www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ИЗВЕСТИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

  

 

  Препис – извлечение от Заповед №ОС-06-302/27.06.2012г. на Кмета на Община Кочериново

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НПУРОИ и Протокол №ОС-08-1/27.06.2012г. на комисия  назначена със Заповед № ОС-06-245/05.06.2012 г. на кмета на община Кочериново

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

Срока за подаване на оферти за публично оповестения конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на зъболекарски кабинет и чакалня с обща площ 22.80 кв.м. намиращо се в Здравен дом в с.Стоб , УПИ І-373 , кв.2 по плана на с.Стоб , община Кочериново АОС №22/15.05.1998г. , за срок от 5 /пет/ години , да бъде удължен с 15 дни.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на назначената комисия, лицето закупило конкурсна документация и заинтересованите лица.

 

 

 

 

 

 

ИВ                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                        КОЧЕРИНОВО: ИВАН МИНКОВ

Последно променен на Сряда, 27 Юни 2012 12:47

Решения на ОбС - Кочериново от Протокол №8, взети на редовно заседание на 01.06.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново от Протокол №8, взети на редовно заседание на 01.06.2012г.

Последно променен на Събота, 23 Юни 2012 08:40

Организация на Общински съвет – Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Организация на Общински съвет – Кочериново

Постоянни комисии към Общински съвет град Кочериново

1. Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми – с председател Василка Стоименова Вонидова .
2. Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания – с председател Даниела Костадинова Миланова.
3. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности – с председател Георги Благовестов Бучински.
4. Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм – с председател Георги Цветанов Ценев.
5. Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси – с председател Слави Драганов Христов.
6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – с председател Николай Любомиров Гълъбов.

Последно променен на Сряда, 16 Декември 2015 09:29

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                        ДО

                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                        ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

От Иван Минков – Кмет на община Кочериново

 

   ОТНОСНО: Изменение в Наредба за  придобиване, управление и разпореждане

с общинско имущество.

 

   ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество нормативно е регламентиран варианта, когато на повторно проведен търг се яви само един кандидат, а именно :

Чл.51, ал.4  Когато на публичния търг, провеждан повторно, в случая на предходната алинея се яви само един кандидат той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната тръжна цена.

В същото време по отношение на процедурите по публично оповестен конкурс подобно регламентиране липсва, а е предвиден варианта за насрочване на нов публично оповестен конкурс както следва:

Чл. 72 Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, кметът на общината назначава нов публично оповестен конкурс.

В практиката на община Кочериново по управление на собствеността до момента публично оповестени конкурси се организират предимно когато се отдава под наем или се извършва разпореждане с имоти и помещения, предвидени за определени цели и за които се залагат специфични изисквания. В този аспект кръгът на кандидатите е ограничен и в част от случаите се налага провеждане на поредни процедури, на които се явява само един кандидат. Това е свързано единствено с административни  разходи на общината, без процедурите да приключват със сключване на договор. С оглед гореизложеното, считам за целесъобразно да бъде променен текста на чл. 72 както следва:

“Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, за спечелил се обявява единствения кандидат по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната конкурсна цена и при условие, че отговаря на всички условия, посочени в публично оповестения конкурс”.

Освен това е целесъобразно в Наредбата да се предвиди текст, съгласно който при установяване на нарушения в процедурите по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при несъответствия между документи за собственост, лицензирана оценка и фактическото състояние на имота или при наличие на нарушения, свързани с нормативната уредба регламентираща разпореждането с имоти и вещи общинска собственост,  кметът на общината да има право със заповед да прекратява тръжната или конкурсната процедура, но не по-късно от сключването на договор.

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК  , предлагам общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

 

Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредба за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:

1.                        Член 72 се изменя и следва да се чете:

“Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, за спечелил се обявява единствения кандидат по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната конкурсна цена и при условие, че отговаря на всички условия, посочени в публично оповестения конкурс”.

2.                        Допълва се нов член 77а, със следния текст:

“При установяване на нарушения в процедурите по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при несъответствия между документи за собственост, лицензирана оценка и фактическото състояние на имота или при наличие на нарушения, свързани с нормативната уредба регламентираща разпореждането с имоти и вещи общинска собственост,  кметът на общината да има право със заповед да прекратява тръжната или конкурсната процедура, но не по-късно от сключването на договор.”

 

ВНАСЯ:                                                                                     Кмет на община   Кочериново: Иван Минков

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал. 2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №94 от Протокол №7 от 04.05.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-282/18.06.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот, ПИ №105019 по КБС в землище на с.Стоб, общ.Кочериново,местност „Кадънката” с площ 0.792 дка. ,начин на трайно ползване-ливада, категория на земята при неполивни условия-четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл.АЧОС  №1008/30.04.2010г.

Началната тръжна цена е 2382лв. /две хиляди триста осемдесет и два лева/.

Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Определям депозит за участие в търга в размер на 250лв. /двеста и петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново