www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 10.04.2018 г с Протокол №6

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 10.04.2018 г с Протокол №6

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Информация относно дейността на РСПБЗН – Рила през 2017 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 40

Общински съвет - Кочериново приема Информация за дейността на РСПБЗН – Рила през 2017 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

На основание  чл. 66а от ЗОС и чл. 8 от НПУРОИ,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 41

1. Общински съвет - Кочериново приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет през второто полугодие на 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 42

Общински съвет – гр. Кочериново приема Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на общински съвет Кочериново през второто полугодие на 2017 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Лозя” в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и ал.  8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 43

1. Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:

1.1. Имот № 149021, АЧОС № 1974 / 13.01.2016 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „Нивнико” с площ 0,533 дка, начин на трайно ползване – „Лозе”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта– за отдаване под наем.
1.2. Имот № 149022, АЧОС № 1975 / 13.01.2016 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „Нивнико” с площ  0,247 дка, начин на трайно ползване – „Лозе”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта – за отдаване под наем.                                                   
1.3. Имот № 149023, АЧОС № 1976 / 13.01.2016 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „Нивнико” с площ  0,243 дка, начин на трайно ползване – „Лозе”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта – за отдаване под наем.

2. Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 /десет/ години общо на долуописаните имоти в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново с обща площ   1,023  дка, а именно:                                       

2.1. Имот № 149021, АЧОС № 1974 / 13.01.2016 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „Нивнико” с площ 0,533 дка, начин на трайно ползване – „Лозе”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта– за отдаване под наем.
2.2. Имот № 149022, АЧОС № 1975 / 13.01.2016 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „Нивнико” с площ   0,247 дка, начин на трайно ползване – „Лозе”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта – за отдаване под наем.                                                       
2.3. Имот № 149023, АЧОС № 1976 / 13.01.2016 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „Нивнико” с площ   0,243 дка, начин на трайно ползване – „Лозе”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта – за отдаване под наем.

3.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.2 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

4. Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е  51,15  лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ - 50,00 /петдесет/ лв. за дка годишно на съответните имоти от  IV/четвърта/ , V /пета/, VI /шеста/, VII /седма/ , VIII /осма/, IX /девета/ и X / десета/ категория при не поливни условия  Наемната цена е начална тръжна цена.

5. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.   

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 1 глас: Р. Янакиев, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Б. Йосифов/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Изменение на Решение № 23 от 02.03.2018 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и  ал. 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 44

1. Общински съвет – гр. Кочериново, изменя точка 1 от Решение №23 от 02.03.2018 г., която да се чете както следва:                                                                                  Общински съвет – гр. Кочериново  актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. със земеделска земя, представляваща имоти както следва:
1.1. Имот № 001001,  АЧОС № 1330 / 10.10.2012 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Чурана” с площ 18,081 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем.
1.2. Имот № 011020,  АЧОС № 1740 / 16.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Селището” с площ 11,769 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма– за отдаване под наем.

2. Общински съвет – гр. Кочериново, изменя точка 2 от Решение 23 от 02.03.2018 г., която да се чете както следва :                                         Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 7 / Седем / години общо на долуописаните имоти в землището на с. Цървище , общ. Кочериново с обща площ  43,995 дка, а именно:                                                   
2.1.  Имот № 006001, АЧОС № 1741 / 17.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Шопски валог” с площ 8,308 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета / 1,246/, Осма /7,062/– за отдаване под наем.
2.2. Имот № 003007, АЧОС № 2067 / 10.10.2016 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Шопски валог” с площ 1,624 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма– за отдаване под наем.
2.3. Имот № 001001, АЧОС № 1330 / 10.10.2012 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Чурана” с площ 18,081 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем.
2.4. Имот № 011012, АЧОС № 1753 / 24.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност  „Селището” с площ 4,213 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма– за отдаване под наем.                                               
2.5.  Имот № 011020,  АЧОС № 1740 / 16.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Селището” с площ 11,769 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на   земята при не поливни условия – Осма– за отдаване под наем.

3. Точка 3,4 и 5 от Решение 23 / 02.03.2018 година остават без промяна.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 2 гласа: Б. Йосифов, Р. Янакиев, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на с. Фролош и с. Цървище, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и  ал. 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 45

1. Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 7 / Седем / години общо на долуописаните имоти в землището на с.Фролош и с. Цървище , общ. Кочериново с обща площ  196,450 дка, а именно:
1.1. Имот № 038001, АЧОС № 1104 / 25.07.2011 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Лозята” с площ 14,239 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Пета– за отдаване под наем.
1.2. Имот № 038004, АЧОС № 1224 / 19.04.2012 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Лозята” с площ 21,462 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Пета – за отдаване под наем.                               
1.3. Имот № 030001, АЧОС № 2064 / 06.10.2016 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Кричана” с площ 11,021 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем.                           
1.4. Имот № 027042, АЧОС № 1744 / 17.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Ридо” с площ 6,618 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем.                           
1.5. Имот № 027015, АЧОС № 1743 / 17.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Кашовица” с площ  5,920 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем.                           
1.6. Имот № 000326, АЧОС № 1931 / 19.05.2015 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Кричана” с площ 8,766 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем.                           
1.7. Имот № 027011, АЧОС № 1742 / 17.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Кашовица” с площ 7,540 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем.                       
1.8. Имот № 027012, АЧОС № 1932 / 19.05.2015 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Кашовица” с площ 2,333 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем.                           
1.9. Имот № 018010, АЧОС № 1100 / 25.05.2011 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Воложето” с площ 29,899 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета / 7,022 дка / и Осма / 22,877 дка /  – за отдаване под наем.   
1.10. Имот № 000160, АЧОС № 1164 / 12.03.2012 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Оков валог” с площ 9,560 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета / 8,700 дка / и Осма / 0,860 дка / – за отдаване под наем.       
1.11. Имот № 000050, АЧОС № 994 / 14.04.2010 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Ридо” с площ 26,529 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем.                           
1.12. Имот № 011023, АЧОС № 2211 / 23.01.2018 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Селището” с площ 3,185 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Осма – за отдаване под наем.                                           
1.13. Имот № 019015, АЧОС № 2272 / 07.03.2018 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Валога” с площ 11,480 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем.                           
1.14. Имот № 020012, АЧОС № 2273 / 07.03.2018 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Бабино колено” с площ 17,891 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета – за отдаване под наем.                           
1.15. Имот № 000037, АЧОС № 2271 / 07.03.2018 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Милкови ниви” с площ 20,007 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия – Десета / 2,001 дка /, Осма / 18,006 дка / – за отдаване под наем.                           

2. Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.1 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

3. Наемът на описаните в т.1 имоти годишно е 2321,51 лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ – 20 /двадесет/ лв. за дка годишно на имотите от IV /четвърта/ и V /пета/ категория при неполивни условия, 15 /петнадесет/ лв. за дка годишно на имотите от VI /шеста/ и VII /седма/  категория при неполивни условия и 10 /десет/ лв. за дка годишно на имотите от  VIII /осма/, IX /девета/ и X /десета/ категория при неполивни условия за с.Цървище и с. Фролош. Наемната цена е начална тръжна цена.
 
4. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 2 гласа: Б. Йосифов, Р. Янакиев, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/   
 Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кочериново за 2019 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал . 4 от Правилника на Закона за социалното подпомагане,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 46

Общински съвет – Кочериново Приема годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кочериново за 2019 год. 

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година на община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/;  чл. 21, ал.1 т.6, чл.27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА  и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година,          
 Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 47

1.Утвърждава приемането на Отчета по бюджета  за   2017 година по функции и дейности, както следва:

- По прихода  - 3 276 447 .00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение 1 и Приложение 1.1-  Приходи Местна дейност и Приходи Държавна дейност

- По разхода – 3 276 447.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение № 2 – Разходи „Местна  дейност” ;    Разходи „Държавна  дейност” и Разходи „ Дофинансиране на Държавни Дейности”

2. През периода 01.01.2017 година – 31.12.2017 година община Кочериново няма поет дълг и не е обслужвала такъв.

На основание чл. 18 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Кметът на общината трябва да изпрати Решението както да Министърът на финансите, така и до Сметна палата.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Приемане на проектобюджета за 2019 година в частта му за местни дейности и на актуализираната бюджетна прогноза за 2020-2021 година на община Кочериново, област Кюстендил, I-ви етап.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и т.12,  чл.27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА; чл. 67, ал. 2,3 и 6 и чл. 69, ал.1, т.1 и 2 и ал. 2 ; чл.83, ал.2 и  чл. 94, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от ЗПФ/Закона за публичните финанси/, както  и т. 2.1.3 от Решение № 51 на МС/Министерски съвет/  от 31.01.2018 година,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 48

1. ОбС гр. Кочериново приема   Средносрочна бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за  местни дейности за периода 2019-2021 година   на община Кочериново, област Кюстендил, в частта му за местна дейност.
 
2. Прогноза за  общинския дълг  и разходите за лихви по него за периода 2019 -2021 г. на община Кочериново.

3. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019 - 2021 г.

4.Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019 -  2021 година за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р. Янакиев/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 49

Приема – „Програма за закрила на детето за 2018 г. на Община Кочериново”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, 1 „НЕГЛАСУВАЛ” – К. Везенков/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Изграждане на тръбен кладенец в имот № 000006, местност „Корекцията” по КВС в землището на с. Драгодан.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 41520092/29.08.2017 г. от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” и Решение № БД-51-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда от Директора на РИОСВ-Благоевград,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 50

1. Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 40 метра за капково напояване на ябълкови насаждения в имот № 000006, местност „Корекцията” по КВС в землището на с. Драгодан, частна общинска собственост съгласно АОС № 2286/21.03.2018 г.
2.Изграждането на тръбния кладенец и всички свързани с експлоатацията му средства да бъдат за сметка на арендатора на имота.
3.ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да подаде искане до Областна дирекция „Земеделие” за становище по реда на чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
4. С оглед изграждането на тръбен кладенец и експлоатацията му да се подпише анекс към договора за аренда, в който да бъде записано, че всички средства, свързани с изграждането и експлоатацията на тръбния кладенец ще бъдат за сметка на арендатора на имота.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ливади” в землището на с. Стоб и с. Бараково, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и чл. 8 от ЗОС, чл. 37 и, ал.13 от ЗСПЗЗ,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 51

1. Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 1 /една/ стопанска  година / 2017-2018 / общо на долуописаните имоти в землището на с. Стоб и с. Бараково, общ. Кочериново с обща площ   12,970 дка, а именно:

1.1. Имот № 072018, АЧОС № 1326/ 18.09.2012 г. по КВС на землище с. Стоб, местност "ЯСЕНО", площ 2.818 дка , начин на трайно ползване – „ Ливада”, категория на земята при неполивни условия - ЧЕТВЪРТА

1.2. Имот № 072019, АЧОС № 1325 / 18.09.2012 г. по КВС на землище с. Стоб, местност "ЯСЕНО", площ 2.536 дка , начин на трайно ползване – „ Ливада”, категория на земята при неполивни условия - ЧЕТВЪРТА

1.3. Имот № 072020, АЧОС № 1324 / 18.09.2012 г. по КВС на землище с. Стоб, местност "ЯСЕНО", площ 2.350 дка , начин на трайно ползване – „Ливада”, категория на земята при неполивни условия - ЧЕТВЪРТА

1.4. Имот  № 109039, АЧОС № 1901 / 27.04.2015 г. по КВС на землище с. Бараково, местност „ПЕРАЛОТО” с площ 1.187 дка , начин на трайно ползване – „ Ливада”, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА

1.5. Имот № 109019, АЧОС № 711 / 26.01.2007 г. по КВС, с. Бараково, местност "ПЕРАЛОТО", площ 1.625 дка , начин на трайно ползване – „Ливада”, категория на земята при неполивни условия - ПЕТА

1.6. Имот № 109001, АЧОС № 671 / 11.10.2006 г. по КВС, с. Бараково, местност "ПЕРАЛОТО", площ 2.454 дка , начин на трайно ползване – „Ливада”, категория на земята при неполивни условия - ПЕТА

2.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.1 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

3. Наемът на описаните в т.1 имоти годишно е 233,46 лв. съгласно „ Доклад за оценка на наемна стойност на земеделски имоти, за землищата на община Кочериново, публична и частна общинска собственост на община Кочериново, за отдаването им под наем и аренда в общината за 2017/2018 стопанска година” – 18 / осемнадесет / лв. за дка годишно на имотите от IV, V , VI и VII категория и 14 / четиринадесет / лв. за дка годишно на имотите от VIII , IX и  X категория. Наемната цена е начална тръжна цена.

4. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 1 глас: Р. Янакиев,, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на УПИ Х-111 кв. 8 по плана на село Бураново, община Кочериново от „Училище” в „Комплексно битова сграда” и изменение на страничната регулационна линия между УПИ Х-111 и УПИ IX-110 кв. 8 по имотната граница.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.125, чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 8 от ЗУТ,            
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 52

Общински съвет град Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на УПИ Х-111 кв. 8, по плана на село Бураново, община Кочериново от „Училище” в „Административно битова сграда” и траен устройствен статут на съществуващата масивна сграда в имота и промяна предназначението от „Училище” в „Административно битова сграда” и изменение на страничната регулационна линия между УПИ Х-111 и IХ-110 кв. 8, по имотната граница на имот № 110 и имот № 111 и Одобраява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ при условие на положителното писменно съгласие на Министъра на образованието и науката на основание чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 8 от ЗУТ.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година


Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Пробуда-1919” град Кочериново през 2017 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,            
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 53

Приема Доклада на НЧ „Пробуда – 1919” гр. Кочериново за календарната 2017 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, 1 „НЕГЛАСУВАЛ” – Г. Бучински/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година


Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Възраждане - 2001” с. Бараково през 2017 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,            

 Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 54

Приема Доклада на Народно читалище „Възраждане - 2001” с. Бараково за календарната 2017 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб през 2017 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,            
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 55

Приема Доклада на Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб за календарната 2017 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово през 2017 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,            
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 56

Приема Доклада на Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово за календарната 2017 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево през 2017 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,            
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 57

Отлага за ново разглеждане на следващата сесия Доклада на Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево за календарната 2017 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Подем – 1928” с. Бураново през 2017 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,            
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 58

Приема Доклада на Народно читалище „Подем – 1928” с. Бураново за календарната 2017 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 10 април 2018 година

Относно:Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 59

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 200 лева еднократна помощ на Милена Цанева Петрова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново