www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново от 07.03.2016 г

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново от 07.03.2016 г.

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за разполагане на Кафе машина на партера на административната сграда на община Кочериново, намираща се в парцел УПИ I-1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново.   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 21

1.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на площ в размер на 1 кв.м. съгласно приложена Скица за разполагане на „Кафе машина”, находяща се на партера на административната сграда на община Кочериново, представляваща публична общинска собственост съгласно АОС № 60/14.03.2000 година.
2.ОбС – гр. Кочериново определя начална тръжна цена съгласно т. III /за търговска дейност, упражнявана в гр. Кочериново – 6.60 лв. за един квадратен метър без ДДС/ от Решение № 55 от 03.04.2015 г. на ОбС гр. Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново № РД-01-05-246/19.05.2015 г. за определяне на базисни наемни цени на един квадратен метър.
3. Поддържането на машината, както и разходите по ел. енергия и вода се заплащат от наемателя.
4. В Договора на Наемателя да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена.
5. Договорът за наем да бъде сключен за срок 5 години.
6. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура за отдаване под наем на описаната в т. 1 площ чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
 


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.

На основание чл.198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за водите, чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23  от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 22

1.Общински съвет – гр. Кочериново определя и упълномощава Васил Кирилов Стамболийски – заместник-кмет на община Кочериново, в качеството му на представител на Общината, да участва в общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, което ще се проведе на 07.03.2016 г. /или на съответната резервна дата при насрочване на такава/.
2. Г-н Васил Кирилов Стамболийски, в качеството му на представител на Общината, гласува по точките от дневния ред и заема позиция, както следва:
2.1. Регистрация на присъстващите на Общото събрание – да извърши регистрация на община Кочериново по установения ред.
2.2. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, за 2016 г. – гласува за приемане, отчитайки изискванията на Закона за водите и защита интересите на община Кочериново.
2.3. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2015 г. – гласува за приемане на отчета за изпълнение на бюджета.
2.4. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, за 2015 г. – гласува за приемане на Годишен финансов отчет.
2.5. Приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, за 2015 г. – гласува за приемане на отчет за дейността.
2.6. При разискване и разглеждане на други въпроси – гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Отчет за дейността на РУ гр. Рила през 2015 год.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 23

Общински съвет – Кочериново приема Отчет за дейността на РУ гр. Рила през 2015 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижими имоти, част от площ за озеленяване и част от улица, придаваеми по регулация към УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV по плана на кв. 87, гр. Кочериново, общ. Кочериново, съгласно влязла в сила Заповед № РД-01-05-381/30.07.2015 г. за изменение на ПУП, общ. Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 9, ал. 2 и 4 от НПУРОИ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 24

1.Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 110.00 кв.м. /сто и десет кв.м./, придаващ се по регулация към УПИ I, кв. 87 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, представляващ 110/777 кв. м. идеални части от УПИ I, кв. 87, от улица с о.т. 201 и 202 /нереализирано улично озеленяване/, съгласно Заповед № РД-01-05-381/30.07.2015 г. поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
2.Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 106.00 кв.м. /сто и шест кв.м./, придаващ се по регулация към УПИ II, кв. 87 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, представляващ 106/618 кв.м. идеални части от УПИ II, кв. 87, от улица с о.т. 201 и 202 /нереализирано улично озеленяване/, съгласно Заповед № РД-01-05-381/30.07.2015 г. поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
3.Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 76.00 кв.м. /седемдесет и шест кв.м./, придаващ се по регулация към УПИ III, кв. 87 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, представляващ 76/385 кв.м. идеални части от УПИ III, кв. 87, от улица с о.т. 201 и 202 /нереализирано улично озеленяване/, съгласно Заповед № РД-01-05-381/30.07.2015 г. поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
4. Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 85.00 кв.м. /осемдесет и пет кв.м./, придаващ се по регулация към УПИ IV, кв. 87 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, представляващ 85/385 кв.м. идеални части от УПИ IV, кв. 87, от улица с о.т. 201 и 202 /нереализирано улично озеленяване/, съгласно Заповед № РД-01-05-381/30.07.2015 г. поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
5. Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 96.00 кв.м. /деветдесет и шест кв.м./, придаващ се по регулация към УПИ IV, кв. 87 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, представляващ 96/385 кв.м. идеални части от УПИ IV, кв. 87, от площ за озеленяване, съгласно Заповед № РД-01-05-381/30.07.2015 г. поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
6. Възлага на Кмета на община Кочериново изготвянето на Актове за частна общинска собственост на посочените в т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 имоти.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Информация за дейността на РСПБЗН – Рила през 2015 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново.

На основание чл.21,ал.1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 25

1.Общински съвет – гр. Кочериново приема Информация за дейността на РСПБЗН – Рила през 2015 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение, находящо се на партера на административната сграда на община Кочериново с обща площ 51.80 кв.м., намиращо се в парцел УПИ I – 1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 26

1.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение, находящо се на партера на административната сграда на община Кочериново с обща площ 51.80 кв.м., включващо: /основно помещение – 27.70 кв.м.; складови помещения – 18.55 кв.м. и санитарно помещение – 5.55 кв. м./. Помещението се намира в имот пл. № 1272, парцел I, кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващо публична общинска собственост съгласно АОС № 60/14.03.2000 г. и се отдава за срок от 5 /пет/ години чрез публичен търг.
2.ОбС – гр. Кочериново определя начална тръжна цена съгласно т. III /за търговска дейност/ от Решение № 55 от 03.04.2015 г. на ОбС гр. Кочериново и Заповед на кмета № РД-01-05-246/19.05.2015 г. за определяне на базисни наемни цени и т. XIII от същото Решение – за помощни и складови помещения в размер на 50 % от определената наемна цена, както следва:
Основно помещение – 27.70 кв.м. – 182.82 лв. без ДДС
Помощно и складово помещение – 24.10 кв.м. – 79.53 лв. без ДДС или общо 262.35 лв./ двеста шестдесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС за наетото помещение на месец.
3. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
4. В Договора на Наемателя да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена.
5. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на  общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаното в т. 1 помещение чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение, находящо се на партера на жилищен блок в гр. Кочериново с обща площ 89.00 кв. м., намиращо се в УПИ I – 1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 20, ал. 1, 2, 3 и 4 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 1, 2 и 8 от ЗОС,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 27

1. ОбС – гр. Кочериново допълва Стратегия за управлението на общинската собственост 2016-2019 г. и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. в частта Приложение 1 – предоставяне под наем с обособено помещение /полезно помещение – 65 кв.м. и помощни помещения – 24 кв.м./ с обща площ 89.00 кв.м., намиращо се в УПИ I – 1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващ частна общинска собственост съгл. АОС № 28/20.05.1998 г.
2.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение /полезно помещение – 65 кв.м. и помощни помещения – 24 кв.м./ с обща площ 89.00 кв.м., намиращо се в УПИ I – 1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващ частна общинска собственост съгл. АОС № 28/20.05.1998 г. за срок от 5 /пет/ години чрез публичен търг.
3.ОбС – гр. Кочериново определя начална тръжна цена съгласно т. III /за търговска дейност/ от Решение № 55 от 03.04.2015 г. на ОбС гр. Кочериново и т. XIII от същото Решение /за помощни и складови помещения в размер на 50 % от определената наемна цена/ за определяне на базисни наемни цени, както и Заповед на Кмета № РД-01-05-246/19.05.2015 година, както следва:
Основно помещение – 65.00 кв.м. – 429.00 лв. без ДДС
Помощно и складово помещение – 24.00 кв.м. – 79.20 лв. без ДДС или общо 508.20 лв. без ДДС/ петстотин двадесет и осем лева и двадесет стотинки/ без ДДС за наетото помещение на месец.
4. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
5. В Договора на Наемателя да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена.
6. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на  общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаното в т. 2 помещение чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание параграф 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 28

ОбС-  гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ – гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
1.По писмо с Изх. № РД-05-210/12.02.2016 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Димитър Стоичков Денкин по скица-проект с № 013041 с площ от 6.861 дка, образувана от имоти с № 000030 и с № 013039 в землището на гр. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р. Янакиев/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Писмо на РУ гр. Рила във връзка с промяна и актуализация на Местната комисия за обществен ред и сигурност с цел сътрудничество, превенция, противодействие на престъпността на обществения ред и сигурност.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 29

Общински съвет – Кочериново приема за представител от страна на РУ гр. Рила  е определен – инсп. Мартин Клисурски.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Постъпила докладна записка от Кмета на община Кочериново – Иван Симеонов Минков за акуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност.

На основание чл.21, ал. 1, т.1, т. 23 от ЗМСМА,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 30

Общински съвет гр. Кочериново актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, като изменя Решение № 42 от Протокол № 4/07.03.2014 г., както следва:
Председател: Васил Кирилов Стамболийски – зам. кмет на община Кочериново.
Секретар: Надя Славчова Димитрова – младши специалст „Европроекти„ при община Кочериново
Членове:
Георги Цветанов Ценев – общински съветник, председател на комисията по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм към Общинския съвет.
Мартин Клисурски – Инспектор при РУП гр. Рила.
Гергана Петрова Бицова – Секретар на читалище „Пробуда„ – гр. Кочериново 

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Освобождаване от такса битови отпадъци на СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.

На основание чл.8, ал. 6 от ЗМДТ и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 31

1.Освобождава от такса битови отпадъци общински училища на територията на община Кочериново.
2.Средствата, предвидени за заплащане на такса битови отпадъци, да бъдат използвани за подобряване на материално-техническата база в училищата или за текущ ремонт. Задължава директорите на общински училища на територията на община Кочериново да представят справка в Общински съвет Кочериново за какво са изразходвани тези средства до 28.12. на календарната година.
3.Решението влиза в сила от 01.01.2016 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1  глас/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Определяне на пълномощията на кметските наместници.

На основание чл.46а, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 32

І. Общински съвет Кочериново определя следните пълномощия на кметските наместници в населени места на територията на община Кочериново.

1. притежават всички права, задължения и функции, които съгласно действащото законодателство са възложени на органите на изпълнителната власт на територията на населеното място;
2. организират провеждането на благоустройствени, комунални и др. мероприятия в населеното място;
3. изпълняват бюджета на общината в частта му за населеното място съгласно нормативните разпоредби;
4. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията  населеното място. Веднъж годишно до края на месец януари предоставят писмено в деловодството на общината необходимите данни относно състоянието на общинската собственост на територията на населеното място през предходната година  във връзка с изготвяне на отчети, програми, анализи и др.
5. приемат и предлагат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и след съгласуване с кмета на общината предприемат мерки за организиране охраната на полските имоти в населеното място;
6. осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица в населеното място и посредничат за извършването на такива от община Кочериново ;
7. осигуряват спазването на обществения ред, имат правомощията по чл.70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на територията на  населеното място до пристигане на полицейския орган;
8. организират и ръководят защитата на населението в населеното място при бедствия и аварии и други критични ситуации и събития, заплашващи здравето, живота и имуществото на населението в населеното място.
9. представляват  населеното място пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;         
10. свикват общо събрание на населението в  населеното място по установения ред;
11. извършват връчването на документи, изпратени от компетентен съд, прокуратура, община и други държавни органи съгласно изискванията на действащото законодателство;
12. длъжностни лица са съгласно Закона за гражданската регистрация, водят регистрите на населението  за гражданското състояние, издават удостоверения въз основа на тях и изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
13. организират и съдействат за изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място;
14. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии, касаещи  населеното място;
15. подпомагат събирането от населението  в населеното място на дължимите данъци и такси по Закона за местните данъци и такси;
16. дават становище при разпореждане с имоти или вещи, общинска собственост, намиращи се на територията или в землището на  населеното място;
17.изпълняват заповеди и дейности, възложени им от кмета на общината или съгласно правилника по чл.21,ал.3 от ЗМСМА съобразно конкретните особености на общината;
18. правят публичен отчет пред населението два пъти годишно;
19. отчитат се писмено за дейността си пред кмета на общината и пред общинския съвет в края на всяка календарна година;
20. участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място;
21. може да участват в различни комисии, създадени със заповед на кмета на общината при обсъждането или решаването на въпроси, отнасящи се до  населеното място;
22. оказват пълно съдействие на служителите от община Кочериново при установяване на административни нарушения в населеното място;
23. при напускане на работа или излизане в продължителен отпуск предават на заместващите ги служители /ако има такъв/ наличната документация и регистри, включително електронни, с приемо-предавателен протокол.
24. при необходимост от пътуване с цел осъществяване на преките си задължения получават разрешение за това от кмета на общината. Забранява се пътуване без получено разрешение.
25. отговарят за правилното съхраняване на повереното им имущество, офис оборудване, компютърна техника и периферия;
26. спазват Правилника за вътрешния трудов ред и разпоредбите на Кодекса на труда;
27. спазват етичните норми при изпълняване на задълженията си и поддържат приличен външния си вид;
28. познават и спазват вътрешната нормативна уредба на общинската администрация – етични норми, трудови правила, инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др. Познават и спазват нормативните изисквания относно недопускане и деклариране на конфликт на интереси.

ІІ. Общински съвет – Кочериново възлага на кмета на община Кочериново в качеството си на орган по назначаването и работодател, да разпише в длъжностната характеристика за длъжността „кметски наместник”, приетите по т. І пълномощия.

III. Общински съвет – Кочериново отменя свое Решение  № 142/06.07.2012 г. , считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Предложение от Надя Георгиева Коюмджийска – Директор на СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново с вх. № ОБ-02-15/22.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 33

Общински съвет – Кочериново отпуска еднократна парична помощ на ученици от 12 клас, както следва:
Драгомира Георгиева Дингилска – гр. Кочериново – отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 /двеста/ лева.
Кирка Тодорова Златараска – с. Бураново – отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 /двеста/ лева.
Мария Михалова Карашка – гр. Кочериново – отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 /двеста/ лева.
Виктория Георгиева Попева – с. Пороминово - отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 /двеста/ лева.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ”няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 март 2016 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 34

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Миглена Кирилова Китова.

2.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Елена Станимирова Димова.
3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 500 лева еднократна помощ на Ива Ботьова Иванова.

4.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Огнян Васев Кирилов

5.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 200 лева еднократна помощ на Красимира Кирилова Войнова.

6.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 300 лева еднократна помощ на Неофит Христов Воденичарски.

7.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Снежана Николова Тодорова.

8.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Спаска Димитрова Радкова.

9.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 200 лева еднократна помощ на Николина Ангелова Балабанова.

10.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 200 лева еднократна помощ на Стефан Филипов Илиев, гр. Кочериново.

11.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Васил Ивов Димитров.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново