www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.12.2016 г с Протокол № 16

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.12.2016 г с Протокол № 16

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 декември 2016 година

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение № 142 от 02.12.2016 г. относно отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ на земеделски земи представляващи пасища, мери, същите  останали свободни след разпределение съгласно Протокол №2 с рег. индекс ЧР-07-2 от 26.04.2016 г. и не потърсени от съседна община  в землището на с. Фролош, землището на с. Бураново, землището на с. Крумово, землището на с. Мурсалево, и в землището на с. Цървище, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2,4,5 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 144

Изменя Решение № 142 от 02.12.2016 г., което да се чете, както следва:
1. Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:

- имот № 000169, АЧОС № 1105 /25.07.2011 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Нерезо” с площ 103,654 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета (72, 558) ,пета(31,096) – за отдаване под наем

- имот № 000412, АПОС  № 1380 /12.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Блуро” с площ 147,838 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета (94,478), пета(53,360) – за отдаване под наем

- имот № 000527, АПОС № 1550 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Шолетански рид” с площ 185,469 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти ”, категория на земята при неполивни условия – Девета – за отдаване под наем

- имот № 001027, АПОС № 1562 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Скакавица” с площ 131,427 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 004001, АПОС № 1563 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Ридо” с площ 50,221 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 011004, АПОС № 1565 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Лесковец” с площ 304,393 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 081006, АПОС № 1558 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Присоето” с площ 136,082 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000263, АПОС № 1711 /12.03.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лисички път” с площ 13,833 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000420, АПОС № 1352 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Валога” с площ 567.880 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000462, АПОС № 1354 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Ридо” с площ 202.224 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000741, АПОС № 1499 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Гледи чука” с площ 77,063 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

2. „ОбС Кочериново – дава съгласие за отдаване под наем за една година, чрез провеждане на публичен търг по реда на Закона за общинската собственост до участие, в който се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за следните долуописани имоти в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, в землището на с. Бураново, общ. Кочериново, в землището на с. Крумово, общ. Кочериново, в землището на с. Мурсалево, общ. Кочериново и в землището на с. Цървище, общ. Кочериново, с обща площ 3880, 267 дка., а именно:”

- имот № 000008, АПОС № 1376 /04.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Дълга ридина” с площ 83, 739 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000034, АПОС № 1504 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Падините” с площ 95,237 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000169, АЧОС № 1105 /25.07.2011 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Нерезо” с площ 103,654 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета (72,558), пета (31,096) – за отдаване под наем

- имот № 000393, АПОС  № 1513 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Кошарите” с площ 62,245 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета (61,000), пета(1,245) – за отдаване под наем

- имот № 000412, АПОС  № 1380 /12.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Блуро” с площ 147,838 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета (94,478), пета(53,360) – за отдаване под наем

- имот № 000527, АПОС № 1550 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Шолетански рид” с площ 185,469 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Девета – за отдаване под наем

- имот № 001027, АПОС № 1562 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Скакавица” с площ 131,427 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 004001, АПОС № 1563 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Ридо” с площ 50,221 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 011004, АПОС № 1565 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Лесковец” с площ 304,393 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 081006, АПОС № 1558 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Присоето” с площ 136,082 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000002, АЧОС  № 989 /06.04.2010  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Чукара” с площ 59,458 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000119, АПОС № 1507 /08.01.2014  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Валого” с площ 58,423 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета (14,606) , пета (43,818) – за отдаване под наем

- имот № 000153, АПОС № 1508 /08.01.2014  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Равнако” с площ 52,673 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000234, АПОС № 1381 /13.02.2013  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Семенковица” с площ 319,319 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета (314,460),пета (4,859) – за отдаване под наем

- имот № 000405, АЧОС № 992 /06.04.2010  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Крамарски рид” с площ 156,119 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета (14,951), пета (141,168) – за отдаване под наем

имот № 011002, АПОС № 1564 /10.01.2014  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Семенковица” с площ 55,633 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята десета при неполивни условия  – за отдаване под наем

- имот № 000168, АПОС № 1361 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Лангова дъбрава” с площ 40,924 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

- Имот № 000589, АПОС № 1533/08.01.2014 год. по КВС на землището но с. Цървище, местност „Падините” с площ 183.736 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – десета – за отдаване под наем

- Имот № 006004, АПОС № 1539/08.01.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Шопски валог” с площ 91.844 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – десета (9,184), осма(82,659) – за отдаване под наем

- имот № 000420, АПОС № 1352 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Валога” с площ 567.880 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000462, АПОС № 1354 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Ридо” с площ 202.224 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000472, АПОС № 1358 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Юручки Зидини” с площ 163,530 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000741, АПОС № 1499 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Гледи чука” с площ 77,063 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000230, АПОС № 1984 /27.01.2016 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 38, 356 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000233, АПОС № 1285 /04.06.2012 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Антовица” с площ 23.097 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – шеста – за отдаване под наем

- имот № 000263, АПОС № 1711 /12.03.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лисички път” с площ 13,833 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000003, АПОС № 1488 /03.01.2014 год. по КВС на землище с.Бураново, местност „Иванова чука” с площ 91,180 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000214, АПОС № 1489 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лисички път” с площ 171,827 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета– за отдаване под наем

- имот № 000231, АПОС № 1284 /04.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Антовица” с площ 10,204 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Шеста – за отдаване под наем

- имот № 000259, АПОС № 1491 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Мечковец” с площ 71,457 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000264, АПОС № 1712 /12.03.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лисички път” с площ 10,441 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000270, АПОС № 1492 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лисички път” с площ 51,018 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000273, АПОС № 1493 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Радково присое” с площ 75,313 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем

Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.2 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.
Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е 24011,70 лв., определена по пазарен механизъм   – 6 /шест/ лв. за декар годишно на съответните имоти от IX(девета) и X /десета/ категория, 7/седем/лв. заVII(седма) и VIII(осма) категория и 8/осем /лв. за IV(четвърта),  V(пета) и  VI(шеста) категория при не поливни условия. Наемната цена е начална тръжна цена.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г. Бучински, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа: Б. Йосифов, С. Христов/
Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 декември 2016 година

Относно: Актуализация на инвестиционна програма на община Кочериново за 2016 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 2 и 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, както и във връзка с чл. 124, ал. 3 от ЗПФ,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 145

1.ОбС – гр. Кочериново актуализира инвестиционна програма на община Кочериново за 2016 година съгласно Приложение № 1.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г. Бучински, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа: Б. Йосифов, С. Христов/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново