www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО.

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОЕКТ:


НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ  НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Тази Наредба регламентира реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни и птици на територията на населените места в община Кочериново, както и взаимоотношенията между общинската администрация и собствениците им.         
(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал.1.

Последно променен на Сряда, 14 Март 2012 21:57

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                                                        ДО
                                                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                                                                                                                        ГРАД КОЧЕРИНОВО

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

От  Иван Симеонов  Минков
Кмет на община Кочериново

Относно:  Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Ежедневно в общинска администрация гр.Кочериново постъпват жалби и молби от граждани, относно регламента,  реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни и птици на територията на населените места в община Кочериново, както и взаимоотношенията между общинската администрация и собствениците им. Поради факта, че до момента  не е бил изготвян такъв нормативен документ се затруднява дейността на общинската администрация. Наредбата урежда и изисквания поставени от  Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за животните и  Закона за пчеларството.
С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.76,ал.3 от АПК,
Моля Общински съвет - град Кочериново да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет- град Кочериново приема Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново.

Приложение: Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново.

                                                                                                          В Н А С Я:       
                                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
                                                                                                                                               /ИВАН МИНКОВ/

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВА
   


1. Община Кочериново на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4, ал.7 и чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС; чл. 35,ал.1,2 от НПУРОИ и Решение № 9 от Протокол № 1 от 03.02.2012 г. на Общински съвет - Кочериново и Заповед на кмета на Общината № 82/12.03.2012г. обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 0.840дка. земеделска земя ПИ №039048, м.“Герено“ , по КВС на с.Стоб, начин на трайно ползване – ливада , категория на земята при неполивни условия – пета, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1031 от 02.12.2010г., при условие: Заповед № 268/13.12.2010 г. за право на преминаване през поземлен имот с кадастрален № 039048, собственост на община Кочериново, съгласно акт за частна общинска собственост, до поземлени имоти № 039050 и № 039047, находящи се в местността “ Кумитска нива”, землище на с. Стоб, общ. Кочериново.
2.  Началната тръжна цена е в размер на 4384,00 лв./четири хиляди триста осемдесет и четири лева/.
3. Търгът ще се проведе на 15-я ден от датата на публикуване на обявата от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – гр.Кочериново
4. Депозит за участие е търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена 438,40 лв./четиристотин тридесет и осем лева и 40 стотинки/.
5. Тръжна документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100,00 лева.
6. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, до крайния срок за подаване на предложенията в Община Кочериново.
7. Предложенията за участие в търга се подават в стая № 6 на общинска администрация до 15:00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.
8. Ако не постъпи предложение в срок, обявен в т.7, повторен търг ще се проведе седмия ден от датата за първоначален търг.

                                                                        За повече информация: тел. 07053/ 29 – 24.

Последно променен на Сряда, 14 Март 2012 21:29

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                        ДО

                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                        ГРАД КОЧЕРИНОВО

                                                                                        ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иван Симеонов Минков - кмет на Община Кочериново

Проект:

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново,област Кюстендилска

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съгласно разпоредбата на чл.99а от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, карта за паркиране на места, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания се издава от кмета на съответната община и трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г.

Налице е необходимост от привеждане на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново,област Кюстендилска в съответствие със ЗДвП и въвеждане на правила, уреждащи издаване на карти за паркиране за хора с увреждания.

Съгласно чл. 8, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания, е изискано становище относно проекта за нормативен акт от Агенцията за хората с увреждания (вх. № .................. Изготвеният проект в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове е публикуван на интернет страницата на Община – Кочериново.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 99а от ЗДвП, предлагам Общинският съвет – Кочериново да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. В Раздел Пети - "Безопасност на движението, опазване на улиците, площадите и зелените площи на територията на общината" се създава нов чл. 31а със следния текст:

Чл.31а. (1) Община Кочериново издава карти за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания по ред, описан в ал.2 – ал.10 на настоящия чл.31а

(2) Местата за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания се обозначават с пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна пътна маркировка с международния символ за достъпност.

(3) Броят на местата по ал. 1 се определя съгласно глава пета от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания..

(4) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен/настоящ адрес в община Кочериново подават заявление до кмета на Община Кочериново. За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от родител (настойник/попечител).

(5) Към заявлението се прилага:

1. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане (сверява се с оригинала при подаване на документи);

2. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи);

3. Актуална цветна снимка;

4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

5. Копие от Регистрационен талон на собствен автомобил

(6). Разглеждането на подадените документи се извършва от тричленна комисия /председател,секретар и член/, назначена със заповед на Кмета на общината.В комисията задължително се включват заместник кмета, отговарящ за транспорта и служител "Социални дейности" към община Кочериново. При вземане на решение комисията се ръководи от Приложение №2 – Правила за реда и условията при издаване на карти за ползване на преференциално паркиране и улеснение при движение с моторни превозни средства, на хора с увреждания, когато те са водачи или пътници (карта със знак „инвалид")

(7) Служителят по социални дейности в Община създава и поддържа регистър, в който да бъдат описани:

1. Пореден № на издадена карта за паркиране на хора с увреждания;

2. Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението;

3. ЕГН;

4. № и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК;

5. Данни за автомобила от свидетелството за регистрация;

6. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.

(8) Услугата се извършва в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението и е безплатна.

(9) Картата се издава по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.

(10) Карта за паркиране се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните критерии,описани в Приложение № 2 - Правила за реда и условията при издаване на карти за ползване на преференциално паркиране и улеснение при движение с моторни превозни средства, на хора с увреждания, когато те са водачи или пътници (карта със знак „инвалид")

                                                                         Кмет на община Кочериново:.....................

                                                                         /Иван Минков/

Последно променен на Вторник, 13 Март 2012 08:36

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Директора на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 22.03.2012г. от 10.00ч. в стая № 6 в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново