www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.10.2016 г с Протокол № 12

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.10.2016 г с Протокол № 12

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска  администрация, община Кочериново, област Кюстендил.        

На основание чл. 17, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 79 от Административно-процусуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3, изречение първо от ЗМСМА, §1 на ПЗР на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 101

Отменя изречение второ от Параграф 1 на Преходни и заключителни разпоредби на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил и на негово място приема ново изречение второ от Параграф 1 на Преходни и заключителни разпоредби на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил  със следния текст:
„Поправките се утвърждават с решение на повече от половината от присъстващите общински съветници.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.

На основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 3, 11 и 12 от Закона за Автомобилните превози и във връзка с приетия Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ бр. 32/22.04.2016 г.), 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 102

Общински съвет – Кочериново изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Кочериново в частта относно член 48  както следва:
ал.1 – остава без промяна и се чете:  Минималните размери на цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Кочериново са както следва:
а/ дневна тарифа – 0,60 лв./км.
б/ нощна тарифа – 0,75 лв./км.
ал.2 – остава без промяна и  се чете:  Максималните размери на  цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Кочериново са както следва:
а/ дневна тарифа – 1 лв./км.
б/ нощна тарифа – 1,20 лв./км.
ал.3  се изменя и става:
Разрешението за таксиметров превоз по чл.24а, ал.1  Закона за Автомобилните превози се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението по чл.24а, ал. 2 от същия закон, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението.
ал.4 – остава без промяна и  се чете:  Броят таксиметрови автомобили за превоз на пътници на територията на община Кочериново да бъде максимално 10 автомобила.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Изменение и допълване на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново.

На основание  чл.1, ал.2 от ЗМДТ, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с приетия Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ бр. 32/22.04.2016 г.),     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 103

  Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново както следва:
В член 2 се създава нова точка 8 със следното съдържание:
„т. 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.”
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Създава се нов Раздел VІа с текстове член 57а, ал.1 – ал.15:
Раздел VІа
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 57а. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.
 (4) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 350 лева.
(5) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(6) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
(7) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по Чл. 61х., ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(8) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
(9) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(10) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
(11). Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Община Кочериново ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено за нейната територия.
(12) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП x БМ
–––––––––––––––––- , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 57а, ал,4;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(13) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП x БМ
––––––––––––––––––––- , където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(14). Данъкът по чл. 57а, ал,4 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
(15). Възстановяване на надвнесен данък по чл. 57а, ал.13 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

3. Измененията и допълненията  влизат в сила от 1 януари 2017 год.
„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Утвърждаване съществуването на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в паралелка в СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал. 2, 4 и 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на учениците в паралелките и групите в училищата, детските градини обслужващите звена в системата на народната просвета /обн. ДВ бр. 4/2001 г., последно изм. и доп. бр. 17 от 2012 г./, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 104

1.Общински съвет гр. Кочериново утвърждава съществуването на самостоятелни паралелки под нормативния минимум за брой ученици в паралелка в II клас с 13 ученика и VIб клас с 16 ученика в СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново за учебната 2016/2017 година.
2.Общински съвет гр. Кочериново дава съгласие община Кочериново да осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти за ученик за паралелките в II клас и VIб клас в общ размер на 688.00 /шест стотин осемдесет и осем лева/ за учебната 2016-2017 година.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Изменение и допълване на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 94, ал. 3, чл. 97 и чл. 98 от Закона за движение по пътищата,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 105

Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, обл. Кюстендилска както следва:
Създава се нов чл. 30а със следния текст:
Чл. 30а При паркирането на пътни превозни средства /ППС/ в населените места да се спазват следните изисквания и забрани:
Паркирането по уличните платна и тротоарите на пътни превозни средства може да става само при спазване на определените в Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и свързаните с него поднормативни актове случай. Водачите и собствениците на ППС са длъжни да спазват всички изисквания и забрани, свързани с паркирането , определени в ЗДвП.
Забранява се паркирането на товарни автомобили с маса над 2,5 тона на тротоарите.
Забранява се паркирането и на всички други превозни средства, извън посочените в т. 2  по тротоарите по начин, който затруднява придвижването на пешеходците и останалите участници в движението, както и ако откъм страната на сградите не остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.
Забранява се паркирането по тротоарите и уличните платна на:
 излезли от употреба пътни превозни средства;
 катастрофирали или спрени от движение пътни превозни средства;
 разкомплектовани пътни превозни средства, агрегати и ремаркета за тях;
пътни превозни средства с цел ремонт или разглобяване и разкомплектоване;
 пътни превозни средства с цел продажба или търговия, осъществявана от тях;
пътни превозни средства с цел излагане, реклама или продажба на самите тях;
пътни превозни средства с цел отдаване под наем;
пътни превозни средства с цел атракционнии забавления или игри.
Забранява се складирането на различни части, агрегати или прикачен инвентар от превозни средства и селскостопански машини по тротоарите и уличните платна .
Забранява се преминаването и паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини, зелени площи, площади и детски площадки в населените места, освен ако няма специално обозначени за целта места.
Забранява се паркирането на по малко от пет метра от двете страни на съдовете за смет или паркирането до съдовете за смет по начин, затрудняващ сметосъбирането.
Забранява се паркирането около противопожарните кранове по начин, възпрепятстващ ползването им.
Забранява се паркирането пред входове и изходи на училища, читалища, предприятия, учреждения, исторически обекти, спортни съоръжения и на други места, където влизат и излизат пътни превозни средства и пешеходци.
Забранява се паркирането на определените места за хора с трайни увреждания, когато водачът не притежава необходимото разрешение /карта/.
Забранява се паркирането пред входовете и по прилежащите тротоари на училища и детски заведения.
Забранява се паркирането на всички места /улици, площади и др./, където това изрично е указано с пътен знак, маркировка, техническо средство или по друг начин.
Забранява са поставянето на маркировка, знаци, технически съоръжения и др. приспособления относно паркирането на ППС по пътното платно от частни лица без разрешението на администрацията, чиято собственост е пътя. Забранява се премахването на знаци, ограждения, съоръжения и др., които са поставени с цел указване на паркирането или неговото възпрепятстване на непозволени места.

„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Създава се нов чл. 30б със следния текст:
30 б. Паркирането на пътни превозни средства в населените места може да се извършва:
на обозначените за това места с пътни знаци, пътна маркировка или надписи, които указват мястото и условията на паркиране.
на специално отредени и сигнализирани за това места извън уличните платна и тротоарите /паркинги/, които могат да бъдат частни /на физически и юридически лица/, общински или държавни.
На определените места за хора с трайни увреждания, когато притежават необходимото разрешение /карта/.
На служебни паркинги или частни терени, собственост на различни физически и юридически лица, може да се паркира след разрешение на собственика   

„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Създава се нов чл. 30в със следния текст:

30 в.  Водач на ППС, спряно върху пътното платно в населено място поради повреда, е длъжен да го измести незабавно извън платното за движение. Когато поради естеството на повредата изместването е невъзможно, водачът е длъжен да го обозначи с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, сигнализиращ навременно водачите на приближаващи превозни средства. Необходимостта от обозначаване важи и за водачите на превозни средства, спрели с цел оказване на помощ на друго превозно средство. При обозначаването да се спазват заложените в ЗДвП изисквания. Спряно и необозначено по гореописания начин ППС се счита за неправилно паркирано.

„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Създава се нов чл. 30г със следния текст:
          30 г. Неправилно паркирани превозни средства съгласно тази наредба могат да бъдат принудително отстранявани чрез техническо средство и паркирани временно на определено от общината за целта място. Собствениците им ги получават след заплащане на определените разходи за транспортирането и цена за престои на паркинга.

„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Създава се нов чл. 49 към глава Трета – Административно-наказателни разпоредби със следния текст:
Чл. 49. За нарушение на забраните и изискванията по чл. 30 а, 30 б  и 30 в от настоящата наредба се налага наказание глоба както следва::
За нарушение на чл. 30 а и чл. 30 б - глоба в размер от 50 до 100 лева. При повторно нарушение - глоба в размер от 100 до 300 лева.
За нарушение на чл. 30 в -  глоба в размер от 150 до 300 лева. При повторно нарушение - глоба в размер от 300 до 500 лева.
За повторно се счита нарушението, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление.
Актовете за установяване на нарушенията по чл. 30а,30б и 30в от настоящата наредба се съставят от кмета на общината или определено от него длъжностно лице и от полицейските органи, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

„ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Приемането на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново в съответствие с действащото към момента законодателство.
/В съответствие с чл.1,чл.8,чл.11,чл.14 и Глава трета и пета, чл.59 от Глава шеста и Глава седма от Закона за защита на животните, Раздел II чл.132 и чл.133, чл.134г и чл.139,(1) от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл.37 и Закона за собствеността и ползането на земеделски земи, Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи/.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 59 и чл. 60 от Закона за защита на животните и чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 106

Общински съвет гр. Кочериново отменя действаща „Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново, считано от влизане в законна сила на нова „Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново”.
Общински съвет гр. Кочериново приема на първо четене „Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново”.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Кандидатстване на Община Кочериново за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект: „ Рехабилитация на общински път KNL 1084 и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” по ПРСР 2014-2020 г.

На основание чл. 21,ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 107

ОбС – Кочериново, отменя свое Решение № 82, Протокол 10 от проведено на 31.08.2016 г. Заседание на ОбС-Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Промяна на общата численост и структурата на общинската администрация в община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 108
Общински съвет – гр. Кочериново одобрява промени в общата численост и структурата на общинската администрация в община Кочериново, приета с  решение № 11/04.12.2015 г. на Общински съвет-Кочериново както следва :

В Приложение № 1 -  Обща численост и структура по длъжности за делегираните от държавата дейности,
- №1 – Изборни органи и органи на изпълнителната власт, се променя от 11 броя на 10 броя
-  № I.2 / Заместник-кмет на община/, се променя от 2 броя на 1 брой.
-  Общият брой /ОБЩО/ се променя от 37 бр. на 36 бр.
 В Приложение № 2 – Обща численост и структура по дирекции и по функции 
за делегираните от държавата дейности,
- №1 – Изборни органи и органи на изпълнителната власт, се променя от 11 броя на 10 броя
-  № I.2 / Заместник-кмет на община/, се променя от 2 броя на 1 брой.
-  Общият брой /ОБЩО/ се променя от 37 бр. на 36 бр.
В Приложение № 3 - Местни дейности,
   Т.7 /Чистота/ се изменя както следва:
      Общ брой от 15 бр. става 2 бр., съответно на длъжност:
      Чистач/хигиенист – 1 бр.
      Портиер – 1 бр.
   Т. 6 /Озеленяване/ се изменя както следва:
      Общ брой от 2 бр. става 5 бр., съответно на длъжност:
       Чистач/хигиенист – 4 бр.
      Общ работник – 1 бр.
   Т. 13 – Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности се изменя както следва:
      Общ брой от 4 бр. става 9 бр., съответно на длъжност:
      Портиер – 4 бр.
      Шофьор – 1 бр.
      Общ работник – 2
      Работник поддръжка – 2
Добавя се точка 14 със следния текст: „ Водоснабдяване и канализация” и съдържание:
Общ брой – 2 бр., съответно на длъжност–
Портиер – 2 бр.
ОБЩО по приложение № 3
48 бр. става 45 бр.

4. Кметът на общината да утвърди необходимите промени в устройствения правилник на община Кочериново и съответната органограма съобразно одобрената численост и структура.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, по искане на наследниците на Димитър Георгиев Джорджинов.

На основание параграф 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 109

ОбС - гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ – гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
1. По писмо с Изх. № РД-05-719/08.08.2016 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Димитър Георгиев Джорджинов имот с площ от 0.738 дка по скица-проект на имот с № 029031, образувана от имот с № 029022 по КВС в землището на с. Бураново, общ. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, по искане на наследниците на Елена Стоилова Барилска за имот № 099002, образувана от имот с № 000462 по КВС в землището на с. Фролош, общ. Кочериново.

На основание параграф 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 110

ОбС - гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ – гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
1. По писмо с Изх. № РД-05-718/08.08.2016 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Елена Стоилова Барилска на имот с площ 1.878 дка по скица-проект на имот с № 099002, образувана от имот с № 000462 по КВС в землището на с. Фролош, общ. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Процедура по предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – 2 броя помещения, представляващи публична общинска собственост, за осъществяване дейността на „Български пощи” - ЕАД с обща площ от 26.20 кв.м, находящи се на втори етаж на кметството на село Бураново, община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал. 8 от НПУРОИ,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 111

1.Общински съвет - гр. Кочериново дава съгласие описаният недвижим имот, а именно: 2 /два/ броя помещения съгласно заснета Схема на 2 броя стаи на етаж втори с площ от 26.20 кв.м. /площ Паричен салон – 12.42 кв.м. и площ на Салон за клиенти – 13.78 кв.м. /да бъдат предоставени за безвъзмездно управление на „Български пощи” – ЕАД гр. Кюстендил, за нуждите на живеещите в с. Бураново, община Кочериново, за срок от 10 /десет/ години.
2.Наемателят се задължава да използва наетото помещение само за нуждите на населението – предоставяне на вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност. Използването на същото за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на Договора.
3.Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
4.ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура за безвъзмездно право на управление на описаните в т. 1 помещения и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
 


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода”  ЕООД гр. Кюстендил.

На основание  чл. 198е,ал.3 и ал. 5 от Закона за водите,  чл.21,ал.1,т.15 и т. 23 от ЗМСМА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 112

1. Общински съвет-гр. Кочериново определя и упълномощава Вангел Димитров Аврамов – заместник-кмет на община Кочериново, в качеството му на представител на Община Кочериново, да участва в  заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, което ще се проведе на 20.10.2016 г. от 13.00 ч. / или на съответната резервна дата при насрочване на такава/.

2. Г-н Вангел Димитров Аврамов, в качеството му на представител на Общината, гласува по точките от дневния ред и заема позиция както следва:    
2.1.  Регистрация на присъстващите на Общото събрание – да извърши регистрация на община Кочериново съгласно т.1 от дневния ред – Регистрация на присъстващите на Общото събрание, като попълни списък по образец от присъстващите с право на глас, в който се посочват трите имена, длъжността, както и броят на упражняваните гласове.
2.2. Приемане на решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от  „ Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил на основание чл. 198а, ал.2 и ал.3 от Закона за водите, чрез присъединяване на община Дупница.
Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциация по ВиК – Кюстендил, определено по реда на чл. 198в, ал.8 от Закона за водите и чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация е следния:

1.

Държавата

35%

2.

Община Кюстендил

46,86%

3.

Община Бобов дол

7,00%

4.

Община Кочериново

4,03%

5.

Община Рила

2,23%

6.

Община Бобошево

2,21%

7.

Община Невестино

2,18 %

8.

Община Трекляно

0,49%

                     Общо:

100%

На основание чл. 198а, ал.2 и ал.3 и чл. 198в, ал.4, т.7 от Закона за водите, Общото събрание на АВиК- Кюстендил приема решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, чрез  присъединяване на община Дупница и преминаването и към Асоциация по ВиК – Кюстендил.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на община Дупница от ВиКО – „ Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиКО – „ВиК – Дупница” ЕООД, гр. Дупница.
3. При включване на допълнителни въпроси в дневния ред, както и тяхното разискване и разглеждане  - гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Обединение на земеделски земи с НТП „Ливада” по КВС в землището на село Стоб, община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 3 от наредба № 49/05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 113

1.ОбС - гр. Кочериново дава съгласие за обединяване на имоти с № 074023, 074020, 074019, 074017 и 074018, местност „Чекуто” по КВС в землището на с. Стоб, общ. Кочериново в един новообразуван имот с обща площ 19.806 дка.
2.ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по обединяване на описаните в т. 1, 4 броя земеделски имоти, местност „Чекуто” по КВС в землището на с. Стоб, общ. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година


Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, по искане на наследниците на Елена Стоилова Барилска за имот  с площ от 8.164 дка по скица на имот с № 000463, по КВС в землището на с. Фролош, общ. Кочериново.

На основание параграф 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 114

ОбС - гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ – гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
1. По писмо с Изх. № РД-05-718/08.08.2016 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Елена Стоилова Барилска на имот с площ 8.164 дка по скица на имот с № 000463 по КВС в землището на с. Фролош, общ. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Одобряване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 051020, м. „Гладно поле” в землището на с. Стоб, община Кочериново от „Ливада” за „Обществено обслужване / Хотел и двуетажни къщи за гости/”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, § 124, ал. 1 от ЗУТ относно започнало производства по изработване и одобряване на ПУП, Заповед № РД-01-05-640/14.11.2012 г. на Кмета на община Кочериново, Решение № К33-23/04.12.2013 г., т. 1 на МЗХ, гр. София и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 115

1.Одобрява ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 051020, м. „Гладно поле” в землището на с. Стоб, община Кочериново от „Ливада” за „Обществено обслужване /Хотел и двуетажни къщи за гости/”.
2.Одобрява показатели за застрояване: Височина до корниз 10м., Кинт 1.2, озеленяване минимум 40% плътност на застрояване до 60% - свободно застрояване, разположено на min 25 м. от републикански път III – 107, съгласно приложения ПУП-ПЗ.
3.Одобрява схеми за: - Транспортен достъп до общински път IV клас с идентификатор № 000213 и през имот № 051021 – „Обществен терен” урбанизирана територия;  - ВиК – със собствен водоизточник и водоплътна изгребна яма в имота; - Ел. захранване от съществуващ ЖР стълб на разстояние от около 100 м. от имота.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Процедура по предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – помещение, представляващо публична общинска собственост / използвано до момента за склад/ за осъществяване дейността на „Български пощи” – ЕАД с обща площ от 25.00 кв.м, находящо се на втори етаж на Кметството на с. Фролош, община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал. 8 от НПУРОИ,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 116

1.Общински съвет - гр. Кочериново дава съгласие описаният недвижим имот, а именно помещение съгласно заснета Схема на Стая на етаж втори с площ от 25.00 кв.м. да бъде предоставено за безвъзмездно управление на „Български пощи” – ЕАД гр. Кюстендил, за нуждите на живеещите в с. Фролош  и с. Цървище, община Кочериново, за срок от 10 /десет/ години.
2.Наемателят се задължава да използва наетото помещение само за нуждите на населението – предоставяне на вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност. Използването на същото за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на Договора.
3.Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
4.ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура за безвъзмездно право на управление на описаното в т. 1 помещение и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
 


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност и на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с §1а, т. 2 от Допълнителните разпоредби от Закона за движение по пътищата,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 117

Общински съвет – гр. Кочериново актуализира състава  на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, като за председател се определя:
Председател: Вангел Аврамов – зам. кмет на община Кочериново.
Общински съвет – гр. Кочериново актуализира състава  на Общинска комисия по  безопасност на движението по пътищата, като за председател се определя:
Председател: Вангел Аврамов – зам. кмет на община Кочериново.
Общински съвет – гр. Кочериново актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, като за секретар се определя:
Секретар:  Надежда Николова – „Специалист” в Община Кочериново”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Отмяна на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново, приета с Решение №12 от Протокол №2 от 07.02.2014 г. на Общински съвет – гр. Кочериново и приемане на нова Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново

На основание чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 118

Общински съвет гр. Кочериново отменя действаща „Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново”, приета с Решение № 12 от Протокол №2 от 07.02.2014 г. на Общински съвет – Кочериново, считано от влизане в законна сила на нова „Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново”

Общински съвет гр. Кочериново приема на първо четене „Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново”.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
                     

Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на част от имот № 079006, местността „Лилячето” в землището на с. Бараково от „Нива” в „ Складове за селскостопанска техника, селскостопанска продукция и инвентар и битова сграда”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 119

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделски имот № 079006, местността „Лилячето” в землището на с. Бараково от „Нива” в „Складове за селскостопанска техника, селскостопанска продукция и инвентар и битова сграда”, схеми за ел. захранване, питейно водоснобдяване от собствен водоизточник и изгребна водоплътна яма в имота и одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 октомври 2016 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 120

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска  150 лева еднократна помощ на Петър Георгиев Гьорев
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Радка Исталиянова Станкева.
3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 100 лева еднократна помощ на Светла Стоянова Стоянова.
4.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 500 лева еднократна помощ на Маргарита Иванова

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново