www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Предварителна оценка за изготвяне на Общински план за развитие на община Кочериново за периода 2021 – 2027 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - Уважаеми жители на Община Кочериново, моля да се запознаете със Заповед № РД-01- 439/11.10.2021 г. на д-р Златко Величков, Директор на Регионалната здравна инспекция Кюстендил за въвеждане на временни противоепидемични мерки.

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми жители на Община Кочериново, моля да се запознаете със Заповед № РД-01- 439/11.10.2021 г. на д-р Златко Величков, Директор на Регионалната здравна инспекция Кюстендил за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Кюстендил считано от 13.10.2021 г.

От общинска администрация

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Кметът на община Кочериново подписа анекс  за удължаване на срока на договора по проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Кочериново”, финансиран чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2016-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, ДОГОВОР № BG05FMOP001-5.001-0164-C01. По този начин се осигурява непрекъснатост на предоставяната услуга, тъй като  срокът  на договора беше до 30.09.2021 г.
С анекса срокът за изпълнение на проекта се  удължава до 10.12.2021 г. и 120 лица от община Кочериново ще продължат да получават топъл обяд всеки работен ден. Това са лица, живеещи в материално лишение, които са обект на социално подпомагане, под линията на бедност; които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; хора които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и се нуждаят от допълнителна подкрепа.  
Община Кочериново продължава да развива целенасочената си социална политика в подкрепа на най-уязвимите групи от населението и да търси възможности предоставяните социални услуги да бъдат разширени и усъвършенствани.

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 05.10.2021 г с Протокол № 11

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 05.10.2021 г с Протокол № 11

Първа среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Уведомление за инвестиционно предложение от Мурсалево Проджект ООД

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново