www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения от заседание на ОбС на 05.02.2016 г.

  • ПДФ

Решения от заседание на ОбС на 05.02.2016 г.

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година


Относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново за периода 2016-2019 г. 

На основание чл.8 ал.8 от Закона за общинска собственост и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 3

1.Общински съвет – Кочериново приема „Стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново за периода 2016-2019 г.”
2.Общински съвет – Кочериново може да извършва промени и допълнения в приетата стратегия по предложение на Кмета на общината.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.

На основание чл.8 ал.9 от Закона за общинска собственост и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 4

1.Общински съвет – гр. Кочериново приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.
2.Общински съвет – гр. Кочериново може да извършва промени, допълнения и актуализации в приетата програма по предложение на Кмета на общината.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Изменение и допълване на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендилска.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК  , чл. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, чл. 8, ал.3,4 от ЗЗДет, чл.56 и 56а от Закона за здравето, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендилска както следва:
I. Чл. 5 се изменя както следва:    
(1) /изм./ Митинги, манифестации, събрания и други масови прояви се организират и провеждат от граждани, сдружения, политически и обществени организации, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите с изключение на часовете от 22 до 6 часа, съобразно изискванията на настоящата наредба и съгласно Приложение № 1.
(2) /нова/ Организаторите могат да изберат и друго подходящо място извън Приложение №1, когато са спазили останалите разпоредби на наредбата и във връзка с подаденото уведомление не им е указано изрично, че избраното място е неподходящо и застрашаващо обществения ред.

II. Чл. 6 се изменя както следва:
(1) /изм./Политическите партии, обществени организации, инициативни комитети и граждани, могат да провеждат посочените в чл. 5 прояви, само ако са подали уведомление до кмета на общината.               
(2) /изм./ За свикването на масови мероприятия се прилага уведомителен режим както следва:
Т.1 За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга. Само в крайни и неотложни случай  за събранието или митинга на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок.
Т.2 Организаторите на манифестация уведомяват писмено кмета на общината за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи - най-малко два дни.
(3) /изм./ При подаване на уведомление по ал. 2, към него се представя списък с трите имена и ЕГН на членовете на инициативния комитет или организаторите.

III. Чл. 7 се изменя както следва:
(1) /изм./Кметът на общината съдействува за нормалното протичане на събранието, митинга или манифестацията. Кметът на общината определя със заповед мястото за провеждане на                проявите на открито в града и населените места съобразно изискванията на настоящата наредба, съгласно Приложение № 1. Кметовете на кметства и кметските наместници съдействуват за нормалното протичане на събранието, митинга или манифестацията за съответното селище,
(2)  /изм./ Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред, безопасността на движението, опасности за живота и здравето на гражданите, или съвпадат по време и място с друго мероприятие, за което вече е подадено заявление, кметът на общината предлага промяна на времето, мястото или маршрута на провеждането им.
(3) - /нова/ т.1  Кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:
1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани;
 т.2 Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.
 т.3 За провеждането или непровеждането на събранието, митинга или манифестацията кметът на общината, съответно кметът на кметството, уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
(4)  /нова/ Кметът на общината, прекратява събранието, митинга или манифестацията, когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с тази наредби и Закона за събранията, митингите и манифестациите. При прекратяване на събранието, митинга или манифестацията участниците са длъжни да се разотидат. 
(5) /нова/ Организаторите на масовата проява /митинг, събрание или манифестация/ вземат необходимите мерки за осигуряване спазването на обществения ред, както и недопускане нарушение правата и свободите на гражданите, които не участват в организираната от тях проява.
(6) /нова/  Организаторите и участниците носят отговорност за нарушения на
обществения ред и виновно причинените щети. 
(7) /нова/ За събрания на закрито, за които е поискано съдействие от кмета на общината за осигуряване на помещение общинска собственост за целта, организаторите заплащат предвидената в нормативната уредба на общината такса. Исканията за помещение общинска собственост за провеждане на събрание  се удовлетворяват при налични и свободни, подходящи за целта сгради  и помещения. При повече подадени заявления за едно и също помещение в едно и също време, мероприятието се провежда от лицето или организацията, подали първи заявлението.

IV. Чл. 8 се изменя както следва:
На мястото на ал.1 и ал. 2 се въвежда единствен чл. 8 със следния текст:
В митинги, манифестации и събрания на открито и закрито не могат да участват граждани, които:
Носят огнестрелно оръжие, газово оръжие, хладно оръжие, пиротехнически средства или взривни материали или други специално предназначени предмети, които могат да се използват против живота и здравето на хората, или за причиняване на материални щети”;
Са в очевидно пияно състояние;
Са маскирани, с цел да се затрудни тяхното разпознаване.

V. Чл. 9 се изменя както следва:
Чл.9 /изм./ Масовите прояви на открито се охраняват от органите на полицията след тяхното уведомяване. По преценка кметът на общината може да поиска съдействие и от други органи.

VI. Чл. 10 се изменя както следва:
Чл.10 /изм./ Забранява се разлепването на агитационни, нагледни, рекламни и  други материали, включително относно провеждането на масови прояви, извън определените за това места със Заповед на  Кмета на общината.

VII. Член 11 се изменя както следва:
Чл.11 /изм./ При забрана на обществена проява по чл. 7 се изпраща препис от акта за забрана на полицейските органи изпълнение.

VIII. В чл. 20 се правят следните изменения:
(2)  /изм./  „Забранява се участието на деца на масови мероприятия, концерти, митинги, тържествени чествания, посещението им в питейни и увеселителни заведения, както и посещението им на други обществени места без родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за детето или без осигурено от тях пълнолетно дееспособно лице за негов придружител след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.”
(3)  /нова/ „Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.”

IX. Чл. 21 се изменя както следва:
Чл. 21 /изм./ „Забранява се предлагането и продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на деца, включително и сервирането на алкохол и продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни в питейни и увеселителни заведения и заведения за обществено хранене.”

X. В чл.  38 се правят следните изменения:
Ал. (1) се изменя както следва:
(1) / изм./ Забранява се създаването на висок шум чрез викове, песни, свирене,звукови уредби и по друг начин в населените места на общината за времето между 14.00 и 16.00 часа  и  между 22.00 и 08.00 часа в делнични дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни.
Създава се нова алинея  1а със следния текст:
1а /нова/ Забранява се създаването на висок шум чрез викове, песни, свирене,звукови уредби и по друг начин  денонощно в социалните заведения и местата за отдих и почивка.
Създава се нова алинея 1б със следния текст:
1б /нова/ Забранява се извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите за времето между 14.00 и 16.00 часа  и  между 22.00 и 08.00 часа в делнични дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.
Създава се нова алинея 1в със следния текст:
1в /нова/ Забранява се провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост, като тротоари, площадни, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.
Създава се нова алинея 1г със следния текст:
1г /нова/ Събирания от характера на събрания, митинги, манифестации и предизборни срещи могат да се организират от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации при стриктно спазване на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Организаторите носят отговорност за подаване на писмено уведомление, за ръководене на мероприятието, за неговото провеждане и за вземане на  необходимите мерки за осигуряване на ред, както и спазване на изискванията, разписани в Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Създава се нова алинея 1д със следния текст:
1д /нова/ Забранява се поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически и други обекти,  освен при официално организирани мероприятия – чествания, традиционни празници, събори  и др.
Създава се нова алинея 1е със следния текст:
1е /нова/ Забранява се извършването на дейности, причиняващи шум, вибрации, отделяне на прах, излъчвания, замърсявания и други вредни фактори, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България.
Алинея 3 се изменя както следва:
 (3) /изм./ Забранява се продажбата и използването на самоделно направени   взривни устройства (бомбички, пиратки), които нарушават общественото спокойствие на гражданите и създават предпоставки за увреждане здравето на децата. Забранява се употребата на пиротехнически изделия, взривни устройства и други запалителни материали с увеселителна цел, паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други обществени площи.
Алинея 4 се изменя както следва:
 (4) /изм./ т.1  Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места извън уредените в Закона за здравето случай.
т.2  Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.

XI. В чл.46, ал.1 се правят следните изменения:
Т.3 да се чете :
3. /изм./ „Собственик или управител на питейно, увеселително, игрално  заведение или заведение за обществено хранене, който не изпълнява задълженията си по чл. 18, чл. 19, чл. 20, чл. 21 и чл. 22 от настоящата Наредба.
Т.8 да се чете:
8. /изм./ „Който нарушава общественото спокойствие на гражданите по начин,място и време, определени в чл. 38, ал.1, ал.1а, ал.1б, ал.1в, ал.1г, ал.1д, ал.1е , ал.2, ал.3 и ал.4;

XII. В чл. 48 се правят следните изменения:
(1) /изм./   Наказват се с глоба от 100 до 150 лв:
Т.1  /изм./   Граждани и длъжностни лица, които нарушават установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги или манифестации, както и чл. 5, чл.6, чл.7, чл. 8 и чл.10 от настоящата наредба, ако не подлежат на по-тежко наказание.
Т.2  /изм./   Който участва в събрания, митинги и манифестации и носи оръжие и забранени предмети по чл. 8, т. 1, или нарушава разпоредбите на чл.8, т.2 и т.3., ако не подлежи на по-тежко наказание; 
Т.3  /изм./ Който внася предмети и извършва дейности в  нарушение на забраните на чл. 14, ал. 1 и ал.2 от настоящата наредба, ако не подлежи на по-тежко наказание;
Т.4  /изм./   Собственик или управител на питейно, увеселително или игрално заведение, който не спазва работното време, определено въз основа на чл. 18 от настоящата Наредба.
(2) /изм./   При повторно нарушение по чл. 48, ал.1, т.1, т.2, т.3 или т.4, граждани и длъжностни лица се наказват с глоба от 150 до 200 до лв.
(4) /нова/   Нарушенията се установяват с актове на длъжностни лица, определени от кмета на общината или с актове на полицейските органи.  Наказателните постановления се издават от кмета на общината и могат да се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Преобразуване на ЦДГ „Радост” с. Бараково, община Кочериново.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 8 и чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 6

1.Да се преобразува чрез сливане ЦДГ „Радост” с. Бараково като филиал към ОДЗ „Ален мак” гр. Кочериново. Новообразуваният филиал може да бъде закрит от Община Кочериново, само след решение на ОбС за това.
2. Да се трансформира кухнята на ЦДГ „Радост” с. Бараково в офис за разливане на храна съгласно изискванията на Наредба 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба 5 от 25 май 2006 за хигиена на храните.
3. Да се съкратят длъжностите „Завеждащ административна служба”, „Готвач”, „Директор на детска градина” и „Огняр и поддръжка на МТБ”.
4. Трудовите правоотношения с персонала на ЦДГ „Радост” с. Бараково да бъдат уредени при условията на чл. 123 или чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
5. Задължителната документация, наличния инвентар и сградния фонд на ЦДГ „Радост” с. Бараково да се приемат за управление и стопанисване от ОДЗ „Ален мак” гр. Кочериново.
6. Общински съвет град Кочериново възлага на Кмета на община Кочериново да издаде заповед за преобразуване на ЦДГ „Радост” с. Бараково във филиал към ОДЗ „Ален мак” гр. Кочериново, която да се публикува в Държавен вестник.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015 г.” за 2015 г.

На основание чл.44,ал.5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 7

1.Общински съвет – гр. Кочериново приема Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015 г.” за 2015 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Изменение и допълване на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендилска.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК  , чл. 99а от Закона за движение по пътищата,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендилска както следва:

§ 1. В Чл.31а. / нов 06.04.2012 г./се правят следните изменения :
В ал. (1) се правят следните изменения:
Стар текст : Община Кочериново издава карти за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания по ред, описан в ал.2 – ал.10 на настоящия чл.31а
Става:
Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на Община Кочериново или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение №2.
В ал.(4) се правят следните изменения:
Стар текст:
За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен/настоящ адрес в община Кочериново подават заявление до кмета на Община Кочериново. За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от родител (настойник/попечител).
Става:
За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с трайни увреждания с постоянен/настоящ адрес в община Кочериново подават заявление по образец заедно с приложението към него до кмета на Община Кочериново /Приложение № 1 към чл. 31а от настоящата наредба/.За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от родител (настойник/попечител).
В ал.(5) се правят следните изменения:
Стар текст:
Към заявлението се прилага:
1. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане (сверява се с оригинала при подаване на документи);
2. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи);
3. Актуална цветна снимка;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.
5. „Копие от регистрационен талон на собствен автомобил или превозно средство, обслужващо хора с увреждания.”
6. „Удостоверение за сключен граждански брак /когато е приложимо/ и Удостоверение за раждане на дете / когато е приложимо/.”
Става:
Към заявлението се прилага:
1. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане (сверява се с оригинала при подаване на документи);
2. копие от лична карта/за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител; (сверява се с оригинала при подаване на документите)
3. Актуална цветна снимка – 2 бр.;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.
 В ал.(6) се правят следните изменения:
Стар текст: Разглеждането на подадените документи се извършва от тричленна комисия /председател,секретар и член/, назначена със заповед на Кмета на общината.В комисията задължително се включват заместник кмета, отговарящ за транспорта и служител "Социални дейности" към община Кочериново. При вземане на решение комисията се ръководи от Приложение №2 – Правила за реда и условията при издаване на карти за ползване на преференциално паркиране и улеснение при движение с моторни превозни средства, на хора с увреждания, когато те са водачи или пътници (карта със знак „инвалид")
Става:
Разглеждането на подадените документи се извършва от тричленна комисия /председател,секретар и член/, назначена със заповед на Кмета на общината.В комисията задължително се включват заместник кмет и служител "Социални дейности" към община Кочериново или друг служител с разписани задължения относно социални дейности. Комисията има право да преценява съобразно подадените документи и тяхната окомплектованост правото на лицето за издаването на карта за преференциално паркиране. 
ал.(7) се правят следните изменения:
Стар текст:
Служителят по социални дейности в Община създава и поддържа регистър, в който да бъдат описани:
1. Пореден № на издадена карта за паркиране на хора с увреждания;
2. Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението;
3. ЕГН;
4. № и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК;
5. Данни за автомобила от свидетелството за регистрация;
6. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.
Става:
Комисията по ал. 6:

Оформя протокол за постъпилото/постъпилите заявления, който се подписва от нейните членове. Оформя частта за служебно попълване в заявлението.
Въз основа на протокола секретарят или члена на комисията попълва данните в приложения образец на „Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране” и предоставя картата за подпис на кмета на общината.
Секретарят на комисията по ал. 6 създава регистър. В регистъра секретарят или члена на комисията по ал.6  вписват данни за издадените карти както следва:
-  Пореден № на издадена карта за паркиране на хора с увреждания;
-  Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението;
-  ЕГН;
- № и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК;
- Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.
- данни за преиздаване на картата

В ал. (9) се правят следните изменения:
Стар текст:
Картата се издава по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.
Става:
Картата:
А. се издава по образец /Приложение № 2 към чл.31а / от настоящата наредба
Б. отговаря на изискванията на чл.99а от Закона за движение по пътищата
В. отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.
Г. когато е издадена от друга държава - членка на Европейския съюз, е валидна на територията на Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на препоръката по т.3.
е валидна на територията на цялата страна

В ал.(10) се правят следните изменения:
Стар текст:
Карта за паркиране се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните критерии,описани в Приложение № 2 - Правила за реда и условията при издаване на карти за ползване на преференциално паркиране и улеснение при движение с моторни превозни средства, на хора с увреждания, когато те са водачи или пътници (карта със знак „инвалид").
Става:
Карта за паркиране се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на критериите,описани в Приложението към подаденото заявление - Категории лица, заболявания или увреждания, които са основание за издаване на
на карти за  ползване на преференциално паркиране и улеснение при движение с моторни превозни средства на хора с увреждания, когато те са водачи или пътници  (карта  със знак „инвалид”)

Въвежда се нова алинея (11) със следния текст:
(11)  В случай на неправомерно използване, картата се отнема за срок от една година.

§2. Приложенията към чл.31а от Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендилска се изменят както следва:

Текста „Приложения  към чл.31а, ал.9 и ал.10” се изменя и следва да се чете:

Приложение №1 към чл.31а

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
ЗАЯВЛЕНИЕ
От   
ЕГН    , постоянен адрес:   
ЛК №    , издадена на    от МВР    
Моля да ми бъде издадена карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, съгласно чл.99а  от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Инвалид съм с      %  ТНР /степен на увреждане  (с придружител/без придружител), съгласно ЕР на ТЕЛК/РЕЛКК/НЕЛК ........................................................................................ със срок до .................................
2. Дете................................................................. ЕГН ………………., нуждаещо се от постоянно обслужване съгласно ЕР на ТЕЛК/РЕЛКК със срок до ..................
Декларирам, че към датата на подаване на настоящето Заявление:
не притежавам предоставена от Община Кочериново карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, съгласно чл.99а  от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.
Желая издадената карта № ...................................................... да бъде подменена и да бъде издадена нова карта по образец, съгласно чл.99а  от ЗДвП.
Декларирам, че при промяна на обстоятелствата, даващи право на ползване на тази карта, се задължавам в 7-дневен срок да уведомя писмено Община Кочериново и върна картата на служител от Информационен център – община Кочериново. В случай на смърт на правоимащия, държателят на картата е длъжен да предприеме същите действия в 15-дневен срок.
Декларирам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат използвани при производството по издаване на карта, съгласно чл.99а  от ЗДвП.
Известно ми е, че за неверни данни, посочени в тази декларация, нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Приложения:
Копие от документ за самоличност с отразен постоянен адрес на територията на община Кочериново.
Копие от експертно решение на ТЕЛК/РЕЛКК/НЕЛК.
Снимка на ползвателя с размер 2,5 Х 3,5 см. или 3,5 Х 4,5 см. – 2 броя

Забележка: За деца до 18 годишна възраст молба-декларацията се подава от един от родителите, като се представя:
Копие от акта за раждане на детето
Копие от документа за самоличност на родителя  с отразен постоянен адрес
Копие от  документ за самоличност на детето, ако е навършило 14 години.
Дата:                    ДЕКЛАРАТОР: ........................................
                                                /подпис/
ПОПЪЛВА СЕ ОТ СЛУЖЕБНО ЛИЦЕ

Лицето ИМА / НЯМА право на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране.
Инвалидът е с       % ТНР /степен на увреждане  (с придружител/без придружител), съгласно ЕР на ТЕЛК/РЕЛКК/НЕЛК  № ……..........................................…….., със срок до ……………………….

Забележка:   

Дата:        ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................

    Секретар:    

    Член:   

Приложение:

Категории лица, заболявания или увреждания, които са основание за издаване на
на карти за  ползване на преференциално паркиране и улеснение при движение с моторни превозни средства на хора с увреждания, когато те са водачи или пътници  (карта  със знак „инвалид”)

І. Категории лица, на които може да бъде издадена  карта  със знак „инвалид”.
1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.
2. Лица със сърдечна недостатъчност и с определени над 70 % /седемдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
3. Лица с белодробни заболявания и хронична дихателна недостатъчност и определена над 70 % /седемдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 70 % /седемдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК и НЕЛК вид и степен на увреждане над 50 % /петдесет процента/.“

ІІ. Заболявания и увреждания, при които се издава карта  със знак „инвалид” незадисимо от определените трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

1. Лъжлива става на бедрото или подбедрицата при общи и местни противопоказания за оперативно лечение.
2. Анкилоза или рязко изразена контрактура на едната или на двете тазобедрени стави.
3. Едностранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 30 градуса C, или двустранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 50 градуса C.
4. Скъсяване на единия долен крайник анатомично или функционално със 7 и повече сантиметра.
5. Анкилоза на колянната става във флексия под ъгъл, по-голям от 30 градуса C.
6. Халтава колянна или тазобедрена става с абнормни, пасивни безактивни движения.
7. Облитериращи заболявания на артериалните съдове на долен крайник, довели до трофични изменения и затрудняващи походката.
8. Трайна парализа на ходилото или подбедрицата, както и тежка пареза на същите с остатъчни функционални движения в ставите и пръстите.
9. Трайна долна моноплегия, както и тежка долна монопареза.
10. Анкилоза на двете тазобедрени стави.
11. Контрактура на едната или на двете коленни стави, по-голяма от 30 градуса C.
12. Деформация на стъпалото в положение на принудителна трайна дорзифлексия над 10 градуса C и плантофлексия над 30 градуса C.
13. Имплантирани ендопротези на тазобедрената, колянната или глезенната става и състояние след реимплантация на същата при функционални нарушения в моноподалния стоеж, степента на мускулната компенсация, силата и издръжливостта, в обема на движенията и стабилността на имплантанта.
14. Двустранни високи конгенитални луксации при оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта.
15. Значително изразена деформация на гръбначния стълб и торакса със статична декомпенсация на стоежа и придвижването и минимални отклонения в сагитална, фронтална, трансверзална и аксиална проекция от 50 градуса C.
16. Вродени деформитети на долните крайници с нарушение на моно-биподалния стоеж, придвижването, силата и издръжливостта.
17. Хемофилна артропатия с нарушаване на стабилността и мобилитета на крайниците.
18. Артрогрипоза при декомпенсация на придвижването и стоежа.
19. Тежко изразен двустранен елефантиазис, затрудняващ придвижването.
20. Трайна долна параплегия.
21. Генерализирани форми на Бехтерев със засягане на тазобедрените стави.
22. Трайна хемиплегия (включително круциата), както и тежка хемипареза.
23. Средно изразена долна парапареза или хемипареза (включително круциата) със значително нарушение на двигателните функции.
24. Прогресивна мускулна дистрофия.
25. Късни и трайни последствия от травматично увреждане на гръбначния мозък или кауда еквина с рязко изразени двигателни нарушения или тежко разстройство на функциите на тазовите органи.
26. Миопатии с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.
27. Мултиплена склероза.
28. Ампутация или дезартикулация на горен крайник над метакарпофалангиалните стави.
29. Ампутация или дезартикулация на долен крайник през или над метатарзалните стави.

III.  При заболявания и увреждания, които не са посочени в точка I и II, но ограничават двигателните способности на лицето, неговото придвижване или издръжливост:
Функционалното увреждане се идентифицира (приравнява) към посочените по-горе.
Комисията преценява дали е налице основание за издаване на карта за преференциално паркиране с пълно мнозинство.

IV. При решение на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК на лице, което е навършило пенсионна възраст и му се признават пожизнено право на пенсия и други социални придобивки, и по тази причина не е променян срока на валидност на решението, се счита, че срока, на което лицето има право на преференциална карта е пожизнен.

Дата: ……….........                                                                        Запознат/а/ съм с настоящите правила: ……………………

Приложение №2 към чл.31а

1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.
2. Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за „инвалид", който е на тъмносин фон.
3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.
4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части.
Лявата част отпред съдържа:
- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;
- дата на изтичане на картата за паркиране;
- серийния номер на картата за паркиране;
- името и печата на издаващия орган/организация.
Дясната част отпред съдържа:
- с главни букви думите „КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране" на други езици;
- думите „Модел на Европейските общности" на български език;
- като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.
Лявата част на гърба съдържа:
- фамилията на притежателя;
- първото (първите) име (имена) на притежателя;
- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;
- снимка на притежателя.
Дясната част на гърба съдържа:
- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;
- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.
Данните са на български език.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Приемане на Програма за управление на община Кочериново за мандат 2015-2019 г.

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общински съвет – Кочериново приема представената от кмета  на общината „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2015-2019 г.”,

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 024195, местността „Полето” в землището на с. Бараково от „Нива” в „Нискоетажно жилищно строителство”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, чл. 124 б, чл. 125 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 10

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на земеделски имот № 024195, местността „Полето” в землището на с. Бараково от „Нива” в „Нискоетажно жилищно строителство” с транспортен достъп от улица в регулацията на с. Бараково, схеми за ел. захранване, питейно водоснабдяване от съществуваща инфраструктура в регулацията на с. Бараково и изграбна водоплътна яма в имота и одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Промяна собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на 200 кв.м. идеална част от имот № 81 и улица с о.т. 101 и 102, част от новообразуван УПИ VI-383, 81 в кв. 7 по плана на с. Пороминово.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.6, ал. 1. от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 11

1.ОбС гр. Кочериново дава съгласие за промяна от публична общинска собственост в частна общинска собственост на 200 кв.м. идеална част (От имот с пл. № 81 и част от улица с осови точки № 101-102), включени в новообразуван УПИ VI – 383, 81, кв. 7 по плана на с. Пороминово – одобрен със Заповед № РД-01-05-55/06.02.2015 г. на Кмета на община Кочериново, с предназначение „За магазин”.
2. Възлага на Кмета на община Кочериново изготвянето на акт за частна общинска собственост на 200 кв. м. идеална част от имот с пл. № 81 и част от улица с осови точки № 101 и 102, включени в новообразуван УПИ VI – 383, 81, кв. 7 по плана на с. Пороминово.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Приемане бюджета на община Кочериново за 2016 г.

На основание чл.21, ал. 1, т.6,  чл. 27, ал. 4 и 5 и във връзка с чл. 52, ал. 1 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., както и ПМС № 380/29.12.2015 г., за изпълнението на Държавния бюджет на Република България и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кочериново, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 12

1. Приемане бюджета  на община Кочериново за 2016 г. както следва:
1.1 По приходи в размер на 3 252 274.00  лв. / съгласно приложения № 1 и приложение 1.1/ , в т.ч.:
Приходи от държавни трансфери в размер на 1 809 933.00 лв./ съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2016 г./ 
в т.ч.
1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за  делегирани дейности в размер на 1 674 134.00 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 135 799.00 лв.,разпределен както следва:

- функция « Отбрана и сигурност»                 30 368.00 лв.
- функция “Образование”                                 51 242.00 лв.
- функция “Социално осигуряване”                35 014.00 лв.
.- функция”Здравеопазване”                            19 175.00 лв.
                                            ОБЩО:    135 799.00 лв.
                                                      
1.1.2. Приходи за  местни дейности в размер на 1 442 341.00 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на      114 060.00 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  641 081.00 лв.
1.1.2.3. Отчисления по чл. 60  от ЗУО в размер на минус / –/ 70 000.00 лв.
 1.1.2.4. Получен трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 58 700.00 лв.
1.1.2.5. Обща изравнителна субсидия в размер на 376 000.00 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 322 500.00 лв.
2.1. По разходите в размер на 3 252 274.00 лв., разпределени по функции, групи и дейности  –/ приложение № 3/
2.1.1. Държавни дейности в размер на           1 873 069.00 лв., от тях:
2.1.1.1. От държавни трансфери -                   1 809 933.00 лв.
2.1.1.2 От местни приходи - дофинансиране      63 136.00 лв
2.1.2. За местни дейности в размер на - 1 379 205.00 лв.,
2.1.3. Инвестиционна програма за   324 500.00 лв.,включваща източниците на финансиране съгласно приложен поименен списък  Приложение № 4.
2.1.4.Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо за битови отпадъци и почистване на териториите, предназначени за обществено ползване, съгласно приложение.
3. Приема разчета за  целеви разходи   както следва :
3.1. Помощи за погребения –                                                         3 500.00 лв.,в т.ч. ДСХ- гр.Кочериново                                                                    500.00 лв.
3.2. Помощи по реш. на ОбС на крайно нуждаещи се хора - 7500.00 лв.                                                           съгласно приложение № 8       
4. Общински съвет утвърждава разходите за заплати през 2016 година, без звената от системата на народната просвета, които прилагат делегиран бюджет.
Средствата за делегираните от държавата дейности се планират съгласно Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности, определени в Решение № 276 от 28.04.2015 г.на Министерски съвет, изменено с Решение № 859 от 03.11.2015 г., /съгласно Приложения 6 и 7/
5. Общински съвен приемане следните лимити за разходи:
5.1.Средствата за  социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерства и ведомства, в общините и други бюджетни предприятия се определят в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения, съгл. чл.44, ал.1 от ПМС № 380/29.12.2015 г.
5.2. Представителни разходи в размер на 6 000.00 лв., съгласно чл. 42 т.3 от ПМС № 380/29.12.2015 г. на Министерски съвет. – приложение № 8.
5.3. Разходи от общоградски характер в размер на 10 000.00 лв.- приложение № 8
6. Общински съвет утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 77 880.00 лв.- Читалища на територията на Общината.
6.1. Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване на средствата .
7. Приема бюджет “Спорт” за 2016 г.съгл. Приложение № 4
8. На основание чл. 94, ал.3 от Закона за публичните финанси с решението за приемане на бюджета на общината , общинският съвет одобрява и:
8.1.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината на стойност 3 221 518.00 лв.   ;
8.2.Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината на стойност 1 527 000.00 лв.    ;
8.3. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер  на 135 350.00лв. ;
8.4. Община Кочериново не възнамерява да поема нов общински дълг .
9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
9.1.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности, да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи /или трайно намаляване на бюджетните разходи/
9.2.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях /при извършване на промени по бюджета/
9.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
10. При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение, Общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на общината , при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване  на общия размер на бюджета да извършва компенсирани промени:  /чл.125, ал.1,2,3 и 4 от ЗПФ / 
10.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
10.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на  една дейност в друга, без да изменя общия  размер на разходите.
11. Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджет  и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
11.1. Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджет  със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от втора и трета степен. 
11.2. Кметът на общината може да  ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната  дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи. -  чл. 130 , ал. 1и ал. 2 от ЗПФ.
12. Общинският съвет приема план –график за разплащане на просрочените задължения съгласно Приложение № 7
13.Общинският съвет одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно  Приложение № 9
14.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.ІV.2016 г.
конкретни мерки за изпълнение на приети от Общинския съвет бюджет
- да актуализират общинския  бюджет във връзка с постъпили средства от дарения.
- да кандидатстват за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.
15.Съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗПФ и Заповед № РД-01-05-577/11.11.2015 г.на Кмета на община Кочериново бе открита бюджетна процедура по съставянето на Проект на бюджет 2016 година.Съгласно тази заповед на 27.11.2015 г. В Заседателната зала на община Кочериново бе проведено публично обсъждане на проекта на бюджет 2016 г., чиято цел бе информиране на гражданите на община Кочериново за стойностните и натурални показатели на бюджет 2016 г.Поканата за публичното обсъждане на Проекта на бюджет 2016 г.бе публикувана както на електронната страница на община Кочериново, така и в местната медия/вестник Стума – ЕООД/ чл. 84, ал.2 от ЗПФ/
От проведеното публично обсъждане бе съставен протокол, който е неразделна част от Бюджет 2016 г.
16. Общински съвет одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година съгласно приложен Макет и Доклад към него.
1. Към края на 2015 г.община Кочериново има просрочени задължения в размер на 239 369.00 лв.,съответно за вода и  външни услуги.
Част от просрочията са заложени за изплащане в Бюджета за  2016 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет през 2015 г.

На основание чл.21,ал.1,т.24 и чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 13

1.Общински съвет – Кочериново приема „Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на общинския съвет през 2015 г. ”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата в Община Кочериново за 2016 г.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 14

1.Приема „Годишен план за паша на територията на  Община Кочериново за 2016 г.”
2.Приема Описа на имотите, което е неразделна част от „Годишен план за паша на територията на  Община Кочериново за 2016 г.”
3.Общинският съвет дава съгласието си за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ /съгласно приложения Годишен план за паша/ за общо и инидивидуално ползване на земеделски стопани или техни сдружения, регистрирани, като юридически лица, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в Регионалната ветеринарно-медицинска служба към ОДБХ и списък по чл. 37и от ЗСПЗЗ към „Годишен план за паша на територията на  Община Кочериново за 2016 г.”
4.Определя задълженията на Община Кочериново и на ползвателите за поддържане на имотите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, съгласно „Годишен план за паша на територията на  Община Кочериново за 2016 г.”
5.Общинският съвет определя наемна цена за отдаване под наем на пасищата, мери и ливади от ОПФ, определена по пазарен механизъм, както следва.
5.1.Годишна цена за пасища и мери по категории:
- За ПИ, IV, V и VI категория наемната цена е 8.0 лв./дка
- За ПИ, VII и VIII категория наемната цена е 7.0 лв./дка
- За ПИ, IX и X категория наемната цена е 6.0 лв./дка
5.2.Годишна цена за ливади по категории:
- За ПИ, IV, V и VI категория наемната цена е 12.0 лв./дка
- За ПИ, VII и VIII категория наемната цена е 10.0 лв./дка
- За ПИ, IX и X категория наемната цена е 9.0 лв./дка
6.Приема правила за ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд на територията на община Кочериново за 2016 г.
7.Възлага на Кмета на община Кочериново да организира и проконтролира изпълнението на „Годишен план за паша на територията на  Община Кочериново за 2016 г.”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 февруари 2016 година

Относно: Определяне на помещение за „Център за социални услуги” и подаване на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 20 и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 15

1.Общински съвет – КОЧЕРИНОВО дава съгласие за подаване на проектно предложение от община КОЧЕРИНОВО за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Проект „Независим живот”, процедура BG05M9OP001-2.002, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
2.Общински съвет – КОЧЕРИНОВО дава съгласие за поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
3. Общински съвет – КОЧЕРИНОВО дава съгласие да се предостави обект, представляващ обособено помещение част от първи етаж на сградата на Културен дом гр. Кочериново, с площ 39,60 кв.м., намиращ се в парцел II-546 кв. 10 по плана на гр. Кочериново за нуждите на „Център за социални услуги”. Акт за общинска собственост № 31 от 27.01.1999 год.
4. Общински съвет – КОЧЕРИНОВО дава съгласие помещението описано в т. 3 да бъде използвано за нуждите на „Център за социални услуги” към община Кочериново за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години и не по-дълъг от 5 години, считано от датата на одобрение на окончателния доклад по проекта.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, Б. Йосифов,  „ПРОТИВ”няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 16 Февруари 2016 21:31

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново