www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 03.12.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 03.12.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Отмяна на решение № 105 от Протокол № 15 от проведено на 02.11.2018 г. заседание на Общински съвет – Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.

1.2. Отмяна на решение № 106 от Протокол № 15 от проведено на 02.11.2018 г. заседание на Общински съвет – Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

27.11.2018 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново
Последно променен на Сряда, 28 Ноември 2018 16:27

СЪОБЩЕНИЕ - 28.11.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Кочериново съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 32/01.11.2018г. от главния архитект на Община Кочериново за
Обект: „Цех за пелети” и „Плътна ограда”
Местоположение: Поземлен имот с идентификатор 02748.24.278 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бараково, общ.Кочериново,
приложение към което е Решение № БД-01-ЕО/09.02.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Директора на РИОСВ – Благоевград.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на Община Кочериново, пл.”Трети март” № 1, стая 12.

Последно променен на Сряда, 28 Ноември 2018 12:46

ПОКАНА - От Кмета на Община Кочериново до местната общност във връзка с изготвянето на проектобюджета на общината за 2019г.

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ЧЛ. 82, ал.2 ОТ ЗПФ И ЧЛ.29 АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА  ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ , ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА  РАЗРАБОТВА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И С УЧАСТИЕТО НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ДА ИЗРАЗЯТ СВОИТЕ МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ  2019  ГОДИНА  И ПРОГНОЗАТА ЗА 2020 И 2021 ГОДИНИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО И НА E-MAIL:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Срок за набиране на предложенията до 10.12.2018

От общинска администрация

Решение на ОбС - Кочериново взето на извънредно заседание на ОбС на 19.11.2018 г с Протокол №16

Е-мейл Печат ПДФ

Решение на ОбС - Кочериново взето на извънредно заседание на ОбС на 19.11.2018 г с Протокол №16

Последно променен на Понеделник, 26 Ноември 2018 21:24

Заповедта за откриване на бюджетната процедура за съставяне на Проектобюджета за 2019г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Понеделник, 26 Ноември 2018 14:52

СЪОБЩЕНИЕ - 15.11.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 04.12.2018 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново във връзка с предприемане на мерки за актуализиране на административните услуги в Административния регистър, приети с Решение №704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет, с което се одобрява пакет от мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново:
1.    По време на публичното обсъждане
2.    До изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 15.11.2018 г.     Предложенията може да се изпращат и по пощата или на електронната поща на адрес:
п.к.2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

2. Мотиви - Относно: Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

3. Проект за Изменение и допълване  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново