www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС от заседание на 04.12.2015 г.

  • ПДФ

Решения на ОбС от заседание на 04.12.2015 г.

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015 година на община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл 27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 2 от ЗПФ /Закона за публичните финанси/ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 3

1.Утвърждава приемането на Отчета по бюджета за третото тримесечие на 2015 година по функции и дейности, както следва:
- По прихода – 2 364 248.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение 1 и Приложение 1.1 – Приходи Държавна Дейност и Приходи Местна Дейност
- По разхода – 2 364 248.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение № 2 – Разходи Държавна Дейност, Разходи Местна Дейност и Дофинансиране на държавни дейности.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Определяне на времетраене на работния ден и месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет гр. Кочериново.

На основание чл.26 ал.1 от ЗМСМА и чл. 12 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 4

Определя времетраене на работния ден на председателя на Общински съвет гр. Кочериново – 4 часа дневно от 13:00 до 17:00 часа, и месечно възнаграждение в размер на 42% от месечното възнаграждение на кмета на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Избор на заместник-председател на Общински съвет гр. Кочериново и определяне на месечното му възнаграждение.

На основание: чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 и чл.13а, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 5

Определя за заместник-председател на Общински съвет гр. Кочериново Георги Благовестов Бучински.
За работата си като заместник-председател на Общински съвет гр. Кочериново, избраният за заместник-председател на Общински съвет гр. Кочериново няма да получава допълнително възнаграждение.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Определяне на представител и заместник-представител на Общински съвет гр. Кочериново в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ по предложение на група съветници.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.27, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 6

1. Определя Калин Сотиров Везенков за представител от Общински съвет гр. Кочериново за мандат 2015 г. – 2019 г. в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България,
2. При невъзможност за участие на определения в т.1 представител в заседание на ОС на НСОРБ, той ще бъде заместен от Даниела Костадинова Миланова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Утвърждаване на поименния състав на Постоянните комисии.

На основание чл.21,ал.1,т.1, чл.48, ал.1 и ал.2, чл.27, ал.4 от ЗМСМА и чл.16 и чл.18 във връзка с чл.15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново, област Кюстендил,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 7

1.Утвърждава поименния състав на Постоянната Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми,
Председател - Василка Стоименова Вонидова,
Членове - Калин Сотиров Везенков и Райчо Николов Калайджийски.
2. Утвърждава поименния състав на Постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания,
Председател - Даниела Костадинова Миланова,
Членове - Румен Симеонов Янакиев и Николай Любомиров Гълъбов.
3. Утвърждава поименния състав на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности,
Председател - Георги Благовестов  Бучински,
Членове - Георги Цветанов Ценев и Василка Стоименова Вонидова.
4. Утвърждава поименния състав на Постоянната комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм,
Председател - Георги Цветанов Ценев,
Членове – Божидар Михайлов Йосифов и Райчо Николов Калайджийски.
5. Утвърждава поименния състав на Постоянната комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси,
Председател – Слави Драганов Христов,
Членове Николай Любомиров Гълъбов и Даниела Костадинова Миланова.
6. Утвърждава поименния състав на Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
Председател - Николай Любомиров Гълъбов,
Членове - Ивайло Димитров Илиев и Георги Благовестов  Бучински

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Приемането на Председателя на Общински съвет гр. Кочериново за член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОСРБ/

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.27, ал.5 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 8

С оглед приетия ротационен принцип за определяне на председател на Общински съвет гр.Кочериново, Общинския съвет  приема решение Председателя на Общински съвет гр.Кочериново да НЕ БЪДЕ член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Определяне на пълномощен представител на Община Кочериново и негов заместник в общото събрание на Асоциация общински гори /АОГ/

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.27, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от Устава на Асоциация общински гори предлагам, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 9

1. Определя за пълномощен представител на Община Кочериново за мандат 2015 г. – 2019 г. в общото събрание на Асоциация общински гори за мандат 2015 г. – 2019 г. Г-н Вангел Димитров Аврамов „Лесоинженер” в община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, „ПРОТИВ” 1 глас С. Христов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2016 г.

На основание чл.26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и подадени от Читалище „Пробуда-1919“ град Кочериново, Народно читалище „Възраждане – 2001 г.“ село Бараково, Читалище „Просвета“ село Пороминово и Народно читалище „Самообразование 1914“ село Стоб, предложения за дейността им за 2016 г., 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общински съвет – Кочериново приема годишна програма за развитието на читалищната дейност в Община Кочериново за 2016 г., съгласно предложения за дейността на читалищата, както следва:
1.Предложение за дейността на Читалище „Пробуда-1919“ град Кочериново за 2016 г.
2. Предложение за читалищната дейност през 2016 г. на Народно читалище „Възраждане – 2001 г.“ село Бараково.
3. Предложение за дейността на Читалище „Просвета“ село Пороминово за 2016 г.
4. Предложение за дейността на Читалище „Самообразование” село Стоб за 2016 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в община Кочериново.

На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.27, ал. 4 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 11

1. Общински съвет – гр. Кочериново одобрява обща численост и структурата на общинската администрация в община Кочериново за делегираните от държавата дейности съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2. Общински съвет – гр. Кочериново одобрява обща численост и структурата на служителите в Местни дейности – Приложение №3
3. Кметът на общината да утвърди необходимите промени в устройствения правилник на община Кочериново и съответната органограма съобразно одобрената численост и структура.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Създаване на временна комисия и определяне състава й, която в срок до 30 дни от днес да изготви Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, Община Кочериново или изготви необходимите изменения на действащия Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет с предложен състав.

На основание чл.21, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 17, чл. 18 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 12

Създава временна комисия, която в срок до 30 дни считано от днес да изготви Провилник за организацията и дейността на Общинския съвет, Община Кочериново или изготви необходимите изменения на действащия Правилник за организацията  и дейността на Общинския съвет. Комисията да се състои от петима общински съветници. Утвърждава следния състав на комисията, както следва:
Председател: Василка Вонидова
Членове: Георги Бучински, Георги Ценев, Божидар Йосифов, Даниела Миланова
   
Комисията да бъде със срок на действие до приемане на нов правилник или приемане на предложените от комисията изменения на действащия правилник.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 декември 2015 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 13

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 753 лева  еднократна помощ на Маргарита Иванова Гаврилова.
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева  еднократна помощ на Димитрина Стоичкова Грънчарова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново