www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 03.06.2016 г с Протокол № 8

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 03.06.2016 г с Протокол № 8

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юни 2016 година

Относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил.      

На основание чл. 17, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 79 от Административно – процесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, §1 на ПЗР на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 62

Отменя изречение първо от Параграф1 на Преходни и заключителни разпоредби на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил и на негово място приема ново изречение първо от Параграф 1 на Преходни и заключителни разпоредби на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил със следния текст:
„Настоящият Правилник може да се променя от Общинския съвет по предложение на всеки един общински съветник.”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юни 2016 година

Относно: Продажба на недвижим имот с площ 16.00 кв.м. /шестнадесет кв.м./, придаваем към УПИ VII-1238, кв. 40, представляващ 16/522 ид. ч. от същия имот по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 2007 от 28.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1, т.1 от НПУРОИ и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 17 от Протокол № 3 от 29.02.2016г. от заседание на Общински съвет гр.Кочериново, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 63

ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот с площ 16.00 кв.м. /шестнадесет кв.м/, придаваем към УПИ VII-1238, кв.40, представляващ 16/522 ид. ч. от същия имот по плана на гр.Кочериново, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 2007 от 28.03.2016г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 632 лв /шестстотин тридесет и два лева/.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобствеността на 16/522 ид. ч. от УПИ VII-1238, кв.40, чрез продажба на частта на Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 8 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, В. Вонидова, Б. Йосифов, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа: Д. Миланова, Р. Янакиев, И. Илиев/


 


Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юни 2016 година

Относно: Продажба на недвижим имот с площ 200.00 кв. м. /двеста кв. м./, придаваем към УПИ VI-383,81, кв.7, представляващ 200/478 ид. ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 2008 от 28.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1, т.1 от НПУРОИ и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 11 от Протокол № 2 от 05.02.2016г. от заседание на Общински съвет гр.Кочериново,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 64

ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот с площ 200.00 кв.м. /двеста кв.м/, придаваем към УПИ VI-383,81, кв.7, представляващ 200/478 ид. ч. от същия имот по плана на с.Пороминово, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 2008 от 28.03.2016г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 7068 лв /седем хиляди шестдесет и осем лева/.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобствеността на 200/478 ид. ч. от УПИ VI-383,81, кв.7, чрез продажба на частта на Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 8 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, В. Вонидова, Б. Йосифов, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа: Д. Миланова, Р. Янакиев, И. Илиев/


 


Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юни 2016 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение, находящо се на партера на административната сграда на община Кочериново с площ от 35.80 кв.м., намиращо се в парцел УПИ I – 1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 65

1.ОбС -  гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ от 35.80 кв. м., намиращо се в Административната сграда на община Кочериново, партер, имот № 1272, парцел I, кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващо публична общинска собственост съгласно АОС № 60/14.03.2000 г., което да се отдаде за срок от 10 /десет/ години чрез публичен търг за фризьорски салон.
2.ОбС - гр. Кочериново определя начална тръжна цена съгласно т. II /за услуги/ от Решение № 55 от 03.04.2015 г. на ОбС гр. Кочериново и Заповед на Кмета № РД-01-05-246/19.05.2015 г. за определяне на базисни наемни цени за един месец в лева без ДДС, както следва:
Основно помещение – 35.80 кв.м. – 53.70 лв. без ДДС
3.Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от Наемателя.
4.В Договора на Наемателя да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена.
5.ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаното в т. 1 помещение чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: И. Илиев/Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юни 2016 година

Относно: Процедура по предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – частна /публична/ общинска собственост, състояща се от 5 /пет/ броя помещения за осъществяване дейността на Агенцията за социално подпомагане с обща площ от 77.60 кв.м., находящи се на втория етаж на административната сграда на община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал. 8 от НПУРОИ, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 66

Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие описаният недвижим имот /5 бр./ броя помещения  съгласно заснета Схема на стаи с номера 1, 2, 3, 9 и 11 с    обща площ от 77.60 кв.м. да бъдат  предоставени за безвъзмездно управление на АСП, за нуждите на Дирекция” Социално подпомагане” – Бобошево, ИРМ – Кочериново, за срок от 10 /десет/ години.
ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура за безвъзмездно право на управление  на описаните  в т.1 помещения и сключване на договор.
По искане на Изпълнителният Директор на АСП -  София г-н Ивайло Иванов до приключване на процедурата за подписване на новият Договор, ще си действува старият такъв с  № ФСО01-64/01.07.2011 година, чието продължение е до 01.07.2021 година.
Разходите за текущ ремонт и консумативи са за сметка на наемателя.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юни 2016 година

Относно: Създаване на временна комисия, която в срок до следващото редовно заседание на Общински съвет Кочериново, да изготви необходимите изменения на действащата Наредбата за определянето и адмнистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, във връзка с Протест от Районна прокуратура – Дупница вх. № РД-01-13-16/25.03.2016 г. до Административен съд Кюстендил.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, и чл. 79 от АПК,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 67

ОбС Кочериново създава временна комисия, която в срок до следващото редовно заседание на Общински съвет Кочериново, да изготви необходимите изменения на действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, във връзка с Протест от Районна прокуратура – Дупница вх. № РД-01-13-16/25.03.2016 г. до Административен съд – Кюстендил. Комисията да бъде в състав от трима общински съветници, както следва:
Председател: Василка Стоименова Вонидова
Членове: Георги Благовестов Бучински
Георги Цветанов Ценев
Комисията да бъде със срок на действие до края на редовното заседание на Общински съвет Кочериново, в което ще се гласува предложението й.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


 


Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юни 2016 година

Относно: Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

На основание чл. 21,ал. 1, т. 1 и т.23  от ЗМСМА, във връзка с §1а, т.2 от Допълнителните разпоредби от Закона за движение по пътищата Общински съвет гр. Кочериново,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 68

Актуализира състава  на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата в състав:
Председател: Васил Стамболийски – зам. кмет на община Кочериново
Секретар: Стефан Стоянов – специалист Кадастър и регулация при община Кочериново
Членове:
Георги Бучински - общински съветник, председател на комисията по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности към Общинския съвет.
Данаил Ингилизов – Инспектор при РУП гр. Рила
Румен Рафаилов – представител на Областно пътно управление Кюстендил
Надя Коюмджийска – Директор на СОУ “Хр. Ботев” гр. Кочериново

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юни 2016 година

Относно: Актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност

На основание чл. 21,ал. 1, т. 1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 69

Актуализира състава  на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, както следва:
Председател: Васил Стамболийски – зам. кмет на община Кочериново
Секретар: Надя Димитрова – Младши специалист в община Кочериново
Членове:
Георги Ценев - общински съветник, председател на комисията по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм към Общинския съвет.
Гл. инспектор Иван Кавлачки – Началник на РУП гр. Рила
Гл. инспектор Стефан Тахтаджийски – Началник РС „ ПБЗН” гр. Рила
Гергана Петрова Бицова – Секретар на читалище “ Пробуда” – гр. Кочериново

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юни 2016 година

Относно: Молби на граждани.
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 70

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,,
ОбС – Кочериново  отпуска 47 лева еднократна помощ на Виолета Будинова Райнова.
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Огнян Васев Кирилов

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново