www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал..2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №162 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-428/23.08.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №044004 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново,местност „Ридо” с площ 11,870 дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-десета ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1291/13.06.2010г.

І.Началната тръжна цена е 8344 лв. /осем хиляди триста четиридесет и четири лева/. ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 850лв. / осемстотин и петдесет лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал..2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №179 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-429/23.08.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №024154 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново,местност „Полето” с площ 0,709 дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  1309/09.07.2012г.

 І.Началната тръжна цена е 967 лв. /деветстотин шестдесет и седем лева /.

 ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 100лв. / сто лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 27 Август 2012 05:57

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС и Решение №35 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №ОС-06-426/21.08.2012г. Обявява публичен търг на имот №000030 в землището на гр.Кочериново, местност „Точилото” представляващ нива с обща площ 151.385 дка. ,категория VІ, не поливна, частна общинска собственост на община Кочериново съгл. АЧОС № 253/ 01.03.2004г. за срок от 1 /една/ година

І. Началната тръжна цена е 1514.00лв. /Хиляда петстотин и четиринадесет лв./   годишно.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 170 лв. /сто и седемдесет лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв.  /Петдесет лева/.

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Е-мейл Печат ПДФ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА ПО ЗОП

ОБЕКТ: СТРОИТЕЛСТВО

ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строително- монтажни работи по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в Община Кочериново", финансиран по Договор ВС161Р0001/4.1-03/2012/067 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.'\ приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество", Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС, 161Р0001/4.1-03/2010, „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструкту ра но 178 малки общини"

Документацията може да намерите в следните файлове:

1. Документация за участие в процедурата - изтегли от ТУК!

2. Техническа спецификация - изтегли от ТУК!

3. Количествено-стойностна сметка 1- изтегли от ТУК!

4. Количествено-стойностна сметка 2- изтегли от ТУК!

5. Обявление на процедурата - изтегли от ТУК!

6. Решение за обявление на процедурата - изтегли от ТУК!

Последно променен на Петък, 24 Август 2012 14:03

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иван Симеонов Минков - кмет на Община Кочериново

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново,област Кюстендилска

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

През последните месеци зачестяват случай, когато след употреба на алкохол граждани предизвикват сбивания или извършват неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улиците, площадите и други обществени места, както и имат оскърбителното отношение и държане към граждани и органи на властта. С това се нарушава обществения ред и спокойствие на гражданите.

В Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново,област Кюстендилска е предвидена подобна забрана – чл.38,ал.5- “ Забранява се извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улиците, площадите и други обществени места, както и оскърбителното отношение и държане към граждани и органи на властта с което се нарушава обществения ред и спокойствие на гражданите. “. В административно наказателните разпоредби обаче точно за нарушаването на този разпоредба не е предвидено наказание. Освен това в  разпоредбата на чл.38,ал.5 не е упоменато изрично “сбиване".

В същото време в чл. 46,ал.1,т.7 от Административно-наказателните разпоредби е предвидено, че ” наказва се този, който предизвика сбиване и други подобни действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите, но не е посочен члена, по който да се състави акт и съответно наказателно постановление.Поради това явно разминаване в нормативните текстове се затруднява работата на органите на полицията при упражняване на охрана по обществения ред и спокойствието на гражданите. Налице са и технически грешки в административно –наказателните разпоредби, което също затруднява  работата по  съставяне на актове за административни нарушения и наказателни постановления – например чл.46,ал.1,т.9 и чл.47,ал.1,т.8  вместо чл. 45 е записано чл. 39. Необходимо е тези текстове да се прецизират.

С оглед на факта, че подобни прояви на противообществено поведение не кореспондират с разбиранията на обществото за ред, морално поведение и обществено спокойствие, както и с установените ценности на европейските държави, целесъобразно е да се засили превантивната дейност чрез завишаване горната граница на глобите, като глобата бъде от 50 до 150 лв. /сегашната разпоредба е от 50 до 100 лв./ , а при повторно нарушение да е от 100 до 200 лв. /сегашната разпоредба е от 50 до 150 лв./

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам Общинският съвет – Кочериново да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет- Кочериново извършва изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново,област Кюстендилска както следва:

  1. Член 38, ал.5 следва да се чете

“ Забранява се извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улиците, площадите и други обществени места,  оскърбителното отношение и държане към граждани и органи на властта, както и предизвикването и участването в сбивания, с което се нарушава обществения ред и спокойствие на гражданите.

2. Чл. 46,ал.1,т.7 от Административно-наказателните разпоредби се допълва и следва да се чете:

“Наказва се този, който предизвика сбиване или участва в такова и който предизвиква други подобни действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите, като нарушава чл. 38, ал.5.

3. Чл. 46,ал.1,т.9 от Административно-наказателните разпоредби следва да се чете:

“ Който нарушава обществения ред от  общ характер, определени в чл.45, от алинея 1 до алинея 6 включително.

4. Чл. 47,ал.1,т.8 от Административно-наказателните разпоредби следва да се чете:

“ Който допусне нарушенията, определен в чл.45, от алинея 1 до алинея 6 включително.

5. Изменя се чл. 46, ал. (1) , като изречение първо следва да се чете:

“Наказва се с глоба от 50 до 150 лева:”  

6. Изменя се чл. 46, ал. (2) , като следва да се чете:

“При повторно нарушение по точки 1-13 на предходната алинея, наказанието е глоба от 100 до 200 лв.”  

7. Изменя се чл. 47, ал. (1) , като изречение първо следва да се чете:

“Наказва се с глоба от 50 до 150 лева:”  

8. Изменя се чл. 47, ал. (2) , като следва да се чете:

“За повторно нарушение по всички точки на предходната алинея, наказанието е глоба от 100 до 200 лв.”  

 

 

 

 

 

                                 Кмет на   община     Кочериново:……/П/…

                                                                          /Иван Минков/

Последно променен на Вторник, 21 Август 2012 09:19

Решения на Общински съвет-Кочериново от Протокол №10 от проведено редовно заседание на 03.08.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет-Кочериново от Протокол №10 от проведено редовно заседание на 03.08.2012г.


Последно променен на Неделя, 12 Август 2012 18:19

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново