www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 07.08.2018

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 23.08.2018 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

Уведомление за инвестиционно предложение от Стоимен Черногорски

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ОБЯВА - "Специалист активиране"

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация  община Кочериново обявява, че на 27.08.2018 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с об-щинско имущество.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество до изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на ОбС Кочериново, извършено на 01.08.2018 г.

1. Доклад - Относно: Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. - ТУК!
2. Мотиви - Относно: Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. - ТУК!
3. Проект на Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. - ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - 26.07.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Кочериново съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 21/12.07.2018г. от главния архитект на Община Кочериново за
Обект: „Вили за почивка и наблюдение на птици“
Местоположение: ПИ с идентификатор 69261.105.10 /номер по предходен план 105010, парцел: с Решение № КЗЗ-09/19.04.2018г. на МЗХГ/, местност „Кадънката” по КККР на с.Стоб, общ. Кочериново,

приложение към което е Писмо с изх.№ 2867/14/23.11.2017г. от РИОСВ-Благоевград –Решение № БД-105-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Директора на РИОСВ – Благоевград.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на Община Кочериново, пл.”Трети март” № 1, стая 12.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново