www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Съобщение от арх. Екатерина Баханова - Главен архитект на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.03.2018 г с Протокол №5

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.03.2018 г с Протокол №5

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 10.04.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 10.04.2018 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Информация относно дейността на РСПБЗН – Рила през 2017 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново.
 Докладва: Председател на ПК по  ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет през второто полугодие на 2017 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.  
1.4. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Лозя” в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.5. Изменение на Решение № 23 от 02.03.2018 година.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.6. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на с. Фролош и с. Цървище, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.7. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кочериново за 2019 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.8. Приемане отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година на община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.9. Приемане на проектобюджета за 2019 година в частта му за местни дейности и на актуализираната бюджетна прогноза за 2020-2021 година на община Кочериново, област Кюстендил, I-ви етап.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.    
1.10. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедния.
1.11. Изграждане на тръбен кладенец в имот № 000006, местност „Корекцията” по КВС в землището на с. Драгодан.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.12. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ливади” в землището на с. Стоб и с. Бараково, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.13. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на УПИ Х-111 кв. 8 по плана на село Бураново, община Кочериново от „Училище” в „Комплексно битова сграда” и изменение на страничната регулационна линия между УПИ Х-111 и УПИ IX-110 кв. 8 по имотната граница.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.14. Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Пробуда-1919” град Кочериново през 2017 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.15. Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Възраждане-2001 г.” с. Бараково през 2017 година.
 Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.16. Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб през 2017 година.
 Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.17. Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово през 2017 година.
 Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.18. Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево през 2017 година.
 Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.19. Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Подем – 1928” с. Бураново през 2017 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

02.04.2018 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.18 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ  и  Решение №89 от Протокол №13 от 01 септември 2017 г. на Общински съвет-община Кочериново, Заповед №ОС-06-73/26.02.2018г. на кмета на община Кочериново и Протокол № ОС-08-1/23.03.2018г.на комисия назначена със Заповед №ОС-06-73/26.02.2018г. на кмета на община Кочериново удължава със седем дни считано от 22.03.2018г. срока за подаване на предложения за публично оповестения конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: обособено помещение съгласно приложена схема, с обща площ 30.00 кв.м., намиращо се на трети етаж на кметство с. Мурсалево, УПИ VІ-665, кв.62 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл. АОС №89/27.11.2000г. за срок от пет години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, а именно телекомуникационни услуги. Началната конкурсна цена е 75,00 лв. /седемдесет и пет лева /, без ДДС месечно. Помещението се използва от наемателя само за разполагане на АТЦ. Конкурсът ще се проведе на 29.03.2018 г. в 13.00 часа в сградата на общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в конкурса в размер на 100 лв./сто лева/. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50,00 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център  / партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на 28.03.2018г.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 26 Март 2018 07:35

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.03.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.03.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Процедура за финансово оздравяване на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочеринвово/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Заповед № РД-30-62/19.03.2018 г., на областен управител на област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане Решение № 29, прието на проведено на 02.03.2018 г. заседание на Общински съвет - Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Заповед № РД-30-63/19.03.2018 г., на областен управител на област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане и отмяна Решение № 30, прието на проведено на 02.03.2018 г. заседание на Общински съвет - Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

20.03.2018 г.                        Заместник-председател на ОбС :
гр.Кочериново                               
                                                   / Георги Бучински/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново