www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №65 от Протокол №5 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината № ОС-06-342/09.07.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,представляваща имот пл. №024134 в землището на с.Бараково,общ.Кочериново,местност „Полето” с площ 1.465 дка./един декар четиристотин шестдесет и пет кв.м./,начин на трайно ползване-нива,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №86/588 от 02.02.2006г.

І. Началната тръжна цена е 2059.00лв. /две хиляди петдесет и девет лева/

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева /

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ

Е-мейл Печат ПДФ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ,
СЪХРАНЯВАНИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Пълния текст може да изтеглите от ТУК!
Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:48

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 19.07.2012г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

 

 

 

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал. 2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №128 от Протокол №8 от 01.06.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-312/29.06.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №000074 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново,местност /Балабаница” с площ 1.195 дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-шеста ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1226/23.04.2012г.  

Началната тръжна цена е 1179.00 лв. /хиляда сто седемдесет и девет лева/.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Определям депозит за участие в търга в размер на 150лв. / сто и петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал. 2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №122 от Протокол №8 от 01.06.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-310/29.06.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №000710 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново,местност „Парговица” с площ 0,709 дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-шеста ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1024/22.06.2010г

Началната тръжна цена е 465 лв. /четиристотин шестдесет и пет лева/

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Определям депозит за участие в търга в размер на 50лв. / петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал. 2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №123 от Протокол №8 от 01.06.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-311/29.06.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №000658 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново,местност „Парговица” с площ 0,620 дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-шеста ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1022/22.06.2010г.

Началната тръжна цена е 418 лв. /четиристотин и осемнадесет лева/

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Определям депозит за участие в търга в размер на 50лв. / петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново