www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРАВОМОЩИЯ, ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

  • ПДФ

Общината е основна административно-териториална единица на местното самоуправление в Република България. Тя се намира най-близо до населението и неговите проблеми и затова предоставя възможност за участие на гражданите при решаване на общинските въпроси.

Община Кочериново е орган на местното самоуправление и териториален орган на изпълнителната власт. Тя включва в своите предели землищата на гр. Кочериново, с. Бараково, с. Стоб, с.Пороминово, с. Мурсалево, с. Драгодан,с. Цървище, с. Фролош, с.Бураново, с. Крумово, с. Боровец. Териториите на населените места обхващат урегулирани поземлени  имоти, земеделски земи, пасища и мери, общинска инфраструктура и обекти публична общинска собственост.
Сградата на общинската администрация се намира в град Кочериново, пл. „ Трети март”, № 1. На партера е разположен информационен център, където може да се получи необходимата информация за оказваните услуги, за приемните дни, за плащане на данъци и такси, данни относно пропускателния режим и др.
В останалите селища са налице сгради на кметства и кметски наместничества, разположени в централната част на селищата. Кметовете и кметските наместници оказват административни услуги и имат правомощията на орган на местната власт.    
Като орган на местното самоуправление общината се изгражда върху законово предвидения баланс между изпълнителна власт в лицето на кмета на общината и Общински съвет.

Община Кочериново като орган на местното самоуправление се характеризира със следните функции, правомощия и има отговорности в следните области:

1.    Тя е юридическо лице и самостоятелен правен субект, носител на права и задължения.
2.    Общината притежава общинска собственост и може да се разпорежда с нея
3.    Общината има право на самостоятелен бюджет, който се съставя на база на делегирани от държавата дейности и местни приходи
4.    Общината организира и осъществява политиката, мерките и задачите по благоустрояването.
5.    Общината осигурява и съдейства за правилното функциониране на всички сектори от обществено-политическия живот.
6.    Съгласно ЗМСМА общинските органи имат правото да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:
6.1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
6.2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
6.3. образованието;
6.4.  здравеопазването;
6.5.  културата;
6.6. благоустрояването и комуналните дейности;
6.7. социалните услуги;
6.8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
6.9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
6.10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

Общинският съвет се състои от избрани от гражданите общински съветници, които представляват различни политически партии, сдружения или независими представители, като за община Кочериново в мандат 2015-2019 г. те са 11 броя.

Съгласно ЗМСМА Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
6. определя размера на местните такси;
7.приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
15. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
20. одобрява символ и печат на общината;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

Изпълняването на целите, задачите и принципите на  местната, националната и европейската политика на територията на общината става чрез общинската администрация. Тя осигурява административното обслужване на населението и решава широк кръг от въпроси, свързани с благоустрояване, социална политика, образование, европейска интеграция, архитектура и градоустройство и други.

Възникващите спорове между общината като юридическо лице и други физически или юридически лица относно материални права, административни процедури, отговорност по наказателни постановления, дължими данъци  и такси и др. се разрешават съгласно действащото законодателство в Република България по съдебен ред.
Общинската администрация се структурира в делегирани от държавата дейности  и местни дейности. Общата численост на общинската администрация за делегираните от държавата дейности е 37 души.

Администрацията на Община Кочериново се разделя на:
І. Изборни органи и органи на изпълнителната власт.
ІІ. Секретар на община        
ІІІ.Обща администрация            
ІV. Специализирана администрация   
Изборни органи и органи на изпълнителната власт са кмет на община, заместник кметове, кметове на населени места, кметски наместници.
Начело на общината стои кмет, избран пряко от населението за срок от четири години. Населените места се управляват от кметове / избрани от населението/ или кметски наместници /назначени от кмета на общината/. Те притежават всички права, задължения и функции, които съгласно действащото законодателство са възложени на органите на изпълнителната власт на територията на населеното място. Кмет на общинският център гр. Кочериново е кметът на общината.
Секретарят на общината организира и отговаря за:
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
7. изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

Общата администрация е структурирана в една дирекция - Дирекция  Административно, правно, информационно обслужване,  управление на собствеността и хуманитарни дейности/ АПИО, УС и ХД/
Специализираната администрация е структурирана в два отдела и едно звено:
 - Отдел  „Устройство на територията, строителен контрол, благоустрояване  и управление на проекти”
- Отдел „ Финансово – стопанска дейност и местни приходи”
- Звено „Управление на горите, селско стопанство и екология”
Разпределението на служителите в дирекциите и функционалните връзки са отразени в Устройствения правилник на община Кочериново и в съответната органиграма.Задълженията на служителите като длъжностни лица са разписани в съответните нормативни актове, вътрешните правилници/правила и в длъжностните им характеристики.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново