Решения на ОбС от заседание на 26.11.2015 г.

Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 26 ноември 2015 година

Относно: Поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране за изготвяне на проект за Общ устройствен план на община Кочериново.

На основание чл.21 ал.1 т.11 и чл 21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 от ЗУТ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 2

1.    Община Кочериново поема ангажимент за осигуряване на средства в размер на  28 560 лева  с предназначение: съфинансиране за изготвяне на проект за общ устройствен план /ОУП/  на община Кочериново и екологична оценка към него, съгласно  сключено споразумение за осигуряване на  финансова помощ с Министерство нa инвестиционното проектиране (понастоящем Министерство на регионалното развитие и благоустройството) за изготвяне на Проект за общ устройствен план на община Кочериново, сключено на 05.08.2014 г
2.    Средствата по т.1 представляващи 20% от общата сума 142 800 лева с ДДС- стойността на сключените от община Кочериново договори  за изработване на Общ устройствен план на община Кочериново и изготвяне на Екологична оценка на ОУП,    ще бъдат осигурени  в рамките на бюджета за 2016г

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/