www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Обръщение от Общински съвет Кочериново, прието с Решение на заседание на Общински съвет Кочериново проведено на 01.09.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми Господа,
За пореден път, изразяваме негодуванието си от незаконосъобразното бездействие на ръководството на „Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил, по отношение водоснабдяването на населените места в Община Кочериново.
Смятаме, че липсва главно воля, както и знания и умения за решаване на проблема. Въпреки обещанията на ръководството на „Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил от години, включително и от Управителя на „Кюстендилска вода" ЕООД гр .Кюстендил вчера на организираното от жители на Община Кочериново протестно събрание, проблемът не е решен, нещо повече, обявеният режим на водоподаване не се спазва, като за жителите на Община Кочериново и за нас общинските съветници остава убеждението, че спирането на водоподаването след протеста е наказателна мярка на проявената гражданска позиция.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 05.09.2017 г. от 17:30 часа в Пленарната зала на читалището в гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 05.09.2017 г. от 17:30 часа в Пленарната зала на читалището в гр. Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на решение за решаване на проблемите с водоподоването в община Кочериново.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

01.09.2017 г.                        Председател на ОбС :
гр.Кочериново                               
                                                   / Калин Везенков/

Уведомление от "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД за въвеждане на режимно водоподаване

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомяваме Ви, че във връзка с продължилото засушаване и намалените водни количества подавани от яз. "Калин" се въвежда режимно водоподаване за гр. Кочериново: за периода до 15.09.2017г. в часовете от 21ч. до 10ч.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-01-05-365 / 28.08.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание: Чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34 и чл. 35 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Кочериново, както и във връзка с Решение № 82 от Протокол № 12/01.08.2017г. от Заседание на Общински съвет - Кочериново.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.09.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация


СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.09.2017 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
 Докладва: Председател на ОбС.
1.2. Утвърждаване съществуването на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в паралелка в СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.
 Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.3.Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 024196 „Нива” по КВС в землището на с. Бараково, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ III, кв. 124 по плана на с. Бараково, общ. Кочериново с площ от 725 кв. м. /седемстотин двадесет и пет кв.м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 204 от 04.11.2002 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Предоставяне за безвъзмездно управление на /3 стаи с № 4,5 и 5а/ с обща площ 98.00 кв.м. от втори етаж на административна сграда на Община Кочериново в УПИ I-1272, 599 кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващи частна общинска собственост съгласно АОС № 244/01.07.2003 г. на Областна дирекция „Земеделие”-Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Отдаване под наем на помещение с обща площ 30.00 кв.м., намиращо се трети етаж на Кметство с. Мурсалево, УПИ IV-665, кв. 62 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл. АОС № 89/27.11.2000 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Включване на СУ „Хр. Ботев” град Кочериново, в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 година.
 Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.8. ДГ „Ален Мак” гр. Кочериново да бъде включена в Списъка на средищните детски градини за учебната 2017-2018 г.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания. 
1.9. Изменение в Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Ползване от общински гори през 2017 г. предадени за управление, стопанисване и опазване на ТП ДГС „Рилски манастир” – гр. Рила с Договор № В-019/03.11.2016 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.11 Допусната техническа грешка в Решение № 80 от Протокол № 12/01.08.2017 г. на ОбС – Кочериново за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Пороминово, община Кочериново, чрез публичен търг.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
2. Молби на граждани.   
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

24.08.2017 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново