография /CV7/
4.    Документи за завършена степен и специалност на висшето образование и професионална квалификация/коп и е/
5.    Документи за научно звание или научна степен,за професионално- квалификационни степени,ако кандидатът притежава такива /копие/
6.    Копие от трудова и/или служебна книжка,осигурителна книжка или друг документ,удостоверяваш, трудов стаж
7.    Свидетелство за съдимост
8.    Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор" на детска градина
9.    Удостоверение,че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
10.    Проектопрограма    за развитие на детската градина за период от 3 години - 2 екземпляра
11.    Копие от други документи,доказващи допълнителни компетентности,които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

IV. Начин на провеждане на конкурса :
1.    Защита на проектопрограма за развитие на съответната детска градина период от 3 години
2.    Събеседване    по нормативната уредба в системата на образованието

V.Cpoк за подаване на документите :
Едномесечен срок от публикуване на обявлението - 09.05.2012 г.

VI. Място на подаване на документите :
Стая № 8 в сградата на Общинска администрация гр. Кочериново адрес : гр. Кочериново, пл. „Трети март" № 1 Телефон за справки 07053/2073 Обявата за конкурса се публикува във вестник „Вяра" и интернет страницата на община Кочериново - www.ob-kocherinovo.bg
Съобщения във връзк? с конкурса се появяват на таблото за обяви и съобщения на първи етаж на сградата на община Кочериново. Дата на публикуване 09.04.2012 г.

Последно променен на Понеделник, 09 Април 2012 18:35

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

От протокол от 04.04.2012 г., на комисия, назначена със Заповед № 58/13.02.20102 г. и Заповед № 92/15.03.2012 г. на кмета на община Кочериново за оценяване защитата на представените от допуснатите кандидати за длъжността „Секретар на община" към общинска администрация гр. Кочериново концепции на тема: „Организация и контрол върху административните дейности на община Кочериново. Ефективност на връзките и взаимодействията между отделните структурни звена на общинската администрация".

Общия резултат на кандидатите като сбор от оценката от изготвяне на концепцията и от защитата на концепцията е следния:
Любен Милев - 4,00 + 4,00 = 8,00
Ивайло Велков - 4,20 + 4,80 = 9,00
На основание чл. 30, ал. 7 от НПКДС комисията допуска до участие в интервю:
1. Ивайло Велков - с оценка 9,00
2. Любен Милев - с оценка 8,00
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 06.04.2012 г. от 15,30 часа в стая № 10 в общинска администрация Кочериново.

Председател на комисията:
                                                   Марияна Узунова

Последно променен на Сряда, 04 Април 2012 13:23

ДНЕВЕН РЕД: редовно заседание, което ще се проведе на 06.04.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.04.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Приемане на нова структура и численост на общинска администрация-Кочериново, за делегирани от държавата дейности.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.2.    Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.3.    Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.4.    Приемане на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.5.    Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ООС/
1.6.    Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в населените места на общ.Кочериново, обл.Кюстендил.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСП/
1.7.    Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012г. на осн. чл.3, ал.1 от Правилник за прилагане на ЗЗД.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.8.    Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.9.    Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, придаваем съгласно влязла в сила заповед за изменение на ПУП към урегулирани поземлени имоти, находящи се в Стопански двор, гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.10.    Продължаване на срока на договор за наем на открита площ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.11.    Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Кочериново за 2011г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.12.    Приемане на отчета по бюджета за края на 2011г. и извънбюджетните сметки и фондове на 2011г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.13.    Освобождаване от такса битови отпадъци на ЕТ „Милена Ризова”.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ
1.14.    Предложения за отпускане на финансова помощ на ученици от ХІІ клас.
Докладва: Председател на ПК по ЗОКВ
1.15.    Определяне на пазарна цена въз основа на пазарна оценка от лицензиран оценител за ІІІ и ІV етаж от бивша сграда на АПК, намираща се в имот пл.№1299, парцел І, кв.7а по плана на гр.Кочериново, с площ от 884/1014 ид.части във връзка с взето решение за продажба №129 от Протокол №12/22.10.2009г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.16.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №015028 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 5.321 дкр /пет хил.триста двадесет и един кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1117 от 04.08.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.17.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011012 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.802 дкр /осемстотин и два кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №962 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.18.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011032 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.635 дкр /шестотин тридесет и пет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №964 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.19.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011011 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.141 дкр /сто четиридесет и един кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №965 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.20.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011029 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 1.059 дка /хиляди петдесет и девет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №963 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.21.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №024134 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 1.465 дка /хиляда четиристотин шестдесет и пет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №86/588 от 02.02.2006г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.22.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №024135 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 2.036 дка /две хиляди тридесет и шест кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №87/589 от 02.02.2006г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.23.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №002185 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.112 дка /две хиляди сто и дванадесет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1055 от 30.03.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.24.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №026005 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Кисела круша”, с площ 2.133 дка /две хиляди сто тридесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1054 от 30.03.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.25.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003127 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 1.599 дка /хиляда петстотин деветдесет и девет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1027 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.26.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003131 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.684 дка /две хиляди шестстотин осемдесет и четири кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1029 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.27.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003126 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 4.056 дка /четири хил.петдесет и шест кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1026 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.28.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003129 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.393 дкр /две хиляди триста деветдесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1028 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
2.    Молби от граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП
3.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

30.03.2012г.                        Председател на ОбС:
                                                                                    Румен Симеонов Янакиев

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново