Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 15.11.2016 г с Протокол № 14

Препис – Извлечение
от Протокол № 14
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 15 ноември 2016 година

Относно: Изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016 г. за проект„Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 132

1.Изменя т. 3 от Решение № 15 от 05.02.2016 г. на Общински съвет гр. Кочериново, като същата да се чете, както следва:
Общински съвет – Кочериново дава съгласие да се предостави обект, представляващ обособено помещение част от първи етаж на партера на административната сграда на община Кочериново, с площ 46.20 м², намиращ се в УПИ I-1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново, Акт за публична общинска собственост № 60 от 14.03.2000 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/