www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №79 от Протокол №7 от 04.05.2012 на Общински съвет-Кочериново.

и Заповед на Кмета на Община Кочериново № ОС-06-352/13.07.2012г. Обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя, представляваща имот №000120 по КВС на землище с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Лъката”, с площ 26.643 /двадесет и шест дка шестстотин четиридесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №997/14.04.2010г.за срок от пет години.

І Началната тръжна цена е 213.15лв.. /двеста и тринадесет лева и 15 ст./ годишно.

ІІ.Търгът ще се проведе на 16-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35лв.  /тридесет и пет лева/

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 17 Юли 2012 06:51

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

 

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

 ВИ УВЕДОМЯВА ЧЕ

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

НА гр.КОЧЕРИНОВО

Е ПОД

ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

 

Последно променен на Петък, 13 Юли 2012 05:52

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

   На основание чл.8, ал.5 от Наредба за ОВОС и във връзка с постъпило писмо в община Кочериново от директора на РИОСВ-Благоевград с вх.№ РД-01-01-86/ 12.07.2012г., Ви уведомяваме, че с Решение № БД-23-ПР/2012г., издадено от директора на РИОСВ - Благоевград е преценено „да не се извършва ОВОС” за инвестиционно предложение „Изграждане на малко предприятие за производство на екологични горива – пелети и брикети, складова и търговска дейност и административно - битова сграда в поземлен имот с идентификатор 02748.502.4 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Бараково, общ.Кочериново”, с възложител „СТЕНИДОМ – 2007” ЕООД, гр.Благоевград. Решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград http://riosvbl.org/.

 

   Възражения и предложения, относно издаденото Решение        № БД-23-ПР/2012г. може да направите в РИОСВ-Благоевград или в общинска администрация гр.Кочериново в предвидения за това 14-дневен срок за обявяване.

 

 

 

КМЕТ:  Иван Минков

Изготвяне на идеен проект за ПСОВ за кандидатстване по проект Интегриран воден цикъл, гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Изготвяне на идеен проект за ПСОВ за кандидатстване по проект Интегриран воден цикъл, гр. Кочериново

Моля изтеглете документацията от следните файлове:

1. Публична покана - ТУК!

2. Указания - ТУК!

3. Договор - ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 12 Юли 2012 11:50

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС и Решение №118 от Протокол №8 от 01.06.2012г. на Общински съвет-Кочериново

и Заповед на Кмета на Община Кочериново № ОС-06-335/05.07.2012г.

Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 57.10 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда за административни потребности /кметство/ в с.Драгодан, община Кочериново, етаж І, имот пл.№79а, парцел ІV, кв.10 по плана на с.Драгодан,  АПОС №59/20.03.2000г. , Т12 с Решение №25, т.2 от Протокол №3/28.02.2000г. първи етаж се преобразува в частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години.

Началната тръжна цена е 82.08лв. /осемдесет и два лева и осем ст. / месечно без ДДС. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 15 лв. /петнадесет лева/

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв.  /петдесет лева /

Подържането и основния ремонт на описаното помещение, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.

Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал. 2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №101 от Протокол №7 от 04.05.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-339/06.07.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя представляваща, ПИ №080032 по КБС в землище на с.Мурсалево, общ.Кочериново,местност „До гробищата” с площ 6.688дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-пета ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1129/06.03.2012г.

Началната тръжна цена е 5192лв. /пет хиляди сто деветдесет и два лева/.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Определям депозит за участие в търга в размер на 550лв. /петстотин и петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново