www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 27.04.2016 г. с Протокол № 6

  • ПДФ

Решения на ОбС - 04.05.2016 г.

Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 27 април 2016 година

Относно: Заповед № РД-30-100/15.04.2016 г. на Областен управител на Област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане и отмяна в Общински съвет – Кочериново, като незаконосъобразно Решение № 35, в частта му по отношение на т. 1.52, прието на проведено на 01.04.2016 г. заседание на Общински съвет - Кочериново.

На основание чл. 45, ал. 4,6 и 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 44

1.Общински съвет - Кочериново отменя като незаконосъобразно Решение № 35 в частта му по отношение на т. 1.52. от същото, прието на проведено на 01.04.2016 г. заседание на Общински съвет – Кочериново, поради противоречието му с императивната норма на чл. 27, ал. 3, изр. 1 от ЗМСМА.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 27 април 2016 година

Относно: Избор на партньор по проект, финансиран по процедура за директно предоставяне № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1,2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 45

Общински съвет Кочериново дава съгласие Община Кочериново да подготви необходимите документи и да сключи споразумение за партньорство във връзка с изпълнение на проект, финансиран по процедура за директно предоставяне № BG05М9OP001-2.002 „Независим живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 27 април 2016 година

Относно: Определяне на представител в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД, гр. Кюстендил.

На основание  чл.21,ал.1,т.9 и чл.27,ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 46

I. Общински съвет-гр. Кочериново определя за представител на община Кочериново в общото събрание на акционерите на МБАЛ “ Д-р Никола Василиев” АД, гр. Кюстендил
на 20.05.2016 г. /резервна дата 06.06.2016 г./ Спиридон Георгиев Качански – заместник-кмет на община Кочериново.
II. Г-н Спиридон Георгиев Качански, в качеството му на представител на Общината, да се запознае с материалите и документацията за провеждане на общото събрание и при наличие на съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения, нормативни документи по прилагането им, Устава на дружеството и защита на интересите на община Кочериново, извършва регистрация по установения ред, гласува по точките от дневния ред и заема позиция както следва:   
1.  По точка първа – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
2.  По точка втора – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор.
3. По точка трета - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г. – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
4. По точка четвърта – Избор на регистриран одитор за 2016 г. -  гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г.
5. По точка пета – Промяна в състава на съвета на директорите – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.
6. По точка шеста – Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
7. По точка седма – Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение в случайте в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
8. По точка осма - Промяна в капитала на дружеството -  гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
9. По точка девета – Промяна в устава на дружеството -  гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.
III. При разискване и разглеждане на други въпроси - гласува по преценка, ръководейки се от изискванията Търговския закон, Закона за лечебните заведения, Устава на дружеството и защита на интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 27 април 2016 година

Относно: Съответствие на дейности по проект „Реконструкция и ремонт на църква „Св. Богородица”, гр. Кочериново с Общински план за развитие 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 47

1.Общински съвет – гр. Кочериново удостоверява, че дейностите по проект „Реконструкция и ремонт на църква „Св. Богородица”, гр. Кочериново, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Кочериново за периода 2014-2020 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 27 април 2016 година

Относно: Съответствие на дейности по проект „Реконструкция  и ремонт на църква „Св. Пророк Илия”, с. Бураново с Общински план за развитие 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, т. 23 от ЗМСМА,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 48

1.Общински съвет – гр. Кочериново удостоверява, че дейностите по проект „Реконструкция и ремонт на църква „Св. Пророк Илия”, с. Бураново, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Кочериново за периода 2014-2020 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/                       
Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 27 април 2016 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 148109 /сто четиридесет и осем сто и девет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Дабравата”, от „Нива” в „За кравеферма”

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124 а, чл. 124 б, чл. 125 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 49

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за Изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ № 148109 с площ 20.214 дка по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Дабравата”, от „Нива” в „За кравеферма” с достъп от Полски път № 000445 на Община Кочериново, парцеларен план /ПП/ и схема за ел. захранване – подземен ел. провод през следните имоти: улица с о.т. 21 и о.т. 22 по парцеларния план на стопанския двор на гр. Кочериново, общинска собстваност, 000349 – полски път, общинска собственост, 000445 – полски път, общинска собственост, парцеларен план /ПП/ и схема за канализация и довеждащ водопровод през следните имоти: улица с о.т. 21 и о.т. 22 по парцеларния план на стопанския двор на гр. Кочериново, общинска собственост и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Последно променен на Понеделник, 06 Февруари 2017 19:22

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново