www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 30.12.2011г.

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Прием на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново, за мандат 2011-2015 година.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 18 :

1.    Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново, обл.Кюстендил, за мандат 2011 – 2015г.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев


                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Отмяна на Решение №4 / 02.12.2011г. от Протокол №3 на ОбС гр.Кочериново /прием на двегодишни деца в смесени групи в ДЗ на територията на общината/.

На основание чл. 45, ал. 7 и 9 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 19

1. Общински съвет -  гр.Кочериново отменя свое Решение №4 от 02.12.2011г. от Протокол № 3.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Актуализиране състава на Общинска комисия за обществен ред и сигурност.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 20

1.    Актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, както следва:
1.1.    Васил Кирилов Стамболийски – председател
1.2.    Невена Иванова Владимирова – секретар
1.3.    Георги Цветанов Ценев – член
1.4.    Мартин Клисурски – член
1.5.    Гергана Петрова Бицова – секретар

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на движението.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с Параграф 1а, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 21

1.    Актуализира състава на Общинската комисия по безопасност на движението, както следва:
1.1.    Васил Кирилов Стамболийски – председател
1.2.    Спаска Костадинова Соколова – секретар
1.3.    Василка Стоименова Вонидова – член
1.4.    Данаил Ингилизов – член
1.5.    Надя Георгиева Коюмджийска – член

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Приемане на програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново.       

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.27, ал.3  от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 22

1.    Приема „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2012 година”.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Определяне правила за предоставяне на мери и пасища от ОПФ на земеделски стопани – животновъди. Определяне размер на такса за ползване.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, съгласно чл.25, ал.1, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 от Закон за собственосттта и ползването на земеделски земи и съгласно Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет гр.Кочериново взе следното:

РЕШЕНИЕ № 23

Община Кочериново дава съгласие за предоставяне на мерите и пасищата от общински поземлен фонд в землището на гр.Кочериново за ползване на земеделски стопани – животновъди, както следва:

по ред

Населено място

ЕКАТТЕ

Площ на мерите и пасищата /дка/

1

Кочериново

39116

369,727

2

Бараково

02748

318,299

3

Стоб

69261

1,580,601

4

Пороминово

57830

1,453,296

5

Мурсалево

49360

330,374

6

Крумово

39997

2,759,287

7

Бураново

07065

1,678,989

8

Боровец

05565

42,988

9

Драгодан

23323

0

10

Цървище

78625

5,860,167

11

Фролош

761

10,666,085

1.    Кмета на общ.Кочериново да изготви списък на животновъдите, които желаят да ползват мери и пасища от общински поземлен фонд.
2.    Всеки животновъд предоставя информация в общината – удостоверение от ветеринарен лекар за регистрираните животни по вид, възраст и брой.
2.1.    Минимално необходимата площ за всеки вид животно е:
-    0,5 ха – ЕРД /биволи, говеда/ на възраст над 24 месеца
-    0,5 ха – Еднокопитни /коне, магарета/
-    0,2 ха – ЕРД на възраст от 8 до 24 месеца
-    0,1 ха – ЕРД на възраст от 2 до 8 месеца
-    0,05 ха – ДРД /овце, кози/
2.2.    Кмета на община Кочериново да изработи сравнителна таблица на животновъдите с общ брой животни по вид, възраст и необходима минимална площ за животните на отделните животновъди и за всичките животновъди.
3.    Животновъдите, които желаят да ползват общински мери и пасища, е препоръчително да се „сдружат”, като допълнително договорят следното:
-    Лицето, което ще ги представлява за регистрираните от тях площи пред Разплащателна агенция.
-    Представляващия е необходимо да разкрие банкова сметка, по която да бъдат превеждани плащанията от Разплащателната агенция.
-    Да се договорят за начина на разпределение на получената помощ, съобразно площите, ползвани от всеки член.
4.    Кмета на Община Кочериново предлага годишната наемна цена за ползване на общински мери и пасища да бъде 5 лв. / пет лева / на декар.
5.    Общински съвет на община Кочериново определя следните правила за ползване на мерите и пасищата на общината, които ползвателите се задължават да спазват:
5.1.    Да не променят предназначението им;
5.2.    Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
5.3.    Да не ги разорават;
5.4.    Да ги почистват от замърсяване, камъни и храсти;
5.5.    Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др.отпадъци;
5.6.    Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
5.7.    Забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадни води;
5.8.    Да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.увреждания;
5.9.    Да опазват евентуално съществуващите надземни и подземни съоръжения и знаци, да предпазват земите от ерозия, заблатяване, да не унищожават трайни насаждения и др.;
5.10.    Наемателите се задължават с подписване на договора за ползване, да внесат дължимата сума в касата на общината;
5.11.    Наемателите винаги, когато е необходимо, да осигурят достъп на собственика до имота, с оглед осъществяване на ежегоден контрол, относно спазване на задълженията на наемателите.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев


/С 11 гласа „ЗА” поименно гласуваха: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, К.Катин – без предложената добавка, Б.Шилегарска,
„ПРОТИВ” няма,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Даряване на бензин за нуждите на „Участък полиция” при РПУ гр.Рила и РСПБЗН гр.Рила

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе  следното: 

РЕШЕНИЕ № 24

1.Общински съвет гр. Кочериново отпуска месечен лимит за 2012 г. за автомобилите на „Участък полиция” гр. Кочериново при РУ “Полиция” гр. Рила, обслужващи територията на община Кочериново, в размер на 270 литра бензин Н-95 месечно /паричната равностойност/, считано от  01.01.2012 г. както следва:
-    за нуждите на патрулен автомобил Опел Астра 150 литра месечно
-    за нуждите на териториална полиция и автомобил Фолксваген “Пасат” 120 литра месечно
      Горивото да бъде разходвано за обслужване територията на община Кочериново.
2. Общински съвет гр. Кочериново отпуска месечен лимит за 2012 г. за автомобил на РСПБЗН гр.Рила, за обслужване на населените места на територията на община Кочериново, в размер на 60 литра бензин за нуждите на лек автомобил „Лада Нива”.
Горивото да бъде разходвано за обслужване територията на община Кочериново.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Кочериново за 2011г.

На основание чл.7, ал.2 от ЗБППМН и чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 25

    1. Общински съвет гр.Кочериново приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Кочериново за 2011 година.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Молба от сем. Пацови за изготвяне на ПУП за промяна регулация на парцел ХІ-929, кв.38 и стадион гр.Кочериново.

Във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет - Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 26

1.    Кметът на община Кочериново да предостави на Общински съвет мотивирано становище налице ли са условията на чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ за изготвяне на ПУП за промяна на регулацията, отнасящ се за границата между УПИ ХІ-929, кв.38, гр.Кочериново и поземлен имот с отреждане по план за спортен терен – публична общинска собственост, за да може Общински съвет да вземе решение на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Заявление от Налян Каоябашлъ-Стоянова за разрешение за ползване на тротоарно право за ресторант.

На основание чл.8, ал.1,2 и 4 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА
Общински съвет-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 27

    1. Възлага на кмета на община Кочериново да отпочне процедура по отдаване под наем на 25 кв.м тротоар за нуждите на търговско помещение – ресторант, намиращо се на партерен етаж на бивша административна сграда – ГОНС, УПИ І-599, кв.10 по плана на гр.Кочериново, като бъдат спазени условията, предвидени в Наредба на Общински съвет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев


/С 11 гласа „ЗА” поименно гласуваха: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, К.Катин,Б.Шилегарска,
„ПРОТИВ” няма,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Предоставяне на земи по реда на Параграф 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които вече са отдадени под наем/аренда или с които е извършено разпоредително действие.   

Във връзка с чл.21, ал.2, от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе следното:

РЕШЕНИЕ № 28

1.    Общински съвет град Кочериново не може да вземе отношение по вече сключени договори, тъй като ОбС не е страна по договора.
2.    Кметът на община Кочериново да внесе за обсъждане в Общински съвет, съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 година.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Заявление от Спаска Янева относно дължима арендна вноска.

Въз основа на Заявление с Вх.№ 34-В/ 15.12.2011г. от Спаска Янева,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 29
   
    Общински съвет гр.Кочериново не може да вземе отношение по вече сключени договори, тъй като общинският съвет не е страна по договора.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Намаляване броя на децата в детските заведения.

На основание чл.21., ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 30

Отхвърля докладна записка от Иван Минков – кмет на общината с Вх. № 22-ДЗ/ 22.12.2011г. относно намаляване броя на децата в детски заведения, поради липса на конкретно предложение за решение и мотивировка за подаване на докладна записка.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Молби на граждани – Заявление от Теменужка Мунтова с Вх.№ 24-В / 02.12.2011г.

Във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 31

Да се изпрати копие на Заявление с Вх.№ 24-В / 02.12.2011г. от Теменужка Мунтова до Иван Минков – Кмет на община Кочериново, който да предостави наличната документация по случая на Общински съвет град Кочериново, в 20 /двадесет/ дневен срок от получаването му.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев                                                                                    Препис – Извлечение
                                                                                    от Протокол № 6
                                                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                    от 30 декември 2011 година

Относно: Молби на граждани – Молба с Вх.№ 25-В / 05.12.2011г. от Драгомир Атанасов, относно отпускане на еднократна парична помощ.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 32

Отлага молба за отпускане на еднократна парична помощ, за разглеждане и преценка след приемане на бюджет на община Кочериново.

Секретар ОбС: /п/                                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев

Последно променен на Петък, 06 Януари 2012 19:16

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4  и 5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №68 от Протокол №9/ 11.07.2010г. на ОбС – гр. Кочериново; Заповед на кмета на общината № 4/04.01.2012г. Обявява нов публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение намиращо се на партера в сградата на общинска администрация/ имот пл.№1272 по плана на град Кочериново/ с площ 15кв.м.  за срок от 5 /пет/ години.
II.    Началната конкурсна цена е 49.20 лв. /четиридесет и девет и  20ст./ месечно без ДДС.
III.    Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Отдаваното помещение да се ползва от наемателя като ателие за рисуване, използването му за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на договора.
V.    Определям депозит за участие в конкурса в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 4.92 лева.
VI.    Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VII.    Поддържането и текущия ремонт на описаното помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VIII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
IX.    Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 04 Януари 2012 18:10

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА; чл.51, ал.3 от НПУРОИ и Заповед на кмета на общината № 408/28.12.2011г. Обявява нов публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 50.30 кв.м., намиращо се на партер в административна сграда на община Кочериново, имот пл. №1272, парцел I,кв. 10 по плана на гр. Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АОС № 60/ 14.03.2000г. за срок от 2 /две/ години. Публичният търг ще се проведе на 12.01.2012г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Кочериново
II.    Началната конкурсна цена е 284.60  лева месечно без ДДС.
III.    Публичният търг ще се проведе на 12.01.2012г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Кочериново
IV.     Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена -  28.46 лева.
V.    Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Лицата, закупили тръжна документация за първоначалния търг запазват правото си да участват със същата документация за повторно насрочения търг.
VI.    Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VIII.    Предложенията за участие в търга се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на 11.01.2011г.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 28 Декември 2011 19:36

Актуализиране на “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново” относно регламентиране на техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобил

Е-мейл Печат ПДФ

До Общински съвет
Гр. Кочериново

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иван Минков – Кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Актуализиране на “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново” относно регламентиране на техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

До настоящия момент Общински съвет - Кочериново не е регламентирал размера на техни-ческата такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили. Таксата е необходима за покриване на административните разходи относно труд и консумативи, свързани с приемане, обработване и разглеждане на необходимите документи, както и издаване на самото разрешително.

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 21,ал.1,т.7, чл.21,ал.2 и чл.27,ал.2,4,5 от ЗМСМА, моля Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет - гр. Кочериново актуализира “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново”, както следва:
Към Глава Трета / Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица/, чл. 46, се добавя т. 55  с текст:
Техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили – 20 лв.

22.12.2011 г.                                                                  ВНАСЯ:
гр.Кочериново                                                                             Кмет на община Кочериново : …………………..
                                                                                                                                                           / И. Минков /

Последно променен на Неделя, 25 Декември 2011 18:08

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 19.12.2011г.

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                               Препис – Извлечение
                                                                               от Протокол № 5
                                                                               от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                               от 19 декември 2011 година

Относно: Издаване на запис на заповед от община  Кочериново  в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 10/313/00043 от 22.07.2011г. и Анекс № І /19.12.2011г.  по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансовото  плащане по цитирания по-горе договор и анекс.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; и чл.11от  Наредба № 32 от 12 септември 2008г. изм. ДВ. бр.99 от 16 декември 2011г.  за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по мярка “Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., изм. ДВ. бр.99 от 16 декември 2011г. за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията  и във връзка с Договор № 10/313/00043 от 22.07.2011г. и Анекс № І от 19.12.2011г., сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 17

1.  Упълномощава  кмета  на  община Кочериново - Иван Симеонов Минков  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  73 502.88 лв. (седемдесет и три хиляди петстотин и два лв. и осемдесет и  осем ст.) за обезпечаване на 110 % от  авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ            №10/313/00043 от 22.07.2011г. по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности»  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Сумата представлява 110% от 30 процентното авансово плащане.
2. Възлага на кмета на Община Кочериново да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №  10/313/00043 от 22.07.2011г. и Анекс № І /19.12.2011г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет гр. Кочериново, проведено на 19.12.2011г. ,  Протокол № 5 , т.1 от дневния ред по доклад № 19-ДЗ / 19.12.2011г. при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 11 гласа „ЗА” (Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж. Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, К.Катин, Б.Шилегарска),  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет гр.Кочериново.

Секретар ОбС:                                                                                  Председател на ОбС:
                          Т. Григорова                                                                                                 Румен Янакиев

Последно променен на Неделя, 25 Декември 2011 18:02

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново