www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ПРОТОКОЛ от заседание на Постоянната комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 29.02.2024г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация        

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 29.02.2024г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Прекратяване на договора за осъществяване правна помощ при работата на Общински съвет град Кочериново и на постоянните и временни комисии към него, на определеното с Решение № 7 Протокол 2 от проведено на 24.11.2023 г. заседание на Общински съвет Кочериново, лице което обслужва правно Общински съвет Кочериново и неговите комисии;
Докладва: Председател на Общински съвет град Кочериново;
1.2. Полагане на клетва на новоизбран общински съветник;
Докладва: Председател на Общински съвет град Кочериново;
1.3. Избор на председател на Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности;
Докладва: Председател на Общински съвет град Кочериново;
1.4. Приемане бюджета на община Кочериново за 2024г.;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.5. Отчет за изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда на община Кочериново за периода 2021 – 2025 г.“ и „Програма за управление на отпадъците на община Кочериново за периода 2021-2028 г.“
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси;
1.6. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.7. Разсрочване на непогасен кредит отпуснат от ФОНД ФЛАГ;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.8. Отдаване под наем на  помещение за търговска дейност , находящо се в „Посетителски и информационен център” на с. Стоб,  община Кочериново с обща  площ от 21.50 кв.м. , намиращо се в парцел УПИ ІI – 507, кв. 1 по плана на с. Стоб, община Кочериново;
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.9. Приемане на Програма за управление на община Кочериново за мандат 2023-2027г.;
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.10. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кочериново;
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.11. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи  „Ниви” в землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
1.12. Допълнение на Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил;
Докладва: Председател на ПК по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм при ОбС гр. Кочериново;
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

23.02.2024 г.                                                Председател на ОбС: …………………
гр. Кочериново                                                            /Райчо Калайджийски/

Постоянната комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм при ОбС гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОТОКОЛ

от заседание на Постоянната комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм при ОбС гр. Кочериново

    Днес 23.02.2024 г., беше свикано настоящето заседание на ПКТСПООРЧПСОТ по предварително обявения на интернет страницата на Община Кочериново дневен ред. Председателят на комисията констатира, че на заседанието присъстват всички членове, а именно: Председател: г-жа Галина Ванева и членове:  1. г-н Георги Ценев 2. г-н Александър Димитров.
    Председателят на Постоянната комисия констатира, че е налице необходимия кворум за провеждане на заседанието, както и, че са спазени формалностите за свикването му съгласно чл.47 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, Община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация, поради което в 08.00 часа откри заседанието.
    Председателят предложи за протоколист на заседанието да бъде избран г-н Александър Димитров. Поради липса на други предложения, след проведено гласуване с 3 гласа „ЗА“ , ПКТСПООРЧПСОТ
    РЕШИ:
    Протоколист на днешното заседание на комисията да бъде г-н Александър Димитров.
    Г-жа Ванева предложи да преминем към гласуване на предварително обявеният дневен ред.

    По т.1 от дневния ред.
    Който е съгласен т.1 от дневния ред да бъде „Приемане на решение за  допълнение на Правилника за отпускане на еднократна финасова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил“, моля са гласува.
    След проведено гласуване с 3 гласа „ЗА“ постоянната комисия реши т.1 от дневния ред да бъде „Приемане на решение за допълнение на Правилника за отпускане на еднократна финасова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил.

    По т.2 от дневния ред.
    Който е съгласен т.2 от дневния ред да бъде „Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.“, моля да гласува.
    След проведено гласуване с 3 гласа „ЗА“ постоянната комисия реши т.2 от дневния ред да бъде „Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.“
    Колеги преминаваме към разглеждане на т.1 от приетия дневен ред.
    Г-жа Ванева – На 19.01.2024 г.  обявих в сайта на Община Кочериново, предложението ми за допълнение на Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил, което съдържаше Проект за допълнение на правилника, мотиви  и съобщение за провеждане на обществени консултации с граждани и юридичски лица. Във връзка със съобщението, на 19.02.2024 г. се проведоха обществени консултации, от които беше изготвен протокол и справка за постъпили предложения за допълнение на правиника. Същите бяха обявени в сайта на Община Кочериново на 20.02.2024 г.  На 20.02.2024 г. в сайта на Община Кочериново беше обявен дневният ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание на ПКТСПООРЧПСОТ, за което бяха уведомени и членовете на постоянната комисия.
    
МОТИВИ

Причините, които налагат приемането
    На предходно заседание на Общинският съвет Кочериново, единодушно, поради важни обстоятелства и неотложност, прие решение с което отпуснахме еднократна помощ за лечение на дете в размер на 2500 лв. Горното решение отменихме на следващо заседание на  Общинският съвет Кочериново, поради противоречието му с разпоредбите на действащия Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил, в който са фиксирани максимални размери на отпусканата помощ в зависимост от вида на нужното подпомагане. В горният конкретен случай, отпускането на максималния размер на нужната помощ, съгласно действащия Правилник, нямаше да доведе до желания резултат, а именно да подпомогнем нуждаещото се лице, тъй като максимална сума нямаше да стигне за нуждата му, и реално отпуснатата сума ще се яви безполезна. Във връзка с това предлагам да допълним Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил, за да може при наличието на важни обстоятелства и неотложност, Общински съвет с единодушно решение, да отпусне еднократна помощ и над определените максимални размери в настоящите разпоредби на чл.16 от действащия Правилник, с цел с отпуснатата помощ действително да подпомогнем нуждаещото се лице. 
Целите, които се поставят:
    Предложеното допълнение на чл.16 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил с нова ал.4, е с цел отпусканата от Общински съвет Кочериново еднократно помощ, действително да подпомогне всяко нуждаещо се лице.
    3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
    Предложеното допълнение няма да доведе до нужда от допълнителни финансови средства, които да се разходват от Общинския съвет или от Община Кочериново, тъй като няма да доведе до извънредна нужда за увеличаване на бюджета предвиден за отпускане на еднократни помощи.
    4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
    В резултат на приемане на предложеното допълнение, гражданите ще бъдат подпомагани с еднократна помощ според нуждите им и отпуснатата помощ действително ще доведе до желания от тях резултат. 
    5.  Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.
    Предложеното допълнение е в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за местно самоуправление и местна администрация, Европейското законодателство (Европейска харта за местно самоуправление), останалата нормативна урезба в Република България.
    Г-жа Ванева  -  Давам думата за разисквания, мнения предложения.
    Г-н Ценев – Считам, че предложението и мотивите за допълнение на Правилника е изработен при зачитане на принципите на необходимост и обоснованост.  Запознат съм със същите и нямам други предложения. Проекта за допълнение, мотивите и съобщението за провеждане на обществени консултации е обявен на интернет страницата на ОбС Кочериново своевременно, където са обявени своевременно и Протокола от проведените обществени консултации и Справка за постъпили предложения при провеждането им.
    Г-жа Ванева -  Други предложения. Няма такива. Поради липса на други предложения, мнения и въпроси, прекратявам разискванията. Гласуваме предложението ми. Който е „ЗА“ моля да гласува.
    След проведено гласуване с 3 гласа „ЗА“ временната комисия прие на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет  да приеме следното
    РЕШЕНИЕ:
    Добавя се нова ал.4 към чл.16 към Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил, със следния текст: „(4) Независимо от вида на подпомагането, при наличието на важни обстоятелства и неотложност, Общински съвет с единодушно решение, може да отпусне еднократна помощ и над определените максимални размери в настоящите разпоредби на чл.16 от този Правилник.“.
    Задължава председателя на комисията с оглед горното да изготви докладна записка, коята да предложи за разглеждане на Общински съвет – Кочериново.
    Г-жа Ванева -  Колеги преминаваме към т.2 от дневния ред Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.“.
    Няма такива.
    В 08.45 ч. закривам заседанието на Постоянната комисия по ТСПООРЧЛСОТ, поради изчерпване на дневния ред.

Председател на ПКТСПООРЧПСОТ:....................
    Гр.Кочериново                        Галина Ванева

                    Членове: 1. Г. Ценев............................
                                    2. А. Димитров- протоколист.................

ПРОТОКОЛ от заседание на Постоянната комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ПРОТОКОЛ От заседание на постоянна комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново