www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 170 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-485/13.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028013 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.454 дка. /четиристотин петдесет и четири квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1304/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 333.00 лв. /триста тридесет и три лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 40 лв. / четиридесет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 01 Октомври 2012 06:06

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 171 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-486/13.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028012 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 2.838 дка. /два декара и осемстотин тридесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1303/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 2094.00 лв. /две хиляди деветдесет и четири лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 210 лв. / двеста и десет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 172 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-487/13.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028011 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 1.249 дка. /един декар  и двеста четиридесет и девет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1302/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 921.00 лв. /деветстотин двадесет и един лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 100 лв. / сто  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 173 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-488/13.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028010 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 1.480 дка. /един декар  и четиристотин и осемдесет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1301/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 1093.00 лв. /хиляда деветдесет и три лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 110 лв. / сто и десет  лева/.

 ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 174 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-489/13.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028009 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.892 дка. /осемстотин деветдесет и два квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1300/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 655.00 лв. /шестстотин петдесет и пет лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 70 лв. / седемдесет  лева/.

B ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново