Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 29.02.2016 г с Протокол № 3

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 29.02.2016 г с Протокол № 3

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 февруари 2016 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 115037 /сто и петнадесет нула тридесет и седем/ по КВС на землището на с. Бараково, местност „Чалтиците”, от „Ливада” за „Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска продукция и селскостопанска техника” 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 16

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на имот № 115037 в землището на с. Бараково, местност „Чалтиците”, от „Ливада” за „Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника” и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа/Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 февруари 2016 година

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 16,00 кв.м. /шестнадесет кв.м./, придаваем към УПИ VII-1238, кв. 40, представляващ 16/522 ид.ч. от същия имот, по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново, съгласно влязла в сила заповед за одобряване на кадастрален и регулационен план на гр. Кочериново, общ. Кочериново.

На основание чл.6 ал.1 и ал. 3 от ЗОС,чл. 9, ал. 2 и 4 от НПУРОИ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 17

1.Обявява за частна общинска собственост имот с площ 16,00 кв. м. /шестнадесет кв.м./, придаващ се по регулация към УПИ VII-1238, кв. 40 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, представляващ 16/522 ид.ч. от същия имот, от улица с о.т. №47 и 48, съгласно Заповед № 147/29.12.1987 г. поради това, че е престанал да има предназначение на публична общинска собственост.
2.Възлага на Кмета на община Кочериново изготвяне на акт за частна общинска собственост на посочения в т. 1 имот.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 февруари 2016 година

Относно: Заповед № РД-30-40/15.02.2016 г. на Областен управител на Област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане в Общински съвет – Кочериново, като незаконосъобразно Решение № 1/28.01.2016 г., прието на проведено на 28.01.2016 г., заседание на Общински съвет – Кочериново.

На основание чл. 45, ал. 4, 6, 7 и 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 18

1.Общински съвет – Кочериново отменя, като незаконосъобразно, Решение № 1/28.01.2016 г., от Протокол № 1 на Общински съвет – Кочериново поради противоречието му с императивните разпоредби на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, като по отношение на т. 1.43. и противоречие с чл. 62 от АПК.
2.В съответствие с мотивите на Заповед № РД-30-40/15.02.2016 г. на Областен управител на Област Кюстендил, вх. № РД-01-02-19/16.02.2016 г., Временната комисия да изработи докладна, която в законоустановените срокове да бъде публикувана на сайта на Община Кочериново за обществено обсъждане.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 февруари 2016 година

Относно: Приемане на план на община Кочериново за противодействие на тероризма.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 19

Общински съвет – гр. Кочериново, приема План за противодействие на тероризма в община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 февруари 2016 година

Относно: Ползване на отпуск от Председателя на Общински съвет – Кочериново.

На основание чл.26, ал.2 и ал. 3, т. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 20

Общински съвет – гр. Кочериново, разрешава на Председателя на Общински съвет Кочериново, да ползва 5 дни от полагащия му се за 2016 г. платен отпуск за времето от 14.03.2016 г. до 18.03.2016 г. включително. За периода на отпуска същият ще бъде заместван от Зам.председателя на Общински съвет Кочериново, Георги Благовестов Бучински.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/