Решения на ОбС Кочериново от 29.12.2015 г.

Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 декември 2015 година

Относно: Актуализация на инвестиционна програма на община  Кочериново  за 2015 година.

На основание  чл.21,ал.1,т.6 , чл.27,ал.2 и 4 и чл.52 , ал.1 от ЗМСМА, както и във връзка с чл.124,ал.3 от ЗПФ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 14

1.ОбС – гр.Кочериново актуализира инвестиционна програма на община  Кочериново за 2015 година съгласно Приложение №1.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Календерска, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г. Бучински, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: С. Христов/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 декември 2015 година

Относно: Ползване на отпуск от Председателя на Общински съвет Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново, област Кюстендил и чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 15

ОбС Кочериново разрешава на Председателя на Общински съвет Кочериново, да ползва 5 /пет/ работни дни от полагащия му се за 2015 г. платен отпуск за времето от 18.01.2016 г. до 22.01.2016 г. включително. За времето на отпуска Председателя на ОбС Кочериново ще бъде заместван от Георги Благовестов Бучински – Зам. председател на ОбС Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас /