www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС от извънредно заседание на 28.01.2016

  • ПДФ

Решения на ОбС от извънредно заседание на 28.01.2016

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 януари 2016 година

Относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново, област Кюстендил.

На основание  чл.17, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, §1 от ПЗР на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 1

1.ОбС реши – Приема предложените изменения на действащият Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, Община Кочериново, както следва:
1.1 В Чл.2 след израза „действащото законодателство“ се добавя изразът  „Европейската харта за местно самоуправление“
Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас

  1.2  В чл.5 думата „петък“ се заменя с думата „понеделник“
Със „ЗА” няма, „ПРОТИВ” 11 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма – не се приема

    1.3 Добавя се нов член 5а, който гласи: В своята дейност Общинският съвет спазва следните принципи: законност, колегиалност, демократичност, самостоятелност по отношение на други органи при вземане на решения, гарантиране и закрила на интересите  на населението на Община Кочериново, публичност и и гражданска отговорност и почтеност.
    Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.4  В чл.6, ал.1 се създава ново изречение трето със следният текст: „Под председателството на най- възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.5 В чл.6, ал.2 се създава ново изречение второ със следният текст: Клетвените листове  се съхраняват в архива на общинския съвет.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.6 Към чл.6 се създава нова алинея 3 със следния текст:Когато общински съветник или кмет e възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.7 В чл.7, ал. 1 отпада текстът „на ротационен принцип, като ротацията на председателя на общинския съвет се извършва на всеки 6(шест) месеца. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.“
Със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас

1.8 Текстът на чл.7,  ал/2/  се заменя с нов текст, който гласи:
 Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

           1.9. Към чл.7 се добавя нова ал. /3/ със следния текст: „За произвеждането на тайно гласуване за избор на Председател на общинския съвет се избира комисия от 3 души, която утвърждава образец на  плик и бюлетина за провеждане на избора, в която са записани по азбучен ред имената на издигнатите кандидати, като срещу всяко от тях има квадратче, в което се отбелязва избраният кандидат.“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.10. Към чл.7 се добавя нова ал. /4/ със следния текст:
         Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с отбелязване в квадратчето на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

     1.11. Към чл.7 се добавя нова ал. /5/ със следния текст:
    Гласът е действителен, ако в плика е намерена бюлетина с отбелязване само на 1 кандидат в квадратчето срещу името, със син химикал и знак „Х” или „V”.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

   1.12. Към чл.7 се добавя нова ал. /6/ със следния текст:
Недействителни са бюлетините, когато:
    1. са намерени в избирателната кутия без плик;
    2. в избирателния плик е поставена бюлетина без отбелязано име или с отбелязване на повече от едно име;
    3. върху тях са дописани думи и знаци, непозволяващи да се уточни избрания кандидат;
    4. не са по установения образец.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.13. Към чл.7 се добавя нова ал. /7/ със следния текст:
За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
Със ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

         1 .14. Към чл.7 се добавя нова ал. /8/ със следния текст:
  Ако при първото гласуване нито един от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря ,като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
Със ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.15. Добавя се нов чл.7а със следния текст:
Чл.7а /1/ Председателят на общинския съвет може да бъде предсрочно освободен:
    1. при подаване на оставка;
    2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца;
    3. при смърт;
    4. при поставяне под запрещение;
    5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 прекратяването на пълномощията се извършва, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет, а по т. 3, т. 4 и т. 5 от момента на настъпване на събитието.
    (3) В случаите по ал. 1, т. 2, решението на общинския съвет се взема по реда за избор на председател на съвета.
    (4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на съвета, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание. В случаите по ал. 1, т. 3 и т. 4 нов избор се провежда на първото заседание след настъпване на някое от събитията.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.16 Към чл.8 се добавя нова ал.3 със следния текст:
/3/ Заместник- председателят  може да бъде предсрочно освободен  по реда на чл. 7а, ал. 1, по реда на чл.7а, ал.2.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

В чл. 8, ал. 1 отпада думата „група”.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.17 Отпадат текстовете на чл.8а
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.18 В чл.10, алинея единствена се правят следните допълнения:
-към т.1 след думата „единица“ се добавя следният текст: „ в следните направления:  общинска собственост;   данъци и такси;   общинска администрация;  здравеопазване;  образование;  култура;  социални услуги;  благоустрояване и комунални дейности;  спорт, отдих и туризъм;  безопасност на движението;  опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Кочериново“.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

- добавят се нови т.7 и т.8 със следните текстове:
7. Общинският съвет изпълнява и други функции и задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не представляват изпълнителна дейност
8. В изпълнение на своите функции Общинският съвет приема правилници, наредби,  инструкции, решения, декларации и обръщения.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.19. В Чл.11.  т.7   след думата „правилник“ се добавя следният текст:
 „ в това число и за присъствието на членовете на Общинския съвет в работата на комисиите и заседанията на Общинския съвет.“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

    1.20. В Чл.13  /1/ се добавя ново второ изречение със следния текст:
„Той може да ползва законоустановения платен годишен отпуск, за което е длъжен да уведоми предварително общинският съвет.“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.21. В Чл.13а се правят следните изменения:
    - досегашната ал.2 става ал.3
    новата алинея 2 е със следния текст:
- /2/ Заместник – председателят може да свиква заседание на общинския съвет при предсрочно прекратяване на правомощията на председателя.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.22 Към текста на Чл.15  /2/ след думата „комисии“ се добавя изразът
„ по предложение на общински съветник“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.23 Към текста на Чл.18. /2/ след думата  „гласуване“ се добавя изразът
 „ по предложение на общински съветник“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.24 В текста на чл.19 се правят следните промени:
- към текста на ал. 2  се добавя ново, второ изречение със следния текст: „Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник, като всеки общински съветник може да напусне групата в която членува с писмено заявление до нейния ръководител и председателя на общинския съвет.“


- добавят се нови ал.5 и ал.6 със следните текстове:         
/5/ Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете й, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
 /6/ Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.25  В Чл.20.  се правят следните изменения и допълнения
- /1/    текстът 7.11.2011 г.  се заменя с „ деня на полагане на клетва"
- досегашната ал.1 става ал.2 и се допълва с второ изречение, което гласи:
„Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници, като за участието си в работата в съответната комисия, ОбС може да приеме решение за получаване на допълнително възнаграждение, чиито размер ОбС определи по реда на горното изречение.“
    - досегашната ал.2 става ал.3 , като се правят следните допълнения:
Преди думата „заседание“ се допълва думата „редовно“
След Обс се допълва изразът „отсъстващият общински съветник“
Ал.3 става ал.4
Ал. 4 става ал.5
Ал.5 става ал. 6
         Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.26    В Чл. 22,  /3/ , т.8 след думата „всички“ се добавя изразът:
„проекти на актове, когато закона изисква това и“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

     1.27    Към Чл.26 се добавят нови ал.2, ал.3, ал.4, ал. 5, ал.6, ал.7, ал.8  със следните текстове:
/2/ Общинският съвет провежда редовните си заседания в деня, часа и за време, определени в чл.5 от този правилник.
/3/ Общинският съвет е длъжен да проведе заседание поне веднъж на два месеца.
/4/ Заседанията на общинския съвет са открити и  по решение на общинския съвет могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване директно по електронните медии.
/5/ По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
    /6/ Предложение за закрито заседание могат да правят общински съветник или кметът на общината. Решение за закрито заседание се взима с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите общински съветници.
    /7/ Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.
/8/ Решенията, взети на закрито заседание,  се обявяват публично.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.28  Чл.27. /1/ се изменя така:
Общинските съветници се известяват по телефона  /мобилна връзка или имейл/ не по-късно от 7 дни преди провеждането на редовно заседанието на Общинския съвет за деня, часа и мястото на провеждането му. Проектът за дневен ред за редовно заседание на Общинския съвет трябва да е изготвен най- малко 7 дни преди датата на заседанието, а материалите за заседанието не по-късно от 5 дни преди заседанието. Всеки общински съветник е длъжен да получи материалите си  за съответното заседание не по-късно от  3 дни преди предстоящото заседание  от канцеларията / техническия сътрудник/ на ОбС. По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня, предхождащ деня на провеждане на съответното заседание .
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.29 В член 27 се правят следните допълнения:
           - към ал. 3 се добавя ново, второ изречение със следния текст:
Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет, прието с обикновено мнозинство.
Ал. 4 се допълва след края си с израза „и не повече от 3 минути за едно изказване.“
Добавя се нова ал.5 със следния текст:
 „Председателят разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея, постъпили до края на работният ден, предхождащ деня на провеждане на заседанието, и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.30 Добавя се нов   чл. 27а със следните текстове:
Чл.27а  /1/ При натрупване на голям брой материали и докладни записки за разглеждане или необходимост от вземане на решение в определен срок, председателят на Общински съвет може да свика извънредно заседание извън определеният в чл.5 график. Заседанието се провежда в работен ден, след 17.30 ч.
/2/.Общинските съветници се известяват по телефона  /мобилна връзка/ не по-късно от 3 дни преди провеждането на извънредно заседание на Общинския съвет за деня, часа и мястото на провеждането му. Всеки общински съветник може да получи материалите си  не по-късно от  деня, предхождащ предстоящото извънредно заседание  от канцеларията / техническия сътрудник/ на ОбС.
            /3/.Точките по проекта за дневен ред за извънредното заседание трябва да бъдат конкретно формулирани.
           /4/.Устни предложения по дневния ред на извънредното заседание могат да се правят при обсъждането му само  ако се отнасят за отпадане на точки или включване на спешно възникнали и нетърпящи отлагане въпроси, невключени в дневния ред на извънредното заседание.
           /5/. Уведомяването за датата на заседанието на кметове, кметски наместници и служителят, подпомагащ работата на ОбС, се извършва от председателя на Общински съвет или техническия сътрудник по начина, както за редовно заседание, не по-късно от 3 дни от датата, предхождаща провеждането на извънредното заседание.
           /6/. За извънредните заседания важат всички разпоредби на настоящият правилник, които не противоречат на разпоредбите на настоящият чл.27а.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.31     Към Чл.28  се правят следните изменения и допълнения:
- към текста на /1/се добавя ново, второ изречение със седния текст:
 При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник- председателя на съвета, а в случай и на отсъствие на последния от избран от членовете на съвета общински съветник.
    - ал.1 става ал.2
    -ал.2 става ал.3
         - добавят се нови алинеи 4,5,6 със следните текстове:
/4/./нова/По всяко време в процеса на провеждане на заседанието по искане на общински съветник за проверка на кворума, председателстващият заседанието е длъжен да извърши проверка на кворума.
          /5/./нова/Проверката на кворума се извършва чрез поименно прочитане на имената на общинските съветници от председателстващият заседанието.
        /6/. (нова)Председателят прекъсва временно заседанието, когато в залата няма необходимия кворум. Ако до 30 мин. не се събере необходимият кворум, председателят прекратява заседанието.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

          1.32 От Чл.29 отпадат текстовете на ал.3 и ал.4
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

           1.33 Към Чл.30. се добавя нова алинея 3 със следния текст:
/3/ По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

           1.34     В Чл.32. /1/ изразът „има право на изказване до 3 минути“ се заменя с израза  може да се изказва по един път по точка от дневния ред, като продължителността на изказването не може да превишава три минути, освен ако Общинския съвет не реши друго.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.35 В Чл.33 се правят следните промени:
- в /2/ след думата „репликата“ се добавя изразът  „е кратко възражение по същество на приключило изказване“
          - в /5/ след думата /дуплика/ изразът „по една минута“   се заменя с израза „която не може да трае повече от една минута“.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

          1.36  В Чл.34 /2/ след думата  „съветници“  се добавя изразът  „които при обсъждане на въпроса не са изразили становище“.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

          1.37 . Към Чл.36 се добавя второ изречение със следния текст: „Същият може да се изкаже в рамките на 2 минути.“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

           1.38 Към  Чл.37 се добавят нови алинеи 2, 3, 4 със следните текстове:
/2/ Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.
    /3/ Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.
    /4/ Изказванията на кмета на общината и кметовете на кметства не може да надвишава 3 минути, освен ако общинският съвет не реши друго.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

           1.39 Към текста на Чл.38 се правят следните изменения и допълнения:
            - В /3/ след думата „интерес“ се добавя следния текст:  след депозиране на писмено заявления за това в деловодството на общинския съвет до деня, предхождащ деня, в който се провежда съответното заседание. Питанията, изказванията, становищата и предложенията могат да бъдат с времетраене до три минути, освен ако общинският съвет не реши друго.
           - отпадат текстовете на съществуващите ал. 4 и ал.5
           - създават се нови алинеи 4, 5, 6 със следните текстове:
          /4/ Председателят разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея,  постъпили до края на работния ден, предхождащ деня на провеждане на заседанието, и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.  На питанията на гражданите се отговаря устно, а по решение на общинския съвет и в писмен вид. По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание. Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.
           /5/. Присъстващите на заседанието на общинския съвет са длъжни да спазват установения ред.
           /6/. Извън общинските съветници, останалите присъстващи на заседанието на общинския съвет, които смущават провеждането на заседания, явяват се в нетрезво състояние,нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от залата
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

           1.40 Текстът на Чл.41. се заменя със следния текст  „След като председателстващия установи, че няма повече желаещи да се изкажат по конкретният въпрос, обявява разискванията за приключили и се преминава към гласуване“ .
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

           1.41 Към текста на Чл.43се правят следните допълнения:
-/1/ се допълва с израза „като след преминаване към гласуване не се допускат изказвания.“
 - Преди текста на алинея /4/ се прибавя следния текст:
„Най-малко една десета от общия брой на съветниците могат да предложат тайно гласуване . Предложението се гласува без разисквания.“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.42 В Чл.44 се правят следните изменения:
- В /1/.се премахва думата „явно“
           - Текстът на /2/ се изменя така: Когато резултатът от гласуването бъде оспорен, то се повтаря. Резултатът от повторното гласуване  е окончателен /отпада думата „гласуването“/.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

         1.43 Към чл.45 се прибавя нова алинея със следния текст:
/5/ Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.44 Към Чл.46 се правят следните изменения и допълнения:
          - в  /6/ изразът „2 минути“    се заменя с „една минута“
Със„ЗА” няма „ПРОТИВ” 11 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма – не се приема

- В /7/, т.3 след думата „уточняване“  се допъла следния текст: „ на всеки от които питаният следва да отговори в рамките на 1 минута или пък приложи разпоредбите на горната т.2 от настоящата алинея 7“.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма   

1.45   В Чл.47 след израза Общинския съвет отпада  изразът „съвета не по-късно от деня, предхождащ заседанието на Общинския съвет“ и се заменя с текста „по искане на най-малко  една трета от членовете и  не по-късно от 2 дни преди деня на провеждане на заседанието й. По неотложни въпроси комисията може да бъде свикана и без спазване на формалностите, описани в предходното изречение, до деня, предхождащ заседанието на Общинския съвет. Уведомяването за заседанието на комисията може да бъде направено  и по телефон, включително мобилен, факс или електронна поща.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.46 Към текста на Чл.48 се добавя ново, второ, изречение със следния текст:
Присъствието на членовете на комисията в проведеното заседание на комисията се удостоверява  с присъствен лист, който в 3 дневен срок от провеждане на заседанието се представя на председателя на Общинския съвет.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
1.47 Отменя се текстът на чл.49. Създава се нов член със следния текст: Чл.49.      
 /1/ По предложение на председателя комисията  определя дневния ред и продължителността на заседанието си. При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от комисията, вносителят или негов представител могат да присъстват на заседанието. Председателят на комисията ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите.
/2/ Решенията на комисиите се вземат с обикновено мнозинство, повече от половината от общия брой на присъстващи членове на комисията, при явно гласуване.
/3/ За заседанията на комисиите се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.
/4/Комисиите  разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет.
/5/След окончателното приключване на заседанията на съответната комисия по съответните преписки,  разпределени й от  председателя на ОбС, съответната комисия до края на  деня, следващ деня,  в който окончателно са приключили заседанията по съответните преписки, представя на председателя на ОбС протокола от заседанията си с приетите Становища по разпределените и преписки.
/6/ Становища и други актове на съответната комисия следва да бъдат представени на председателя на общинския съвет не по късно от 5 дни преди провеждане на съответното заседание на общинския съвет.
/7/ При важни и неотложни за решаване въпроси срокът  по горната алинея 6 може да не бъде спазен.
/8/ Становището на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.48  След текста на Чл.50 се допълва следният текст:
На заседанията на комисиите по тяхно искане могат да присъстват привлечени служители на Община Кочериново. Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината  могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

    1.49 Текстът на член 52 се изменя така:
           -  /1/. Становището на комисията по разпределените й преписки се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на комисията или от определен от него член.
            -/2/. Думата „доклада“ се заменя с думата  „становището“
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

    1.50 В Чл.57 се правят следните изменения:
            - Текстът на ал. /2/  се изменя така: В предложението по ал.1, вносителят включва следните части:
- Мотиви за внасяне на предложението
    - Фактическо и правно основание
    - Очаквани последици от прилагането му
    - Проекто- решение.
  - прибавя се нова  /3/  със следния текст:  Предложението по ал.1 се внася в Общинския съвет, където се регистрира.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

1.51 В Чл.58. се правят следните изменения и допълнения:
-  /1/ думата „проектите“ се заменя с думата  „предложенията“
- добавя се нова ал. 3 със следния текст:    Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

          1.52 Текстът на Чл.60 се променя така:
 /1/.След приключване на обсъждането на предложените проекти за решения в комисиите председателят на съответната комисия представя на председателя на ОбС протокола от заседанията и мотивирано становище в срока определен в чл.49, ал.6 и 7 от този правилник, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Председателят на Общински  съвет включва точката в дневния ред на предстоящото заседание в случай, че е спазен срока за представяне на документи от съответната комисия определен в определен в чл.49, ал.6 и 7 от този правилник. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.
              /2/ Становището на съответната комисия се предоставя на общинските съветници  заедно с останалите материали за съответното заседание на ОбС в определените  в този правилник срокове за предоставяне на материали. При необходимост от приемане на неотложни решения материалите могат да бъдат представени и в деня на заседанието на ОбС, до откриването му.
              /3/ Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.
  /4/ Проектът за правилник, програма, наредба и инструкция се приема на две четения в рамките на различни заседания. С решение на ОбС, Проекти за изменение и допълнение на действащи правилници, програми, наредби ил инструкции могат да се приемат и с едно четене като проектът се гласува и приема текст по текст, и за всяка отделна разпоредба могат да се правят предложения за изменение и допълнение на проектите..
    - На първо четене проектът се обсъжда и гласува като цяло.
    - След приемането му на първото четене, проектът  се гласува и приема текст по текст, като за всяка отделна разпоредба могат да се правят предложения за изменение и допълнение на проектите.
    - При необходимост по решение на ОбС направените предложения на второ четене могат да бъдат върнати на Постоянните комисии, които да обсъждат допълнително постъпилите предложения за изменение на текстове от проекта за правилник, наредба или инструкция заедно с постъпилите писмени предложения и внасят допълнителен мотивиран доклад не по- късно от 7 дни от връщането на проекта.
    /5/ Проекти за изменение и допълнение на действащи правилници, програми, наредби или инструкции се приемат след решение на създадена комисията по актуализация на нормативните актове към общинския съвет, по реда за приемане на нов нормативен акт.
/6/Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред, без да са спазени сроковете за включването им в дневният ред, определени в този правилник.
             /7/.Ако комисията не разгледа в едномесечен срок определен материал,същият   се включва  в дневния ред на  първата сесия след изтичане на срока. По изключение Председателят на ОбС, може да включи в дневния ред на дадена сесия материали, без последните да се разпределяни на съответната комисия..
             /8/.Постоянните комисии следят за изпълнение на решенията,  взети по техни предложения.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

2.ОбС Реши - Допълва заглавието на действащият Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, Община Кочериново, като след думата Кочериново допълва следният  тескт: „и взаимодействието му с общинската администряция“.
Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенко
Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 януари 2016 година

Относно: Граници на райони, в които община Кочериново извършва сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци.

На основание чл. 21, ал.1,т.23от ЗМСМА, чл. 19, ал.З, т.1,т.2от ЗУО,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 2

НЕ ПРИЕ В границите на района, в който община Кочериново извършва сметосъбиране и сметоизвозване, да се включат населените места с. Фролош и с. Цървище.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 3 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Г. Бучински, „ПРОТИВ” 4 гласа: Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Д. Миланова, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 4 гласа: Н. Гълъбов, Р. Калайджийски,  В. Вонидова, С. Христов/

Последно променен на Понеделник, 06 Февруари 2017 19:20

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново