www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.12.2017 г с Протокол №21

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.12.2017 г с Протокол №21

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 21
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 декември 2017 година

Относно: Председателстващ извънредното заседание на ОбС на 28.12.2017 г.

На основание чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 134

Общински съвет – гр. Кочериново избира за председателстващ извънредното заседание на ОбС на 28.12.2017 г. общинският съветник Г-н Райчо Николов Калайджийски.

Протоколист:                    Председателстващ заседанието на ОбС:
Наталия Чамишка                        Райчо Калайджийски
                                 /съгласно Решение № 134/

/със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ”няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 21
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 декември 2017 година

Относно: Приемане на План за противодействие на тероризма в община Кочериново.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 135

Общински съвет – гр. Кочериново, приема План за противодействие на тероризма в община Кочериново.

Протоколист:                    Председателстващ заседанието на ОбС:
Наталия Чамишка                        Райчо Калайджийски
                                 /съгласно Решение № 134/

/със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ”няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 21
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 декември 2017 година

Относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 136

Общински съвет – Кочериново изменя Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново, считано от 01.01.2018 г.  както следва:

§1. Чл. 15 се изменя, като се чете както следва: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3 /три/ на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
    §2. Ал.1 от чл. 35 се изменя, като се чете както следва.
(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а)  0,6 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
   
б) 5,2 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
   
§3. Чл. 41 се изменя, като се чете както следва.
(1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
до 37 kW включително –  .......0,51....... лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – .......0,60....... лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – ......0,81........ лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително – ......1,60........ лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – ......1,65........ лв. за 1 kW;

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.


 (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
1. товарно ремарке – .....10..... лв.

2. къмпинг ремарке - .....20....... лв.


(3) Данъкът за мотопеди е в размер ......15...... лв. а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – .......18....... лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – ......37....... лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително – .......52....... лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително – ......75........ лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително – .......110....... лв.

6. нов от 22.12.2008г. над 750 куб. см – ......150....... лв.


(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – .......6......... лв.

2. над 400 кг – ........8.... лв.


(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача –.......75......... лв.

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – ........150........лв.


(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер ......15.......лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

.........12.......

 

.........42........

 

18

20

.........42.........

 

.........96.........

 

20

22

........96.........

 

........220..........

 

22

25

......285...........

 

.........513.........

 

25

26

........513.........

 

..........900.........

 

26

28

........513..........

 

........900..........

 

28

29

........496............

 

........598..........

 

29

31

.........598.........

 

.......982..........

 

31

33

........982..........

 

.......1363..........

 

33

38

.......1363.........

 

........2071.........

 

38

-

........1510...........

 

.......2053.........

 

Б) с три и повече оси

36

38

........960.........

 

.......1332...........

 

38

40

.......1332..........

 

........1842.........

 

       40

-

.......1842...........

 

........2725.........

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от ....75...... лв.

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона  е в размер…150…….лв.


(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително –.......8.......лв.

2. над 18 kW до 37 kW включително – ......10......лв.

3. над 37 kW – .....15......лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер .....37......лв.

(12) изм. 30.12.2010 г. Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движение по пътищата е в размер 75 лв.


(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

......45.........

 

.......91.........

 

13

14

.......91..........

 

......252........

 

14

15

......252.........

 

..........355..............

 

15

-

......355..........

 

..........804..............

 

Б) с три оси

15

17

......91..........

 

.........159...........

 

17

19

......159..........

 

.......325...........

 

19

21

........325........

 

.....423........

 

21

23

....423......

 

......651.........

 

23

-

......651...........

 

.....1012.........

 

В) с четири оси

23

25

.......423...........

 

......429.........

 

25

27

........429.............

 

.......669.........

 

27

29

.......669..........

 

.......1062.........

 

29

-

........1062........

 

......1575..........

§ 4. Чл. 42 се изменя, като се чете както следва.
 Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:

1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1,50 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1,50 лв за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0.15 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. за един джет - в размер 150 лв.

4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 30 лв.  за всеки започнат бруто тон;

5. за скутери - в размер 4  лв. за киловат;

6. за влекачи и тласкачи - в размер 0.28 лв. за киловат;

7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0.75 лв.за тон максимална товароносимост.

§ 5. Чл. 43 се изменя, като се чете както следва.
 Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - 30 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;

2. за параплан – 18 лв.

3. за делтаплан - 18 лв.

4. за мотоделтаплан - 30 лв.

5. за свободен балон - ...........45 лв.

6. за планер -............ 45 лв.

§6. Чл. 57, ал.5 се изменя, като се чете както следва.
(5) Туристическият данък за територията на община Кочериново за всяка нощувка е както следва:
1. За селищата от І-ва зона по Приложение №1 от Наредбата /гр. Кочериново,с. Бараково/ :
категория 5 звезди – 2 лв.
категория 4 звезди – 1,40 лв
категория 3 звезди – 1,20 лв.
категория 2 звезди – 1,00 лв.
категория 1 звезда – 0,80 лв.
2. За селищата от ІІ-ра зона по Приложение №1 от Наредбата /с. Пороминово, с. Мурсалево, с. Стоб/ :
категория 5 звезди – 1,00 лв.
категория 4 звезди – 0,90 лв
категория 3 звезди – 0,80 лв.
категория 2 звезди – 0,70 лв.
категория 1 звезда – 0,60 лв.
3. За селищата от ІІІ-та зона по Приложение №1 от Наредбата /с. Фролош, с. Цървище, с. Крумово, с. Драгодан, с. Бураново,с. Боровец/ :
категория 5 звезди – 0,80 лв.
категория 4 звезди – 0,70 лв
категория 3 звезди – 0,60 лв.
категория 2 звезди – 0,40 лв.
категория 1 звезда – 0,40 лв.
§ 7. Чл. 57а, ал.4 се изменя, като се чете както следва.
(4) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 500 лева.

§ 8. Приложение № 2 към чл. 56 се изменя както следва:

Приложение № 2 към чл. 56.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Патентни дейности
І зона

Гр. Кочериново, с. Бараково

ІІ зона

с. Пороминово, с. Стоб, с. Мурсалево

ІІІ зона

С.Фролош,

с. Цървище,

с. Крумово,

с. Драгодан,

с. Бураново,

с. Боровец

-

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта:

1 и 2 звезди

112

75

37

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:

1—2 звезди

9

6

3

3 звезди

28

18

9

б) заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди

9

6

3

 3 звезди

13

9

4

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

9

6

3

3 звезди

13

9

4

г) кафе-сладкарници

1—2 звезди

9

6

3

3 звезди

13

9

4

д) барове:

—   дневни:

2 звезди

13

8

4

3 звезди

15

15

15

          нощни:

2 звезди

22

15

7

3 звезди

30

30

30

е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 

180

150

112

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер на ...... лв. за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.

9

6

3

4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на ..... лв. за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.

10

10

10

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на ..... лв. според местонахождението на обекта.   

225

150

75

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.  

180

120

60

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта: 

 

 

750

750

750

8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на ..... лв. според местонахождението на обекта.

60

60

60

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

 

300

225

150

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя в размер на ..... лв. за работно място според местонахождението на обекта:

 

198

120

80

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на ... лв. на брой устройство според местонахождението на обекта.

 

330

300

250

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер на .... лв. за работно място според местонахождението на обекта.

 

300

270

190

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на .... лв. за работно място според местонахождението на обекта.

 

120

105

90

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

 

120

105

90

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

 

300

280

260

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в размер на ...... лв. според местонахождението на обекта: 

 

370

330

300

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

 

600

525

450

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

 

202

172

150

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта:

202

172

150

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

 

270

180

75

21.  изм. 30.12.2010 г. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем.

 

900

675

450

22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

 

5400

4950

4500

23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

 

1050

900

750

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

 

4200

3600

3000

25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

 

450

375

300

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

 

300

275

150

27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

 

250

220

175

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

 

100

90

75

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

 

75

65

60

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на... лв.

 

10 000

7500

4500

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

 

90

66

45

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

 

600

525

450

33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение е ... лв.

 

130

120

110

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е ... лв.

 

15

13

12

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на ... лв., и билярд — данъкът за маса е в размер на ... лв.

 

90

75

60

34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за 1 кв.м.                            

3

2,70

2,20

и за един фитнес уред        

510

430

350

35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на ... лв. на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

 

290

230

210

36. Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на ... лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

 

22

21

20

б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на ... лв.

 

800

750

700

37. Услуги с атрактивен характер:

а) корабчета                                                                             .............. лв. на брой

 

1000

1000

1000

б) лодки                                                                                    .............. лв. на брой

 

660

660

660

в) яхти                                                                                       .............. лв. на брой

 

1300

1300

1300

г) джетове                                                                                .............. лв. на брой

 

1300

1300

1300

д) влакчета                                                                                 .............. лв. на място

 

45

45

45

е) файтони                                                                              .............. лв. на място

 

105

105

105

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително

надуваеми, водни увеселения                                                           .............. лв. на брой оборудване

 

210

210

210

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове,

шейни                                                                                               .............. лв. на брой оборудване

 

210

210

210

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши                                                                                                                                        .                                                                                                      .............. лв. на място

 

230

210

200

к) детски колички и моторчета                                                                 .............. лв. на брой

 

240

220

200

л) стрелбища                                                                       .............. лв. на брой стрелбище

 

450

400

350

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди, мотоциклети                                                                         .............. лв.

 

290

275

250

б) други МПС                                                                         .............. лв.

 

600

600

600

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на ... лв. за брой моторно превозно средство.

 

3000

3000

3000

40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн — ..... лв.

 

450

450

450

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни      и самодвижещи се машини — ... лв.

 

200

200

200

в) прикачни, навесни и стационарни машини — ... лв.

 

16

16

16

Протоколист:                    Председателстващ заседанието на ОбС:
Наталия Чамишка                        Райчо Калайджийски
                                 /съгласно Решение № 134/

/ поименно със „ЗА” 4 гласа: Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, В. Вонидова, „ПРОТИВ” 2 гласа: И. Илиев, С. Христов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р. Янакиев, „НЕ ГЛАСУВАЛ” 1: Б. Йосифов/Препис – Извлечение
от Протокол № 21
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 декември 2017 година

Относно: Актуализация на инвестиционна програма на община Кочериново за 2017 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 2 и 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, както и във връзка с чл. 124, ал. 3 от ЗПФ,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 137

1.ОбС – гр. Кочериново актуализира инвестиционна програма на община Кочериново за 2017 година съгласно Приложение № 1.

Протоколист:                    Председателстващ заседанието на ОбС:
Наталия Чамишка                        Райчо Калайджийски
                                 /съгласно Решение № 134/

/ поименно със „ЗА” 6 гласа: Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, „ПРОТИВ” 2 гласа: Б. Йосифов, С. Христов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Последно променен на Четвъртък, 04 Януари 2018 20:06

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново