www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 04.11.2016 г с Протокол № 13

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 04.11.2016 г с Протокол № 13

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: :  Създаване на временна комисия, която в най-кратки срокове да изготви Правила за провеждане на процедурата за избиране на съдебни заседатели за района на Районен съд – Дупница във връзка с Писмо изх. № 2015/27.9.2016 г. на Г-н Председателя на Окръжен съд – Кюстендил. Създадената временна комисия да извърши всички необходими процедури според разпоредбите на Закона за съдебната власт /ЗСВ/, в това число и да извърши проверка на документите на съдебните заседатели, и изготви доклад според разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗСВ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 121

Създава временна комисия, която в най-кратки срокове да изготви Правила за провеждане на процедурата за избиране на съдебни заседатели за района на Районен съд – Дупница във връзка с Писмо изх. № 215/27.9.2016 г. на Г-н Председателя на Окръжен съд – Кюстендил. Създадената временна комисия да извърши всички необходими процедури според разпоредбите на Закона за съдебната власт /ЗСВ/, в това число и да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, и изгови доклад според разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗСВ. Комисията да бъде в състав от трима общински съветници, както следва:
Председател: Василка Стоименова Вонидова
Членове: Георги Благовестов Бучински
         Георги Цветанов Ценев
Комисията да бъде със срок на действие да влизане в сила на Решение на ОбС Кочериново, с което са избрани съдебни заседатели за района на Районен съд – Дупница във връзка с Писмо изх. № 215/27.9.2016 г. на Г-н Председателя на Окръжен съд – Кюстендил.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: Определяне на възнаграждание на Заместник-председателя на Общински съвет Кочериново за работата му като такъв.

На основание  чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13а, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 122

Общински съвет Кочериново определя на Заместник-председателя на Общинския съвет Кочериново, за работата му като такъв, възнаграждение в размер на 100.00 /сто/ лева эежемесечно, което последният да получава считано от 01.01.2017 г. до края на мандата на този общински съвет.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение /ателие за рисуване/, находящо се на партера на Административната сграда на община Кочериново с площ от 15.00 кв.м., намиращо се в парцел УПИ I-1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново.

На основание  чл.21, ал.1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА; чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 123

1.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ от 15.00 кв.м., намиращо се в Административната сграда на община Кочериново, партер, имот № 1272, парцел I, кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващо публична общинска собственост съгласно АОС № 60/14.03.2000 г., което да се отдаде за срок от 5 /пет/ години чрез публично-оповестен конкурс за „Ателие за рисуване”. В договора за отдаване под наем да залегне клауза, че ако помещението не се използва по предназначение договорът ще бъде прекратен едностранно от наемодателя община Кочериново, поради неизпълнението му от страна на наемателя
2.ОбС – гр. Кочериново определя начална тръжна цена съгласно т. I /за производствена дейност в размер на 3.30 лв. за един месец без ДДС за един квадратен метър площ/ от Решение № 55 от 03.04.2015 г. на ОбС гр. Кочериново и Заповед на Кмета № РД-01-05-246/19.05.2015 г. за определяне на базисни наемни цени за един месец в лева без ДДС, както следва:
Основно помещение – 15.00 кв.м. – 49.50 лв. без ДДС
3. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и застраховка се заплащат от Наемателя.
4. В Договора на Наемателя да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена.
5. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаното в т. 1 помещение чрез публично оповестен конкурс и сключване на договор.
                               
Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: Приемане на „Наредба за начина на стопанисване, управление и реда за отдаване под наем или аренда на имоти от общинския поземлен фонд на община Кочериново, когато земите са пасища, мери или ливади”, на второ четене.

На основание  чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24 „а”, ал. (6), (7), (9); чл. 37 „и” от ЗСПЗЗ и чл. 98, (1) (4), чл. 99 и чл. 100 от ППЗСПЗЗ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 124

Общински съвет - Кочериново приема на второ четене „Наредба за начина на стопанисване, управление и реда за отдаване под наем или аренда на имоти от общинския поземлен фонд на община Кочериново, когато земите са пасища, мери или ливади”, както следва:
НАРЕДБА

за начина на стопанисване, управление и реда за отдаване под наем или аренда   на имоти от общинския поземлен фонд на община Кочериново, когато земите са пасища, мери или ливади

I РАЗДЕЛ 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Наредба определя начина на стопанисване, управление и реда за  отдаване под наем или аренда   на  имоти от общинския поземлен фонд на община Кочериново, когато земите са пасища,мери или ливади.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.2. Предмет на тази Наредба са общинските имоти с начин на трайно ползване „Пасища, мери и ливади”, както и тези пасища, мери и ливади по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на територията на Общината, наричани по-надолу за краткост-пасища, мери и ливади.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.3. Наредбата определя конкретните правомощия на Общински съвет - Кочериново, Кмета на община Кочериново, кметовете и кметските наместници на населените места в общината.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

РАЗДЕЛ II
СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

Чл.4. Стопанисването и управлението на пасищата, мерите и ливадите обхваща:
Поддържане на съществуващите пасища, мери ливади в съответствие с условията  за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и прилагане на националните стандарти;
Създаване на нови пасища, мери и ливади ,вследствие прилагане на мерки за почистване;
Възстановяване на пасища, мери и ливади;
Извършване на агротехнически и растителнозащитни мероприятия;
Предоставянето им за ползване;
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.5. Общинският съвет определя  с решение:
Правила за ползване на мерите и пасищата;
Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.6. Забранява се строителството в общинските пасища, мери и ливади определени за поддържане и паша, съгласно условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние, освен в случаите регламентирани  в Наредба №19 от 2012 г.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.7. Забранява се превръщането на пасища, мери и ливади в обработваема земя -„нива”.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.8.(1) Кметовете на населените места и специализираните органи осъществяват контрол за провеждане на мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери, пасища и ливади.
     (2) Осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери, пасища и ливади, отдадени по договор е за сметка на ползвателите -сключили договора.
     (3)Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери, пасища и ливади, които не са предоставени за ползване,се извършва от кметовете и кметските наместници за сметка на общинския бюджет.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.9. (1)Мерките за опазване, подържане и подобряване на мерите , пасищата и  ливадите от общински поземлен фонд, включващи почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторявания, временни ограждения и други трябва да бъдат съборазени с действащото законодателство и условията записани в договора.
      (2) При ползване на мерите, пасищата и ливадите е необходимо да се спазват Условията за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и утвърдени със Заповед № РД 09-122 от 23.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните.

Действащите Национални стандарти по горецитираната заповед са:
1. Национален стандарт 1.
Забранява се използването на минерални и органични азотосъдържащи торове в буферните ивици.
с ширина минимум 5 метра на равни площи, по протежение на на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море) с изключение на оризовите клетки;
с ширина минимум 10 метра на равни площи при торене с течна фракция на оборски тор;
с ширина 10 метра при торене на площи с наклон
с ширина минимум 10. метра при торене на площи с наклон;
с ширина минимум 50. метра при торене на площи с остър наклон.
2. Национален стандарт 2.
При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване ( разрешително, договор и др. )
3. Национален стандарт 3.
Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I  и Списък II в подземните води .
4. Национален стандарт 4.
В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер  и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.
5. Национален стандарт 5.
За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:
за обработваеми земи – обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;
за трайни насаждения – укрепване на междуредията чрез затревяване частично или засяване с други култури и / или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.
6. Национален стандарт 6.
Забранява се изгарянето на стърнища.
7. Национален стандарт 7.
Задължително е да се спазват съществуващите:
       - полски граници (синори ) в блока на земеделското стопанство и / или земеделски парцел./
       - съществуващи трайни тераси в блока на земеделското стопанство и / или земеделски парцел./
       - постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат, чемерика, айлант и аморфа;
      - живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния период и периода на отглеждане на птиците ( от 1 март до 31 юли )
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

РАЗДЕЛ III
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

Чл.10. Пасищата, мерите и ливадите  от общинския поземлен фонд   се отдават под наем или аренда  на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в БАБХ. 
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.11. Животновъдите с регистрирани пасищни селскостопански животни  в БАБХ.   подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат следните документи: документи:
    - копие от документ за самоличност за физическото лице или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
    - копие от документ за регистрация или единен идентификационен код за юридическо лице или едноличен търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
    - копие от документ за самоличност на физическо лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице
    - декларация за липса на данъчни задължения, както и да задължения към Държавен фонд „Земеделие”, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.12.  Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и,ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.13.  При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 4 от ЗСПЗЗ Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.14.  Протоколът по реда на чл. 37и, ал. 6 или по ал. 7 от ЗСПЗЗ се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.15.  При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по ал. 6 от ЗСПЗЗ предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите по чл.37и,    ал. 6 и/или ал. 7 от ЗСПЗЗ  и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.16.Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд  се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от кмета на общината - за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска година.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.17.Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

РАЗДЕЛ IV
НАЕМНИ И ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Чл.18. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.19. Договорите за наем или аренда по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и чл. 17 и чл.18 от Наредбата могат да се прекратяват и изменят преди изтичане на срока, на основания заложените в Договора клаузи.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.20.Договорите за наем или аренда сключени на основание чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ се прекратяват преди изтичане на срока при промяна по чл. 37м, ал.4. от ЗСПЗЗ.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл.21.Общината прекратява договорите за наем или аренда за имоти  по чл. 19, сключени по реда на чл37и  и предоставени от общинския съвет по реда на § 27 на предходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, след издаването на Решението на общинска служба по земеделие и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         изтичане на стопанската година, в която е издадено Решението 
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

РАЗДЕЛ V
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22.( 1)Лице, което унищожи, повреди, извади или премести траен знак за означаване на опорната мрежа или границите на земеделски имоти, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.

(2) Лице, което унищожи или повреди полски път, трасиран по план за земеразделяне, или попречи на неговото прокарване по плана за земеразделяне с изключение на полските пътища, предоставени за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16 – от ЗСПЗЗ, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 и 2 е извършено по нареждане от служител на юридическо лице, на неговия ръководител се налага глоба от 1000 до 2000 лв., а на юридическото лице се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Чл. 23.1. Наказват с глоба в размер от 100 до 500 лева лица които:
Ползват общински пасища, мери и ливади извън установените в тази Наредба правила и норми;
Създават пчелини в общински пасища и мери;
Преосъпват предоставените им за ползване общински пасища, мери и ливади на трети лица
2.Наказват се с глоба от 500 до 1000 лева физически лица и от 1000 до 2000 лева еднолични търговци или юридически лица, които са променили начина на трайно ползване на пасищата, мерите и ливадите.
3.Наказват се с глоба от 100 до 200 лева лица, които не изпълняват разпорежданията на служител от общинска администрация, дадени му в кръга на служебните му правомощия
4.Актове за нарушенията на тази Наредба се съставят    от служители на Общинска администрация, определени със Заповед на Кмета на общината.
5.Административно-наказателното производство по тази Наредба се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

РАЗДЕЛ VI
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Договорът за ползване на общински пасища, мери и ливади, влиза в сила от деня на подписването му.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

§2. Контрол по изпълнение на настоящата Наредба се възлага на Кмета на общината.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

§3.Ежегодно Кмета на общината изготвя отчет пред общинския съвет за състоянието  на общинските пасища, мери и ливади
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

§4. Настоящата Наредба е приета на основание , чл.37и, чл. 37к и 37о от ЗСПЗЗ,чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,чл.99, чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ППЗСПЗЗ и Националните стандарти, одобрени и утвърдени със Заповед № РД 09-122 от 23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните.  с Решение № 124 от 4.11.2016 г. на Общински съвет - Кочериново
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

§ 5 "Животинска единица" по смисъла на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи” е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:
1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;
2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;
3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: Заповед № РД-30-268/25.10.2016 г. на Областен Управител на Област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане и отмяна в Общински съвет Кочериново, като незаконосъоразно Решение № 111, прието на проведено на 07.10.2016 г. заседание на Общински съвет Кочериново, поради противоречието му с императивната норма на чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал. 8 от НПУРОИ.

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 125

1.Общински съвет – гр. Кочериново отменя като незаконосъобразно Решение № 111, прието на проведено на 7.10.2016 г., заседание но Общински съвет Кочериново, поради противоречието му с императивната норма на чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал. 8 от НПУРОИ

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: Заповед № РД-30-267/25.10.2016 г. на Областен Управител на Област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане и отмяна в Общински съвет Кочериново, като незаконосъоразно Решение № 116, прието на проведено на 07.10.2016 г. заседание на Общински съвет Кочериново, поради противоречието му с императивната норма на чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал. 8 от НПУРОИ.

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 126

1.Общински съвет – гр. Кочериново отменя като незаконосъобразно Решение № 116, прието на проведено на 7.10.2016 г., заседание но Общински съвет Кочериново, поради противоречието му с императивната норма на чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал. 8 от НПУРОИ

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: Приемане Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Кочериново.

На основание   чл. 21, ал.2  и във връзка с чл. 17,ал.1,т.3 от ЗМСМА, чл. 346,ал. 2 и  във връзка с чл. 346, ал. 1  от  Закона за предучилищното и училищно  образование,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 127

Общински съвет – гр. Кочериново, приема на второ четене „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Кочериново”, както следва:
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
РАЗДЕЛ І  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
           Чл.1. С тази наредба се определят условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кочериново.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

             Чл.2. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
           
 Чл.3. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
            
Чл.4.(1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – от детските градини и от училищата, които могат да осигурят условия за това, със заповед на Кмета на община Кочериново при условията на държавния образователен стандарт, определен с Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 
                  (2) Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас.
                 (3) Отговорните институции си сътрудничат с цел гарантиране на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование.
                 (4) Постъпването на децата за предучилищно образование се осъществява целогодишно при спазване на условията по чл.6 от настоящата наредба.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

РАЗДЕЛ ІІ  ПОСТЪПВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
                Чл.5. (1) В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.
                         (2) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

            Чл.6.(1) Децата постъпват за предучилищно образование в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.
                  (2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детската градина може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването.
                 (3) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
            Чл.7. (1) Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на децата.
                   (2) Предучилищното образование може да се организира и в разновъзрастови групи.
                   (3) Сформирането на групите по ал. 1 и 2 се определя с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
                   (4) Когато в детската градина са записани деца с различна етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи по ал. 1 въз основа на етническата им принадлежност.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
             Чл.8.(1) За предучилищно образование в общинските детски градини целогодишно се приемат и записват деца въз основа на писмено заявление по образец, съгласно Приложение 1.
          (2) Към заявлението се прилагат следните документи:
                1. копие на акта за раждане на детето;
               2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
               3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 10 дни преди постъпването на детето в детската градина;
              4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
             5. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта ,съгласно Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България;
            6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
              (3) Деца, на които не са извършени задължителни имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

             Чл.9. За намаление с 50 и 25 на сто от  размера на таксата за ползване на детска градина,както и за освобождаването  от такава, освен документите по чл.8, ал.2, родителите представят допълнителни документи, съобразно разпоредбите на чл.21 от  Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за  предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, и цени на услуги на територията на община Кочериново, приета от Общински съвет – Кочериново.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

            Чл.10. За осигуряване на задължителното предучилищно образование в общинските училища, родителите подават заявление до директора на учебното заведение. Към заявлението се прилагат копие на акт за раждане и здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

             Чл.11. Приемът на документи се извършва от директора на детската градина/училището или от упълномощено от него лице, което проверява документите, сверява данните и завежда подаденото заявление във входящия регистър с пореден номер.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
РАЗДЕЛ ІІІ    ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
              Чл.12. Децата се отписват от детските градини и подготвителните групи в общинските училища:
              1. при изразено желание от родител;
              2. при постъпване в друга детска градина/училище или в друго училище с организирано задължително предучилищно обучение; 2. при постъпване в първи клас (за детските градини);
             3. на 01 септември в годината, когато детето навършва 3 – годишна възраст, или по желание на родителите преди този срок (за яслените групи).
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
           
Чл.13.Въз основа на писмено заявление за отписване, подадено от родител, директорът на детската градина издава служебна бележка за платените такси.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
          
Чл.14.(1)Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място.
                     (2) При преместване на дете от подготвителна група, директорът на детската градина/училището издава Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

                    Чл.15.Детската градина или училището издава удостоверение за завършено задължително предучилищно образование за децата от подготвителните възрастови групи при завършване на предучилищното образование.Удостоверението се издава в срок до 31 май на съответната учебна година. Детето може да посещава детската градина и след тази дата, но не по-късно от 14 септември при условията на чл.2 от Наредбата за определянето и администрирането  на местни такси и цени на услуги  на територията на община Кочериново.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
РАЗДЕЛ ІV ВРЕМЕННОТО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
                   Чл.16. Директорът на детската градина организира срещи и съгласува с родителите временното преустановяване на приема на деца в детската градина през учебната година, включваща учебно време в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година и неучебно време от 01 юни до 14 септември.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
                Чл.17.(1) В 10-дневен срок от приключване на учебното време, родителите уведомяват директора на детската градина за посещаемостта на децата през неучебното време.
                 (2) В срок до 20 юни, директорите на общинските детски градини изпращат в Община Кочериново информация за посещаемостта  на децата   в  детската градина през неучебното време.
                 (3) В срок до 30 юни  Община Кочериново изготвя график за работа на детските градини през неучебното време, който се утвърждава от кмета на Община Кочериново. Графикът се публикува на електронната страница на общината.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
            
 Чл.18. При отписване/преместване на дете, родителите заплащат всички дължими такси в детската градина.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

               Чл.19. При записване на дете в друга детска градина, родителите представят служебна бележка за платените такси в детската градина, от която се премества детето.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
                § 1. Наредбата се издава на основание чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016г., издадена от министъра на образованието и науката) и влиза в сила  от 01.08.2016 г.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

                 § 2. Контрол по спазване на наредбата се осъществява от Зам. Кмет на община Кочериново  - образование ,култура ,социални дейност в Община Кочериново.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Вх. №……..........………

ДО ДИРЕКТОРА

НА …………………………........................ ………………………………………… (наименование на детската градина)

З А Я В Л Е Н И Е

за прием в общинска детска градина на територията на община Кочериново

І. ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ От: (трите имена)………………………………………………

Адрес (постоянен адрес на заявителя по лична карта) град/село………………………………….община……………………………….. ул.………………………………………………………………….. №……………

ІІ. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО: ТРИТЕ ИМЕНА: ……………………………….... ……………………………….... ……………………………….... ЕГН ЛНЧ

ІІІ. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ МАЙКА: (трите имена) ………………………………… ЕГН: Место- работа, Длъжност , Телефон , E-mail: ……………………………………….

БАЩА(трите имена) ………………………………….……………………………………… ЕГН: ЕГН: Место- работа, Длъжност, Телефон , E-mail:………………………………….

ІV.ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ: 1. Запознат/а съм с изискванията за прием в детското заведение и желая детето ми да бъде записано в детска градина: ………………………………………………………………...гр./с……………….................... (наименование на детската градина)

2. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

3. За намаляване размера на таксата за ползване на детска градина съгласно разпоредбите на чл.21, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, и цени на услуги на територията на община Кочериново, приета от Общински съвет – Кочериново., прилагам следните допълнителни документи: …………

ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Протоколист: Председател на ОбС:

Наталия Чамишка Калин Везенков

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 2  и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 346, ал. 2 и във връзка с чл. 346, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование

Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 128

Общински съвет – гр. Кочериново приема на второ четене „Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в община Кочериново”, както следва:

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

       Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистъра по чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование и обстоятелствата, които подлежат на вписване.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

       Чл.2. На вписване в  регистъра по ал.1 подлежат всички общински детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на община Кочериново.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

         Чл.3. Публичният регистър се създава и се поддържа от Общинска администрация град Кочериново  на електронен носител и хартиен носител.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

         Чл.4.(1) Длъжностно лице ,определено със заповед на   кмета на Община Кочериново извършва служебно вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистъра по чл.3.
              (2) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
 1. Име на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие;
 2. Заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване;
 3. Име на директора;
 4. Адрес;
 5. Телефон, интернет страница, e-mail:
 7. Наличие на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в детската градина;
 8. Дейност на центровете за подкрепа на личностното развитие (съгласно разпоредбите на чл.49, ал.1 от ЗПУО).
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

         Чл.5. При всяка промяна в обстоятелствата по чл.4, ал.2,  в 14-дневен срок, оправомощеното от кмета на общината длъжностно лице отразява промените в регистъра.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

         Чл.6. (1) Промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, която не е основание за заличаване, подлежи на отбелязване.
               (2) При заличаване в регистъра се отбелязват основанието и датата на заличаването.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        § 1. Наредбата се издава на основание чл.346, ал.2, във връзка с чл.346, ал.1, от Закона за предучилищното и училищното образование.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
 
        § 2. Данните по чл.4, ал.2 от настоящата наредба са публични .  Община Кочериново осигурява достъп до данните ,чрез публикуването им на електронната страница на общината.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 026049 /нула двадесет и шест нула четиридесет и девет/ и имот № 026083 /нула двадесет и шест нула осемдесет и три/ по КВС на землището на с. Пороминово, местност „Лаго”, от „Нива” и „Пясъци” в „За индивидуално вилно строителство”

На основание чл. 21, ал 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чмл. 110 от ЗУТ,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 129

1.Отменя Решение № 59 от Протокол № 7 от 09.05.2016 г. на ОбС – Кочериново.
2. ОбС гр. Кочериново дава разрешение за Изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ № 026049 с площ 0.647 дка и ПИ № 026083 площ 9.500 дка по КВС на землището на с. Пороминово, местност „Лаго”, от „Нива” и „Пясъци” в „За индивидуално вилно строителство” с достъп от Път IV клас № 000084 на Община Кочериново, парцеларен план /ПП/ за ел. захранване – въздушен ел.провод през следните имоти: от регулацията на с. Пороминово през ПИ 032090 – храсти, общинска собственост, ПИ 024025 – полски път, общинска собственост, ПИ 000190 – пясъци, общинска собственост и ПИ 000017, река Рилска, държавна собственост, схема за техническата инфраструктура /ВиК/ - собствен водоизточник и водоплътна изгребна яма в имот № 026083 и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ. При промяна предназначението всички брегоукрепителни мерки на имота същевременно да бъдат извършени за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа/


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП – ПЗ за имот № 148109 /сто четиридесет и осем сто и девет/ с площ 20.214 дка по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Дабравата”, за изграждане на обект „Селскостопански сгради за отглеждане на животни” без промяна на предназначението на земеделската земя по Наредба № 19 от 25.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а,  ал. 5, ал. 7, чл. 124б , чл 125, чл. 12 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ , чл. 108 , чл. 109  и чл. 110  от ЗУТ
Чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 4 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителството в земеделските земи без промяна на предназначението им и Становище изх. № ПО-01-3995/27.10.2016г. на ОД „Земеделие” – Кюстендил по чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № 19 от 25.10.2012г.,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 130

1. Отменя Решение № 49 от Протокол № 6 от 27.04.2016г. на ОбС-Кочериново.
2. ОбС гр. Кочериново дава разрешение за  Изработване на ПУП–ПЗ за имот № 148109 /сто четиридесет и осем сто и девет/ с площ 20.214 дка по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „Дабравата”, за изграждане на обект „ Селскостопански сгради за отглеждане на животни” при условията на Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителството в земеделските земи без промяна на предназначението им.
Изработване на парцеларен план /ПП/ и схема за ел.захранване – подземен ел.провод през следните имоти: улица с о.т.21 и о.т.22 по парцеларния план на стопанския двор на гр.Кочериново, общинска собственост, 000349 – полски път, общинска собственост, 000445 – полски път, общинска собственост, парцеларен план /ПП/ и схема за канализация и довеждащ водопровод през следните имоти: улица с о.т.21 и о.т.22 по парцеларния план на стопанския двор на гр.Кочериново, общинска собственост, 000349 – полски път, общинска собственост, 000445 – полски път, общинска собственост и  одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ. Изграждането на техническите комуникации за имота, в случай че се изграждат такива е за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 ноември 2016 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 131

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
  
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска  100 лева еднократна помощ на Валентина Чудомирова Димитрова
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 300 лева еднократна помощ на Стефка Ангелова Гюрова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Последно променен на Неделя, 13 Ноември 2016 19:55

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново