www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Румен Симеонов Янакиев – Председател на ОбС гр.Кочериново

Относно: Актуализация на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, общ.Кочериново, обл.Кюстендил.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 4 на Конституционни съд от 2011г. е предложена и приета промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация в частта определяща възнаграждението на общинските съветници и председателя на общинския съвет. Техният размер бе описан в чл.26, ал.1 и чл.34, ал.2 от закона, а именно:
- за  председател на общински съвет – не по-голям от възнаграждението на кмета на общината;
- за съветник – до 60 на сто от съответната средна брутна работна заплата в администрацията.
С решение на НС публикуван в ДВ, бр.38 от 2012г., чл.34, ал.2 на ЗМСМА се изменя така:
„(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет - 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.”
Горе цитираното изисква да се измени и актуализира Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново, за мандат 2011 – 2015 година.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА, във връзка с изменения в ЗМСМА публикувани в Държавен вестник бр.38 на МС, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Кочериново изменя „Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Кочериново за мандат 2011-2015г.” както следва :
Чл.20, ал.1, да се чете „Месечното възнаграждения на общинският съветник е в размер на 30% от средната брутна заплата в Общинска администрация за последния месец от  предходното тримесечие, за участието му в заседанията и постоянните комисии на ОбС.”
       
12.06.2012г.                        Внася:
Гр.Кочериново                                Председател на Обс –
                                                         Румен Янакиев

Последно променен на Четвъртък, 14 Юни 2012 12:22

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №33 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново ОС-06-255/08.06.2012г.Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти с № 008009,№ 008008 и №008045, с обща площ 2.61 дка, вид ниви в землището на с.Боровец,местност ”Андако”,собственост на Община Кочериново за срок от 5/Пет/ години. Началната тръжна цена е 39.25лв. /тридесет и девет лева и 25ст./ годишно. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 10 лв. /десет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 10лв.  /десет лeва /. Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация:

 тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 12 Юни 2012 06:20

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №30 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново № ОС-06-254/08.06.2012г. Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти с №:011008,№011109,№011020,№011080 и №011089 с обща площ 6.100 дка, вид ниви в землището на с.Мурсалево,местност ”Ширина”,собственост на Община Кочериново за срок от 5/Пет/ години.:

І. Началната тръжна цена е 91.50лв. /деветдесет и един лева и 50ст./ годишно.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 15 лв. /петнадесет лева/

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 20лв.  /двадесет лeва /

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация:

 тел: 07053/29-24

 

 

 

Последно променен на Вторник, 12 Юни 2012 06:18

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №29 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново № ОС-06-253/08.06.2012г.Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти №014021,№ 014022,№ 014035,№ 014036,№ 014038,№ 014039,№ 014040,№ 014041,№ 014042,№ 014044,№ 014045,№ 014046 и № 014047,с обща площ 5.180 дка, вид ниви в землището на с. Драгодан,местност ”Воложето”,собственост на Община Кочериново за срок от 5/Пет/ години. Началната тръжна цена е 78.00лв. /седемдесет и осем лева/ годишно.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 10лв. /десет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 20лв.  /двадесет лeва / Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация:

 тел: 07053/29-24

 

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1и2 от НПУРОИ , чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №129 от Протокол №12 от 22.10.2009г и Решение №59 от Протокол №5 от 06.04.2012г. на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №ОС-06-242/05.06.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на Общински недвижим имот, пл. №1229,парцел І, кв.7а по плана на гр.Кочериново ,с площ от 884/1014 ид.части,ведно с построената в него през 1969г. бивша сграда на АПК-Кочериново със ЗП.=286 кв.м. и РЗП=1001 кв.м.,собственост на община Кочериново съгл.АОС №1/503 от 27.12.2005г,а именно четвърти етаж с РЗП 151.00 кв.м. и тераса РП 135 кв.м.. находящ се в имот пл.№1299,парцел І, кв. 7а по плана на гр.Кочериново за продажба на които Общинският съвет е дал съгласие с т.2 от Решение №129/Протокол №12 от 22.10.2009г. и Решение №59 от Протокол №5 от 06.04.2012г.

І. Началната тръжна цена е 80183 лв./осемдесет хиляди сто осемдесет и три лева/

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 8500 лв./осем хиляди и петстотин лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация:

 тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 12 Юни 2012 05:54

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1и2 от НПУРОИ , чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №129 от Протокол №12 от 22.10.2009г и Решение №59 от Протокол №5 от 06.04.2012г. на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №ОС-06-243/05.06.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на Общински недвижим имот, пл. №1229,парцел І, кв.7а по плана на гр.Кочериново ,с площ от 884/1014 ид.части,ведно с построената в него през 1969г. бивша сграда на АПК-Кочериново със ЗП.=286 кв.м. и РЗП=1001 кв.м.,собственост на община Кочериново съгл.АОС №1/503 от 27.12.2005г,а именно трети етаж с РЗП 286 кв.м. находящ се в имот пл.№1299,парцел І, кв. 7а по плана на гр.Кочериново за продажба на които Общинският съвет е дал съгласие с т.2 от Решение №129/Протокол №12 от 22.10.2009 и Решение №59 от Протокол №5 от 06.04.2012г.  

І. Началната тръжна цена е 109768 лв./сто и девет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева/

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 11000 лв./единадесет хиляди лева/

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 12 Юни 2012 05:51

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново