www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.03.2018 г с Протокол №5

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 28.03.2018 г с Протокол №5

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 март 2018 година

Относно: Процедура за финансово оздравяване на община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 130д, ал.3 от ЗПФ,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 36

1. Открива процедура за финансово оздравяване на Община Кочериново.

2. Възлага на Кмета на Община Кочериново да изготви актуализиран  план за оздравяване на Община Кочериново и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност.

Срокът за изготвянето на плана да бъде до 27.04.2018 г. Публичното обсъждане да се проведе в срок от 30.04.2018 г. до 14.05.2018 г.

В 20-дневен срок след провеждане на публичното обсъждане Общинският съвет Кочериново с решение на свое заседание да определи срока на процедурата по финансово оздравяване и да приеме плана за финансово оздравяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 март 2018 година

Относно: Заповед № РД-30-62/19.03.2018 г., на областен управител на област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане Решение № 29, прието на проведено на 02.03.2018 г. заседание на Общински съвет - Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5, чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, Заповед № РД-30-62/19.03.2018г. на Областния управител на Област Кюстендил,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 37

ОбС – гр. Кочериново изменя Решение № 29 от Протокол № 4 от 02.03.2018г., като вместо:
Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2018г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот УПИ XI, кв. 31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново с площ от 535 кв.м /петстотин тридесет и пет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1378 от 04.02.2013г. за частна общинска собственост, за продажба.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот УПИ XI, кв. 31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново с площ от 535 кв.м /петстотин тридесет и пет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1378 от 04.02.2013г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 6657 лв. /шест хиляди шестстотин петдесет и седем лева/.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

да се чете:
Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2018г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот УПИ XI, кв. 31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново с площ от 535 кв.м /петстотин тридесет и пет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1378 от 04.02.2013г. за частна общинска собственост, за продажба чрез публичен търг.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот УПИ XI, кв. 31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново с площ от 535 кв.м /петстотин тридесет и пет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1378 от 04.02.2013г. за частна общинска собственост, чрез публичен търг.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 6657 лв. /шест хиляди шестстотин петдесет и седем лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 март 2018 година

Относно: Заповед № РД-30-63/19.03.2018 г., на областен управител на област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане и отмяна Решение № 30, прието на проведено на 02.03.2018 г. заседание на Общински съвет - Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5, чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Заповед № РД-30-63/19.03.2018г. на Областния управител на Област Кюстендил,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 38

Отменя Решение № 30 от Протокол № 4 от 02.03.2018г. на ОбС – Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 28 март 2018 година

Относно: Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и Насоките за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“, утвърдени със Заповед № РД-ОП-32/31.03.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г.,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 39

Общински съвет – Кочериново дава съгласие да бъдат поети от бюджета на Община Кочериново за времето на изпълнение на проекта, съобразно дяловото разпределение на отговорностите в РСУО, средствата за покриване на: първоначално допустимите разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. в размер до 1 680 лв. (хиляда шестстотин и осемдесет лева) без ДДС; допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС  2014-2020, включително от собствен принос в размер до 14 241,47 лв. (четиринадесет хиляди двеста четиридесет и един лева и 0,47 ст.) без ДДС и недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта, в т.ч. ДДС в размер до 315 436,00 лв. (триста и петнадесет хиляди четиристотин тридесет и шест лева).

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА”  9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа: Р. Янакиев, Б. Йосифов/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново